Poslovnik o radu Predsjednistva VZ BBŽ 2017-2021 – prijedlog

Na temelju članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2017. godine u Garešnici donosi

P O S L O V N I K
o radu Predsjedništva
Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije
za razdoblje 2017. – 2021.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Predsjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije(dalje u tekstu: Predsjedništvo), konstituiranje Predsjedništva, sazivanje sjednica Predsjedništva, tijek sjednice i odlučivanje, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Predsjedništva, postupak donošenja odluka i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Predsjedništva, postupak izbora i imenovanja koje provodi Predsjedništvo, javnost rada, te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Predsjedništvo VZ BBŽ-e.

Članak 2.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine VZ BBŽ-e.
Predsjedništvo broji 25 članova.
Predsjedništvo čine: predsjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina te jedan predstavnik Bjelovarsko bilogorske županije.
Predsjednik i zapovjednik članovi su predsjedništva po položaju s pravom odlučivanja.
Član predsjedništva po položaju je i tajnik sa pravom glasa i odlučivanja.
U slučaju spriječenosti, predsjednike vatrogasnih zajednica gradova i općina zamjenjuju njihovi zamjenici.

Članak 3.
Predsjedništvo na prvu, konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik VZ BBŽ.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici biraju se odnosno imenuju radna tijela VZ BBŽ-a sukladno Statutu.

Članak 4.
Na dan konstituiranja Predsjedništva član Predsjedništva počinje obnašati mandat i do dana prestanka mandata ima sva prava utvrđena Statutom i ovim Poslovnikom.
Članu Predsjedništva mandat prestaje na dan konstituiranja novog saziva Predsjedništva.
Osim u slučaju iz stavka 2., članu Predsjedništva mandat prestaje i:
– opozivom od strane članice,
– ako podnese ostavku na dužnost člana
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,
– smrću.
U slučaju prestanka mandata članu Predsjedništva sukladno stavku 3., članica VZ BBŽ je dužna imenovati novog člana Predsjedništva u roku do 30 dana od dana prestanka mandata.

Članak 5.
Član Predsjedništva ima pravo i dužnosti:
– sudjelovati na sjednicama Predsjedništva, na njima raspravljati i glasovati,
– podnositi prijedloge, postavljati pitanja i na njih dobiti odgovore,
– sudjelovati na sjednicama radnih tijela, a u radnim tijelima u kojim je član i glasovati,
– i na druga prava i dužnosti određene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 6.
Rad Predsjedništva je javan.
Predsjedništvo može donijeti odluku da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Predsjedništvo izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZ BBŽ) te po potrebi na drugi odgovarajući način. (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA PREDSJEDNIŠTVA

Članak 7.
Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik VZ BBŽ ujedno je i predsjednik Predsjedništva, a zamjenik predsjednika VZ BBŽ po dužnosti je zamjenik predsjednika Predsjedništva.
U slučaju da predsjednik VZ BBŽ nije nazočan, sjednicu Predsjedništva otvara i rukovodi radom zamjenik predsjednika VZ BBŽ.

Članak 8.
Predsjednik Predsjedništva:
– saziva sjednice Predsjedništva i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– potpisuje sve akte koje donosi Predsjedništvo,
– nadzire izvršavanje odluka i drugih akata Predsjedništva,
– usklađuje rad radnih tijela Predsjedništva,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Predsjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA

Članak 9.
Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik prema potrebi.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Predsjedništva na vlastiti poticaj ili na zahtjev:
– trećine članova Predsjedništva,
– 1/10 članova Skupštine
– zapovjedništva
– Nadzornog odbora.
Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka u roku 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
Ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi stavka 4. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale, a sjednici predsjedava osoba koju odredi predlagatelj.

Članak 10.
Materijali za sjednicu Predsjedništva sa pozivom i prijedlogom dnevnog reda dostavljaju se službenim e-mailom u urede vatrogasnih zajednica gradova i općina ili na osobne adrese.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 11.
Ako je Predsjedništvu nazočna natpolovična većina članova Predsjedništva, predsjednik Predsjedništva proglašava da Predsjedništvo može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko Predsjedništvu nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik Predsjedništva predlaže odgađanje sjednice Predsjedništva.
Slijedeća sjednica Predsjedništva sazvat će se najkasnije u roku od 15 dana od datuma odgođene sjednice Predsjedništva.

Članak 12.
U radu Predsjedništva mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 13.
Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže predsjednik Predsjedništva.
Svaki član Predsjedništva može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda o čemu Predsjedništvo donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 14.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu sa prethodne sjednice.
Član Predsjedništva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima Predsjedništvo odlučuje bez rasprave.

