zapisnik Predsjedništvo 24.05.2017. Daruvar

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa sjednice Predsjedništva   održane  24. svibnja 2017.god.  u  prostorijama   Vatrogasnog centra u Daruvaru  sa početkom u 19:00 sati.

Nazočni: Đuro Petrić, Vlado Horvat, Josip Hamp, Branislav Bijelić, Ivan Koren, Vlado Kuzminović, Mario Bažulić, Željko Filipović, Ivan Zdelar, Franjo Tanić, Nevenka Martinović, Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog zapovjednika i Slavko Nehvatal – zamjenik predsjednika VZO Dežanovac.

Ostali nazočni: Zlatko Rončević – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Izostali:   Darko Despot, Damir Margetan, Josip Husak, Vladimir Truhlaž, Dario Prelec, Ivan Novaković, Josip Kirin, Stevo Matasić, Darko Rupa, Đuro Vadljević, Nenad Mužina i Anita Nekić Pavičić.

Budući da je sjednici Predsjedništva nazočno 13 od 25 članova, dakle nad polovična većina, mogu se donositi pravovaljane odluke.

Sjednicu otvara predsjednik Petrić pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje se domaćinu VZ i JVP Daruvar te daje riječ predsjedniku VZ Daruvar Vladi Horvatu.

Horvat je pozdravio sve nazočne, zaželio dobrodošlicu, ali ujedno i izrazio nezadovoljstvo nedolaskom velikog broja članova predsjedništva u ovaj dio županije. Naglasio je da članovi Predsjedništva iz koordinacije daruvar uvijek dolaze na sve sastanke ma gdje oni bili te smatra da nije korektno od članova tijela Zajednice da ne dolaze na sastanke kada se održavaju na ovom području što je vidljivo iz sadašnje sjednice kao i sa sjednice Zapovjedništva iz prošle godine kada nije bilo kvoruma. U daljnjem govoru predsjednik Horvat je predstavio VZ Daruvar sa svojim članicama, a posebno istaknuo važnost i odličnu suradnju sa JVP Daruvar.

Predsjednik Petrić se još jednom zahvalio predsjedniku VZ Daruvara Horvatu te predložio

slijedeći

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa  sjednice predsjedništva održane 14. prosinca 2016. godine,
 • Izvješće o radu VZ BBŽ-e za 2016. godinu,
 • Prijedlog Poslovnika o radu skupštine VZ Bjelovarsko bilogorske županije za mandatno razdoblje 2017. – 2021.,
 • Donošenje odluke o održavanju izborne skupštine VZ BBŽ-e:
 • Prijedlog radnih tijela,
 • Utvrđivanje članova predsjedništva i zapovjedništva,
 • Utvrđivanje prijedloga za članove Nadzornog odbora,
 • Utvrđivanje prijedloga za zastupnike u Skupštinu HVZ-a,
 • Utvrđivanje kandidata za predsjednika VZ BBŽ-e,
 • Dogovor glede narednih aktivnosti,
 • Različito.

Predsjednik Petrić pita da li ima dopuna dnevnog reda.

Za riječ se javlja Hamp koji pita da li uopće imamo kvorum.

Tajnica je pročitala nazočne članove predsjedništva te je utvrđeno da je nazočno 12 članova dakle jedan fali do kvoruma, ali imamo informaciju da je u dolasku predsjednik VZO Đulovac Branislav Bijelić.

Uslijedila je diskusija da li se sjednica nastavlja ili će se pričekati dolazak predsjednika iz Đulovca.

Nazočni su se složili da je  općenito dolazak na sjednice upitan.

Nakon neobavezne diskusije predsjednik je predložio da se sjednica nastavi, a glasovanje će se obaviti kada se sjednici priključi predsjednik iz Đulovca.

Točka 1.

            Predsjednik otvara raspravu glede zapisnika sa sjednice predsjedništva održane 14. prosinca 2016. godine u Bjelovaru.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik zatvara točku dnevnog reda i prelazi na slijedeću točku.

Točka 2.

            Predsjednik kaže da je Izvješće o radu VZ BBŽ-e za 2016. godinu poslano u materijalima da je isto dobro napravljeno, da su pobrojane sve aktivnosti i događanja, financije su dobro obrazložene, a u izvješću se nalazi i jedan osvrt na mandatno razdoblje.   

U međuvremenu se priključio radu sjednice predsjednik VZO Đulovac pa se predsjednik ponovo vratio na 1. točku dnevnog reda  i dao na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno prihvatili zapisnik sa sjednice predsjedništva održane 14. prosinca 2016. godine u Bjelovaru.

Nakon usvajanja 1. točke, predsjednik se  ponovo  vratio na 2. točku te rekao da će materijal u ovom obliku ići na našu skupštinu, a po usvajanju  uputit će se na usvajanje Skupštini BBŽ-e.

