Poslovnik o radu Odbora vatrogasnih sudaca VZ BBŽ 2017.

Na temelju članka 43. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju, usvojilo je

P O S L O V N I K
o radu Odbora Vatrogasnih sudaca VZ BBŽ
za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Odbora vatrogasnih sudaca VZ BBŽ (dalje u tekstu: Odbor), sazivanje sjednica Odbora, te tijek sjednice i odlučivanje.

Članak 2.

Odbor je stalno radno tijelo Zapovjedništva VZ BBŽ.
Odbor se osniva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zapovjedništva VZ BBŽ, koja se odnose na aktivnosti i ustroj u pogledu provedbe i poboljšanja osposobljavanja, usavršavanja i obuka vatrogasnih kadrova, te organiziranja stručnih savjetovanja, simpozija i sl. .
Odbor broji 7 (sedam) članova.
Šest (6) članova koje bira Zapovjedništvo VZ BBŽ na prijedlog koordinacija te Županijski vatrogasni zapovjednik koji je po funkciji član.

Članak 3.

Rad Odbora je javan.
Odbor može donijeti odluku, da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Odbor izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZ BBŽ) i na drugi odgovarajući način (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA ODBORA

Članak 4.

Radom Odbora rukovodi predsjednik Odbora.
Odbor ima predsjednika i zamjenika koje bira Zapovjedništvo na vrijeme od 4 godine.
U slučaju da predsjednik Odbora nije nazočan, sjednicu Odbora otvara i rukovodi zamjenik predsjednika Odbora.
U slučaju da ni zamjenik predsjednika nije nazočan, sjednicu Odbora otvara i rukovodi radom najstariji po dobi nazočan član Odbora.

Članak 5.

Predsjednik Odbora:
– saziva sjednice Odbora i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Zapovjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA ODBORA

Članak 6.

Sjednice Odbora sazivaju se prema potrebi.
Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora na vlastiti poticaj ili na zahtjev zapovjednika VZ BBŽ.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

Ako je Odboru nazočna natpolovična većina članova Odbora, predsjednik Odbora proglašava da Odbor može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko Odboru nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik Odbora predlaže odgađanje sjednice Odbora.
Sljedeća sjednica Odbora sazvat će se i održati, ukoliko je to moguće, neposredno prije održavanja sjednice Zapovjedništva.

Članak 8.

U radu Odbora mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 9.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže predsjednik Odbora.
Svaki član Odbora može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda o čemu Odbor donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 10.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Član Odbora ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima Odbor odlučuje bez rasprave.

Članak 11.

Odbor usvaja prijedloge odluka natpolovičnom većinom nazočnih članova Odbora, koje predsjednik Odbora predlaže zapovjedniku VZ BBŽ na donošenje.
Prijedlozi odluka se donose javnim glasovanjem, osim ako se članovi Odbora ne opredijele, da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se javnim glasovanjem.

Članak 12.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda Predsjednik Odbora zaključuje rad sjednice Odbora.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Tajnik/ca VZ BBŽ vodi zapisnik sa sjednica Odbora, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– tko je sazvao sjednicu,
– imena nazočnih i odsutnih članova Odbora,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice Odbora.

Članak 14.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Zapovjedništvo.

Članak 15.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor obavlja tajnika/ca VZ BBŽ-e.

Članak 16.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od naredne sjednice Zapovjedništva.

Ur.br: 106/18
Bjelovar, 4. travanj 2018.godine.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:
Željko Mesec, dipl.ing.sig,v.r.