zapisnik ŽVZ 20.06.2017.

Z  A  P  I  S  N  I  K

sasjednice Županijskog vatrogasnog zapovjedništva  održane 20. lipnja 2017.god. u  Bjelovaru sa početkom u 19,00 sati.

Nazočni: Željko Mesec, Zdenko Brandejs, Davor Đalog, , Tomislav Kunješić, Darko Novotni, Stevo Šantalab, Božidar Nikolić, Branislav Despetović, Goran Vinković, Antonio Babec, Marijan Supan, Igor Novaković, Elemir Bereš, Ivan Čer, Dejan Pretković,  Željko Sudaš i Tihomir Brnjanec –zamjena za Josipa Heger.

Izostali: Josip Heger,  Robert Rezler, Stjepan Anžlovar, Željko Seđak, Josip Finek, Goran Zdelar, Dražen Melec i Boris Tomšić.

Ostali nazočni: Đuro Petrić – predsjednik  i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednicu je otvorio zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs, pozdravio nazočne uz napomenu  da smo ovu sjednicu trebali odraditi ranije. Zapovjednik Brandejs je utvrdio da je poziv za sjednicu sa dnevnim redom i materijalima poslan e-mailom i smatra    da nije potrebno čitati dnevni red, pa pita da li ima netko dopunu dnevnog reda.

Za riječ se javio predsjednik Petrić koji smatra da trebamo dopuniti točku 2 – budući da u Tijelima zapovjedništva nije pobrojan Operativno tehnički stožer.

Zapovjednik Brandejs je prihvatio dopunu točke 2 te dao nadopunjeni dnevni  red na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 Točka 1.

            Zapisnik sa sjednice Zapovjedništva održane 8. Prosinca u Bjelovaru je također bio poslan u materijalima za sjednicu pa zapovjednik Brandejs pita da li netko ima primjedbu ili dopunu zapisnika.

Budući da se nitko nije javio, zapovjednik je dao zapisnik na usvajanje.

Članovi zapovjedništva su jednoglasno usvojili zapisnik sa sjednice Zapovjedništva održane 8. prosinca 2016. godine.

Točka 2.

            Zapovjednik je rekao da smo temeljem poslanog dopisa tražili da nam se ispred koordinacija dostave prijedlozi za radna tijela, a koja će kasnije na svojoj prvoj sjednici izabrati između sebe predsjednika. Savjet vatrogasne mladeži i Odbor za vatrogasna natjecanja broje po 7 članova iz svake koordinacije po jedan i županijski zapovjednik dok Odbor vatrogasnih sudaca čine svi suci. Na sjednicama koordinacija trebalo je izabrati predsjednika, zapovjednika i tajnika gdje bi svaki zapovjednik automatizmom bio član Operativno tehničkog stožera.

Glede ove točke zapovjednik Brandejs je rekao da krenemo redom. Prvo je odabir zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika, on je taj posao obavljao već dva mandata i volio bi da  sada to bude netko drugi, ali sjednici je nazočan i županijski zapovjednik iako je na bolovanju pa bi ovaj odabir trebao biti prema njegovom prijedlogu. Kada ga odaberemo, prijedlog ćemo  poslat predsjedništvu na verificiranje, a potom županu na potvrđivanje zajedno sa izabranim županijskim zapovjednikom.

Zapovjednik Brandejs je otvorio raspravu, pa se za riječ javio županijski zapovjednik Mesec.

On je pozdravio sve nazočne i zahvalio se na dolasku te rekao da je situacija takva kakva je. Još uvijek je na bolovanju i ne zna kada će se vratiti na posao. Zahvalio se svojem zamjeniku na obavljanju posla županijskog zapovjednika  i na svemu što je do sada napravio. Glede zamjenika je rekao da kao što znamo  mora imati iste uvjete   kao i županijski zapovjednik i on predlaže da Zdenko Brandejs i dalje bude zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika, ako se on slaže, a i župan se složio sa tim prijedlogom. Zahvalio se zapovjednicima javnih vatrogasnih postrojbi koji interveniraju izvan svog područja, a i župan je izrazio zadovoljstvo operativnim radom županijske zajednice. Zapovjednik Mesec se zahvalio novoizabranim zapovjednicima iz vatrogasnih zajednica te još jednom zamolio za dostavu podataka prema županijskoj zajednici.

Zapovjednik Brandejs je dao na usvajanje prijedlog za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Članovi zapovjedništva su  izabrali  Zdenka Brandejsa za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika uz jedan suzdržan glas budući da on nije  glasovao.

Prema pristiglim zapisnicima iz koordinacija pročitat ćemo prijedloge za radna tijela zapovjedništva.

SAVJET VATROGASNE MLADEŽI

 • Koordinacija Bjelovar  – Stevo Sedlar
 • Koordinacija Čazma – Silvestar Štefović
 • Koordinacija Daruvar – Marijan Supan
 • Koordinacija Garešnica – Željko Čengić
 • Koordinacija Grubišno Polje – Jurica Pušić
 • Koordinacija Bilogora – Romano Bereš

ODBOR ZA VATROGASNA NATJECANJA

 • Koordinacija Bjelovar – Darko Despot
 • Koordinacija Čazma – Darko Forjan
 • Koordinacija Daruvar – Božidar Nikolić
 • Koordinacija Garešnica – Dražen Melec
 • Koordinacija Grubišno Polje – Marko Pretula
 • Koordinacija Bilogora – Antonio Babec

ODBOR VATROGASNIH SUDACA

 • svi suci koji su položili ispit, njih 11, a oni će između sebe izabrati predsjednika, za ovaj odbor nismo ni tažili prijedloge iz koordinacija budući da sve koordinacije  nemaju suce već samo koordinacija: Bjelovar, Čazma, Daruvar i Garešnica

OPERATIVNO TEHNIČKI STOŽER

 • Davor Đalog – zapovjednik JVP Bjelovar, zamjena Zdravko Kozlik
 • Zdenko Brandejs zapovjednik JVP Daruvar, zamjena Dejan Koprek 
 • Josip Heger – zapovjednik JVP Čazma, zamjena Tihomir Brnjanec
 • Tomislav Kunješić – zapovjednik JVP Garešnica, zamjena Tihomir Kranjec
 • Darko Novotni – koordinacija Grubišno Polje, zamjena Tomislav Vostrel
 • Goran Zdelar – koordinacija Bilogora, zamjena Elemir Bereš

Zapovjednik kaže da trebamo verificirati predložene članove ova 4 odbora te daje prijedloge na usvajanje.

Članovi Zapovjedništva su jednoglasno verificirali predložene članove Savjeta vatrogasne mladeži, Odbora za vatrogasna natjecanja, Odbora vatrogasnih sudaca i Operativno tehničkog stožera.

Članovi svih tijela kao i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika još će se potvrditi i na sjednici Predsjedništva temeljem Statuta.

Zapovjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Temeljem Zakona o Civilnoj zaštiti sve županijske vatrogasne zajednice  moraju donijeti Operativni plan zaštite i spašavanja za ono područje koje pokrivaju. Vatrogasna zajednica županije je imala u nadzoru inspektora civilne zaštite koje je dao rješenje da u roku mjesec dana moramo donijeti taj plan. Mi smo zatražili dodatno vrijeme od neka dva, tri mjeseca kako bi izradili taj plan i dobili smo tri mjeseca odgode, rekao je zapovjednik Brandejs. U tom kratkom periodu on i njegov zamjenik Koprek su pokušali doći do određenih akata od županije koji su potrebni za izradu plana. Prvo su od županije tražili procjenu zaštite i spašavanja, plan zaštite i spašavanja i Odluku o katastrofama te Plan zaštite i spašavanja. Međutim od toga smo dobili vrlo malo.     Za izradu ovog plana tražili smo i podatke od vatrogasnih zajednica i to podatke o zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika. Ti podaci su stavljeni u plan pod operativne snage i oni su promjenjivi tako da i sada u planu možda ti podaci nisu točni. One zajednice koje nisu dostavile tražene podatke, podaci su uzeti iz postojećeg Operativnog plana za vođenje i izvršenje intervencija od prošle godine, u kojem je sigurno došlo do promjena.  Dobro bi bilo da su svi upisati u „Vatronet“ onda je lako doći do podataka, rekao je zapovjednik Brandejs.  Znači u ovom planu je u kratkim crtama napisano kako djelujemo u slučaju ne požara nego katastrofa. Zapovjednik kaže da ovaj plan moramo usvojiti zbog predaje inspektoru, a svi podaci koji su se promijenili će se uvrstiti jer je Plan podložan promjeni. Dakle, mi smo morali napraviti nekakav plan zbog zakonskih rokova, koji ćemo po potrebi nadopuniti ili izmijeniti. Sastavni dio plana su i karte pokrivenosti iz kojih je vidljivo koja područja pokrivaju javne postrojbe, a koja središnja DVD-a. U popisu operativnih snaga smo stavili samo zapovjednika i zamjenika vatrogasne zajednice, a trebalo bi staviti sve operativne vatrogasce.   U planu su pobrojane sve vatrogasne zajednice te navedene odgovorne osobe kao i oprema kojom zajednice raspolažu. Bilo bi dobro da se podaci pregledaju od strane vatrogasnih zajednica pa ako je potrebno nešto dodati ili izmijeniti da se to uvrsti u plan jer se on uvijek može mijenjati. Zapovjednik Brandejs kaže da im je za izradu ovog plana trebao biti temeljni akt Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, ona postoji  i prihvaćena je na Županiji, ali nije prošla od strane inspektora MUP-a Križića tako da nam nije bila dostupna, jer je u biti nevažeća. U privitku te procjene mislim da nema mišljenja od strane Vatrogasne zajednice županije što je trebalo biti već ima samo mišljenje od strane predsjednika Stožera Civilne zaštite g-dina Kraljića, ali županijska zajednica je trebala dati mišljenje na vatrogasni dio, rekao je Brandejs. Ovaj prijedlog Plana ćete svi dobiti na e-mail koji treba dobro pregledati i dopuniti sa podacima, posebno sa e-mail adresama vatrogasnih zajednica ili  zapovjednika, predsjednika ili tajnika, ali ne od općina. Jedna od bitnih zadaća koja nam predstoji je izrada Operativnog plana za vatrogasne intervencije jer ovo je Plan zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa: poplava, potresa tako da ne bi pobrkali ta dva plana jer su oni različiti. Operativni plan za vatrogasne intervencije treba sadržavati standardne operativne postupke kod intervencija i treba nam olakšati njihovo izvršenje. Ovaj Plan zaštite i spašavanja sadrži minimalne  podatke kako bi zadovoljili formu te ga predali u županiju i inspektoru Civilne zaštite, a podatke ćemo mijenjati i dopunjavati kako bude trebalo, rekao je zapovjednik Brandejs. Zapovjednik je još jednom istaknuo da je ovaj plan najbolje što su mogli napraviti u tako kratkom roku, a glede podataka sa kojima su raspolagali i koji su bili dostupni.  Zapovjednik se posebno osvrnuo na operativne vatrogasce kojih sad imamo 700 i nešto više, ali tu treba napraviti neke kriterije s osnovu njihove dostupnosti odnosno trebamo ih razvrstati na one koji će biti na raspolaganju do 15 min, do 20, do 25 ili 30 min ili tek za nekoliko dana ako se nalaze negdje na terenu što je u većini slučaj. Dakle mi moramo znati broj na koje možemo računati u slučaju potrebe i to je veliki problem. Dostupnost je bitna u prvih 15 min, a oni koji dolaze poslije mogu biti za pripomoć. Zapovjednik moli da se traženi podaci dostavljaju u nekom primjerenom roku, a ne da se čeka na njih mjesecima. Na kraju je zapovjednik rekao da stoji na raspolaganju kao pomoć za izradu plana jer postoji metodologija za izradu. U  plan smo stavili  E postrojbu koju sačinjavaju samo zapovjednici zajednica i njihovi zamjenici, a mogu se staviti još neki, rekao je zapovjednik.

Budući da nije bilo rasprave zapovjednik je dao predloženi Plan na usvajanje.

Zapovjednici su jednoglasno usvojili Operativni plan zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Zapovjednik Brandejs smatra da ovaj plan ne bi trebalo usvajat predsjedništvo jer ga ono nema u svojim aktima, to je nešto novo. Taj plan se donosi temeljem metodologije za izradu plana gdje stoji da  zapovjednik donosi  odluku o prihvaćanju plana, ali nije problem,  plan se može dati i predsjedništvu na usvajanje.