Predsjednik otvara raspravu i moli nazočne da nadopune izvješće, ili daju primjedbu ako je nešto krivo upisano. Pri tom ističe da VZŽ-e ne dobiva informacije od svih vatrogasnih zajednica o njihovom radu i aktivnostima pa tako  iste ne mogu biti u izvješću.

Za riječ se javio predsjednik VZO Sirač – Hamp koji se osvrnuo na prvi dio izvješća o radu koji govori o članicama zajednice, a u kojem se spominje prestanak rada VZO Ivanska. Hamp smatra da nije samo problem Ivanska jer ima još dosta društava koja su ugašena i samim tim je smanjen broj članica vatrogasnih zajednica, a što može utjecati i sa smanjenje broja zastupnika u Skupštinu VZ BBŽ-e. Hamp predlaže da se napravi spisak aktivnih DVD-a po zajednicama kako bi utvrdili točan broj DVD-a kako po zajednicama tako i na nivou  županije. Druga primjedba je glede financija odnosno kamata koje su vezane uz „keš puling“ što je dodatni trošak županijskoj zajednici, a koji se naplaćuje iz redovnih sredstava.

Kuzminović predlaže da se ovim upoznaju predstavnici županije na našoj skupštini. Uslijedila je rasprava glede doznake financijskih sredstava vatrogasnim zajednicama od strane lokalne uprave ili samouprave te dinamika doznake  tih  sredstava.

U raspravu se uključuje tajnica koja kaže da ima pripremljeno izvješće o broju DVD-a po vatrogasnim zajednicama sa podacima koji DVD-i su upisani u Registar udruga i koji su usklađeni sa zakonom u udrugama te podaci o DVD-ima koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija. Podaci nisu stavljeni u materijale, ali su pripremljeni za sjednicu Predsjedništva na kojoj treba odlučiti da li taj podatak staviti u materijale. Tajnica je pročitala podatke o broju članica po svim vatrogasnim zajednicama.

I predsjednik VZ Daruvar Horvat daje primjedbu na financijska sredstva vezano za kamate, povećanje bruto plaća za zaposlene u iznosu od 30% što nam opet umanjuje redovna financijska sredstva. Prisjeća se unazad nekoliko godina kada nam je proračun iznosio 1.000.000,00 ili 800.000,00 kn, a sada smo došli na pola tog iznosa.

U raspravi su još učestvovali  Zdelar, Kuzminović i Koren.

Predsjednik Petrić kaže da je to sve točno, ali da se sa lokalnom upravom mora surađivati. Županija izdvaja u postotku  prema izvornom dijelu proračuna tako da su ova sredstva koja oni izdvajaju veća od zakonom propisanih.

Horvat kaže da izračun može biti točan, ali se moramo pitati da li su ta sredstva dostatna za financiranje i rad ove županijske zajednice.

Kuzminović kaže da trebamo dobiti od župana informaciju koliko je sredstava od onih 250.000,00 kn namijenjenih za vatrogastvo  usmjerio prema  kojem DVD-u.

Nakon konstruktivne rasprave ponajviše glede financijskih sredstava sa zaključkom  nadopune izvješća, predsjednik je dao izvješće na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasnom odlukom usvojili Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2016. godinu uz nadopunu.

Točka 3.

            Poslovnik se usvaja za mandatno razdoblje i ne treba ga usvajati na svakoj skupštini. Poslovnikom se određuje način rada Skupštine, prava i dužnosti članova, odlučivanja te druga pitanja. Poslovnikom je također određeno da izborne sjednice skupštine ne vodi aktualni predsjednik zajednice već  posebno voditeljstvo.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik je pozvao nazočne da prihvate Poslovnik.

Članovi predsjedništva su jednoglasnom odlukom prihvatili  Poslovnik o radu Skupštine Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Točka 4.

            Na sjednici Izvršnog odbora smo razgovarali o održavanju izborne sjednice skupštine, a prijedlog je bio da domaćin bude VZG Grubišno Polje, a sponzor Grad Grubišno Polje. Datum održavanja sjednice skupštine je 02. lipanj 2016. godine u novouređenom društvenom domu u Malim Zdencima sa početkom u 19:00 sati.

Prijedlog radnih tijela skupštine:

 • Voditeljstvo skupštine:
 • Josip Hamp – predsjednik,
 • Darko Novotni – član,
 • Franjo Tanić – član
 • Verifikaciona komisija:
 • Marko Pretula – predsjednik,
 • Željko Filipović – član,
 • Ivan Koren- član,
 • Kandidaciono izborno povjerenstvo:
 • Silvestar Štefović – predsjednik
 • Vlado Kuzminović – član
 • Vlado Horvat – član,
 • Zapisničar – Nevenka Martinović
 • Ovjerovitelji zapisnika:
 • Željka Špoljarić
 • Mario Bažulić

Nadalje, predsjednik je spomenuo da sukladno statutu, skupština verificira članove predsjedništva i zapovjedništva pa je zamolio tajnicu da pročita članove predsjedništva i zapovjedništva.

