zapisnik Izvršni odbor 19.09.2017. Berek

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa sjednice Izvršnog odbora   održane  19. rujna 2017.god.    u prostorijama  općinske vijećnice Bereku,  sa početkom u 19,00 sati.

Nazočni: Đuro Petrić, Silvestar Štefović, Darko Despot, Vlado Horvat, Đuro Vadljević, Mario Bažulić, Nevenka Martinović i Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Izostali: Vladimir Truhlaž

Sjednicu  otvara predsjednik Petrić, pozdravlja sve nazočne i  predlaže

DNEVNI  RED:

  • Razmatranje ugovora o najmu i režijskim troškovima prema  prijedlogu VZG Bjelovara i JVP Bjelovara  
  •  Prijedlog izbora dopisnika za Vatrogasni vjesnik i internetske stranice,
  • Prijedlog za stručni posjet vatrogascima Mađarske,
  • Dogovor i smjernice za izradu Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2018. godinu,
  • Različito.

Predsjednik daje dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

U uvodnom dijelu predsjednik kaže da je Izvršni odbor u neku ruku kao savjetodavno tijelo koji donosi zaključe i  daje smjernice za rad predsjedništva.

Točka 1.

            Predsjednik je rekao da su razgovori u tom smjeru krenuli pred više od godinu dana, pa se nakon toga nije razgovaralo da bi sada zapovjednik JVP grada Bjelovara   ponovo potaknuo razgovor u koji je sada uključena i VZG Bjelovara. Prvobitno se samo razgovaralo o podmirenju režijskih troškova prema JVP Bjelovar, a temeljem zadnjih razgovora zaključeno je da se režijski troškovi podmiruju prema JVP Bjelovar, a najamnina prema VZG Bjelovara, a prema preporuci nekoliko odvjetničkih ureda.

Ogledni primjerci ugovora su poslani u materijalima za ovu sjednicu.

Budući da je sjednici nazočan predsjednik VZG Bjelovara Darko Despot, predsjednik Petrić je njemu dao riječ.

Predsjednik Despot je rekao da se o tome razgovara već gotovo dvije godine i da se nešto moralo napraviti budući da nije definiran odnos vlasnika i korisnika nekretnina, osim što postoji iz 2001. Godine Okvirni sporazum između vlasnika nekretnina i JVP Grada Bjelovara. Iako poslije obavljenih dviju revizija nije bilo nekih posebnih primjedbi, promjenom zakonskih propisa ukazala se potreba za reguliranjem odnosa između vlasnika i korisnika nekretnina. Budući da se JVP-a financira iz državnog i gradskog proračuna bilo je postavljeno pitanje kako podmiruje sve troškove, a nisu vlasnici nekretnina. Iz navedenog se ukazala potreba za reguliranjem  odnosa svih korisnika i vlasnika nekretnina. Predsjednik despot kaže da je njegovo mišljenje bilo da se u to ne dira jer je to teško riješiti. Mišljenje glede ove situacije je dala i revizorica koja je nadzirala JVP grada Bjelovara,  te dva neovisna odvjetnička ureda,  koji su bili angažirani od strane JVP i VZG Bjelovara, što je rezultiralo ovim ugovorima. Dakle više nije riječ o jednom, već o dva ugovora, jedan je za korištenje prostora, a drugi za režijske troškove. JVP Bjelovara nije mogla naplatiti korištenje prostora jer nisu vlasnici pa njihov ugovor obuhvaća režijske troškove prema svim korisnicima.  VZG Bjelovara kao vlasnik nekretnine može razgovarati i dogovarati sa svojim članicama Javnom vatrogasnom postrojbom i DVD-om, ali prostora za razgovor sa županijskom zajednicom nema, budući da je VZG Bjelovara članica županijske zajednice. Rezultat  svih mišljenja i dogovora su ova dva ugovora, a podjela odnosno učešće u podmirivanju režijskih troškova od strane korisnika nekretnina je na bazi kvadrature korištenja prostora, a to je za županijsku zajednicu 1,94% od ukupne površine. Prema  prijašnjem dogovoru ukupan trošak za županijsku zajednicu je bio predviđen u iznosu od 10.000,00 kn i taj iznos se neće bitno mijenjati sklapanjem ovih ugovora budući da najamnina prema VZG iznosi 6.000,00 kn, a režijski troškovi prema JVP bi iznosili cca 4.000,00 kn godišnje.   VZG Bjelovar je također sklopila ugovore i sa drugim korisnicima nekretnina tako i sa JVP gdje dolazi do međusobnog prebijanja dugovanja.