Za riječ se javio zapovjednik Đalog koji je rekao da je Vatrogasna zajednica grada Bjelovara također izradila Operativni plan zaštite i spašavanja temeljem pravilnika i  metodologije izrade planova, a na osnovu rješenja prilikom nadzora inspektora Civilne zaštite. Zapovjednik Đalog smatra da je ovo bespotrebni i dodatni posao vatrogasnoj službi odnosno cijelom sustavu zaštite i spašavanja. Znamo da je vatrogascima je temeljni akt Plan zaštite i spašavanja, međutim u ovom slučaju to nije. Zapovjednik je samo htio reći  da je inspektor Civilne zaštite svima naredio izradu Operativnog plana zaštite i spašavanja, odnosno onima gdje je bio u nadzoru.

Zapovjednik Brandejs kaže da su oni dali ogledni primjerak plana od VZ Daruvar koji se može primijenit i uređivat prema potrebi. Plan se nalazi u uredu VZ i kome treba može se javiti da mu se plan pošalje mailom, a  također  ako je potrebna pomoć glede izrade plana, svi se mogu obratiti. Donesene planove, vatrogasne zajednice trebaju dostaviti u svoje lokalne uprave te u županijsku vatrogasnu zajednicu.

Točka 4.

            Sa provođenjem Programa aktivnosti za 2017. godinu smo počeli 20. travnja kada smo revidirali županijsku vatrogasnu postrojbu koja je osposobljena za gašenje požara otvorenog prostora, rekao je zapovjednik Brandejs. Na prvobitnom popisu je bilo 111, a ostao je 51 vatrogasac. Drugi dio programa koji smo odradili je Plan za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u kojem smo planirali vatrogasna vozila i ljudstvo za redovnu dislokaciju. Također smo napravili i plan u slučaju izvanredne dislokacije, ali mora doći do izmjene jer  planirano vatrogasno vozilo iz VZG Bjelovara nije u voznom stanju pa ćemo morati naći zamjenu. Ovi planovi su poslani u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i u HVZ-u u četvrtom mjesecu. Na održanom sastanku u DUZS glede dislokacija, naša županijska zajednica nije bila planirana za dislokaciju, ali je došlo do nekih pregovora i nesporazuma pa je sastanak bio prekinut. U kontaktu sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom bilo je naznaka da ćemo ipak sudjelovati u provođenju dislokacija, ali nismo imali konkretne informacije sve do nekoliko dana unazad kada je glavni zapovjednik pitao da li želimo  biti dislocirani na otok Lastovo ili u Divulje. Zapovjednik Brandejs kaže da mu je odgovorio da bi željeli otok Lastovo jer smo već dugo u Divuljama. Zapovjednik  je bio kontaktiran od strane DUZS gdje mu je potvrđena dislokacija na otok Lastovo, ali ne sa navalnim vozilom TAM 125 već sa autocisternom Mercedes 8000 l. U međuvremenu, odnosno danas je došla zapovijed za 1. dislokaciju koja kreće 29. lipnja.   Danas je moramo dogovorit glede provođenja dislokacije na otok Lastovo gdje naša županijska zajednica daje navedeno vozilo odnosno autocisternu i 3 vatrogasca iz JVP-i. U svakoj smjeni će ići 2 vatrogasca – vozača iz JVP Daruvar i 1 vatrogasac iz ostalih JVP-i  prema dogovoru. Na dislokaciju moraju ići oni vatrogasci koji su osposobljeni za gašenje požara otvorenog prostora, ali ne moraju biti osposobljeni za desantiranje helikopterom. Smjene su uobičajene po 15 dana, izmjena je uvijek četvrtkom, a planirano je 6 smjena, dakle ako se naše postrojbe izmjenjuju svaka će dati po 2 vatrogasca tijekom svih smjena, a JVP Daruvar će imati u svakoj smjeni 2 vatrogasca – vozača. Dakle u 1. smjenu ide Daruvar i Čazma, a zapovijed ćemo proslijediti.

Zapovjednik Brandejs kaže da bi to bilo sve glede Programa Vlade, te napominje da ima nekakav predosjećaj glede izvanrednih dislokacija kojih bi ove godine moglo biti, a zapovjednik Kunješić se nadovezuje na njegovu izjavu i kaže da učesnici dislokacija ni u kom slučaju ne daju bilo kakve izjave za medije, a o svim  eventualnih nedostacima i propustima  se razgovara i analizira po završetku sezone.  Glede eventualnog odlaska na izvanrednu dislokaciju, sastat ćemo se na jednom mjestu i održati lagani sastanak na kojem ćemo sve definirati te odrediti zapovjednika, jer netko mora biti za kontakt i odgovoran za vatrogasce koji se šalju, rekao je zapovjednik Brandejs.  Zapovjednik Kunješić predlaže da u slučaju odlaska na izvanrednu dislokaciju ide obavezno sa ekipom netko tko je višeg ranga jer će ga jedino u tom slučaju uvažavati. Zapovjednik Đalog pita da li je smanjen iznos ili je još uvijek preporuka 8% broja članova. Kaže da također ima osjećaj da će biti izvanrednih dislokacija, ali upozorava vatrogasne zajednice da ne brzaju jer obično kad krene dolje ima toga i kod nas. Đalog daje preporuku u slučaju izvanredne dislokacije pošaljemo 5,6,7 ili 8  učesnika od onih 50 sa spiska.  U raspravu se uključio zapovjednik Mesec koji kaže da je  kontaktirao sve sa spiskam njih 51 i samo 15 je odgovorilo da se mogu staviti na raspolaganje. Također je rekao da je razgovarao sa glavnim zapovjednikom glede opremanja tih ljudi gdje je on odgovorio da neka traži Starčevića pa mu je Mesec odgovorio da u tom slučaju neće ni sudjelovati   na dislokaciji te je o tome izvijestio HVZ i DUZS.

Zapovjednik Brandejs je  dao prijedlog da se čim prije sastane OTS na kojem bi sve raspravili i dogovorili glede dislokacija, a što se tiče dobrovoljaca kaže da nema ni jednog na raspolaganju sa onog spiska, svi ili su otišli ili negdje rade. Oni imaju i liječnički i opremu, ali ne mogu zbog posla. Druga je situacija kada je u pitanju planska dislokacija, onda ti isti vatrogasci planiraju godišnji i jedino na taj način mogu biti učesnici dislokacije. Dakle, ne moramo se zamarati, ako ćemo imati 5 ljudi, napisat ćemo da imamo toliko.

Slijedeće je informacija o osposobljavanju u 2018. godini koje provodi Vatrogasna škola učilišta Zagreb pa je zapovjednik Brandejs pročitao dopis od DUZS u kojem su navedeni mjesta osposobljavanja Zagreb i Split, termini i vrsta osposobljavanja: spašavanje iz dubina i visina, spašavanje na vodi, rad sa hidrauličkim i pneumatskim alatom, rad sa motornom pilom, desantiranje i gašenje šumskih požara i dr. Dopis je upućen na županijske vatrogasne zajednice ali se traže podaci o djelatnicima,  dakle to mogu biti samo profesionalni vatrogasci u JVP ili zaposleni u DVD-u.    U privitku su tabele koje je potrebno ispuniti i poslati do 7. srpnja , a sadrže mjesto, termine i vrstu osposobljavanja.

U raspravu se uključio zapovjednik Đalog i rekao da je on imao lani  jedno osposobljavanje  te da je kontaktirao  DUZS. Osvrnuo se na pristigli dopis za kojega je rekao da se u njemu ne vidi tko vrši osposobljavanje i tko plaća, čija je oprema i ne piše na koji se način to radi. Napominje da je on radio osposobljavanje „spašavanje iz dubina i visina.“ Osposobljavanje ne vrši Učilište vatrogastva već samo provjeru i daje certifikat, a sami moramo naći nekoga tko će izvršiti pripremne vježbe i uigrati tim, a sa Učilištem se samo dogovara termin kada će se doći na provjeru i ustvari „to“ ne košta ništa.   Zapovjednik Đalog kaže da ovaj dopis nije novost jer je objavljeno  na njihovim stranicama da  vrše osposobljavanje pa je on lani želio prijaviti jedno 6 vrsti osposobljavanja.  Prilikom razgovora  rekli su   da to nije za njega i on je shvatio da oni u stvari nemaju ljude koji bi izvršili osposobljavanje već samo provjeru. Na kraju svega toga konstatirali su da to nije osposobljavanje za javne vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik Brandejs smatra da se ovo osposobljavanje ipak odnosi na profesionalne vatrogasce jer piše „djelatnici“. Da se odnosi na dobrovoljne vatrogasce pisalo bi koji su uvjeti da se pristupi osposobljavanju, da li to mora biti osposobljeni vatrogasac, dočasnik ili nešto drugo.

Dopis ćemo proslijediti javnim postrojbama kako bi mogli do navedenog datuma prijaviti osposobljavanja pa ćemo vidjeti, rekao je Brandejs.

Zapovjednik Brandejs je zaključio ovu točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Ova točka govori o narednim aktivnostima, a to su: susret prijateljstva, natjecanje i kamp mladeži, a koje su planirane u Programu rada, rekao je zapovjednik Brandejs. On smatra da susret moramo održati, zadnji je bio u Čazmi te sada poziva vatrogasne zajednice da se prijave za domaćina ovogodišnjeg susreta i to one koje imaju uvjete (opremu, adekvaatno mjesto). Također moramo održati i županijsko natjecanje za mladež koje će biti izlučno za državno natjecanje koje će se održati nagodinu.

Predsjednik    Petrić ukazuje na donesenu odluku o dodjeli financijskih sredstava domaćinu natjecanja u iznosu od 3.000,00 kn za kupovinu opreme.

Zapovjednik Kunješić daje primjedbu na zadnji susret na kojem nije bila suđena nijedna greška već su suci mjerili samo vrijeme vježbe, iako je na OTS-u zaključeno da ćemo se držati pravilnika.   

Zapovjednik Brandejs se složio sa primjedbom i rekao da smo uvijek govorili da je to susret prijateljstva, a ne natjecanje, ali smatra da trebamo odrediti kriterije te poštivati pravilnik.  

Glede kampa u Fažani, zapovjednik Brandejs je dao riječ predsjedniku Petriću koji je utvrdio da je ove godine slabi odaziv naših ekipa za korištenje kampa te da su boravak prijavile samo dvije vatrogasne zajednice i to Daruvar i Štefanje ali sa većim brojem mladeži. Petrić je rekao da je u kontaktu sa novoizabranim predsjednikom VZ Koprivničko križevačke županije koji se u načelu složio da bi trebali podijeliti bungalove koji su i ove godine u lošem stanju te je potrebno uređenje i krečenje  svih prostorija te promijenit daske na WC-ima, slavine i zavjese na tuš kabinama.  Također je potrebno nabaviti nove jastuke te klupe i stolice za terasu. Podjelu bi izvršili na način da bungalov pored našeg kontejnera pripadne nama kroz cijelu smjenu, a bungalov pored Koprivničko križevačkog kontejnera njima, a središnji bungalov da se koristi po potrebi odnosno kada su smjene veće ili svaku drugu smjenu. Dužnosnici iz KKŽ-e su bili u kampu te utvrdili da je u lošem stanju te da je potrebno uređivanje kako bi smještaj bio donekle zadovoljavajući i prikladan za boravak djece. Predsjednik kaže da smo u nekoliko navrata  dogovarali sastanak sa Koprivničko križevačkom županijskom zajednicom koji nije nikad održan. Predsjednik  kaže da treba otići dolje sa majstorom jer još uvijek imamo vremena budući da nemamo prve smjene.

Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji kaže da on sudjeluje u radu kampa od samog početka, podsjeća predsjednika da nije spomenuo prijedlog HVZ-a da od iduće godine  vatrogasne zajednice županija snose troškove zapovjednika kampa što smatra da nije u redu budući da je to kamp Hrvatske vatrogasne zajednice i oni raspolažu sa znatnim financijskim sredstvima i nije u redu da žele dio obaveza prenijeti na županijske zajednice. Smatra da vatrogasne zajednice trebaju održavati svoje kontejnere, ali sve druge troškove (kanalizacija, voda, smeće) treba snositi HVZ. Ukazao je na niz nedostataka koji su uočeni ove godine kao i svih prijašnjih godina  jer su svi bungalovi u neredu, svuda okolo su razni pauci, pljesnivi i neispravni frižideri, neispravne utičnice, potrgani kreveti, općenito sve je u ne zadovoljavajućem stanju i u takove bungalove se ne mogu dovesti djeca. Lani je njegov DVD boravio u drugoj smjeni i morali su najprije sve detaljno očistiti da bi se uopće mogli smjestiti. Također napominje dugogodišnje korištenje našeg bungalova od strane Koprivničko križevačke županije dok je istovremeno njihov skroz neupotrebljiv. Glede jastuka misli da ih nije potrebno kupovati već da svako dijete ponese sebi jedan mali jastuk, jedino treba deke oprati u slučaju hladnijeg vremena. Također kaže da su kreveti u jako lošem stanju, nekad su bili svi drveni, a sada ima i nekih željeznih, stolica ni klupa više nema.

