Statut

 

Na temelju odredbi članka 6.  i 19.  Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“ broj 106/1999.,  117/2001.,  36/2002. – Odluka Ustavnog suda,  96/2003.,    139/2004. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009.  i  80/2010.), i odredbe članka 13. Zakona o udrugama  („Narodne novine“ broj 74/2014.), te članka 19. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Skupština Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  na sjednici održanoj 19. srpnja 2015.godine u Narti   donijela je

S  T  A  T  U  T

 

VATROGASNE  ZAJEDNICE

 

BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije (dalje u tekstu: Zajednica) uređuje se:

 • naziv i sjedište Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije (dalje u tekstu: Zajednica),
 • zastupanje i predstavljanje Zajednice,
 • izgled pečata Zajednice,
 • područje djelovanja Zajednice,
 • ciljevi Zajednice i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi,
 • način osiguranja javnosti djelovanja Zajednice,
 • uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članica i članova Zajednice i način vođenja popisa članica i članova Zajednice,
 • tijela Zajednice, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora Zajednice,
 • prestanak postojanja Zajednice,
 • imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, te postupak s imovinom u slučaju prestanka Zajednice,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice,
 • znak, amblem i zastava Zajednice i njihov izgled,
 • nagrade i priznanja Zajednice,
 • druga pitanja od značaja za Zajednicu, te
 • prijelazne i završne odredbe.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

 

Članak 2.

 

Zajednica je najviši oblik organiziranosti vatrogastva u županiji, strukovna je i humanitarna organizacija vatrogasnih zajednica općina i gradova te dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi u županiji, koji svoju djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva pravilima utvrđenim ovim Statutom.

Zajednica je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zajednica je neprofitna pravna osoba.

Temeljna zadaća Zajednice je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Članice Zajednice rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost i ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice.

Zajednica na dobrovoljnoj osnovi provodi vatrogasnu djelatnosti, te promiče, razvija i unapređuje zaštitu od požara i vatrogastvo.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE ZAJEDNICE

 

Članak 3.

 

Naziv Zajednice je «Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije  ».

Skraćeni naziv Zajednice je «VZ BBŽ ».

Sjedište Zajednice je u  Bjelovaru, Otona Kučere 1.

Odluku o promjeni sjedišta Zajednice donosi Skupština Zajednice.

Odluku o promjeni poslovne adrese sjedišta donosi Predsjedništvo  Zajednice.

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAJEDNICE

 

Članak 4.

 

Zajednicu zastupaju predsjednik i zapovjednik.

Zajednicu predstavljaju predsjednik, zapovjednik i tajnik.

Zajednicu može predstavljati i druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili zapovjednika Zajednice.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada,
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine, Predsjedništva i drugih tijela upravljanja,
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Zajednice.

 

 

 

 

IV. PEČAT ZAJEDNICE

Članak 5.

 

Zajednica ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 18 mm mali i 30 mm veliki sa ispisanim tekstom

uz rub pečata: «Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije». U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak opisan ovim Statutom.

Upotreba i čuvanje pečata pobliže se utvrđuje odlukom Predsjedništva Zajednice.

 

V. PODRUČJE DJELOVANJA ZAJEDNICE

 

Članak 6.

 

Područje djelovanja Zajednice je Bjelovarsko bilogorska županija.

Zajednica može djelovati i izvan utvrđenog područja djelovanja, ali takvo djelovanje mora biti utemeljeno na zakonima i propisima koji uređuju obavljanje vatrogasne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 7.

 

Predsjednik Zajednice donosi odluku o prijemu obveznih članica u Zajednicu, i odluku o udruživanju u nadležnu vatrogasnu zajednicu.

 

Članak 8.

 

Područje Zajednice podijeljeno je na šest koordinacija:

 

 1. Koordinacija Bjelovar: VZG Bjelovara, VZO Kapela, VZO Roviće,

DVD Zrinski Topolovac,

 1. Koordinacija Čazma: VZG Čazma, VZO Ivanjska, VZO Štefanije,
 2. Koordinacija Daruvar:        VZ Daruvar, VZO Dežanovac, VZO Đulovac,

VZO Končanica,   VZO Sirač,

 1. Koordinacija Garešnica: VZG Garešnica, VZO Berek, VZO Hercegovac,

VZO Velika Trnovitica,

 1. Koordinacija Grubišno Polje: VZG Grubišno Polje, VZO Veliki Grđevac,
 2. Koordinacija Bilogora: VZO Šandrovac, VZO Severin, VZO Velika Pisanica,

VZO Veliko Trojstvo, VZO Nova Rača.

