Poslovnik o radu Savjeta mladeži VZ BBŽ 2017.

Na temelju članka 43. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju, usvojilo je

P O S L O V N I K
o radu Savjeta vatrogasne madeži VZ BBŽ
za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Savjeta vatrogasne mladeži VZ BBŽ (dalje u tekstu: Savjet), sazivanje sjednica Savjeta, te tijek sjednice i odlučivanje.

Članak 2.

Savjet je stalno radno tijelo Zapovjedništva VZ BBŽ.
Savjet se osniva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zapovjedništva VZ BBŽ , koja se odnose na aktivnosti u popularnosti i učinkovitome djelovanju Dobrovoljnih vatrogasnih društava, radu sa vatrogasnom madeži i pomlatka te promicati značaj vatrogasne službe među mladima i djecom.
Savjet broji 7 (sedam) članova.
Šest (6) članova koje verificira Zapovjedništvo VZ BBŽ prema prijedlogu koordinacija te Županijski vatrogasni zapovjednik koji je po funkciji član Savjeta.

Članak 3.

Rad Savjeta je javan.
Savjet može donijeti odluku, da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Savjet izvješćuje javnost i članice o svom radu putem elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZ BBŽ) i na drugi odgovarajući način (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA SAVJETA

Članak 4.

Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.
Savjet ima predsjednika i zamjenika koji se biraju iz redova Savjeta na vrijeme od 4 godine.
U slučaju da predsjednik Savjeta nije nazočan, sjednicu Savjeta otvara i rukovodi zamjenik predsjednika Savjeta.
U slučaju da ni zamjenik predsjednika nije nazočan, sjednicu Savjeta otvara i rukovodi radom najstariji po dobi nazočan član Savjeta.

Članak 5.

Predsjednik Savjeta:
– saziva sjednice Savjeta i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Zapovjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA SAVJETA

Članak 6.

Sjednice Savjeta sazivaju se prema potrebi.
Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta na vlastiti poticaj ili na zahtjev zapovjednika VZ BBŽ.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

Ako je Savjetu nazočna natpolovična većina članova Savjeta, predsjednik Savjeta proglašava da Savjet može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko Savjetu nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik Savjeta predlaže odgađanje sjednice Savjeta.
Sljedeća sjednica Savjeta sazvat će se i održati, ukoliko je to moguće, neposredno prije održavanja sjednice Zapovjedništva.

Članak 8.

U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 9.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže predsjednik Savjeta.
Svaki član Savjeta može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda o čemu Savjet donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 10.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Član Savjeta ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima Savjet odlučuje bez rasprave.
Članak 11.

Savjet usvaja prijedloge odluka natpolovičnom većinom nazočnih članova Savjeta, koje predsjednik Savjeta predlaže zapovjedniku VZ BBŽ na donošenje.
Prijedlozi odluka se donose javnim glasovanjem, osim ako se članovi Savjeta ne opredijele, da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se javnim glasovanjem.

Članak 12.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda Predsjednik Savjeta zaključuje rad sjednice Savjeta.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Tajnik/ca VZ BBŽ vodi zapisnik sa sjednica Savjeta, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– tko je sazvao sjednicu,
– imena nazočnih i odsutnih članova Savjeta,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice Savjeta.

Članak 14.
Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Zapovjedništvo.

Članak 15.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Savjet obavlja tajnik/ca VZ BBŽ-e.

Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od naredne sjednice Zapovjedništva.

Ur:br: 105/18
Bjelovar, 6. travanj, 2018. godine.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

Željko Mesec, dipl.ing.sig.,v.r.