U raspravu se ponovo uključio predsjednik koji je rekao da ima informaciju da će se ići u rekonstrukciju cjelokupne infrastrukture budući da se više ne govori o oduzimanju kampa. To sve iziskuje znatna dodatna financijska sredstva koja će izdvojiti HVZ-a, stoga su režijski troškovi za naredne dvije godine preusmjereni na korisnike kampa.

Zapovjednik Kunješić kaže da je  kamp postao skup, iako postoje dobre strane, a to je druženje djece i  lijepi doživljaji koji će se pamtiti. Također daje informaciju da pojedine županijske zajednice imaju svoja odmarališta za korištenje koja su daleko povoljnija te predlaže da i mi razmislimo o tom prijedlogu.

Zapovjednik Brandejs je utvrdio zaključak koji će se uputiti i verificirati na  predsjedništvu, a to je da se kupi materijal za krečenje i drugi potrebiti sanitarni materijal i da se pronađu  majstori koji bi obavili taj posao.

Također prema Programu rada smo dužni održati susret prijateljstva kao i županijsko vatrogasno natjecanje.

Točka 6.

            Zapovjednik Brandejs se osvrnuo na odluku VZŽ-e o sufinanciranju kupovine vatrogasnih vozila sa iznosom od 20.000,00 ili sa manjim iznosom ako je cijena vozila niža. Sve dosadašnje zamolbe spram županijske zajednice su realizirane i sada imamo zamolbu od JVP Čazma za kupljenu auto ljestvu pa je tajnica pročitala njihovu zamolbu.

Zapovjednik Đalog je rekao da on nije upoznat sa navedenom odlukom, i da je  JVP Bjelovar izvršila plaćanje servisa i popravka za svoju auto ljestvu u iznosu od   750.000,00 kn te bi također uputili zamolbu prema županijskoj vatrogasnoj zajednici.

Zapovjednik Brandejs je rekao da neka napišu zamolbu prema županijskog zajednici sa jučerašnjim datumom, a sada će se donijeti odluka o dodjeli financijskih sredstava.

Članovi zapovjedništva su donijeli odluku o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn  JVP grada Čazme i JVP grada Bjelovara. Odluka se upućuje na usvajanje predsjedništvu.

Zapovjednik Supan pita što je sa sredstvima za obilježavanje obljetnica DVD-a, a tajnica mu je odgovorila da se ta sredstva doznačuju od Hrvatske vatrogasne zajednice iz sredstava premije osiguranja temeljem članaka 7. i 8., a  vatrogasne postrojbe koje nemaju uvjete za dobivanje tih sredstava (ako nemaju dovoljan broj operativnih vatrogasaca sa važećim liječničkim uvjerenjem), sredstva će dobiti od županijske vatrogasne zajednice.

Točka 7.

            Zapovjednik VZO Nova Rača pita kada će biti osposobljavanje za voditelje vatrogasne mladeži budući da oni imaju žensko odjeljenje, a nemaju voditeljicu te koji su uvjeti, a dobio je odgovor da izvrše prijavu prema županijskog zajednici u mjesecu travnju budući da se svake godine održava seminar   u kampu u Fažani.

Zapovjednik je zaključio ovu točku dnevnog reda i samu sjednicu, čestitao svim novoizabranim te se zahvalio na suradnji.

Sjednica je   završila u 20:30 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović

                                                                                 ZAMJENIK  ŽUPANIJSKOG

                                                                        VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA:

                                                                          Zdenko Brandejs, dipl.ing.,v.r.

zapisnik ŽVZ 04.04.2018. G Polje

Z  A  P  I  S  N  I  K

            sa sjednice Županijskog vatrogasnog zapovjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  održane 4. travnja 2018. godine u  prostorijama Vatrogasne zajednice grada Grubišnog Polja,   sa početkom u 19,00 sati.

Nazočni:  Željko Mesec, Davor Đalog, Josip Heger, Zdenko Brandejs, Darko Novotni, Robert Rezler, Božidar Nikolić, Josip Finek, Branislav Despetović, Marijan Supan, Igor Novaković, Elemir Bereš, Ivan Čer, Željko Sudaš, Boris Tomšić i Tomislav Kunješić (nije se potpisao).

Izostali:  Stevo Šantalab, Stjepan Anžlovar, Željko Seđak, Goran Vinković, Antonio Babec, Dražen Melec, Dejan Pretković i Goran Zdelar.

Ostali nazočni:  Saić Matias – zamjenik zapovjednika VZO Šandrovac, Silvestar Štefović – predsjednik SVM, Vitomir Pintarić – zapovjednik JVP Grubišno Polje, Đuro Petrić – predsjednik i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednici je nazočno 16 članova zapovjedništva i jedan zamjenik zapovjednika, dakle 17 od 24 što je natpolovična većina te se mogu donositi odluke.

            Sjednicu otvara županijski zapovjednik i predlaže slijedeći

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa sjednice Zapovjedništva održane 20. lipnja  2017. godine, u Bjelovaru,
 • Donošenje Poslovnika o radu:
 •  Zapovjedništva
 • Operativno tehničkog stožera
 • Savjeta vatrogasne mladeži
 • Odbora za vatrogasna natjecanja
 • Odbora vatrogasnih sudaca
 • Provođenje programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini
 • Izvješće o stanju opremljenosti središnjih DVD-a,
 • Izvješće o intervencijama za proteklo razdoblje,
 • Ažuriranje podataka – operativni planovi
 • Zaključci sa sjednice Savjeta vatrogasne mladeži
 • Prijedlog organizacije susreta prijateljstva vatrogasne mladeži
 • Izmjena Pravilnika o susretu
 • Raspis za domaćina susreta prijateljstva vatrogasne mladeži,
 • Informacija o kampu u Fažani,
 • Državno natjecanje za mladež,
 • Različito

Nazočni donose jednoglasnu

odluku

o prihvaćanju dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

      Zapisnik sa zadnje sjednice Zapovjedništva je bio poslan sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik pita da li netko ima primjedbu ili dopunu. Budući da se nije nitko javio za riječ, zapovjednik daje zapisnik na usvajanje.

      Članovi Zapovjedništva donose jednoglasnu

Odluku

o prihvaćanju zapisnika sa sjednice Zapovjedništva održane 20. lipnja 2017. godine u Bjelovaru.

Točka 2.

      Poslije održane sjednice skupštine, predsjedništvo je donijelo Poslovnike o radu svojih tijela pa isto tako i zapovjedništvo treba donijeti Poslovnike o radu svojih odbora.

Prijedlozi Poslovnika su poslani sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik pita da li ima neka primjedba na poslovnike.

Zapovjednik Kunješić daje primjedbu na Poslovnik o radu OTS-a sa napomenom da se u članku 4. i 6. riječ „SAVJET“ zamijeni sa riječju „OTS“ jer je to ostalo od Pravilnika o radu Savjeta vatrogasne mladeži.

Također pita da li je u redu članak 4. Pravilnika o radu savjeta vatrogasne mladeži koji govori o izboru predsjednika savjeta. U ovom Pravilniku piše da predsjednika savjeta i njegovog zamjenika bira Zapovjedništvo, a uvijek do sada predsjednik Savjeta se birao između članova Savjeta.

Uslijedila je rasprava u kojoj je zaključeno da se u Poslovniku o radu OTS-a ispravi odnosno riječ „Savjet“ zamijeni sa riječju „OTS“ u cijelom Pravilniku.

Također u Pravilniku o radu savjeta vatrogasne mladeži ispravlja se članak 4 koji glasi

“  Savjet ima predsjednika i zamjenika koji se biraju iz redova Savjeta na vrijeme od 4 godine.“

Nakon rasprave i prijedloga izmjena ili dopuna Pravilnika, nazočni su se složili da pravilnici moraju biti usklađeni sa statutom.

 Županijski zapovjednik zaključuje raspravu i daje Poslovnike na usvajanje.

Zapovjedništvo donosi jednoglasnu

Odluku o usvajanju Poslovnika o radu:

 • Zapovjedništva
 • Operativno tehničkog stožera
 • Savjeta vatrogasne mladeži
 • Odbora za vatrogasna natjecanja
 • Odbora vatrogasnih sudaca

Zapovjednik utvrđuje da su pravilnici usvojeni i da će se još jednom provjeriti i uskladiti sa Statutom.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

      Za ovu točku su bili poslani materijali, a kao prvo je „Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini“ koji je donijela Vlada RH. Zapovjednik pita da li ima netko primjedbu ili pitanje vezano za neku točku iz Programa. Zapovjednik je istaknuo neke od bitnih točaka Programa, a jedna od njih je ona koja govori o vozilima za provođenje planskih dislokacija  točka 9. d). Radi se o cisternama   iz Programa robnih rezervi, gdje se svake godine događa da se ta vozila povuku, ali bez vozača pa se vrate u svakakvom stanju. Svake godine smo tražili da sa tim vozilima idu i naši vozači. I sada su naša dva vozila u Slavonskom Brodu prema zahtjevu Ministarstva koja su ih i angažirala.  Dakle u ovoj točci  je novina da će ta vozila biti angažirana tijekom ljetne sezone ili neke druge potrebe, ali sa vozačima.

Nadalje, županijski zapovjednik je istaknuo točku 27. b koji govori: 

 Jedinica područne (regionalne) samouprave zajedno s vatrogasnom zajednicom županije dužna je, u županiji u kojoj to još nije učinjeno, formirati županijski vatrogasni operativni centar. Vatrogasne zajednice županija su zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom dužne osigurati sve tehničke uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom centru za implementaciju i započeti s probnim i nastaviti s operativnim radom na UVI-ju.

To spominjemo iz razloga što je u točci 27. d rečeno:

       Do potpunog funkcionalne uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka (UVI), vatrogasne zajednice županija (one koje nisu u potpunosti prešle na UVI) dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu (VOS – u) kontinuirano, odmah po završenoj intervenciji, osigurati dostavljanje izvješća u elektroničkom obliku o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno propisanoj uputi i obrascu.

Zapovjednik pita da li netko znade koji je to obrazac. Ti obrasci su na CD-u sa uputama za izvršenje intervencija na državnom nivou, ali ti obrasci se šalju svake godine. Zapovjednik je rekao da će on naći te obrasce i poslati ih e-mailom u zajednice. Jedini koji redovito unose intervencije u UVI je JVP Daruvar i DVD odnosno VZO Šandrovac. Ako nećemo imati drugo rješenje morat ćemo dostavljati izvješće o intervenciji na tom obrascu kojeg ću vam dostaviti, rekao je zapovjednik. Taj obrazac nije ništa posebno, ima par stvari koje se moraju upisat.

Zapovjednik Brandejs kaže da su sada u taj Program ubacili i motriteljske službe što je malo sa lokalne razine nejasno jer je sada tu dodana i Civilna zaštita. Oni su danas u gradu imali sastanak vezano za Program aktivnosti koji se u većini odnosi na priobalje. Inspektori mogu doći u nadzor prilikom čega će između ostaloga tražiti i očevidnik o čišćenju prilaznih puteva svim važnijim objektima koji su pod gradom,a kojeg je dužna voditi lokalna uprava. Dakle ima puno nejasnoća, miješa se Civilna zaštita, procjene zbunjuju lokalnu upravu, a svi znamo da su jedina  operativna snaga spašavanja – vatrogasci.

Županijski zapovjednik napominje točku 36. koja govori o dislokacijama što je uobičajeno, točka 40. Plan angažiranja vatrogasnih snaga, tu je i podatak koji je tražen e-mailom od Kneževića iz HVZ-a gdje se traže vozila, ljudi, vrijeme okupljanja, a na kraju zbrirno podatak 50 vozila i 500 vatrogasaca. To se ne odnosi na jednu županiju već na sve županije.