Predsjednik Despot još jednom naglašava da je bilo raznih prijedloga, a njegovo osobno mišljenje je uvijek bilo da sve ostane po starom i da se ništa ne naplaćuje, ali zbog razmišljanja i stavova drugih sudionika ipak se pristupilo izradi ugovora koji su predočeni. Još jednom napominje da su bila zatražena mišljenja od odvjetničkih ureda, financijskih i poreznih savjetnika te revizora i svako do njih imaju različita mišljenja i tumačenja, porezni i financijski savjetnici su najrealniji dok odvjetnici smatraju da međusobno korištenje ipak treba regulirati i na neki način naplatiti neovisno o iznosu.

Predsjednik se zahvalio Despotu i još jednom pojasnio prijedlog ugovora koji se odnosi na županijsku zajednicu, dakle najamnina  bi iznosila 500,00 kn mjesečno odnosno 6.000,00 kn godišnje koja bi se plaćala vatrogasnoj zajednici grada Bjelovara, a režijski troškovi 1,94% od ukupnog godišnjeg iznosa svih režija koje plaća JVP Bjelovar, a koji bi iznosili prema procjeni cca 4.000,00 kn na godišnjoj razini.

Predsjednik je jedino dao primjedbu glede datuma sklapanja ugovora, a to je 1. listopada ove godine što bi mogao biti problem jer to nismo planirali u financijskom planu.

Predsjednik se osvrnuo na  članak u ugovoru koji govori o parkirnim mjestima pod nadstrešnicom i pita da li županijska zajednica ima jedno ili dva mjesta, a Despot mu je odgovorio da je županijska zajednica financirala izgradnju jednog mjesta i to onog povišenog gdje je bio smješten kombi tako da je na njegovo inzistiranje to i navedeno u ugovoru.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javio zamjenik županijskog zapovjednika Zdenko Brandejs koji je rekao da su ugovori u redu, jedino bi bilo poželjno da se primjenjuju od iduće kalendarske godine jer bi to bilo puno jednostavnije jer bi te stavke mogli planirati u financijskom planu.

Despot kaže da će se račun ispostaviti u mjesecu siječnju za proteklu 2017. godinu tako da bi i plaćanje bilo u siječnju, dakle naredne godine i to u jednom iznosu.

Tajnica daje primjedbu da se i račun mora knjižiti u proteklu godinu ako se na nju odnosi, a da bi računi trebali ići mjesečno budući da je u ugovor stavljen mjesečni iznos najamnine . Despot se složio sa primjedbom i rekao da možemo o tome još razgovarati.

Nakon rasprave predsjednik Petrić zaključuje da bi ove ugovore trebalo potpisati odnosno da Izvršni odbor donese o tome odluku koju ćemo verificirati na narednoj sjednici predsjedništva.      

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno donijeli odluku o prihvaćanju ugovora o najmu sa Vatrogasnom zajednicom grada Bjelovara u iznosu od 500,00 kn mjesečno kao i ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Bjelovara o režijskim troškovima u iznosu od 1,94% od ukupnih godišnjih režijskih troškova.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

            Predsjednik Petrić je dao uvodnu riječ glede ove točke  i rekao da županijska zajednica nema dopisnika odnosno imenovali smo ga ali on taj posao ne obavlja tako da nismo zastupljeni u Vatrogasnom vjesniku pa predlaže da izaberemo novog dopisnika koji bi ujedno bio zadužen za uređenje naših internetskih stranica. Predsjednik za dopisnika predlaže Silvestra Štefovića.