 

 

VI. CILJEVI ZAJEDNICE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI ZAJEDNICE

Članak 9.

 

Ciljevi Zajednice:

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice,
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Zajednice,
 • pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja,
 • aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva.

 

Članak 10.

 

Djelatnosti Zajednice:

 • provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara,
 • uključivanje u sustav zaštite i spašavanja prilikom velikih nesreća i katastrofa,
 • osposobljavanje i usavršavanje članova članica Zajednice temeljem važećih propisa,
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi članova članica Zajednice temeljem važećih propisa,
 • organizacija pokaznih vježbi i natjecanja na razini Zajednice,
 • promidžbene aktivnosti,
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti,
 • organizacija savjetovanja i seminara,
 • organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti,
 • promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članica i članova,
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave i uprave, pravnim osobama, tvrtkama, medijima, udrugama, i ostalim organizacijama radi unapređenja vatrogastva i zaštite od požara,
 • obavljanje uslužnih djelatnosti u skladu s posebnim propisima,
 • organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Zajednice.

 

 

VII. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA ZAJEDNICE

 

Članak 11.

 

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada Zajednice ostvaruje se:

 1. pravodobnim izvješćivanjem o radu Zajednice i značajnim događajima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način,
 2. putem sredstva javnog priopćavanja,
 3. putem Internet stranica Zajednice.

 

Članak 12.

 

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Zajednice i o tome izvješćivati javnost.

Predsjedavajući sjednice pojedinog tijela Zajednice može predložiti da se javnost isključi sa sjednice, o čemu se treba pozitivno izjasniti natpolovična većina nazočnih članova na sjednici.

 

Članak 13.

 

Zajednica informira članice, članove tijela i širu javnost o svim značajnim aktivnostima putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

Za informiranje i obavještavanje o radu Zajednice odgovorni su predsjednik ili osoba koju on ovlasti.

 

VIII. UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNA ODGOVORNOST TE NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANSTVA

 

Članak 14.

 

Sve vatrogasne organizacije s područja djelovanja Bjelovarsko bilogorske županije učlanjuju se u Zajednicu.

Učlanjenje u Zajednicu je obavezno.

Učlanjenje se provodi pod uvjetima i na način utvrđen ovim Statutom.

 

 

Članak 15.

 

Obvezatno članstvo Zajednice čine članice:

 1. vatrogasne zajednice gradova, s područja djelovanja Zajednice,
 2. vatrogasne zajednice općina, s područja djelovanja Zajednice,
 3. izravno udružena dobrovoljna vatrogasna društva, s područja djelovanja Zajednice.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici članica iz stavka 1. s pravom glasa i odlučivanja u Skupštini, koji predstavljaju i zastupaju članice a izabrani su odlukama nadležnih tijela članica.

Skupštinu Zajednice, bez prava glasa i odlučivanja, čine i počasni članovi Zajednice koji su tako proglašeni odlukom Skupštine Zajednice. Počasni dužnosnici Zajednice doživotni su članovi Skupštine Zajednice.

 

Članak 16.

 

Odluku o prijemu u članstvo počasnih članova Zajednice donosi Predsjedništvo.

 

Članak 17.

 

Članstvo u Zajednici prestaje:

 • istupanjem počasnog člana,
 • isključenjem počasnog člana,
 • smrću fizičke osobe počasnog člana,
 • prestankom pravne osobe članice – vatrogasne organizacije,
 • prestankom rada Zajednice.

Isključenje počasnog člana se provodi temeljem odluke Predsjedništva zbog neisupnjavanja i/ili zanemarivanja statutarnih obveza, nanošenja štete i ugleda Zajednici, neaktivnosti, te u drugim slučajevima utvrđenim zakonima i propisima koji uređuju obavljanje vatrogasne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ovim Statutom ili Pravilima vatrogasne službe.

Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Skupštini putem Predsjedništva u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna o proslijeđenoj žalbi odlučiti najkasnije u roku godine dana, odnosno na prvoj narednoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 18.