Zapovjednik skreće pozornost na točku 41. c – Planska  dislokacija za koju je uvijek trebalo planirati od 8 – 12% vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe), te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Ako gledamo podatke u Vatronetu koji govori da imamo oko 940 operativnih vatrogasaca, 20% bi bilo nekih 188 vatrogasaca.

Zapovjednik Kunješić pita vezano za popis koji je trebalo dostaviti i kaže da prema iskustvu iz prijašnjih godina kao i lani vezano za izvanrednu dislokaciju u Split – prvenstveno govori u ime VZG Garešnica – koja ima oko 60 operativnih vatrogasaca, a uspio je angažirati 4 profesionalna i jednog dobrovoljnog vatrogasca koji je zaposlenik gradskog komunalnog poduzeća. Htio je naglasiti da iako imaju operativne vatrogasce (sa položenim ispitom, liječničkim pregledom) nisu ih u mogućnosti angažirati jer su zaposleni. Prema navedenom stanju, VZG Garešnica ne može nikoga planirati za dislokaciju. Zapovjednik Kunješić ističe još jedan problem kojeg je mislio iznijeti pod točkom „Razno“, ali će se nadovezati na ovu točku. U JVP Garešnica postoji problem sa viškom sati zaposlenih vatrogasaca, uvjetovano sa bolovanjem gdje je na početku bilo 5 vatrogasaca, sada su trenutno 3 vatrogasca na bolovanju. Tu je još korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine tako da  je mišljenja da JVP Garešnica neće moći učestvovati u dislokaciji.

Županijski zapovjednik  je odgovorio da sve mi to znamo i da je komentirat suvišno, ali tu je Program aktivnosti koji je donijela Vlada  i jedino što  možemo  je očitovati se pismenim putem na dopis koji je poslala DUZS u kojem bi naveli da ne možemo staviti na raspolaganje  vatrogasne snage kao ni vozila. Zato je zamolio zapovjednike da naprave dopis sa potpisom i pečatom prema županijskoj zajednici pa ćemo sve objediniti i poslati dopis prema DUZS.

Zapovjednik Kunješić pita što će značiti ako se to napiše s obzirom  na pravilnik koji propisuje postotak vatrogasaca pripadnika interventne postrojbe u postrojbi u odnosu na broj vatrogasaca.

Županijski zapovjednik odgovara da ne zna što će to značiti i da ne zna kako da se postavi u odnosu na nadređene. Ponovo se vraća na sastanak kod glavnog vatrogasnog zapovjednika u 2016. godini kada je tražio da se    operativni vatrogasci opreme propisnom zaštitnom opremom pa mu je glavni vatrogasni zapovjednik odgovorio da ima HVZ-u pa neka traži njih. HVZ je također odgovorio da oni ne raspolažu potrebnom opremom. Potom je uputim dopis u DUZS i HVZ u kojem je napisao da ne može staviti na raspolaganje  operativne snage budući da nisu opremljeni  zaštitom opremom propisanu  u Programu aktivnosti tako da u 2016. godini nismo nikoga slali na dislokaciju.

Zapovjednik Kunješić kaže da je potrebno objašnjenje zbog nazočnosti pročelnika, jer ako dobrovoljni vatrogasac ode na dislokaciju, izgubit će posao. Oni mogu učestvovati na dislokacijama u svoje slobodno vrijeme, ako su recimo na godišnjem, ali izvanredne dislokacije se ne mogu planirati i nikada se ne zna koliko će trajati.

U raspravu se uključuje zapovjednik Đalog koji kaže da se javna postrojba uvijek držala odredbe koja propisuje određeni postotak vatrogasaca koji se daje na raspolaganje. Međutim, ove godine smo odgovorili na dopis ispred VZG Bjelovara u kojem smo naveli da na redovnu dislokaciju možemo uputiti jednog profesionalnog vatrogasca u smjenama po 15 dana te po mogućnosti dva dobrovoljna vatrogasca. Za izvanrednu dislokaciju ćemo uputiti određeni broj profesionalnih vatrogasaca sukladno situaciji, a ne umanjujući operativnu spremnost javne postrojbe. Glede vozila, VZG Bjelovara nema na raspolaganju ni jedno vozilo kako za redovnu tako ni za izvanrednu dislokaciju. Jednostavno rečeno, poslat ćemo ono što budemo mogli i smjeli, rekao je zapovjednik Đalog. Dopisom je vidljivo   da se traži stotine  vatrogasaca iz svih županija , što je totalno van svake logike . Đalog kaže da je Program aktivnosti uvijek isti, a svaki zapovjednik će poslati onoliko koliko je u mogućnosti jer je svjestan da ga nitko neće spasiti odgovornosti u slučaju ne pokrivanja područja djelovanja.

Glede problema kod kolege Kunješića, mislim da je tu sve jasno i definirano radnim pravom i zakonom.  I u JVP Bjelovar je bila kritična situacija budući da je u jednom periodu bilo 30% djelatnika na bolovanju. Zapovjednik Đalog daje sugestiju da treba odgovorit prema županijskom zapovjedniku da će se postupit sukladno odredbi, ali prema mogućnosti i ne umanjujući operativnost   postrojbe.

Zapovjednik Brandejs kaže da su JVP-e osnovane temeljem procjene sa određenim brojem vatrogasaca, ali se nigdje ne spominje da bi ti vatrogasci trebali ići na dislokaciju, ako bi išli taj broj bi bio veći. U Planu zaštite od požara moralo je biti navedeno ovih 8 -12% profesionalnih vatrogasaca te 20% dobrovoljaca. U DUZS se već godinama govori da bi se dodatne snage koje su u intervencijskog državnoj postrojbi trebalo dodatno platiti, ali na neki način i stimulirati dobrovoljce koji izlaze na intervencije kroz omogućavanje nekih benefita. Međutim, to još uvijek nije riješeno. Brandejs kaže da je u Županiji tražio Plan zaštite od požara za županiju kao i Procjenu jer smatra da bi vatrogasci trebali dati svoje mišljenje. U Procjeni, dosta stvari nije  dobro odrađeno, a u izradi Plana zaštite od požara bi trebali učestvovati vatrogasci. Brandejs kaže da kada se donose bilo kakvi Pravilnici o izradi Procjene i Plana svi su uključeni samo ne vatrogasci. Svaka postrojba ima donesen Plan zaštite od požara za svoje područje za koji snosi odgovornost, a angažiranje vatrogasaca mimo područja pokrivanja dovodi u pitanje odgovornost zapovjednika,   HVZ-a također traži popise vatrogasaca za dislokaciju, a u proteklom razdoblju smo od njih dobili u 2 navrata 10 kompleta  zaštitnih odijela  i čizama neodgovarajućih brojeva, dakle ono što ne možemo nikom dati jer su veliki brojevi. Zapovjednik Brandejs govori  o nedostatku raspoloživih vatrogasnih snaga za dislokacije navodeći primjer da u gradu Daruvaru ima 56 operativnih vatrogasaca upisanih, a kada bi trebalo može se računati samo na profesionalne vatrogasce. Nadalje je govorio o odgovornosti nadležnih zapovjednika prilikom angažiranja vatrogasaca. Također je rekao da jednom moramo reći da u biti dobrovoljnih vatrogasaca nemamo koje bi mogli po potrebi angažirati.  Mi možemo računati jednino na profesionalne vatrogasce i na one dobrovoljne koji su zaposleni u gradskim ili komunalnim službama. Istovremeno moramo zadovoljiti zakonske propise koji traže da svaki DVD ima 10 odnosno središnje društvo 20 operativnih  vatrogasaca jer se to prilikom nadzora utvrđuje. Mi te ljude moramo osposobiti,  moramo ih poslati na liječnički pregled, i to sve košta, a od njih u biti nemamo ništa jer ne možemo na njih računati, imamo ih samo na papiru.   

Zapovjednik Brandejs kaže da moramo početi ozbiljno razmišljati svi, počevši od glavnog vatrogasnog zapovjednika te jasno progovoriti o postojećoj situaciji. Također je spomenuo i autocisternu iz Ministarstva gospodarstva koja je na raspolaganju u JVP Daruvar, a za koju su dobili naredbu za slanje  u Slavonski Brod. To se događa uvijek, a posebno  u tijeku  ljetne sezone odnosno kada je potrebna i u javnoj postrojbi, pa zapovjednik Brandejs pita zašto su je uopće i dali u Daruvar jer kada je najpotrebnija mora ići na neku drugu lokaciju. Osvrnuo se na proteklu godinu kada je dao za redovnu dislokaciju autocisternu Mercedes i što bi bilo da je dobio zapovijed   i za cisternu iz robnih rezervi za neku izvanrednu dislokaciju. Misli da mu jedino preostaje da cisternu iz robnih rezervi planira za redovnu dislokaciju.   Brandejs se ponovo osvrnuo na vatrogasne snage kojih nemamo za provođenje dislokacija, možemo jedino računati na mlade ljude koji su tek završili školovanje i nisu našli posao, ali u njih trebamo ulagati, trebamo ih osposobiti, obaviti liječničke preglede i dr. Dakle, na dopis o provođenju  dislokacija odnosno osiguranju vozila i vatrogasaca trebamo se očitovati pisanim putem prema županijskom zapovjedniku  da temeljem Procjene i Plana na svom području nemamo planirane vatrogasne snage. Zapovjednik Brandejs se također složio sa izlaganjem zapovjednika Kunješića glede vođenja evidencija o radnicima, te na koji način ispoštivati sve zakonske odredbe iz Zakona o radu, na koji način osigurati zaposlenicima sva njihova prava iz Kolektivnog ugovora, a uz istovremeno nesmetano obavljanje vatrogasne službe. Dakle tu je niz problema koje je teško ispoštivati u manjim postrojbama. Kada pitamo nadležne inspekcijske službe onda ne znaju dati odgovor, a kada dođu u nadzor, utvrđuju nepravilnosti , a ne daju naputak kako treba pravilno raditi. Na kraju rasprave, zapovjednik Brandejs kaže da je revoltiran na sve te planove, da se svake godine obećava nešto promijeniti i riješiti, posebno za vrijeme ljetne sezone, ali kasnije se sve zaboravi. Zapovjednik Brandejs  daje napomenu    o prijavi novih zaposlenika – vatrogasaca u HZZO ili HZMO gdje su nekada vatrogasci bili zajedno sa vojskom i policijom, a sada su u skupini sa komunalnim djelatnicima. Toliko o cijenjenju vatrogasne službe.

Na kraju ove točke, županijski zapovjednik je rekao da mi svi dobro znamo ove probleme. U nedavnom razgovoru sa zapovjednikom Kunješićem su zaključili da trebamo svi više međusobno razgovarati, ali na vrijeme. Spomenuo je e-mailove koje je uputio prema zapovjednicima postrojbi tražeći mišljenja, ali se očitovalo samo nekoliko. Zato, još jednom moli sve zapovjednike koji to nisu učinili da se očituju na Program aktivnosti pisanim putem kako bi mogli poslati dopis spram DUZS i HVZ ispred županije.    Trebali smo dati svoje mišljenje na program aktivnosti još tamo u 12.-om mjesecu kada je traženo, nismo se očitovali, da jesmo ne znam da li bi nešto promijenili, ali nismo ni pokušali. Program je donesen i moramo postupiti sukladno programu.

Brandejs predlaže zaključak ove točke: Svaka vatrogasna zajednica grada ili općine   treba napisat dopis u kojem stoji da nema za dislokaciju  na raspolaganju vatrogasne snage ni vozila.

Županijski zapovjednik se složio sa prijedlogom zaključka te zaključio točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Još početkom drugog mjeseca poslan je dopis odnosno tabele u vatrogasne zajednice za središnja društva da sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ispune podatke iz tabele da bi mogli dobiti neka sredstva za kupovinu opreme.

Zapovjednik je predočio prisutnima tabelu po zajednicama, koja nije zadovoljavajuća jer puno toga fali. Radi se o općekorisnim funkcijama šuma gdje nam je na sjednici koordinacije bilo obećano da će se iz tih sredstava ići u nabavu opreme. Zapovjednik je napravio i zbirno izvješće za županijsku zajednicu  u kojem je vidljivo koliko nam i čega treba sukladno Pravilniku.

Zapovjednik Kunješić kaže da Pravilnik govori da moraš imati propisanu opremu, ali ne i da mora biti ispravna.

Županijski zapovjednik ističe članak 48. Pravilnika – zaštitne odore, gdje je u podacima iz tablice vidljiv manjak od 148 komada, što mu baš i nije jasno.