Otvorena je rasprava gdje se za riječ javila tajnica koja je rekla da smo dali izraditi nove stranice prema dostavljenoj najpovoljnijoj ponudi firme iz Zagreba koju su razmotrili i predsjednik i zapovjednik, ali taj posao nije odrađen dobro, a nije ni završen. Mi   smo dostavili sve podatke i dokumente te rekli kako želimo da izgleda stranica, ali to nije odrađeno.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali Despot, Horvat i Brandejs.

Predsjednik zaključuje raspravu kao i daje prijedlog na usvajanje.

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno donijeli odluku o imenovanju Silvestara Štefovića dopisnikom za Vatrogasni vjesnik   te uređenje internetskih stranica Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda „Stručni posjet vatrogascima Mađarske“ te daje obrazloženje ove točke. Radi se o donesenom zaključku sa prijašnjih sjednica gdje smo dogovorili da ćemo organizirati izlet za članove svih tijela, budući da nismo isplatili sve putne troškove. Posjetili smo jednu putničku agenciju koja nam je dala nekoliko ponuda. Izlet u Sloveniju, Sarajevo i Budimpeštu, međutim cijene su dosta visoke ako se ide preko agencije. Razgovarali smo sa prijevozničkom firmom „Čazmatrans“ koji su nam dali povoljnu cijenu prijevoza za Budimpeštu, mi sami bi trebali naći turističkog vodiča. Predsjednik je dao prijedlog da posjetimo vatrogasce u Budimpešti, a to ćemo pokušati riješiti preko HVZ-a tako da bi taj izlet imao smisao. Županijska zajednica bi trebala osigurati vodiča pa smo se informirali u Turističkoj agenciji Čazmatransa koji su nam dali podatke od licenciranog vodiča iz Budimpešte čija je cijena 80 eura.

Uslijedila je diskusija u kojoj je rečeno da postoji neki gospodin koji organizira i povezuje naše ljude sa Mađarima, a djeluje i preko zajednice Mađara iz Grubišnog Polja, pa bi možda bilo dobro  stupiti sa njim u kontakt.

Prijedlog za izlet je 7. listopada. Ostaje nam problem organizacije i plaćanja ručka s obzirom da moramo paziti i da smo ograničeni sa financijskim sredstvima.

Tajnica daje prijedlog da županijska zajednica plati prijevoz i stručnog vodiča, a ručak sami.

Predsjednik Horvat je podržao taj prijedlog. Također kaže da mi sami obezvređujemo svoj rad, posebno se osvrnuo na naknade za naše suce koje je usporedio sa nogometnim sucima. Prisjetio se onih vremena kada smo svim učesnicima državnog natjecanja kupovali kompletne radne odore. Horvat kaže da se vatrogasci i njihov rad mora cijeniti i dignuti na jednu razinu, sada se čuju hvalospjevi kada je to aktualno, ali to se brzo zaboravi  i više nema nigdje vatrogasaca.

Predsjednik je formulirao zaključak, a to je da se napravi anketa kako bi vidjeli odaziv pri čemu bi županijska vatrogasna zajednica osigurala autobus i stručnog vodiča, a troškove prehrane sami učesnici. Izlet bi bio  7. listopada u Budimpeštu.