 

Zajednica je obvezna voditi popis svojih članica i članova, koji se redovito ažurira. Za vođenje i ažuriranje popisa odgovoran je tajnik Zajednice. Odluku o načinu vođenja popisa donosi Predsjedništvo Zajednice.

Popis sadrži sve podatke propisane zakonom, a može sadržavati i druge podatke bitne za rad Zajednice.

Popis mora u svakom trenutku biti dostupan na uvid svakom članu tijela Zajednice.

 

Članak 19.

 

Temeljna prava i obveze članova tijela Zajednice su:

 • pridržavanje odredaba Statuta Zajednice,
 • pridržavanje Pravila vatrogasne službe,
 • pridržavanja svih akata Zajednice,
 • sudjelovanje predstavnika članica Zajednice i članova u radu tijela Zajednice i upravljanju Zajednicom,
 • obavljanje aktivnosti iz programa rada Zajednice,
 • čuvanje i podizanje ugleda Zajednice,
 • čuvanje materijalnih dobara Zajednice,
 • provedba preuzetih obveza,
 • ostala prava i dužnosti utvrđena Statutom i drugim aktima Zajednice.

 

 

IX. TIJELA ZAJEDNICE, SASTAV I NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

 

Članak 20.

 

Upravljanje Zajednicom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Zajednicom se upravlja putem izabranih/imenovanih predstavnika u tijelima Zajednice.

 

Članak 21.

 

Za rad tijela Zajednice potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Zajednice pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela.

Statut i njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 22.

 

Tijela Zajednice odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Također, ukoliko je za članove Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

 

Članak 23.

 

U radu tijela Zajednice mogu sudjelovati članovi tijela zajednice koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba ali bez prava odlučivanja. O pozivu na sjednicu odnosno dopuštenosti sudjelovanja odlučuje predsjednik tog tijela.

 

Članak 24.

 

Tijela Zajednice su:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo
 • Zapovjedništvo,
 • Nadzorni odbor.

Dužnosnici Zajednice su:

 • Predsjednik Zajednice,
 • Zapovjednik Zajednice.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, komisija i sl.).

Rad tijela iz stavka 1. uređuje se Poslovnikom o radu, kojeg donosi to tijelo.

 

Članak 25.

 

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika te predstavnika Zajednice u tijelima nadležnih vatrogasnih zajednica i drugih organizacija je 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Kod prestanka mandata člana nekog tijela Zajednice prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način prestanka, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja člana na čije mjesto dolazi.

U slučaju isteka mandata tijelu Zajednice i/ili članovima tijela Zajednice, sjednicu Skupštine Zajednice ovlašten je sazvati najstariji član.

 

 

S k u p š t i n a   Z a j e d n i c e

 

Članak 26.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu Zajednice s pravom odlučivanja sačinjavaju predstavnici članica izabrani odnosno imenovani sukladno općem aktu članice.

Predsjedništvo Zajednice 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine donosi odluku kojom utvrđuje broj članova Skupštine u narednom mandatu.

Ostali predstavnici sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja.

Skupštinu Zajednice čine zastupnici vatrogasnih organizacija – članica izabrani na njihovim Skupštinama.

 

Vatrogasne zajednice gradova i općina biraju i delegiraju svoje zastupnike i zamjenike u Skupštinu Zajednice ovisno o broju svojih redovitih članica:

 • do 5 članica         =    2 zastupnika
 • od 6 do 10 članica =    3 zastupnika
 • od 11 do 15 članica  =    4 zastupnika
 • od 16 do 20 članica =   5 zastupnika
 • 21 i više članica    =   6 zastupnika.

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija imenuje dva predstavnika.

Savjet vatrogasne mladeži imenuje jednog predstavnika.

Pored zastupnika i predstavnika biraju se i imenuju i njihovi zamjenici.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik je po dužnosti član skupštine.

 

Skupština broji do 80 članova.

 

 

Članak 27.

 

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje u pravilu prema rasporedu Hrvatske vatrogasne zajednice, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

 

Članak 28.

 

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na temelju odluke Predsjedništva.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine  najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

 

Članak 29.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na temelju:

 • osobne prosudbe,
 • zahtjeva trećine članova Skupštine,
 • zahtjeva jedne trećine članica Zajednice,
 • odluke Nadzornog odbora,
 • zahtjeva Predsjedništva zahtjeva Zapovjedništva.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 30.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 39. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

Članak 31.

