Poslovnik o radu Zapovjedništva-a. VZ BBŽ 2017. 2021

Na temelju članka 40. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice BBŽ na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju, usvojilo je

P O S L O V N I K

o radu Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Zapovjedništva Vatrogasne zajednice , sazivanje sjednica Zapovjedništva, tijek sjednice i odlučivanje, te radna tijela Zapovjedništva.

Članak 2.

Zapovjedništvo je nadležno tijelo Vatrogasne zajednice BBŽ odgovorno za provedbu vatrogasne djelatnosti.
Zapovjedništvo broji do 30 članova.
Zapovjedništvo čine: županijskih vatrogasni zapovjednik, zapovjednici VZG/VZO i jedan predstavnik županije. U slučaju spriječenosti, gradske i općinske vatrogasne zapovjednike zamjenjuju njihovi zamjenici.

Članak 3.

Rad Zapovjedništva je javan.
Zapovjedništvo može donijeti odluku, da se prilikom rasprave i glasovanja o pojedinim pitanjima sa sjednice isključi javnost. Za donošenje odluke o isključivanju javnosti sa sjednice treba se izjasniti natpolovična većina nazočnih članova.
Zapovjedništvo izvješćuje javnost i članice o svom radu putem glasila , elektronskih sredstava informiranja (internet stanice VZBBŽ) i na drugi odgovarajući način (dostavom pisanih materijala i sl.).

II. NAČIN RADA ZAPOVJEDNIŠTVA

Članak 4.

Radom Zapovjedništva rukovodi županijskih vatrogasnih zapovjednik ili njegov zamjenik.
U slučaju da županijskih zapovjednik ili njegov zamjenik nisu nazočni, sjednicu Zapovjedništva otvara i rukovodi radom najstariji po dobi čulan zapovjedništva.

Članak 5.

Županijski vatrogasnih zapovjednik:
– saziva sjednice Zapovjedništva i predsjedava im,
– predlaže dnevni red,
– potpisuje akte koje donosi Zapovjedništvo,
– nadzire izvršavanje odluka i drugih akata Zapovjedništva,
– obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Zapovjedništvo.

III. SAZIVANJE SJEDNICA ZAPOVJEDNIŠTVA

Članak 6.

Sjednice Zapovjedništva sazivaju se prema potrebi, a najmanje 3 (puta) puta godišnje.
Osim redovitih, mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Zapovjedništva.
Izvanredne sjenice mogu biti telefonske, ili se izjašnjavanje po nekim hitnim pitanjima može zatražiti putem telefaxa ili e-maila. Takva odluka mora biti potvrđena na sljedećoj sjednici Zapovjedništva.
Sjednicu Zapovjedništva saziva županijskih vatrogasnih zapovjednik na vlastiti poticaj ili na zahtjev najmanje trećine članova Zapovjedništva.
Županijski vatrogasnih zapovjednik dužan je sazvati sjednicu Zapovjedništva na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka u roku 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
Ako županijskih zapovjednika ne sazove sjednicu zapovjedništva u roku iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
U slučaju sazivanja sjednice Zapovjedništva prema odredbi stavka 4. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale, a sjednici predsjedava osoba koju odredi predlagatelj.

IV. TIJEK SJEDNICE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

Ako je Zapovjedništvu nazočna natpolovična većina članova zapovjedništva, županijski vatrogasni zapovjednik proglašava, da zapovjedništvo može donositi pravovaljane odluke.
Ukoliko zapovjedništvu nije nazočna natpolovična većina članova, županijski vatrogasni zapovjednik predlaže odgađanje sjednice zapovjedništva.
Sljedeća sjednica zapovjedništva sazvat će se najkasnije u roku od 15 dana od datuma odgođene sjednice zapovjedništva.

Članak 8.

U radu Zapovjedništva mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, gosti te pozvani predstavnici državnih tijela, institucija i udruga.

Članak 9.

Dnevni red i izmjene i dopune dnevnog reda predlaže županijski vatrogasni zapovjednik.
Svaki član zapovjedništva može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda, o čemu zapovjedništvo donosi odluku javnim glasovanjem.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima prema redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

Članak 10.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Član zapovjedništva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik o kojima Zapovjedništvo odlučuje bez rasprave.

Članak 11.

Zapovjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova zapovjedništva.
Nakon provedene rasprave, županijski vatrogasnih zapovjednik daje zaključke/odluke na usvajanje po pojedinim točkama dnevnog reda.
Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako se članovi zapovjedništva ne opredijele da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Odluka o tajnom glasovanju donosi se javnim glasovanjem.
Članovi zapovjedništva, te ostali nazočni na sjednici Zapovjedništva, koji žele sudjelovati u raspravi, prijavljuju se županijskome vatrogasnome zapovjedniku.
Ukoliko se po pojedinoj točci dnevnog reda javi više sudjelovatelja, županijski vatrogasni zapovjednik može raspravu vremenski ograničiti.

Članak 12.

Članovi zapovjedništva odnosno pozvani gosti mogu govoriti o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se član zapovjedništva odnosno pozvani gost udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenjem županijskoga vatrogasnoga zapovjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa rad zapovjedništva ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu zapovjedništva, županijskog vatrogasnih zapovjednik će ga opomenuti.
Ako i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je izrečena opomena, županijskih vatrogasnih zapovjednik će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako član zapovjedništva odnosno pozvani gost odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, županijskih vatrogasnih zapovjednik utvrdit će da je član zapovjedništva udaljen sa sjednice i da se njegov glas ne broji prilikom glasovanja, odnosno da je pozvani gost udaljen sa sjednice.

Članak 13.

Kada se završe sve usvojene točke dnevnog reda županijski vatrogasni zapovjednik zaključuje rad sjednice zapovjedništva.

V. RADNA TIJELA ZAPOVJEDNIŠTVA

Članak 14.

Zapovjedništvo ima stalna radna tijela:
a) Operativno tehničkih stožer
b) Savjet vatrogasne mladeži,
c) Odbor za vatrogasna natjecanja,
d) Odbor vatrogasnih sudaca,

Zapovjedništvo bira predsjednike i zamjenike predsjednika odbora.
Zapovjedništvo može osnovati i druga radna tijela radi ostvarivanja svojih zadaća predviđenih Statutom i drugim propisima.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Tajnik/ca VZ BBŽ vodi zapisnik Zapovjedništva, koji treba sadržavati:
– datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
– tko je sazvao sjednicu,
– imena nazočnih i odsutnih članova zapovjedništva,
– imena ostalih osoba nazočnih na sjednici zapovjedništva,
– predloženi i usvojeni dnevni red,
– imena podnositelja izvješća i sudjelovatelja u raspravi s bitnim sadržajem izlaganja i prikazom podnijetih prijedloga,
– donijete odluke,
– datum i vrijeme završetka sjednice zapovjedništva.

Članak 16.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje županijski vatrogasni zapovjednik.

Članak 17.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljaju djelatnici VZ BBŽ.

Članak 18.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od naredne sjednice Zapovjedništva.

Urbroj: 103/18
Bjelovar, 4. travanj, 2018.godine.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

Željko Mesec, dipl.ing.sig.,v.r.