Članovi Izvršnog odbora su prihvatili predloženi zaključak.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Predsjednik Petrić otvara ovu točku dnevnog reda i daje obrazloženje. Kaže da smo svake godine čekali da nam Županija odredi financijska sredstva, a nakon toga smo izradili i dostavljali financijski plan sukladno odobrenim sredstvima. U razgovoru sa pročelnicima na  raznim događanjima dobili smo informaciju da imaju smjernice za izradu financijskih planova, ali još nisu pristupili izradi. Predsjednik predlaže da izradimo realni  plan svi zajedno  u kojem bi planirali sve aktivnosti i rashode i da ga kao takvoga dostavimo u županiju neovisno o iznosu odnosno limitu, a onda neka odgovorne osobe iz županije kažu što ostaje i što će financirati, a za što neće osigurati sredstva. Predsjednik kaže da moramo na veći nivo podignuti naša natjecanja, susrete, suce i to sve staviti na papir te  osigurati potrebna sredstva. Odbor za natjecanja i Odbor sudaca bi trebali izraditi i dostaviti podatke vezane uz  organizaciju i provođenje susreta i natjecanja vatrogasnog pomlatka  i mladeži, odrediti broj sudaca i tehničkog osoblja kako bi se u financijskom planu mogla planirati sredstva. Predsjednik također kaže kako bi trebalo i kupiti dio potrebite opreme za natjecanje.

Predsjednik Despot smatra da nije potrebno kupovati opremu, već osigurati neka simbolična sredstva domaćinu natjecanja i podmiriti troškove oštećenja ili uništenja opreme, a natjecanje se treba održati  u onoj zajednici koja ima uvjete jer nema smisla vući opremu iz jednog kraja županije u drugi. Slaže se da to treba odraditi i staviti u Plan rada i Financijski plan. Spomenuo je  odluku o dodjeli financijskih sredstava domaćinu natjecanja koja je namijenjena za kupovinu  opreme.

Predsjednik je napomenuo o zamolbi  sudaca iz Bjelovara za kupovinu kabanica i još neke opreme koju bi trebali nabaviti za sve suce.

Despot daje primjedbu da jedino suci iz Bjelovara idu suditi u druge županije jer imamo malo sudaca.

Horvat kaže da trebamo odrediti kriterije i njih se držati, a natjecanje neka odradi onaj tko ima uvjete i tko ga može odraditi. Domaćin sam mora  stvoriti uvjete i odraditi natjecanje, a ne da ga odrađuje jer je prisiljen. Horvat kaže da trebamo napraviti financijski plan koji bi obuhvatio  sve aktivnosti koje planiramo, s time da se pozovemo na obavljeni razgovor sa županom i dožupanom na kojem je obećano povećanje financijskih sredstava. Ako će nam i poslije toga umanjiti sredstva, neke aktivnosti iz Programa rada se moraju brisati. Horvat kaže da moramo ponovo inicirati sastanak kako bi se osigurala sredstva za vatrogastvo kako bi se ono diglo na jednu razinu koju zaslužuje.

Zapovjednik Brandejs kaže da je Financijski plan najbitniji  akt, a za njegovo ostvarenje se trebaju svi aktivirati od županijskog zapovjedništva na dalje. Do sada smo se uvijek uokvirili u ona sredstva koja nam je županija odredila, a to nije dobro. Mi moramo planirati i financijski popratiti sve naše aktivnosti. Također temeljem dopisa HVZ-a trebalo bi negdje oformiti Županijski vatrogasni operativni centar, mi ne znamo gdje, jer on košta. Također bi trebalo u Vatronet unijeti što više podataka od opreme, vozila jer od nove godine počinje UVI (uvođenje vatrogasnih intervencija) preko Vatroneta. Dakle, imamo puno aktivnosti i zadataka, a za to trebaju i financijska sredstva.     Sve vatrogasne suce treba nagraditi bilo kupovinom radno svečane odore svake četiri godine ili neke druge opreme, a one aktivnije i više. Za to moramo donijeti kriterije. Sada nam predstoji ispit za suce koje bi trebali dobro pripremiti održavanjem nekih seminara i predavanja.  Susret mladeži i djece ili natjecanje koje nije izlučno mogu odraditi i naši suci koje treba tretirati kao i ostale  iz drugih županija. Zapovjednik Brandejs je rekao da ne želi komentirati održani susret i natjecanje u Severinu jer je odrađen katastrofalno i to je za nas jedna velika škola, a posebno njemu kao zamjeniku županijskog zapovjednika. Mišljenja je da se  županijski zapovjednik ne treba puno baviti natjecanjem ili susretom već cjelokupni posao trebaju odraditi Odbori. Sve pripreme treba odrediti puno ranije, već sada trebamo znati domaćina te sve staviti u financijski plan kojeg treba detaljno i dobro napraviti te odnijeti u županiju da se oni izjasne što nama treba i što će se odraditi  i neka kažu što nam ne treba i što se neće odraditi. Zapovjednik Brandejs kaže da mi sada točno možemo izračunati koliko nas košta jedan susret ili držano natjecanje,   to stavimo na papir i odnesemo u županiju, ako  oni kažu da se to mora odraditi i da će to financirati, onda ćemo to odraditi, a ako kažu da ne onda ćemo pozvati novinare i reči da županijska  zajednica više neće održavati natjecanja i susrete zbog financijskih sredstava.