Tajnica je pročitala novoizabrane  članove predsjedništva i zapovjedništva po vatrogasnim zajednicama te ispred BBŽ-e.  ( u privitku )

Skupština također verificira i članove Nadzornog odbora koji broji 6 članova iz svake koordinacije po jedan.

Predloženi su:

 • Koordinacija Bjelovar – Ivan Kovačević,
 • Koordinacija Daruvar – Slavko Nehvatal.
 • Koordinacija Garešnica – Zlatko Rončević,
 • Koordinacija Grubišno Polje – Marko Pretula,
 • Koordinacija Bilogora – Mario Vinković i
 • Koordinacija Čazma – naknadno.

Zastupnike  u  Skupštinu Hrvatske vatrogasne zajednice može birati i predsjedništvo uz verifikaciju na narednoj sjednici skupštine ili odmah na skupštini.

Predsjednik zajednice i zapovjednik su po funkciji članovi skupštine, dakle moramo predložiti još 4 zastupnika po koordinacijama.

Prijedlozi za zastupnike u Skupštinu HVZ-a:

 • predsjednik zajednice   –  zamjena  – zamjenik predsjednika
 • zapovjednik Zajednice –   zamjena  – zamjenik zapovjednika,
 • Darko Despot   –   zamjena   – Vlado Kuzminović
 • Vlado Horvat    – zamjena   – Josip Hamp
 • Franjo Tanić   –  zamjena  –  Željko Filipović
 • Damir Margetan   –  zamjena  – Silvestar Štefović

Prema odluci Izvršnog odbora, u Ured Zajednice su pristigla dva prijedloga za predsjednika Vatrogasne zajednice BBŽ-e i to: Ivan Zdelar ispred VZO Šandrovac i Đuro Petrić ispred VZG Garešnica.

Glasovanje je prema Poslovniku javno, ako nije Statutom drugačije regulirano, a budući da ima više kandidata Statutom je rečeno da je glasovanje tajno.

Glede zapovjednika, predsjednik kaže da je stav zapovjedništva i Županije da ga se na skupštini verificira, pa ćemo vidjeti šta ćemo sa njim, ako se vrati, radit će, ako ne imat ćemo natječaj i sve što slijedi. Situacija je specifična kao i samo radno mjesto zapovjednika, radni odnos je na neodređeno vrijeme, a u statutu piše da ga Skupština  imenuje na mandatno razdoblje odnosno svake 4 godine. Situacija po okolnim županijskim zajednicama je raznolika, neke zajednice na skupštinama uopće  ne spominju zapovjednike, neke ih formalno imenuju, pojedine prikupljaju kandidature i glasuju, tako da su situacije različite.

Vodila se rasprava u kojoj su učestvovali: zamjenik županijskog zapovjednika, Kuzminović, Hamp, Horvat, Koren i dr.

Nakon provede rasprave, predsjednik je zaključio  točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Glede narednih aktivnosti, predstoji nam hodočašće na Mariju Bistricu koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica 28. svibnja.   Za hodočašće su prijavljena 63 polaznika. Od ove godine HVZ-a više ne snosi nikakve troškove tako da smo na sjednici Izvršnog odbora donijeli zaključak  da će županijska vatrogasna zajednica snositi troškove ručka, a vatrogasne zajednice gradova i općina prijevoz. Predsjednik je pročitao protokol hodočašća.

Uslijedila je rasprava, a posebno  glede svečane vatrogasne odore.

Predsjednik je također spomenuo i tradicionalni susret prijateljstva koji ćemo svakako održati, možda negdje u sedmom mjesecu, pa bi bilo dobro razmisliti o domaćinstvu.

I ove godine se organizira obilježavanje  Kornatske tragedije na isti datum, ove godine je 10-ta godišnjica i razgovaralo se na predsjedništvu HVZ-a o načinu obilježavanja, bilo je rečeno da će se puštat lampioni, te bi se prikupljena sredstva donirala udruzi „Krijesnica“ za djecu sa posebnim potrebama, ali ima postoje informacije da nije dobivena dozvola za puštanje lampiona.

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 6.

            Pod ovom točkom nije bilo pitanja ni rasprave, pa je predsjednik zaključio toku dnevnog reda.

Predsjednik zaključuje rad sjednice u 20:45 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen na diktafon i pohranjen u uredu zajednice. 

Zapisnik sastavila:Nevenka Martinović

                                                                                                PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

                                                                                                            Đuro Petrić