Poslovnik o radu Izvršnog odbora Predsjednistva VZ BBŽ 2017-2021. god.f- .doc

Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2017. godine u Garešnici donosi

P O S L O V N I K
o radu Izvršnog odbora Predsjedništva
Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije
za razdoblje 2017. – 2021.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada izvršnog odbora Predsjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije(dalje u tekstu: Odbor), sazivanje sjednica Odbora te tijek sjednice i odlučivanje.

Članak 2.
Odbor je stalno radno tijelo Predsjedništva VZ BBŽ-e.
Odbor se osniva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Predsjedništva VZ BBŽ.
Odbor broji devet (9) članova, a čine ga: predsjednik zajednice, županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik Zajednice te šest (6) predstavnika iz koordinacija.

Članak 3.

Rad odbora je javan.
Odbor može donijeti odluku da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Odbor izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (Internet stranice VZ BBŽ) i na drugi dogovoreni način (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA ODBORA

Članak 4.

Radom Odbora rukovodi predsjednik zajednice.
U slučaju da predsjednik Odbora nije nazočan, sjednicu odbora otvara i rukovodi zamjenik predsjednika zajednice.
U slučaju da ni zamjenik predsjednika nije nazočan, sjednicu Odbora otvara i rukovodi radom najstariji po dobi nazočan član Odbora.

Članak 5.
Predsjednik Odbora:
– saziva sjednice Odbora i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Predsjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA ODBORA

Članak 6.

Sjednice Odbora sazivaju se prema potrebi.
Sjednicu Odbora saziva predsjednik odbora na vlastiti poticaj ili na zahtjev članova Predsjedništva.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

Ako je Odboru nazočna natpolovična većina članova Odbora, predsjednik Odbora proglašava da odbor može donositi pravovaljane odluke.

Ukoliko Odboru nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik odbora predlaže odgađanje sjednice Odbora.
Slijedeća sjednica Odbora sazvat će se i održati, ukoliko je to moguće, neposredno prije održavanja sjednice Predsjedništva.

Članak 8.

U radu Odbora mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 9.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže predsjednik Odbora.
Svaki član Odbora može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda o čemu Odbor donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 10.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu sa prethodne sjednice.
Član Odbora ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima Odbor odlučuje bez rasprave.

Članak 11.

Odbor usvaja prijedloge odluka natpolovičnom većinom nazočnih članova Odbora, koje predsjednik Odbora predlaže Predsjedništvu na donošenje.
Prijedlozi odluka se donose javnim glasovanjem.

Članak 12.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda predsjednik Predsjedništva zaključuje rad sjednice Predsjedništva.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na sjednici Odbora vodi se zapisnik, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– imena nazočnih i odsutnih članova Odbora,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice Odbora.

Članak 14.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Predsjedništvo.

Članak 15.

Stručne, administrativne, i tehničke poslove za Odbor obavlja tajnik Zajednice.

Članak 16.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. sjednice Odbora.

UR.BROJ: 269/17.
Garešnica, 07.07.2017.

PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Đuro Petrić