Poslovnik o radu OTS-a VZ BBŽ 2017.

Na temelju članka 43. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju, usvojilo je

P O S L O V N I K
o radu Operativno tehničkog stožera VZ BBŽ
za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Operativno tehničkog stožera VZ BBŽ (dalje u tekstu: OTS), sazivanje sjednica OTS-a, te tijek sjednice i odlučivanje.

Članak 2.

OTS je izvršno tijelo Županijskog vatrogasnog zapovjedništva.
OTS se osniva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zapovjedništva VZ BBŽ.
OTS sačinjavaju članovi po odluci zapovjednika vatrogasnih postrojbi uz suglasnost zapovjedništva.
OTS broji (sedam) članova .
Šest (6) članova je iz koordinacija te Županijski vatrogasni zapovjednik koji je po funkciji član OTS.a

Članak 3.

Rad OTS-a je javan.
OTS može donijeti odluku, da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
OTS izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZ BBŽ) i na drugi odgovarajući način (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA OTS-a

Članak 4.

Radom OTS-a rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju da županijski vatrogasni zapovjednik nije nazočan, sjednicu OTS-a otvara i vodi zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 5.

Županijski vatrogasni zapovjednik:
– saziva sjednice OTS-a i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Zapovjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA OTS-a

Članak 6.

Sjednice OTS-a sazivaju se prema potrebi.
Sjednicu OTS-a saziva županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

Ako je OTS-u nazočna natpolovična većina članova OTS-a, županijski vatrogasni zapovjednik utvrđuje da OTS može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko OTS-u nije nazočna natpolovična većina članova, županijski vatrogasni zapovjednik predlaže odgađanje sjednice OTS-a.

Članak 8.

U radu OTS-a mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 9.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže županijski vatrogasni zapovjednik.
Svaki član OTS-a može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda o čemu OTS donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 10.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Član OTS-a ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima OTS odlučuje bez rasprave.
Članak 11.

OTS usvaja prijedloge odluka natpolovičnom većinom nazočnih članova OTS-a, koje županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Zapovjedništvu na donošenje.
Prijedlozi odluka se donose javnim glasovanjem, osim ako se članovi OTS-a ne opredijele da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se javnim glasovanjem.

Članak 12.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda županijski vatrogasni zapovjednik zaključuje rad sjednice OTS-a.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Tajnik/ca VZ BBŽ vodi zapisnik sa sjednica OTS-a, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– tko je sazvao sjednicu,
– imena nazočnih i odsutnih članova OTS-a,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice OTS-a.

Članak 14.
Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Zapovjedništvo.

Članak 15.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za OTS obavlja tajnik/ca
VZ BBŽ-e.

Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od naredne sjednice Zapovjedništva.

Ur:br: 107/18
Bjelovar, 6. travanj, 2018. godine.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

Željko Mesec, dipl.ing.sig.