 

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.

 

Članak 32.

 

Rad Skupštine uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici za cijelo mandatno razdoblje.

 

Članak 33.

 

Skupština:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi opće akte Zajednice iz svoje nadležnosti,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zajednice,
 • donosi planove razvoja Zajednice,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora,
 • bira i provodi opoziv predsjednika, zapovjednika, te članova Nadzornog odbora;
 • bira predstavnike Zajednice u tijela nadležne vatrogasne zajednice
 • donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana

Zajednice;

 • donosi odluku o prestanku rada Zajednice;
 • odlučuje o uvođenju i iznosu članarine,
 • rješava žalbe na odluku Predsjedništva o stegovnim mjerama prema članovima tijela vatrogasnih organizacija radi neizvršavanja i zanemarivanja statutarnih obaveza kao i kršenja istih, povrede časti i ugleda vatrogasne organizacije najkasnije u roku godinu dana.

 

Skupština Zajednice može ovlastiti Predsjedništvo za donošenje odluka iz ovog  članka, i to:

 • izboru predstavnika Zajednice u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • usvajanje završnog računa uz verifikaciju na prvoj sjednici Skupštine.

 

 

P r e d s j e d n i š t v o   Z a j e d n i c e  

 

Članak 34.

 

Predsjedništvo upravlja radom Zajednice između dviju sjednica Skupštine.

Predsjedništvo broji 26 članova.

Predsjedništvo čine predsjednici  VZG/O ili njihovi zamjenici te jedan predstavnik Bjelovarsko bilogorske županije.

Predsjednik i zapovjednik  članovi su Predsjedništva  po položaju, s pravom odlučivanja.

Član Predsjedništva po položaju je i tajnik, sa  pravom glasa i odlučivanja.

Ostale članove Predsjedništva bira Skupština.

Prije izbora, Skupština utvrđuje broj članova Predsjedništva u pojedinom mandatu.

Radom Predsjedništva  upravlja predsjednik Zajednice, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

 

Članak 35.

 

Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik prema potrebi.

Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

 

Članak 36.

 

Članovi Predsjedništva odgovorni su Skupštini za svoj rad, a predsjednik Predsjedništva  odgovoran je Skupštini za ukupan rad Predsjedništva.

Ukoliko pojedini član Predsjedništva konstantno i neopravdano opstruira rad Predsjedništva Predsjedništvo može zatražiti od članice da imenuje drugog člana u Predsjedništvo.

 

Članak 37.

 

Predsjedništvo :

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • rukovodi radom Zajednice između dvije sjednice Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i financijskog plana,
 • utvrđuje prijedloge drugih akata koje donosi Skupština;
 • utvrđuje prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Zajednice;
 • donosi opće akte iz svog djelokruga rada te prati njihovu provedbu;
 • utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;
 • donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu s financijskim planom;
 • donosi odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;
 • donosi odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika,
 • donosi odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;
 • donosi odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice
 • Skupštine;
 • prati ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;
 • daje tumačenje ovog Statuta
 • imenuje i razrješava zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika),
 • imenuje i razrješava tajnika,
 • imenuje i razrješava članove radnih tijela i odbora,
 • imenuje i razrješava svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje
 • nadležno je za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Zajednice,
 • donosi odluke o stegovnim mjerama prema članovima tijela vatrogasnih organizacija radi neizvršavanja i zanemarivanja statutarnih obaveza kao i grubog kršenja istih,
 • donosi odluku prema članovima glede povrede časti i ugleda vatrogasne organizacije,
 • donosi odluku prema članovima glede djelovanja suprotno zakonu, statutu, propisima i aktima vatrogasne organizacije,
 • izriče opomenu, suspenziju vršenja dužnosti do godinu dana,
 • predlaže zamjenu člana tijela iz jedne članice drugim članom.

 

Članak 38.

 

Stalna radna tijela Predsjedništva su:

 1. Izvršni odbor
 2. Odbor za odlikovanja i priznanja

Odbor ima predsjednika, koji je u pravilu član Predsjedništva,  zamjenika predsjednika,  kojeg bira  Predsjedništvo na vrijeme od 4 godine.

