Poslovnik o radu Odbora za odlikovanja i priznanja VZ BBŽ. 2017. – 2021. doc

Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice BBŽ-e na 1. sjednici održanoj 7. srpnja 2017. godine u Garešnici , donosi

P O S L O V N I K
o radu Odbora za odlikovanja i priznanja za razdoblje 2017. – 2021.god.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Odbora za odlikovanja i priznanja (dalje u tekstu: Odbor), sazivanje sjednica Odbora, te tijek sjednice i odlučivanje.

Članak 2.

Odbor je stalno radno tijelo Predsjedništva VZ BBŽ.
Odbor se osniva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Predsjedništva VZ BBŽ koji se odnose na postupak predlaganja i dodijele vatrogasnih priznanja odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa.
Odbor broji tri (3) člana koje bira Predsjedništvo VZ BBŽ.

Članak 3.

Rad Odbora je javan.
Odbor može donijeti odluku da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Odbor izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZ BBŽ) ili na drugi odgovarajući način (dostavom pisanih materijala, telefonskim putem i sl.).

II. NAČIN RADA ODBORA

Članak 4.

Radom Odbora rukovodi predsjednik Odbora.
Odbor ima predsjednika kojeg bira Predsjedništvo na vrijeme od 4 godine.

III. SAZIVANJE SJEDNICA ODBORA

Članak 5.
Predsjednik Odbora saziva sjednice Odbora u dogovoru sa uposlenom djelatnicom.
Sjednice Odbora sazivaju se prema potrebi.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 6.

Ako je Odboru nazočna natpolovična većina članova Odbora, predsjednik Odbora proglašava da Odbor može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko Odboru nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik Odbora predlaže odgađanje sjednice Odbora.
Slijedeća sjednica Odbora sazvat će se i održati u najkraćem roku koji ne smije biti dulji od 15 dana.

Članak 7.

U radu Odbora mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja gosti te pozvani predstavnici iz vatrogasnih zajednica ili DVD-a.

Članak 8.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže predsjednik Odbora.

Članak 9.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu sa prethodne sjednice.

Članak 10.

Odbor usvaja prijedloge odluka natpolovičnom većinom nazočnih članova Odbora.
Prijedlozi Odluka se donose javnim glasovanjem.

Članak 11.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda Predsjednik Odbora zaključuje rad sjednice Odbora.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Na sjednici Odbora vodi se zapisnik, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– imena nazočnih i odsutnih članova Odbora,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice Odbora.

Članak 13.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Odbor.

Članak 14.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor obavlja tajnik VZ BBŽ.

Članak 15.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. sjednice Odbora.

Ur.br: 270/17.
Garešnica , 07.07.2017.

Predsjednik VZ BBŽ:

Đuro Petrić