Zaključak je da smo tablicu pripremili i još ćemo je dopuniti kada dobijemo sve podatke, pa ako će se ići u nabavu opreme preko HVZ-a iz sredstava opće korisnih funkcija šuma za sve županije, imat ćemo pripremljene podatke.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Županijski zapovjednik je izvijestio nazočne zapovjednike o broju događaja i vatrogasnih intervencija za razdoblje siječanj – ožujak uz napomenu da su podaci slični kao i prijašnjih godina, iako se očekivao porast zbog učestalih kiša odnosno poplava.    Dakle, u ovom periodu imamo zabilježen 121 događaj i 150 intervencija, fali jedno izvješće, ali to ne bi bitno promijenilo izvješće. Zapovjednik je detaljno pročitao podatke iz izvješća.

Budući da se već govori o intervencijama, zapovjednik se zahvalio svima onima koji su odgovorili na dopis u kojem smo tražili podatke da se pripremimo za eventualne poplave prema svojim područjima odgovornosti, a po mogućnostima i za područje županije. O tome problemu smo razgovarali i na jednom sastanku u županiji. Dobio sam odgovor gdje bih u prvih sat vremena bilo na raspolaganju 110 dobrovoljnih vatrogasaca, bez profesionalnih, dakle mi bi u sat vremena imali na raspolaganju nekih 200-tinjak vatrogasaca. Stoga je županijski zapovjednik na sastanku u županiji postavio pitanje, tko bi mogao skupiti toliko organiziranih ljudi, i koje bi to bile snage  u tako kratkom vremenu. Zapovjednik zaključuje da mi možemo odraditi puno toga, ali ono za što smo namijenjeni. Kada se na sastanku razgovaralo o provođenju dislokacije kroz ljetnu sezonu sa istim sredstvima kao i prijašnjih godina na priobalju, onda su njihovi zapovjednici rekli da oni nemaju dovoljno ljudi – sezonskih vatrogasaca, a kada se reklo da će sredstva biti povećana, nisu imali nikakve primjedbe.

Mi za naše područje možemo biti sigurni da ćemo ga pokriti. Zapovjednik je napomenuo područje Čazme gdje je sve bilo besprijekorno odrađeno.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

            Budući da su neke zajednice imale nadzor od strane inspektora Civilne zaštite što je izazvalo paniku jer nisu pripremili potrebite Planove, a sve zajednice su dobile ogledni primjerak Plana zaštite i spašavanja koji su izradili zapovjednik Brandejs i njegov zamjenik Koprek, dakle trebalo  je samo prilagoditi i uvrstiti podatke. Neki su to odradili već ranije, a neki će odraditi. Zapovjednik kaže da taj isti Plan koji su napravili za inspektora Civilne zaštite naprave i za inspektora Zaštite od požara. Taj plan se zove Operativni plan postupanja, čiji je ogledni primjerak poslan još 2015. godine prema zajednicama. Zapovjednik je zamolio da sve zajednice koje su izradile planove za Civilnu zaštitu pošalju e-mailom u županijsku zajednicu jer i mi imamo obavezu ažuriranja plana.

Zapovjednik Brandejs kaže da je pitao inspektora Dolića po kojem on to Pravilniku traži Operativni plan postupanja, ali mu nije odgovorio. Vatrogasne postrojbe imaju izrađene Procjene, a na temelju njih Planove u kojima sve piše, pa mu nije jasno zašto moramo imati Operativne planove i kojim zakonom su oni propisani. Ako imamo Plan zaštite od požara koji je izrađen po propisanoj metodologiji nije nam potreban Operativni plan. U planu zaštite od požara se sve vidi: koliko imamo DVD-a, tko je odgovoran, u kojem se vremenu izlazi i drugo. Plan mora biti usklađen svake godine i mora ga donijet općinsko ili gradsko vijeće. Zajednice mogu imati Operativne planove da bi mogle lakše postupati, ali nisu obavezne. Ako će inspektor baš inzistirati – promijenit ćemo samo naziv Plana iz Plan zaštite u Operativni plan, rekao je Brandejs. Naši su temeljni dokumenti po kojima moramo raditi procjena i na temelju nje Plan zaštite od požara za određeno područje.

Županijski zapovjednik kaže da je prvi nadzor od strane inspektora Civilne zaštite odrađen 2016. godine u županijskog zajednici.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

Županijski zapovjednik je dao riječ predsjedniku savjeta vatrogasne mladeži da izvijesti nazočne zapovjednike o zaključcima koje je donio Savjet, a to su: prijedlog organizacije susreta prijateljstva vatrogasne mladeži, izmjena Pravilnika o susretu,  raspis za domaćina susreta prijateljstva vatrogasne mladeži i informacija o kampu u Fažani.

Predsjednik SVM Štefović je rekao da su na zadnjoj sjednici savjeta razgovarali i analizirali održani susret te utvrdili dosta nedostataka, jedan od njih je i vrijeme održavanja, pa su donijeli zaključak da se susret održi 25. kolovoza i da se raspiše natječaj za domaćinstvo, dakle da se javi zajednica koja ima uvjete te bila domaćin natjecanja, uz one 3.000,00 kn financijske pomoći, ali uz uvjet da se osigura potrebna oprema.

Štefović kaže da je županijski zapovjednik predložio kao alternativu, u slučaju da se nitko ne javi, da se susret održi na prostoru rekreativnog centra Kukavica u dogovoru sa županijom. Bio je i prijedlog od strane predsjednika VZG Bjelovara i predsjednika Odbora za natjecanja da županijska zajednica kupi opremu za mladež koja nije jeftina  i da se smjesti u jednoj od zajednica uz uvjet da oprema bude na raspolaganju po potrebi. Skloniji smo prvom prijedlogu da se susreti održavaju po zajednicama uz financijsku pomoć od 3.000,00 kn, odnosno u onim zajednicama koje mogu odraditi susret, da osiguraju opremu i ljude, a Kukavica i nabavka opreme je alternativno rješenje.

O Pravilniku o susretu, odnosno o onoj vježbi polaganja tlačnog voda je više puta raspravljano da li imati tu vježbu ili da se izbaci iz pravilnika budući da se za tu vježbu prijave jedna ili dvije  ekipe i to stvarno nema svrhe, a ta vježba nije niti definirana nikakvim pravilnikom pa  Savjet predlaže  Zapovjedništvu da se vježba briše iz Pravilnika. 

Predsjednik SVM Štefović je izvijestio nazočne da se u kampu u Fažani izvode radovi na kanalizaciji i vodovodu i još neki radovi unutar kampa zato ove godine neće biti ni seminara barem u periodu kao u proteklih godina. Smjene se planiraju kao i svake godine, radovi bi trebali biti završeni, 18. lipnja bi trebala početi 18. Svibnja. Mi imamo dogovor sa Koprivničko križevačkom županijom o podjeli bungalova, o čemu smo više puta pričali i na našim sjednicama tijela, održali smo jedan sastanak kod nas i još se planira održati u njihovoj županiji da sve točno definiramo. Za zapovjednika kampa smo i ove godine predložili Kunješića jer se traže određeni uvjeti, a on je izrazio želju da bude zapovjednik. Štefović predlaže sve zajednice koje imaju mladež da ih malo animiraju te da ih se što više prijavi za boravak budući da su lani bile ekipe iz samo dvije zajednice: Daruvara i Štefanja.  Kamp je malo poskupio, i ove godine plaćamo prehranu 200,00 kn režijskih troškova po učesniku te boravišnu pristojbu. To nije jeftino, ali se pokazalo dobrim jer ipak na taj način animiramo mladež da budu vatrogasci.

Poslije izlaganja Štefovića, županijski zapovjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javio predsjednik Petrić  koji je rekao da smo ove godine u naš plan „ozbiljnije“ stavili rad sa mladima gdje su planirana i određena sredstva i gdje smo dali punu podršku radu sa mladeži. Petrić je rekao da smo održali zajednički sastanak sa dužnosnicima Koprivničko križevačke vatrogasne zajednice gdje smo u načelu dogovorili podjelu i način korištenja bungalova, ali ćemo održati još jedan sastanak kod njih te poslije toga prijedloge usvojiti na našim tijelima. Također kaže da su zajednički planirali posjetiti kamp te vidjeti u kavom je stanju kako bi se mogli dogovoriti za daljnje radove. Petrić  se čuo sa načelnikom Popovićem koji je rekao da se u kampu još uvijek izvode radovi na kanalizaciji i električnim instalacijama i da u budućnosti HVZ planira uložiti značajnija sredstva u kamp, ali naravno uz učešće županijskih zajednica, vjerojatno čak i izgradnja novih bungalova koji bi trebali biti indentični.  Preporuka je načelnika da ne treba puno ulagati u bungalove, ali ih treba dovest u funkciju za budu prikladni za boravak djece. Bungalove smo podijelili na taj način da svatko koristi bungalov pored svojeg kontejnera, a bungalov u sredini bi se koristio za voditelje. HVZ planira i dalje uređivati prostor kampa, igralište, nogostupe, tako da ni narednih godina cijene boravka neće biti niže, rekao je predsjednik Petrić.

Županijski zapovjednik se vraća na susret djece i kaže da se često spominje nekakav redoslijed pa mu nije jasno o čemu se tu priča. Dobio je objašnjenje da se susret održavao svake godine u drugoj zajednici i to abecednim redom zajednica. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom održavanja susret u severinu, zaključili smo da susret ne mogu održati općinske zajednice koje nemaju uvjete, a posebno ako nemaju  ekipe djeci ni mladeži, a možda čak općinske zajednice uopće, rekao je županijski zapovjednik, a to je bio i jedan od zaključaka sa sastanku u Severinu. Zapovjednik Brandejs kaže da on može organizirati susret kod sebe, ali o tome mora odlučiti predsjedništvo. Brandejs kaže da susret može organizirati i neka općinska zajednica, ali u suradnji sa gradskom zajednicom koja će joj pripomoći sa opremom. Daruvar će uvijek pomoći zajednicama na svojem području pokrivanja, ali sigurno neće voziti opremu dalje. Ponovo se vraća na prošlogodišnji susret i kaže da su tu svi komentari suvišni i ne želi da se takvo što ponovi jer tu nije bilo ni ljudi za pripremu, teren nije bio pokošen, oprema nije bila kompletna, nije imao tko podijeliti hranu, jednom riječju katastrofa.

Zapovjednik Kunješić kaže da prošle godine nije htio učestvovati jer je  bio razočaran susretom u Čazmi budući da suđenje nije bilo po Pravilniku, odnosno na cijelom susretu nije bila suđena nijedna greška što je nemoguće od 60 ekipa da baš nitko nije napravio grešku. Štefović odgovara da u Pravilniku stoji da se vježbe izvode prema Pravilniku HVZ-a. Brandejs se ponovo vraća sa prošlogodišnji susret na kojem nismo imali dovoljno sudaca. Sudačka komisija treba reči koliko nam treba sudaca i zajedno sa Odborom za natjecanja treba voditi brigu o svemu kako bi susret bio odrađen sukladno Pravilniku. Susret treba odraditi na odgovarajući način i zauzeti stav da se tako odrađuje svake godine.

Zapovjednik Mesec traži konkretne prijedloge, mi možemo osigurat Kukavicu, prostor je idealan, ali treba imati opremu i ljude.

Brandejs kaže da su najveći problem pripreme prije te poslije susreta jer za to treba imati ljude, lako je za prostor, njega smo imali i lani u Severinu. Brandejs predlaže da se povećaju financijska sredstva na 10.000,00 kn.

Predsjednik Petrić podržava raspisivanje natječaja pa ćemo vidjet, a može se razgovarati i o kupovini opreme za mladež.

Brandejs smatra da se uz naknadu od 3.000,00 kn neće nitko javit, pa treba povećati naknadu.

Županijski zapovjednik kaže da postoji i drugi način, a to je da se susret neće održati, a zapovjednik Brandejs pita da li nas neće biti sram.

Zapovjednik Heger je govorio o susretu u Čazmi te o troškovima same organizacije, od ravnanja terena, košnje trave i drugo. Što se tiče suđenja, sama riječ govori da se radi o susretu prijateljstva, a ne o natjecanju. Smatra da se susret svakako treba održati, a vježbu polaganja tračnog voda  ne treba izbaciti jer ima ekipa koje ne mogu pripremiti mladež za vježbu sa preprekama, za brentače su im preveliki, a ipak bi učestvovali. Sve je stvar dogovora prije,  da li će biti u majicama ili u kompletnoj radnoj odori, u cipelama ili tenisicama, ali ne smijemo zaboraviti da je to susret, a samo suđenje po pravilniku treba razmotriti.