Predsjednik Horvat se prisjetio prijašnjih državnih natjecanja 1996. godine kada je županijska zajednica svim učesnicima kupila kompletne radne odore i kacige, a sada ne možemo ništa pa se pita gdje smo mi to i kuda smo otišli.

Za riječ se javio predsjednik Štefović koji je također rekao da trebamo napraviti kalkulaciju bez obzira koliko novaca dobili iz razloga da vidimo koliko nam treba sredstava za naš rad. Napominje da je na županijskog skupštini rekao županu da ova sredstva koja dobijemo od županije su recimo za „Hladan pogon“ odnosno za najosnovnije stvari: troškovi ureda, telefona, goriva, auta i dr.   Štefović se osvrnuo i na održani susret na kojem je od 23 vatrogasne zajednice samo 9 imalo svoje ekipe, dakle vidljivo je da imamo problem sa mladima. Znamo da je na nacionalnoj razini također problem mladih ljudi da je u školama sve manje đaka, ali također ne ulažemo u prezentaciju i rad sa djecom i mladima, a sve zbog nedostatka financijskih sredstava. Štefović je također spomenuo problem Fažane gdje je svake godine sve gora situacija i sve je u jako lošem stanju i tamo treba puno investirati. Također je sve manji broj učesnika u kampu, ove godine su samo dvije zajednice imale mladež: Daruvar i Štefanje. Ne možemo breči da ne postoji interes ali su i u zajednicama  problem  financijska sredstva. Odlazak za jednu ekipu je negdje oko 15.000,00 kn, to nije malo novaca i netko će reći da smo mogli za te novce kupiti opremu. To stoji, ali ako mladima ništa ne pružate, nisu zainteresirani i onda ta oprema nema svrhe jer nema tko sa njom raditi. Štefović kaže da najvjerojatnije neće biti ništa od povećanja sredstava iz županije jer zna kakva je situacija i koja su zaduženja i problemi, ali bez obzira na sve kalkulaciju treba napraviti da se zna koliko mi koštamo.

Tajnica je dala prijedlog odnosno mišljenja je da bi na neki način trebalo nagradit ekipe mladeži koje su ostvarile najbolje rezultate i za njih financirati odlazak u Fažanu, a za najbolje ekipe djece organizirati jedan izlet. To bi im bio poticaj i nagrada.

Štefović se prisjetio izjave predsjednice županijske skupštine i pročelnice za financije koje su komentirale naša sredstva te rekle da dobivamo više nego što je zakonom određeno.

Predsjednik Despot  opet napominje da plaće zaposlenika treba izdvojiti tako da bi ova sredstva ostala za redovan rad Zajednice.  

