Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave VZ BBŽ 2017. god.f-

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, Zakona o javnoj nabavi 2016) i članka 24. Statuta Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije na 1. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2017. godine u Garešnici donosi

P R A V I L N I K
o postupanju u predmetima jednostavne nabave

Članak 1.

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije kao javni naručitelj obvezna je izraditi opći akt kojim regulira postupke jednostavne nabave. Ovim pravilnikom regulira se nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Za jednostavnu nabavu nije obavezno provođenje postupka nabave po Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 2.

U provedbi postupka nabave iz ovog Pravilnika, Naručitelj je obvezan poticati tržišno nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te osigurati transparentnost postupaka. Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe ovog pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje financijskih sredstava.

Članak 3.

Nabava roba, radova i usluga za potrebe vatrogasne zajednice BBŽ-e vršit će se temeljem plana nabave za svaku proračunsku – poslovnu godinu, a prema stvarnim potrebama i osiguranim sredstvima. Sadržaj plana nabave određuje se sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika su:
1. Javno prikupljanje ponuda,
2. Ograničeno prikupljanje ponuda,
3. Izravno ugovaranje.

Članak 5.

Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici naručitelja (www.vzbbz.hr) . Poziv se može objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.
Istovremeno s objavom poziva na web stranici Naručitelja, poziv se može uputiti i na adrese potencijalnih ponuditelja (gospodarskih subjekata), najmanje dvojici sposobnih ponuditelja. Sve pristigle ponude bez obzira kako je poziv upućen, imaju jednak status u postupku pregleda i ocjene ponuda.

Članak 6.

Ograničeno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem Naručitelj poziva gospodarske subjekte po vlastitom odabiru da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.
U postupcima nabave roba, usluga i radova od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna naručitelj će uputiti pisani poziv za dostavu ponude najmanje dvojici sposobnih ponuditelja (koji imaju pravnu, poslovnu, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost) kako bi odabrao povoljniju i kvalitetniju ponudu.
U postupcima nabave roba i usluga od 100.000,00 kuna do 200.000,00 kuna odnosno u postupcima nabave radova od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kuna Naručitelj će uputiti poziv za dostavu ponude najmanje trojici sposobnih ponuditelja (koji imaju pravnu, poslovnu, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost) kako bi odabrao povoljniju i kvalitetniju ponudu.

Članak 7.

Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem Naručitelj izdaje narudžbenicu na temelju ponude jednog gospodarskog subjekta, uzimajući u obzir trenutno stanje na tržištu glede ponude, kvalitete, cijena i broja sposobnih ponuditelja. Izravno ugovaranje provodi se za nabavu robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna. Ponuda i narudžbenica se dostavljaju u pravilu elektroničkom poštom.

Članak 8.

Ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 20.000,00 kuna u slijedećim slučajevima:
– nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i slično),
– nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,
– kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,
– nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja (specijalističke edukacije dogovorne u suradnji s Naručiteljem), konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja (usluga putničkih agencija) restorantskih usluga i usluga cateringa,
– kada u postupku javnog prikupljanja ponuda ili ograničenog prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave je već bio ponovljen,
– žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti ili u slučaju prijave na natječaje zbog kratkog roka pripreme dokumentacije.

U slučaju potrebe sklapanja ugovora izravnom pogodbom iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenja ugovora, potrebno je Odlukom obrazložiti razloge.

Članak 9.

Za provedbu postupaka jednostavne nabave odgovoran je predsjednik Zajednice. Pripremu dokumentacije za postupke jednostavne nabave provodi materijalno financijski djelatnik.
Pozivi za dostavu ponude sposobnim ponuditeljima Naručitelj upućuje u pisanom obliku. Poziv sadržava: naziv pošiljatelja, naziv i adresu pravne osobe kojoj se upućuje poziv, predmet nabave s opisom, vrijeme nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave (ukoliko je Naručitelju poznata), sadržaj ponude, rok za dostavu ponude, kriterij za odabir ponude, vrijeme isporuka roba, radova i usluga, način dostave roba i izvršenje radova i usluga te rokove plaćanja.
Sadržaj ponude Vatrogasna zajednica bjelovarsko bilogorske županije ode3đuje za svaki pojedini postupak, ovisno o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti. Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i se smije biti kraći od sedam dana od slanja poziva za dostavu ponuda. U slučaju žurnosti Naručitelj šalje pozive elektroničkim putem te skraćuje rok za dostavu na tri do pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.
Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran. U postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda. Otvaranje, pregled i ocjenu ponuda obavljaju najmanje dva predstavnika članova tijela zajednice (koji su obavezni ispuniti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa), bilo bi poželjno da jedan od njih posjeduje certifikat za provođenje postupaka javne nabave. O otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda vodi se zapisnik.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (ili odluku o poništenju) donosi predsjednik VZ BBŽ-e, na prijedlog predstavnika koji su izvršili otvaranje, pregled, ocjenu i rangiranje ponuda. Svim ponuditeljima koji su dostavili ponude dostavlja se odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (ili odluka o poništenju), u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Kriterij za odabir može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru ponude svim ponuditeljima.

Članak 10.

Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom.
Naručitelj može produžiti ugovor s ponuditeljem ukoliko je izuzetno zadovoljan suradnjom, omjerom cijene i kvalitete, rokovima plaćanja i načinom isporuke te ukoliko isporučitelj ne zahtijeva izmjenu ugovora koji se odnosi na cijenu.

Članak 11.

Naručitelj je obvezan voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na web stranici www.vzbbz.hr.

Članak 12.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve stavke plana nabave, osim na slučajeve koji su regulirani posebnim propisima. Za sve što nije navedeno ovim pravilnikom mogu se primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), na odgovarajući način. U postupcima jednostavne nabave nije predviđena žalba.

Članak 13.

Ukoliko Naručitelj procijeni da mu je to povoljnije može tražiti i više ponuda različitih ponuditelja kako bi imao bolji pregled tržišta, a može čak i provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama VZ BBŽ-e.

UR.BROJ: 246/17.
Garešnica, 07.07.2017.

PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Đuro Petrić