Zapovjednik Kunješić se složio po pitanju opreme, ali smatra da suđenje mora biti po pravilniku. On radi sa tom djecom mjesec dana prije susreta i onda dođu na susret i razočaraju se.

Nisam u sudačkom dijelu, a u organizacijskom dijelu uvijek smo slušali organizatora, ne znam što su se sudci prije susreta dogovorili, rekao je Heger, ali se slaže da se sudi prema Pravilniku.       

Predsjednik Savjeta Štefović još jednom pita za vježbu polaganja tlačnog voda, i kaže da su na sastanku savjeta  svi  bili da se ta vježba izbaci, iako on osobno možda i nije za to jer ona ne iziskuje posebnu opremu. Zajednice koje nemaju opremu za vježbu sa preprekama, njihova mladež od 16 – 18 godina može  izvoditi vježbu VMŠ jer za nju svi imaju opremu.

Županijski zapovjednik je zaključio raspravu i dao na usvajanje izmjenu pravilnika iz kojeg se briše vježba polaganja tlačnih cijevi.

Članovi Zapovjedništva su jednoglasno usvojili izmjenu Pravilnika  o susretu djece i vatrogasne mladeži.

Županijski zapovjednik kaže da ćemo poslati raspis za domaćina održavanja susreta, ali moramo odrediti rok. Prijedlog je da to bude zaključno sa 1. Svibnja.

Zapovjednik Kunješić kaže da prije glasovanja odredimo visinu financijske pomoći za održavanje susreta, a zapovjednik Brandejs kaže da se ona mora definitivno povećati jer je ovih 3.000,00 kn ništa, za taj iznos se ne mogu kupiti ni 3 brentače.

U raspravu se uključuje predsjednik Petrić koji kaže da je i u financijskom planu planiran iznos od 3.000,00 kn.

Brandejs predlaže iznos od 10.000,00 kn.

Uslijedila je opširna rasprava.

Županijski zapovjednik  kaže da bez obzira na iznos odobrenog financijskog plana od 1.000.000,00 kn, mi se moramo držati onog prvobitnog redovnog, prema informaciji iz županije. Ako se ostvari cjelokupni plan onda ćemo odlučiti što ćemo sa dodatnim sredstvima, a ona su ionako u planu planirana za Županijski vatrogasni operativni centar, za kojega ne znamo da li će se morati oformiti.

Županijski zapovjednik  kaže da ćemo vidjet kako ćemo završiti godinu, u financijskom smislu. Glede sredstava, odnosno održavanja susreta i natjecanja, naknade sudaca smo povećali iz 100,00 na 150,00kn, financijske pomoći domaćinu susreta prije nije bilo, sada je ona 3.000,00kn. Možemo donijeti odluku i na 10.000,00 kn kada ćemo sigurno  znati financijsku situaciju, ali za sada je ovako. Ekipa ima svake godine i sve manje, tako da se susret može odraditi sa lakoćom, a mi nismo ovdje da tjeramo biznis kroz sustav vatrogastva.

Za riječ se javio zapovjednik Supan koji se pita koliko se uopće zajednica može javiti za domaćina susreta, i tko uopće ima opremu i da li je ispravna, osim gradskih vatrogasnih zajednica. Supan  kaže da je oprema jako skupa, nekih 30.000,00 kn za jednu stazu, pa predlaže da županijska zajednica kupi opremu jer se uvijek događa oštećenje opreme ili se jednostavno izgubi pa zajednice moraju popravljati ili dokupiti dio opreme.

Županijski zapovjednik kaže da to nije točno i da u Pravilniku piše da će županijska vatrogasna zajednica platiti popravak ili izgubljenu opremu.

Zapovjednik Supan još jednom kaže da županijska zajednica mora kupiti opremu, a županijski zapovjednik ga pita, gdje ćemo je smjestiti. Supan predlaže da se smjesti u Siraču.

Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji kaže da je prije Štefovića on bio predsjednik savjeta vatrogasne mladeži te da ima puno iskustva u radu sa mladeži. Također kaže da je u ono vrijeme bio dobar vizionar jer je predvidio ovo što se događa. Davno je tražio da se podijele bungalovi, i sada nakon 10 godina to ćemo valjda i napraviti.   Također je govorio da se vatrogasni suci ne uvažavaju u onoj mjeri koliko bi trebalo i sada je nedostatak sudaca, tako da smo ostali na 13 sudaca. Predlagao je popularizaciju natjecanja u smislu da se prve ekipe, muške i ženske pošalju kamp u Fažanu o trošku županijske zajednice, ali je i to odbijeno iz razloga što je njegova ženska ekipa bila godinama prvak županijskog natjecanja. Vidljivo je da svake godine imamo sve manje djeci i mladeži, stoga predlaže da na tim natjecanjima pored medalja i pehara, djecu i mladež još nekako nagradimo kako bi ih bolje privukli. To se posebno odnosi na mladež i vježbu sa preprekama. Žalosno je da smo spali na 4 ekipe mladeži na županijskom natjecanju. Napominje svoju žensku ekipu koja je uvijek imala solidni rezultat na državnom natjecanju, ali je bilo ekipa koje uopće nije trebalo slati na natjecanje, s obzirom na njihov rezultat.

Što se tiče stimulacije, županijski zapovjednik misli da je bio dovoljan iznos od 103.000,00 kn, koliko je koštalo natjecanje.

Brandejs smatra da sve ekipe koje su stekle pravo trebaju učestvovati na državnim natjecanjima. Problem je u tome što ekipa poslije županijskog natjecanja promijeni i nekoliko svojih članova jer su im prešle godine, tako da to više nije ona ekipa iz županijskog natjecanja, a može se dogoditi  izmjena i samo nekoliko dana prije natjecanja.    

Kunješić kaže da on nije rekao da sve ekipe ne trebaju ići na državno natjecanje.

Brandejs kaže da je maloprije bilo rečeno da je potrošeno 103.000,00 kn i da neki nisu trebali ići, što smatra da nije u redu. Brandejs kaže da smo unazad 10 godina imali svakakvih događanja sa našim ekipama, ali treba težiti tome da sve idu na državno natjecanje koje su ostvarile pravo bez obzira na rezultat.

Kunješić kaže da bi predloženom stimulacijom natjecanja dobili veći broj ekipa, a samim tim i konkurenciju koja bi povećala kvalitetu ekipa.

Brandejs kaže da smo nekada kupovali radne odore svim ekipama koje su išle na natjecanje i imali smo dosta toga gdje su ekipe bile motivirane. Moramo gledati u budućnost jer ekipa nemamo.

Predsjednik Savjeta Štefović se slaže sa stimulacijom i predlaže da one ekipe koje se plasiraju na županijskom natjecanju prilikom odlaska u kamp da im se plati onih 200,00kn režijskih troškova. To ne bi bilo veliko opterećenje za županijsku zajednicu, a općinskoj ili gradskoj zajednici bi dobro došlo, i opet na neki način bi stimuliralo ekipu.

Predsjednik Petrić kaže  kada već pričamo o Fažani, da nas u budućnosti čekaju veliki troškovi.

Zapovjednik Finek predlaže da se toj djeci kupe radne odore.

Zapovjednik Kunješić utvrđuje da smo se svi složili da ekipe treba na neki način stimulirati, ne moramo sada o tome odlučiti, ali u budućnosti bi trebalo svakako donijeti neku odluku.

Županijski zapovjednik kaže da će se sve postepeno riješiti, samo moramo biti strpljivi.

Županijski zapovjednik je povezao i točku 8. Te rekao da će se državno natjecanje mladeži  održati u Zadru 29. i 30. rujna. Županijska zajednica je osigurala prijevoz, smještaj i prehranu.

Županijski zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda. 

Točka 9.

            Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji pita predstavnike JVP-i, odnosno iznio problem pa predlaže da dogovorimo neki zajednički stav te da se uputi dopis određenim tijelima. Riječ je o višku sati koji djelatnici ostvaruju u javnim postrojbama kroz mjesečni rad. Navodi primjer za mjesec prosinac i uspoređuje mjesečni fond sati i stvarno ostvarene  radne sate uslijed čega dolazi do viška sati rada, odnosno prekovremenih jer Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kaže da sve što je više od mjesečnog fonda radnih sati spada u prekovremene sate koji se ne plaćaju već se rješavaju preraspodjelom gdje se za 1 prekovremeni sat dobiva 1 i pol. Na taj način se sati gomilaju, puno ljudi je na preraspodjeli i opada operativa. Uslijed takve situacije kao i bolovanja JVP Garešnica ima cijelo vrijeme u smjeni dva djelatnika, a trebala bi imati 4. Kunješić pita što predstavljaju dva čovjeka ukoliko dođe do intervencije na štaglju ili recimo tehničke intervencije. Prekovremeni se ne mogu platiti jer to financijski iznosi cca 400.000,00 kn godišnje, a ta sredstva nitko neće dati. Dao je primjer jednog zaposlenika koji ima 35 dana godišnjeg, zatim 4 puta davanje krvi to je 8 dana, zatim prekovremeni odnosno preraspodjela tokom cijele godine 30 dana, i na kraju ispada da tog čovjeka nema 3 mjeseca.    Zapovjednik Kunješić kaže da je došao u takvu situaciju da bi trebali svi koristiti 2 mjeseca kolektivni godišnji i da postrojba ne radi. On daje prijedlog da se zajednički ispred županijske zajednice uputi dopis koji bi ipak imao jačinu da se taj  članak Kolektivnog ugovora mijenja u smislu da ono što se taj mjesec odradi u turnusu prizna kao fond radnih sati za taj mjesec jer to bi jedino bilo ispravno i ne bi dolazilo do bezveznih situacija da je čovjek na bolovanju koje  vodimo prema smjenama i dolazi do prekovremenih sati, a čovjek uopće nije radio. Zapovjednik Kunješić je zamolio za mišljenje nazočne zapovjednike javnih vatrogasnih postrojbi.

Za riječ se javio zapovjednik Heger koji kaže da se treba unaprijed posložiti  da se ne bi doveli u tu situaciju,    slaže se da je to krivo napisano u kolektivnom ugovoru.

U raspravu se uključuje zapovjednik Đalog koji kaže da što se tiče bolovanja nema prekovremenih sati ako se bolovanje koristi cijeli mjesec, glede Kolektivnog ugovora u njemu stoji da sve što se odradi više od mjesečnog fonda sati su prekovremeni sati, a koji je usklađen sa Zakonom o radu koji jasno kaže što je prekovremeni rad i kao se on plaća. Kolektivni ugovor samo kaže da je to prekovremeni rad, a u Zakonu o radu  je definicija prekovremenog rada i način isplate. Postoje dvije metode, a to je da se plati ili da se koriste slobodni dani 1 naprama 1. Druga stvar što se tiče korištenja slobodnih dana odnosno preraspodjela, ona bi se trebala planirati početkom godine što je u našoj službi nemoguće. Zapovjednik Đalog kaže da je JVP Bjelovar  slala dopise u razna ministarstva, tražila mišljenje savjetnika iz TEB-a, RRIF-a i svi su u jednoj konfuziji   i nema jasnog odgovora jer je rad u turnusima specifičan. Đalog predlaže da se nađu svi zapovjednici postrojbi na   jednom sastanku kako bi im se predočili svi povratni dopisi prema njihovim upitima. Za sada je jedino rješenje preraspodjela koju treba planirati unaprije  da se ne bi doveli u takvu situaciju.

Zapovjednik Kunješić kaže da je lakše u postrojbama gdje ima više ljudi, ali ne i kod njega koji bi trebao imati u smjeni 4, a ima 2 zaposlenika.

Zapovjednik đalog kaže da svi upiti prema vatrogasnim strukturama nisu dali nikakvog rezultata odnosno nisu se htjeli baviti time osim Udruge profesionalnih vatrogasaca, ali je i ona digla ruke od toga.

Zapovjednik Kunješić kaže da ga ne zanimaju mišljenja glede tog problema, već treba zajednički tražiti izmjenu tog članka u Kolektivnom ugovoru.

Zapovjednik Đalog kaže da je prekovremeni rad definiran Zakonom o radu.

Zapovjednik Brandejs kaže da imamo ukupno 68 javnih vatrogasnih postrojbi sa cca 2.800 profesionalnih vatrogasaca koji bi se odmah bunili i tražili ostvarenje svojih prava.