Nakon konstruktivne rasprave, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Predsjednik Petrić je još jednom  spomenuo odrađeni susret u Severinu s posebnim osvrtom na suce koji su dobro odradili posao u jako lošim vremenskim uvjetima. Glede toga, zamjenica predsjednika Odbora sudaca  je zamolila, a kasnije i poslala e-mail gdje zamoljava da se sucima kupe kabanice, torbe i štoperice.  Prilikom razgovora sa njom napomenula je da jedino suci iz Bjelovara idu suditi u druge županije  na njihova županijska natjecanja, susret kupove i dr. te da bi bilo korektno da se njima kupi navedena oprema. Predsjednik se složio da se kupi sucima iz Bjelovara i jedno dvojici iz Daruvara prioritetno, a ostalima iduće godine. Predsjednik Petrić daje informaciju o obavljenom razgovoru sa županom glede   Županijskog operativnog centra da li bi on bio smješten u najvećoj javnoj postrojbi ili kao do sada u Državnoj upravi. Župan je obećao o tome razgovarati sa gradonačelnikom Bjelovara.   Nadalje Petrić kaže da je na obilježavanju jedne  obljetnice razgovarao sa pročelnikom DUZS Požeško slavonske županije gdje oni uspješno odrađuju poslove operativnog centra i kod njih se neće ništa mijenjati već će županijski operativni centar biti i dalje u DUZS.

Brandejs kaže da nije problem u prosljeđivanju dojava već o uvođenju vatrogasnih intervencija. Formiranjem županijskog operativnog centra planira se otvaranje dojavnica na jednom mjestu, a zapovjednici  predlažu da to bude  prema sadašnjim zaprimanjima dojave, kod nas bi to bilo u 4 operativna središta. Formiranje županijskog operativnog centra gdje god on bio smješten zahtijeva zapošljavanje novih ljudi, a mi za to nemamo financijskih sredstava. Mi jedino možemo poslati dva čovjeka koje smo prije odredili na osposobljavanje za uvođenje intervencija, a sve vatrogasne postrojbe,  zajednice i DVD-i bi trebali imati unesene sve podatke u Vatronet od vozila, članstva, zvanja, osposobljenosti, opreme i dr. jer ono što nije uvedeno neće moći biti zabilježeno da je učestvovalo na vatrogasnoj intervenciji. To je veliki posao koji moramo odraditi, ali na našoj županiji će to ići teško. Sama oprema koju naša županijska zajednica treba dobiti od HVZ-a je zanemariva u odnosu na ostale troškove koji proizlaze iz formiranja županijskog operativnog centra. Brandejs kaže da je to za nas neprihvatljivo, županijski Centar 112 može zaprimati dojave kao i do sada  i prosljeđivati ih u centre javnih postrojbi, a oni bi si otvarali dojavnice. Brandejs se osvrnuo i na predstojeći Zakon o domovinskoj sigurnosti za koji ne znamo gdje su vatrogasci. Financijska sredstva koja je HVZ povukao iz Europske unije nekih 7 mil. će u najvećem dijelu biti utrošena na osposobljavanje  i  kupovinu nešto opreme. Oni su donijeli odluku o formiranju županijskih operativnih centara i spustili obavezu na županijske zajednice. Lako je kod onih županija koje imaju sredstava kao što je grad Zagreb i Zagrebačka županija te županije priobalja. To se trebalo riješiti na drugačiji način, možda izmjenom zakona gdje bi bio dodan članak koji bi naredio formiranje županijskih centara te bi u tom slučaju bilo jednostavno otići kod župana i ukazati mu na zakonsku obavezu. Zapovjednik Brandejs kaže da ćemo možda više znati nakon sastanka OTS-a HVZ-a nakon kojega je predviđen odlazak kod predsjednice, možda će biti više informacija o prijedlogu   Zakona.

Nakon razgovora o operativnom centru, Vatronetu i UVI-ju predsjednik je zaključio točku dnevnog reda kao i rad sjednice u 20:33 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

Zapisnik sastavila:  Nevenka Martinović

                                                                                    PREDSJEDNIK VZ BBŽ

                                                                                                 Đuro Petrić