Djelovanje i način rada odbora uređuje se Poslovnikom o radu, kojeg donosi Predsjedništvo.

Predsjedništvo može osnovati i druga radna tijela.

 

Članak 39.

 

Izvršni odbor Predsjedništva je izvršno tijelo Predsjedništva.

 

Odbor ostvaruje zaključke Predsjedništva i rukovodi radom zajednice između dvije sjednice Predsjedništva.

 

Odbor broji 9 članova.

 

Odbor čine: predsjednik Zajednice, županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik Zajednice te po jedan predstavnik koordinacija VZG/O iz redova Predsjedništva.

 

 

Z a p o v j e d n i š t v o   Z a j e d n i c e

 

Članak 40.

 

Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo zajednice zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

Zapovjedništvo broji do 30 članova.

Skupština Zajednice potvrđuje članove Zapovjedništva iz redova zapovjednika VZG/O i njihove zamjenike te jednog predstavnika Bjelovarsko bilogorske županije.

Članovi Zapovjedništva Zajednice po dužnosti su županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik.

Županijski vatrogasni zapovjednik rukovodi sjednicama Zapovjedništva.

 

Članak 41.

 

Sjednice Zapovjedništva saziva zapovjednik prema potrebi a najmanje tri puta godišnje.

Zapovjedništvo može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

 

Članak 42.

 

Zapovjedništvo:

 • obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,
 • organizira i provodi vatrogasne vježbe,
 • provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,
 • priprema natjecateljska odjeljenja,
 • organizira i provodi vatrogasna natjecanja,
 • na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika iz redova svojih članica,
 • prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;
 • skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova Zajednice,
 • brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje Zajednica posjeduje.

 

Članak 43.

 

Stalna radna tijela Zapovjedništva su:

 1. Operativno tehnički stožer
 2. Savjet vatrogasne mladeži
 3. Odbor za vatrogasna natjecanja
 4. Odbor vatrogasnih sudaca

 

Odbori broje 7 članova koje imenuje Zapovjedništvo.

Županijski zapovjednik je po funkciji član svih radnih tijela Zapovjedništva.

Predsjednika Odbora i zamjenika biraju članovi iz svojih redova.

Zapovjedništvo donosi Poslovnik o radu odbora, kojim uređuje način rada i donošenja odluka.

Zapovjedništvo može osnovati i druga radna tijela.

 

 

O p e r a t i v n o    t e h n i č k i   s t o ž e r

 

Članak 44.

 

Operativno tehnički stožer   je izvršno tijelo Županijskog vatrogasnog zapovjedništva.

Operativno tehnički stožer sačinjavaju članovi po odluci zapovjednika vatrogasnih postrojbi uz suglasnost Zapovjedništva, a sukladno članku 32 stavak 3 Zakona o vatrogastvu.

S a v j e t   v a t r o g a s n e   m l a d e ž i

 

Članak 45.

 

Savjet vatrogasne mladeži (u daljnjem tekstu Savjet) čine po jedan predstavnik iz Koordinacija te županijski vatrogasni zapovjednik.

Savjet broji 7 članova.

Savjet ima predsjednika Savjeta i zamjenika predsjednika Savjeta kojega biraju članovi Savjeta.

Zapovjedništvo verificira članove Savjeta.

 

Savjet inicira i predlaže Skupštini, Predsjedništvu i Zapovjedništvu Zajednice aktivnosti i ustroj u pogledu unapređivanja rada vatrogasne mladeži.

Savjet organizira raznolike oblike aktivnosti koje se odnose na unapređivanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasne mladeži u području zaštite od požara, zaštite okoliša te unapređivanja humanitarnih sadržaja.

Savjet promiče interese članova vatrogasne mladeži i pomlatka, populacije u dobi 6 do 18 godina.

Članovi savjeta mogu biti članovi vatrogasne mladeži, voditelji vatrogasne mladeži te članovi vatrogasnih organizacija posebno zaslužnih za unapređivanje rada vatrogasne mladeži.

 

N a d z o r n i   o d b o r   Z a j e d n i c e

 

Članak 46.

 

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz svojih redova na prijedlog koordinacija.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice.

Nadzorni odbor ima 6 članova.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg članovi biraju iz svojih redova.