Kunješić pita da li je normalno da čovjek bude doma tijekom godine 3 mjeseca, a zapovjednik Brandejs kaže da im to omogućuje zakon kojega mi ne možemo promijeniti. Svi profesionalni vatrogasci su članovi sindikata i on će tražiti zaštitu i ostvarenje svojih prava. Brandejs kaže da je rješenje tog problema smanjenje koeficijenta za 15%.

Zapovjednik Kunješić kaže da donesemo zaključak kojega bi uputili prema nekom tijelu, a zapovjednik Brandejs kaže da ga jednostavno nemamo kome uputiti jer nitko neće u to dirati jer bi se ugrozila prava zaposlenih.

Raprava je postala nerazumljiva.

Zapovjednik Heger pita vezano za osposobljavanje za gašenje požara otvorenog prostora i desantiranje helikopeterom, a županijski zapovjednik odgovara da je u Programu aktivnosti predviđeno, ali nije došao nikakav dopis.

Zapovjednik Brandejs kaže da DUZS to ima u planu preko vatrogasne škole što se može vidjeti na njihovim stranicama.

Zapovjednik Đalog kaže da je on tražio osposobljavanje preko DUZS, ali koliko oni vode brigu i na koji način cirkuliraju informacije u DUZS govori činjenica da je u njihovom skladištu jedino ostala oprema za interventnu postojbu Bjelovara i Daruvara za koju se nitko nije udostojio obavijestiti niti postrojbe ili nadležne vatrogasne zajednice.

Zapovjednik Kunješić pita što je sa osposobljavanjem za časnike.

Županijski zapovjednik je na kraju zamolio zapovjednike javnih postrojbi da ostanu, a potom zaključio raspravu.

Sjednica je završila u  21:15.

Cijeli tijek sjednice je snimljen.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović,v.r.

                                                         ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

                                                                          Željko Mesec, dipl.ing.sig.,v.r.

Zapisnik svi odbori 17.08.2017.

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa zajedničke 1. sjednice radnih tijela Zapovjedništva: Savjeta vatrogasne mladeži, Odbora za natjecanje i Odbora sudaca  održane  17. kolovoza 2017.god. u prostorijama vatrogasnog  doma u Severinu sa početkom u 19:00 sati.

Savjet vatrogasne mladeži:

Nazočni: Silvestar Štefović, Stevo Sedlar, Marijan Supan, Željko Čengić i Romano Bereš.

Izostali:  Jurica Pušić.

Odbor za vatrogasna natjecanja

Nazočni:  Božidar Nikolić i Darko Rupa.

Izostali: Darko Despot, Darko Forjan, Dražen Melec i Marko Pretula.

Odbor vatrogasnih sudaca:  

Nazočni:  Mladen Uršan, Ivan Rukavina, Dragica Mišić i Tomo Tišljarić.

Ostali nazočni: Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog zapovjednika, Đuro Petrić – predsjednik i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednicu je otvorio zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs, dipl.ing. , pozdravio sve nazočne ispred zapovjedništva VZ BBŽ-e, utvrdio da su sjednici nazočni  članovi radnih tijela Zapovjedništva predloženi od svojih koordinacija, imenovani    na  sjednici Zapovjedništva i verificirani na sjednici Predsjedništva.  Članovi radnih tijela biraju predsjednika i zamjenika iz svojih redova, rekao je zapovjednik.

Dnevni red je bio poslan sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik Brandejs pita da li ima netko dopunu dnevnog reda.

Zapovjednik je ipak pročitao dnevni red.

DNEVNI  RED:

 • Izbor predsjednika radnog tijela:
 • Savjeta vatrogasne mladeži
 • Odbora za natjecanje i
 • Odbora sudaca –  u Odboru su svi suci jer ih imamo samo 13 i to iz samo nekoliko vatrogasnih zajednica pa bi bilo dobro da ove zajednice koje imaju više sudaca izaberu svojeg predstavnika, recimo Bjelovar, Uršan je bio prije predsjednik Odbora sudaca, rekao je zapovjednik. 

Slijedeća točka je:

 • Dogovor oko održavanja:
 •  susreta prijateljstva pomlatka i vatrogasne mladeži
 • županijskog vatrogasnog natjecanja za mladež –  koje moramo održati ove godine i ono je izlučno budući da naredne godine državno natjecanje za mladež, rekao je zapovjednik.

Zadnja točka je:

 • Različito.

Zapovjednik Brandejs je dao dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

            Zapovjednik Brandejs je pročitao članove Savjeta vatrogasne mladeži izabranih na koordinacijama , utvrdio da je odsutan jedan član i to iz koordinacije Grubišno Polje, te pozvao nazočne članove Savjeta da između sebe predlože predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta u narednom mandatu. Zapovjednik Brandejs je predložio da se poslije izbora predsjednika i zamjenika  izaberu i zamjenici članova Odbora, to do sada nismo imali, ali bi bilo dobro da ne dolazimo u situaciju da nemamo kvorum.

Član Savjeta ispred koordinacije Daruvar, Marijan Supan je za predsjednika Savjeta o predložio Silvestra Štefovića, dosadašnjeg predsjednika.

Ostali članovi su podržali prijedlog.

Silvestar Štefović je za zamjenika predsjednika predložio Marijana Supana. Svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da  on dolazi iz zajednice koja je na drugoj strani  županije tako da je dobra pokrivenost.

Zapovjednik Brandejs daje prijedloge na usvajanje.

Članovi Savjeta su jednoglasno izabrali SILVESTRA ŠTEFOVIĆA za predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, a za zamjenika MARIJANA SUPANA za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Slijedeći je Odbor za vatrogasna natjecanja pa je zapovjednik Brandejs   pročitao članove odbora i utvrdio da  su sjednici nazočna samo 2 od 6 članova Odbora, dakle nemamo kvorum pa se ne može  izvršiti izbor predsjednika. Brandejs kaže da je obavio razgovor sa Despotom koji je bio predsjednik ovog Odbora u prethodnom mandatu i da je on suglasan da i ovaj mandat bude predsjednik, ali je potrebito izabrati zamjenika što ćemo učiniti na drugoj sjednici.

 Glede Odbora sudaca, zapovjednik je rekao da oni nisu predloženi ispred koordinacija zato jer ih imamo malo i samo iz nekoliko zajednica tako da smo na sjednicu pozvali sve suce koji će između sebe izabrati predsjednika i zamjenika. Sjednici je nazočno 6 sudaca i možemo izvršiti izbor.

Budući da nije nitko imao prijedlog, zapovjednik Brandejs je  za predsjednika Odbora sudaca predložio Mladena Uršana koji je bio i u prethodnom mandatu, a za njegovog zamjenika je predložena Dragica Mišić iz VZG Bjelovara.

Članovi Odbora vatrogasnih sudaca su jednoglasno izabrali MLADENA URŠANA za predsjednika Odbora vatrogasnih sudaca, a DRAGICU MIŠIĆ za zamjenicu predsjednika za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

Ovu točku bi trebali odraditi novi Odbori, ali Odbor za natjecanje nije se odazvao pa ćemo zajednički odraditi ovu točku, rekao je zapovjednik Brandejs.

U Programu rada planirali smo održavanje susreta prijateljstva kao i svake godine, ali imamo obavezu održati i županijsko natjecanje za vatrogasnu mladež koje će biti izlučno budući da je iduće godine državno natjecanje vatrogasne mladeži. Predsjednik Savjeta mladeži   Štefović je već obavio neke razgovore sa dužnosnicima iz VZO Severin koji su izrazili želju da bi bili domaćini susreta i županijskog natjecanja. Sastanak je zakazan ranije kako bi mogli pregledati teren i njihovu opremu da vidimo čime raspolažu te da dogovorimo  kako i na koji način im pomoći za ostatak potrebne opreme potrebne za 4 discipline natjecanja. Također se moramo dogovoriti oko datuma održavanja, rekao je zapovjednik Brandejs.

Nakon rasprave  utvrđeno je da bi 17. rujna bio najprihvatljiviji datum jer nam još ostane i

dosta vremena za pripremu ekipa.

U raspravu se uključuje predsjednik SVM Štefović koji kaže da je u načelu obavljen razgovor sa Severinom, teren je zadovoljavajući, ima i betonskog dijela, a glede opreme uvijek se je rješavala na neki način jer  na području županije imamo dovoljno opreme.

Za riječ se javio zapovjednik VZO Severin Babec koji je rekao da je za njih mjesec rujan malo kritičan budući da je to vrijeme berbe grožđa pa će biti problem ljudstva, a također  su krenule i utakmice  pa je upitno korištenje igrališta.

U raspravu se uključuje predsjednik Petrić koji napominje da moramo ove godine održati županijsko natjecanje za mladež kako bi poštivali Pravilnik o natjecanjima koji govori da se izlučna natjecanja moraju održati godinu dana prije državnog natjecanja.  Petrić kaže da je upitno održavanje kvalifikacijskih natjecanja po zajednicama neke će odraditi, a neke i neće pa predlaže da sve ekipe vatrogasne mladeži sudjeluju na županijskom natjecanju iz razloga što imamo mali broj ekipa mladeži.

Rasprava je bila glede datuma održavanja 17. rujna i održavanja utakmice istog datuma te je pitanje  kada bi natjecanje završilo budući da je u 17:00 sati utakmica. Zaključeno je da bi natjecanje trebalo završiti na terenu do 13:00 sati što ne bi bio nikakav problem za održavanje utakmice.

Na kraju rasprave donesen je

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

da će se Susret prijateljstva pomlatka i vatrogasne mladeži i županijsko vatrogasno natjecanje za mladež održati 17. rujna 2017. godine nas nogometnom igralištu  u Severinu sa početkom u 9:00 sati.

Prijava ekipa je zaključno do ponoći 10. rujna 2017. godine. Prijave ekipa za županijsko vatrogasno natjecanje su isključivo putem „Vatroneta“, a ostali učesnici mogu i e-mailom, fax-om ili pisanim putem u Ured zajednice. Na natjecanju će se izvodit dvije vježbe. Nakon prijavljenog broja ekipa odredit ćemo i broj sudaca te zatražiti pomoć u suđenju od susjednih županijskih vatrogasnih zajednica.

Budući da je uočen nedostatak brentača, zapovjednik Brandejs je izvijestio nazočne o mogućnosti kupnje istih u JVP Daruvara i to po povoljnoj cijeni budući da oni ostvaruju  25% rabata od firme „Pastor“.

Predsjednik Petrić je podsjetio na važeću odluku o dodjeli 3.000,00 kn domaćinu županijskog natjecanja  kao pomoć za kupovinu vatrogasne opreme.

Tajnica je postavila pitanje prehrane na natjecanju. Kroz raspravu je zaključeno da se svim učesnicima pripremi  uobičajena prehrana u vidu peciva sa hrenovkom te sokovi.

Nadalje je uslijedila diskusija što napraviti u slučaju lošeg vremena, zatim definiranje odbora na natjecanju: prijemni i obračunski, medalje, pehari, diplome, osiguranje od nezgode i medicinsko osiguranje, obilježavanje terena i postavljanje opreme i dr.

Nakon završetka točke dnevnog reda glede susreta i natjecanja, zapovjednik Brandejs je rekao   da moramo ponovo zakazati sastanak Odbora za natjecanje kako bi izabrali predsjednika i zapovjednika. 

Točka 3.

Ponovo je uslijedila rasprava glede potrebite opreme za natjecanje kao i prehrane te dogovor oko pripreme terena za natjecanje te podjela.

Zapovjednik je zaključio sjednicu u 19:50 sati.

Tijek sjednice je snimljen.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović

ZAMJENIK

                                                       ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA:

                                                    Zdenko Brandejs,dipl.ing.

zapisnik Skupština 28.12.2017. Narta

Z  A  P  I  S  N  I  K

            sa radne sjednice skupštineVatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije

održane   28. prosinca 2017.god.  u Narti  sa početkom u 18:00 sati.

Sjednicu otvara predsjednik zajednice Đuro Petrić, intoniraju se državna i vatrogasna himna, odaje počast preminulim vatrogascima i braniteljima u domovinskom ratu.

Potom predsjednik pozdravlja sve nazočne delegate skupštine, a posebno pročelnika za poljoprivredu Borisa Tomšića, a koji je ujedno i član naše skupštine. Predsjednik je posebno pozdravio naše domaćine VZO Štefanje na čelu sa predsjednikom zajednice Silvestrom Štefovićem.