Članak 15.
Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Predsjedništva.
Odluke se donose javnim glasovanjem.
Članovi Predsjedništva, te ostali nazočni na sjednici Predsjedništva, koji žele sudjelovati u raspravi prijavljuju se predsjedniku Predsjedništva.
Ukoliko se po pojedinoj točci dnevnog reda javi više sudjelovatelja, predsjednik Predsjedništva može raspravu vremenski ograničiti.
Osim redovitih mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Predsjedništva.
Izvanredne sjenice mogu biti telefonske ili se izjašnjavanje po nekim hitnim pitanjima može zatražiti putem telefaxa ili e-maila. Takva odluka mora biti potvrđena na narednoj sjednici Predsjedništva.

Članak 16.
Članovi Predsjedništva odnosno pozvani gosti mogu raspravljati o temi prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se član Predsjedništva odnosno pozvani gost udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika Predsjedništva, svojim upadicama ili na drugi način ometa rad Predsjedništva ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Predsjedništva, predsjednik Predsjedništva će ga opomenuti.
Ako i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je izrečena opomena, predsjednik Predsjedništva će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako član Predsjedništva odnosno pozvani gost odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Predsjedništva utvrdit će da je član Predsjedništva udaljen sa sjednice i da se njegov glas ne broji prilikom glasovanja, odnosno da je pozvani gost udaljen sa sjednice.

Članak 17.
Predsjedavajući može vremenski ograničiti raspravu o pojedinoj točci dnevnog reda za svakog člana Predsjedništva.
Predsjedavajući može ograničiti broj javljanja pojedinog člana Predsjedništva za raspravu po istoj točci dnevnog reda.

Članak 18.
Predsjedavajući se brine o tome da se rasprava po pojedinoj točki dnevnog reda odvija prema utvrđenom dnevnom redu i predviđenom programu.
Nakon rasprave o pojedninoj točci dnevnog reda predsjedavajući oblikuje i predlaže zaključke tj. odluke.
Na prijedlog predsjedavajućeg o dvjema ili više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena rasprava, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 19.
Predsjedavajući može na zahtjev bilo kojeg člana Predsjedništva odobriti stanku od 10 minuta. Član Predsjedništva koji traži stanku mora obrazložiti razlog.

Članak 20.
Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda predsjednik Predsjedništva zaključuje rad sjednice Predsjedništva.

V. RADNA TIJELA PREDSJEDNIŠTVA

Članak 21.
Predsjedništvo ima stalna radna tijela:
– Izvršni odbor predsjedništva
– Odbor za odlikovanja i priznanja

Predsjedništvo bira predsjednika i zamjenika predsjednika svojih odbora.
Predsjedništvo može osnovati i druga radna tijela radi ostvarivanja svojih zadaća predviđenih Statutom i drugim propisima.
Radno tijelo Predsjedništva nakon provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje prijedloge odluka i o tome izvješćuje Predsjedništvo.

Članak 22.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Predsjedništva i savjetodavno tijelo predsjednika.
Izvršni odbor ostvaruje zaključke Predsjedništva.
Izvršni odbor može, između dvije sjednice Predsjedništva, donositi sve odluke iz djelokruga rada i nadležnosti Predsjedništva s time da na prvoj narednoj sjednici Predsjedništvo potvrđuje tako donesene odluke.
Odbor za priznanja i odlikovanja obavlja poslove iz djelokruga rada Predsjedništva koji se odnose na postupak predlaganja i dodjele vatrogasnih priznanja i odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Na sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik, koji treba sadržavati najmanje:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– imena nazočnih i odsutnih članova Predsjedništva,
– imena članova radnih tijela Predsjedništva,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice Predsjedništva,
– potpis zapisničara i predsjedavajućeg.

Članak 24.
Sjednice Predsjedništva mogu se audio i vizualno snimati, ukoliko postoje tehnički uvjeti za to.
Snimanje se mora najaviti prije početka sjednice.
Snimka iz stavka 1. se trajno pohranjuje u arhivi VZ BBŽ.
Tajnik je dužan omogućiti članovima Predsjedništva na njihov zahtjev dostupnost tonske snimke sjednice.

Članak 25.
Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Predsjedništvo.

Članak 26.
Stručne, administrativne, i tehničke poslove za Predsjedništvo obavlja tajnik zajednice.

Članak 27.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. sjednice Predsjedništva VZ BBŽ.

UR.BROJ: 271/17.
Garešnica, 07.07.2017.

PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Đuro Petrić