 

Članak 47.

 

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati sjednicama svih tijela Zajednice, bez mogućnosti odlučivanja i glasovanja.

 

Članak 48.

 

Nadzorni odbor:

 • prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva i njihovih radnih tijela,
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Zajednice.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

 

 

P r e d s j e d n i k   Z a j e d n i c e

 

Članak 49.

 

Skupština bira predsjednika Zajednice iz svojih redova.

Predsjednik Zajednice predsjedava Skupštini i Predsjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Predsjedništvo imenuje zamjenika predsjednika vršiteljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Članak 50.

 

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Zajednicu,
 • odgovoran je za zakonitost rada Zajednice,
 • brine o poštivanju Statuta i akata Zajednice te drugih propisa;
 • saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva,
 • skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Predsjedništvo;
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava;
 • donosi odluku o službenim putovanjima u inozemstvo,
 • obavlja druge poslove temeljem Statuta te odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva,
 • obavlja i druge poslove temeljem Statuta i smjernica Skupštine i Predsjedništva.

 

 

Z a p o v j e d n i k   Z a j e d n i c e

 

Članak 51.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik obavlja operativne poslove i zadatke u okviru djelatnosti Zajednice.

Skupština imenuje zapovjednika Zajednice iz redova svojih članica sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, a potvrđuje ga župan Bjelovarsko bilogorske županije.

Županijski vatrogasni zapovjednik zaposlenik je Zajednice.

Županijski vatrogasni zapovjednik razrješava se dužnosti sukladno Zakonu o radu i Zakonu o vatrogastvu.

Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Zapovjedništvo imenuje zamjenika zapovjednika obnašateljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Članak 52.

 

Zapovjednik:

 • zastupa i predstavlja Zajednicu,
 • odgovorna je osoba Zajednice za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu,
 • odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasnih postrojbi na području djelovanja Zajednice,
 • zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Zajednice,
 • odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje,
 • odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja,
 • odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži,
 • odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice,
 • sukladno Planu zaštite od požara Bjelovarsko bilogorske županije odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi na području djelovanja Zajednice,
 • vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Zajednice,
 • vodi propisane evidencije
 • prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara,
 • organizira preventivne aktivnosti,
 • skrbi o stručnom osposobljavanju članova,;
 • predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti,
 • neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice,
 • redovito podnosi odgovarajuća izvješća nadležnim tijelima;
 • provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela.

 

 

Z a m j e n i k     z a p o v j e d n i k a

 

Članak 53.

 

Zamjenika Zapovjednika potvrđuje župan Bjelovarsko bilogorske županije.

Zamjenik zapovjednika svoju dužnost obavlja volonterski.

 

           

T a j n i k   Z a j e d n i c e

 

Članak 54.

 

Predsjedništvo imenuje tajnika Zajednice.

Dužnost tajnika može se obavljati i profesionalno, ako tako odluči Predsjedništvo.

 

 

Članak 55.

 

Poslovi tajnika:

 • provodi ustrojstvene i administrativne poslove,
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva i radnih tijela;
 • priprema i usklađuje stručne poslove u Zajednici,
 • predlaže Predsjedništvu opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Zajednici,
 • prati propise koji se odnose na provedbu djelatnosti Zajednice,
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, predsjednik i zapovjednik.

 

 

 1. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

 

Članak 56.

           

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Zajednice.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Zajednice.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa Zajednicu u postupku likvidacije, do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz nadležnog registra, na način i u granicama utvrđenim zakonom.

Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.

 

Članak 57.

 

Likvidatora imenuje i opoziva Predsjedništvo, a upisuje se u nadležni registar.

Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Zajednice u visini koju određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE

 

Članak 58.

 

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Zajednica može prestati s radom i u ostalim slučajevima i na način predviđen zakonom.

 

 

 

 

 

XII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA ZAJEDNICE

 

Članak 59.

 

Imovinu Zajednice čine:

 • nekretnine,
 • pokretnine,
 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • različita imovinska prava,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

 

Članak 60.

 

Imovinom upravljaju tijela Zajednice, uz pripadajuću odgovornost za njenu upotrebu i korištenje glede ostvarivanja ciljeva Zajednice.