Nakon uvodnog dijela predsjednik utvrđuje da su svi delegati skupštine dobili materijale za sjednicu skupštine pa  predlaže slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine sa uvodnim pozdravom,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine 
 3. Voditeljstva skupštine (tri člana )
 4. Zapisničara
 5. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana)
 6. Verifikacijskog povjerenstva (tri člana)
 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 02.06.2017. godine u Malim Zdencima
 3. Prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017.godinu, rasprava i usvajanje
 4. Prijedlog izmjene i dopune Plana nabave VZ BBŽ za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Programa rada  VZ BBŽ-e za 2018.god., rasprava i usvajanje,
 6. Prijedlog Financijskog plana za 2018.godinu, rasprava i usvajanje,
 7. Donošenje Odluke o načinu provođenja preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu 
 8. Prijedlog Plana nabave VZ BBŽ-e  za 2018. godinu, rasprava i usvajanje
 9. Različito.

Predsjedavajući pita da li ima netko dopunu dnevnog reda. Budući da se nije nitko javio daje predloženi dnevni red na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na 2. točku dnevnog reda, budući da je prva odrađena.

2. točka dnevnog reda je izbor radnih tijela Skupštine, a koja smo dogovorili na sjednici predsjedništva održanoj 30. Studenog u Velikom Trojstvu.

Za voditeljstvo skupštine se predlažu: Đuro Petrić, Željko Mesec i Vlado Horvat.

Predsjedavajući  pita da li ima neki drugi prijedlog, a budući nije bilo daje na usvajanje predložene članove voditeljstva skupštine.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali Đuru Petrića, Željka Meseca i Vladu Horvata za voditeljstvo skupštine.

Potom je predsjedavajući pozvao voditeljstvo skupštine da zauzmu svoja mjesta.

Za zapisničara predsjednik predlaže Nevenku Martinović te pita da li ima još prijedloga. Budući da nije bilo, daje ovaj prijedlog na usvajanje. 

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali za zapisničara  Nevenku Martinović .

Za ovjerovitelje zapisnika predsjednik  predlaže Darka Despota i Franju Tanića.

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedavajući daje ovaj prijedlog na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali Darka despota i Franju Tanića za ovjerovitelje zapisnika.

Na kraju ove točke, predsjedavajući  daje prijedlog verifikacijskog povjerenstva: za predsjednika predlaže Silvestra Štefović, a za članove Damira Zajček i Stevu Šantalab.

Nije bilo drugih prijedloga, pa predsjedavajući daje ovaj prijedlog na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali verifikacijsko povjerenstvo u sastavu:  Silvestar Štefović – predsjednik, Damir Zajček i Stevo Šantalab – članovi.

Ispred svih izabranih radnih tijela skupštine, predsjedavajući Petrić se zahvalio  na ukazanom povjerenju vođenja skupštine, uz napomenu da će nastojati biti brzi i učinkoviti.

Predsjedavajući zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Predsjedavajući poziva  predsjednika Verifikacijskog povjerenstva da podnese izvješće.

Silvestar Štefović – predsjednik Verifikacijskog povjerenstva daje izvješće u kojem kaže da je skupštini nazočno 47 zastupnika od ukupno 66 odnosno 65 članova skupštine budući da je  66-ti član skupštine predsjednik savjeta vatrogasne mladeži koji je u ovom slučaju ujedno i predsjednik zajednice, a to je njegova malenkost.

Dakle skupštini je nazočno 47 od ukupno 65 članova skupštine, što znači natpolovična većina članova i stoga se mogu donositi pravovaljane odluke.

Popis članova skupštine se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje  treću točku dnevnog reda.

Točka 4.

Glede ove točke, predsjedavajući kaže da je zapisnik sa izborne sjednice skupštine koja je održana 2. lipnja 2017. godine u Malim Zdencima poslan u materijalima za ovu sjednicu skupštine.

Predsjedavajući otvara raspravu i pita da li ima neka dopuna ili izmjena zapisnika.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući daje zapisnik na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno prihvatili zapisnik sa izborne sjednice skupštine Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije održane 2. lipnja 2017. godine u Malim Zdencima.

Zapisnik sa skupštine se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu je poslan u materijalima za ovu sjednicu zajedno sa detaljnim objašnjenjem, rekao je predsjedavajući, a ako je potrebno dodatno obrazloženje dat će ga djelatnica Martinović. Stavke prihoda u financijskom planu se nisu bitno mijenjale, prihodi od županije ostaju na razini planiranih, osim prihoda od sredstava premije sredstava čija je realizacija planirana u nešto manjem iznosu. Rashodi su bitno promijenjeni, posebno u stavci plaća koja je realizirana u manjem iznosu zbog bolovanja županijskog zapovjednika pa je izvršena raspodjela sredstava na druge stavke.

Predsjedavajući je otvorio raspravu, ali se nije nitko javio za riječ pa predsjedavajući poziva zastupnike da usvoje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu.  

Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

 Plan nabave VZ BB-e za 2017. godinu je  vezan uz financijski plan pa ga je potrebno izmijeniti i dopuniti sukladno financijskom            planu. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu je poslan sa materijalima za sjednicu skupštine.   

Predsjedavajući otvara raspravu i pita da li se netko javlja za riječ.

Rasprave nije bilo pa predsjedavajući daje prijedlog Izmjene i dopune plana nabave VZ BBŽ-e za 2017. godinu na usvajanje.

Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave VZ BBŽ-e za 2017. godinu se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

      Cjeloviti Program rada VZ BBŽ-e za 2018. godinu je poslan u materijalima za ovu sjednicu.  Program rada je podijeljen u nekoliko skupina gdje su pobrojane sve  aktivnosti i zadaci koje vatrogasna zajednica planira izvršiti. Svakoj aktivnosti je dodijeljen konto odnosno određen trošak te izvor financiranja. Predsjedavajući je pobrojio samo neke od važnijih aktivnosti koje nas očekuju u narednoj godini kao što je državno natjecanje mladeži, uvođenje UVI-ja te formiranje vatrogasnog operativnog centra za koji smo i planirali financijska sredstva. Također smo planirali i neke investicije odnosno uređenje kampa u Fažani,  a koji djelomično ovisi o radovima  koje je dogovorila Hrvatska vatrogasna zajednica.

Predsjedavajući otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa predsjedavajući poziva zastupnike da dizanjem ruke potvrde prijedlog programa rada.

Zastupnici skupštine su jednoglasno prihvatili Program rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Program rada VZ BBŽ za 2018. godinu se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zatvara točku dnevnog reda.

Točka 8.

            Uvodnu riječ o financijskom planu je dao predsjedavajući gdje je rekao da je rukovodstvo zajednice, on kao predsjednik i zapovjednik te njihovi zamjenici obavili razgovor za županom glede financiranja vatrogasne zajednice koje nije bilo zadovoljavajuće. Već nekoliko godina se ukazivalo na nedostatak financijskih sredstava budući da je  dosadašnji proračun županijske zajednice omogućavao samo redovan rad zajednice te obavljanje osnovnih aktivnosti iz programa rada. Prilikom razgovora suočili smo župana sa nizom problema, a razgovarali smo i operativnom centru   te sustavu UVI. Sva naša nastojanja i razgovori, pokazali su rezultata što je i vidljivo u prijedlogu financijskog plana jer nam je župan obećao, a županijska skupština i potvrdila sredstava  u iznosu od 1.000.000,00kn.   Sa ovim sredstvima, županijska zajednica će moći realizirati sve aktivnosti  iz Programa rada te kupiti ili pomoći vatrogasnim postrojbama pri kupovini vatrogasne opreme i sredstava. Zajednički ćemo napraviti kriterije kako bi navedena sredstva učinkovito utrošili.

Predsjedavajući kaže da je prijedlog financijskog plana zajedno sa detaljnim obrazloženjem poslan u materijalima za skupštinu.

Predsjedavajući otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa poziva zastupnike da usvoje financijski plan.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Financijski plan Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Financijski plan VZ BBŽ-e za 2018. godinu se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 9.

            Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija  te ostali zakonski propisi nalažu neprofitnim organizacijama donošenje odluke o načinu provođenja preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjenu i dopunu.

Odluka je poslana u materijalima i kao takovu bi je trebali usvojiti, rekao je predsjedavajući.

Smatra da rasprava nije potrebna već je pozvao zastupnike da usvoje odluku.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Odluku o načinu preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana.

Odluka se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 10.

            Plan nabave se temelji, odnosno prati financijski plan. Plan nabave VZ BBŽ-e za 2018. godinu je poslan u materijalima, posebna rasprava nije potrebna, stoga predsjedavajući poziva zastupnike da usvoje plan nabave.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Plan nabave Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Plan nabave VZ BBŽ-e se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 11.

            Pod ovom točkom se javio županijski zapovjednik koji je rekao da nećemo danas govorit o prošlim događajima i starim problemima već o jednoj drugoj stvari, a to je osnivanje Javne vatrogasne postrojbe grada Grubišnog Polja. Zapovjednik se zahvalio svima koji su pomogli oko osnivanja postrojbe, a posebno JVP Daruvar, odnosno  zapovjedniku Brandejsu i njegovom zamjeniku Kopreku.  Novoizabrani zapovjednik, koji je imenovan i potvrđen Vitomir Pintarić je sa nama, rekao je zapovjednik Mesec te ga pozvao da nam se obrati.

Zapovjednik Pintarić se obratio sa par riječI,  pozdravio sve nazočne  te rekao da traje proces osnivanja postrojbe, zahvalio se na dosadašnjoj potpori, a koju očekuje i u daljnjem radu.

Županijski zapovjednik je rekao da je zapovjednik Pintarić prvi ravnatelj odnosno drugi u cijeloj RH jer su gospoda iz DUZS zaključile da bi na čelu postrojbe trebao biti ravnatelj.

Nadalje je županijski zapovjednik govorio o radnjama koje se poduzimaju u svrhu promjene odnosno donošenja novoga Zakona o vatrogastvu jer je na sastancima još u 9. mjesecu, poslije obavljene požarne sezone  zaključeno da zakon nije dobar, posebno u zapovjednoj liniji  i da se  mora promijeniti. Zapovjednik je dao informacije koje su dogovorene na sastancima glede izrade novog zakona.

Županijski zapovjednik je zamolio nazočne predstavnike vatrogasnih zajednica za bolju suradnju te pravovremenu dostavu podataka prema županijskoj zajednici.

Također je govorio i o uvođenju sustava UVI – vođenje vatrogasnih intervencija za čije su funkcioniranje ključni podaci koji se uzimaju iz Vatroneta tako da je potrebno unijeti sve podatke u njega.

Zapovjednik je zaključio da je unesenih podatka  sve više i da  polako napredujemo.

Zapovjednik je govorio i o povlačenju financijskih sredstava iz fondova Europske unije za potrebe zaštite i spašavanja gdje je na raspolaganju  300 mil. eura.

Također je spomenuo i održavanje državnog vatrogasnom natjecanja za mladež koje se planira održati u Zadru.

Zapovjednik je spomenuo i suradnju vatrogasnih zajednica općina i gradova sa županijskom zajednicom koja je dobra, ali uvijek može biti i bolja, a posebno je pohvalio vatrogasne postrojbe koje su sudjelovale na izvanrednoj dislokaciji te time i ostvarili financijska sredstva u iznosu 177.588,61 kn iz državnog proračuna koja su utrošena namjenski za kupovinu vatrogasne opreme.

Na kraju izlaganja, zapovjednik je govorio o intervencijama uspoređujući ih sa proteklom godinom.

Također se osvrnuo i na financijska sredstva koja ćemo  imati na raspolaganju naredne godine,a sami iznos sredstava govori da nam dolaze „bolji dani“ samo im moramo pravilno utrošiti.

Zapovjednik je poželio nazočnima sve najbolje u narednoj godini.

Predsjedavajući se zahvalio zapovjedniku na danim informacijama, posebice glede novog zakona, ali je bitno da će se sačuvati dobrovoljno vatrogastvo.

Predsjedavajući je zahvalio i zaželio svima svako dobro  u Novoj godini, puno uspjeha u poslovnom i privatnom životu te puno zdravlja.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda kao i rad sjednice u 19:05 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

ZAPISNIČAR:                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI:

Nevenka Martinović                                                                    Đuro Petrić

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

 • Darko Despot __________________
 • Franjo Tanić  __________________