Zajednica za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Zajednica može, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo, ustanovu, zakladu ili fundaciju. Zajednica može biti i osnivačem druge udruge. Odluku o osnivanju donosi Skupština Zajednice, na prijedlog Predsjedništva.

 

Članak 61.

 

U slučaju prestanka rada Zajednice imovina će pripasti Bjelovarsko bilogorskoj županiji radi namjenskog korištenja za potrebe vatrogastva.

 

XIII. ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA ZAJEDNICE

 

Članak 62.

 

 

Znak Zajednice sastoji se od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.

Znak je uokviren hrvatskim pleterom s hrvatskim grbom na vrhu.

 

Članak 63.

 

Amblem Zajednice sastoji se od grba Bjelovarsko-bilogorske županije u skladu s Odlukom o opisu grba i zastave, kao i uvjetima načina uporabe grba i zastave Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 5/96.). U donjoj polovici grba na crveno-bijelim poljima nalazi se vatrogasni znak. Iznad grba ispisan je tekst: VATROGASNA ZAJEDNICA. Okolo donje polovice grba ispisan je tekst: BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE. Iznad teksta VATROGASNA ZAJEDNICE i sa lijeve i desne strane gornje polovice grba nalazi se hrvatski pleter zlatne boje. Širina pletera ne prelazi širinu teksta BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Članak 64.

 

Zastava je s jedne i druge strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje, dužine 145 cm i širine 115 cm.

S desne strane zastave je vatrogasni znak širine 45 cm i visine 41 cm. Kod vatrogasnog znaka kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne, baklja crvene boje, a boja hrvatskoga grba je u skladu s posebnim zakonom. U pozadini vatrogasnog znaka je kobalt-plava polje. S lijeve strane vatrogasnog znaka ispisan je broj „19“, a s druge strene ispisan je broj „93“, što predstavlja godinu kada je Zajednica dobila zastavu. Iznad znaka polukružno je ispisan tekst: VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE; a ispod znaka polukružno je ispisan tekst;  BJELOVARSKO BILOGORSKE.  10 cm od ruba, zastava je ukrašena vezom zlatne boje. U svakom kutu nalazi se isprepleteno stilizirano klasje  žita, hrastov list i žir.

Na lijevoj strani zastave lik je Svetog florijana, visine 58 cm. Ispod lika svetog Florijana ispisan je polukružno tekst: VATRU GASI BRATA SPASI. 10cm od ruba, zastava je ukrašena vezom zlatne boje. U svakom kutu nalazi se stilizirani cvijet ljiljana sa lišćem. Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 5 cm.

 

Članak 65.

 

Sva idejna rješenja amblema, znaka i zastave Zajednice moraju biti usklađena s odgovarajućim aktima odnosno smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

 

XIV. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVO

 

Članak 66.

 

Stručne, administrativne, financijsko-materijalne, pomoćne i njima slične poslove obavljaju zaposlenici u radnom odnosu u Stručnoj službi Zajednice.

 

Ustroj i način obavljanja poslova i zadataka kao i potreban broj zaposlenih utvrdit će se općim aktima Zajednice koje na prijedlog tajnika donosi Predsjedništvo Zajednice.

 

Iznimno, Predsjedništvo može djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje stručnih poslova drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 

 

 

Zajednica može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih uposliti radnike u skladu s propisima a na temelju općeg akta Predsjedništva Zajednice.

Predsjedništvo može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 

Članak 67.

 

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član tijela Zajednice ukoliko ima propisanu stručnu spremu.

Zajednica može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi tajnik Zajednice ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog članka.

Članak 68.

 

Zajednica dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odličja, plakete i slično pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice u skladu s odgovarajućim pravilnikom Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 69.

 

Statut Zajednice osnovni je opći akt Zajednice.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 70.

 

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

 • Predsjedništvo,
 • Zapovjedništvo,
 • Nadzorni odbor,
 • trećina članova Skupštine.

 

Članak 71.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Zajednice donesen na sjednici Skupštine Zajednice održanoj dana 24. svibnja 2013. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

Članak 72.

 

Svi akti Zajednice moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu.

 

Članak 73.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Br: 237/15.

U Bjelovaru,  19.07.2015.

 

 

            P R E D S J E D N I K           

             Vatrogasne zajednice         

 Bjelovarsko bilogorske županije:

                      Đuro Petrić