zapisnik Predsjedništvo 30.11.2017. Veliko Trojstvo

Z  A  P  I  S  N  I  K

              sa sjednice Predsjedništva  Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  održane  30. studenog 2017.god.  u  prostorijama   općine  u Velikom Trojstvu  sa početkom u 18:00 sati.

Nazočni: Đuro Petrić, Darko Despot, Vlado Horvat, Vladimir Truhlaž, Ivan Koren, Silvestar Štefović, Željko Filipović, Ivan Zdelar, Franjo Tanić, Branislav Bijelić, Damir Zajček – zamjenik predsjednika VZG Čazma, Ivan Koler – zamjenik predsjednika VZO Sirač, Miljenko Kurevija – zamjenik predsjednika VZO Veliko Trojstvo, Slavko Nehvatal – zamjenik predsejdnika VZO Končanica, Željko Mesec – županijski zapovjednik i Nevenka Martinović – tajnik VZ BBŽ.

Izostali:Damir Margetan , Josip Hamp, Antun Varga, Josip Husak, Dario Prelec, Vlado Kuzminović, Mario Bažulić, Stevo Matasić, Đuro Vadljević, Nenad Mužina i Anita Nekić – Pavičić.

Ostali nazočni: Mario Vinković – Nadzorni odbor

Budući da je sjednici nazočno 16 članova predsjedništva od 24, natpolovična većina  mogu se donositi pravovaljane odluke.

Sjednicu otvara predsjednik VZ BBŽ-e Đuro Petrić te prije uvodnog dijela i pozdrava daje napomenu da VZO Veliki Grđevac trenutno nema  predsjednika jer je  izabrani predsjednik Josip Kirin preminuo tako da nam predsjedništvo broji 24 člana.

Predsjednik  pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje zamjeniku predsjednika, a  ujedno i predsjedniku  Općinskog vijeća VZO Veliko Trojstvo Miljenku Kurevija na domaćinstvu za ovu sjednicu te ga poziva da se obrati s nekoliko riječi.

G-din Kurevija je pozdravio sve nazočne i predstavio te prezentirao rad općine i postignuća, a posebno je istaknuo rad  vatrogasaca kako u pojedinim DVD-a tako i na nivou vatrogasne zajednice, a posebno je govorio o radu sa najmlađima koje su uspjeli privući u svoje redove, što je i vidljivo prilikom učestvovanja na susretu prijateljstva pomlatka i mladeži. Naglasio je da njihova općina skrbi o vatrogascima te da izdvaja za vatrogastvo godišnje od 80.000,00 do 110.000,00 kn. Na kraju izlaganja je svima zaželio ugodan boravak.

Predsjednik Petrić se zahvalio domaćinu na lijepim uvodnim riječima te predložio

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa  sjednice predsjedništva održane 7. srpnja 2017.  godine u Garešnici
 • Prijedlog Programa rada VZ BBŽ za 2018. godinu,
 • Prijedlog Financijskog plana VZ BBŽ za 2018. godinu,
 • Informacija o stanju financijskih sredstava za proteklo razdoblje,
 • Donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava vatrogasnim postrojbama
 • iz redovnih sredstava,
 •  te odluke o raspodjeli financijskih sredstava premije osiguranja namijenjene DVD-ima na području posebne državne skrbi (Mjerila  -članak 9)
 • Razmatranje zamolbi i donošenje odluka
 • Imenovanje inventurnog povjerenstva,
 • Održavanju skupštine VZ BBŽ ( datum i mjesto)
 • Informacija o implementaciji sustava uvođenja vatrogasnih intervencija  (UVI)
 • Izvješće o održanom susretu prijateljstva 17. rujna 2017. Severin
 • Potvrđivanje  odluke Izvršnog odbora o:
 • prihvaćanju ugovora o najmu sa VZG Bjelovarom,
 • prihvaćanju ugovora o režijskim troškovima sa JVP grada Bjelovara
 • imenovanju  Silvestra Štefovića  dopisnikom za Vatrogasni vjesnik i uređivanje internetskih stranica  VZ BBŽ,
 • o donaciji uredske opreme
 • o kupovini zaštitne odjeće
 • Različito.

Predsjednik je dao predloženi dnevni red na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno prihvatili dnevni red.

Točka 1.

            Zapisnik sa zadnje sjednice predsjedništva je poslan sa materijalima pa je predsjednik otvorio raspravu.

Budući da rasprave nije bilo, predsjednik je dao zapisnik na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno usvojili zapisnik sa sjednice predsjedništva održane 7. srpnja 2017. godine u Garešnici.

Točka 2.

            Predsjednik Petrić je rekao da bi bilo dobro povezati točku 2. i 3. dnevnog reda, a to je prijedlog programa rada i financijskog plana jer su  usko povezane, odnosno financijski plan je izrađen temeljem programa rada. Nadalje predsjednik Petrić je pojasnio izradu financijskog plana koji je temeljen na zaključku da trebamo tražiti više financijskih sredstava kako bi sa većim sredstvima podigli rad zajednice na jednu višu razinu. Županijska zajednica je napravila prijedlog financijskog plana za ukupan iznos od 773.000,00 kuna od čega bi 708.000,00 kn se odnosilo na županiju. Sa takvim planom bi uspjeli odraditi sve aktivnosti i obaveze koje smo planirali u Programu rada. Međutim, održano je nekoliko razgovora sa županom kojem su prisustvovali i zamjenik predsjednika kao i zamjenik zapovjednika, na kojima se uvijek  ukazivalo na nedostatak financijskih sredstava te potreba i nemogućnost  odrađivanjem svih planiranih aktivnosti. Također se  razgovaralo i  glede županijskog vatrogasnog operativnog centra te potrebu njegovog ustroja. Prilikom zadnjeg razgovora sa županom bilo je naznaka o bitnom povećanu financijskih sredstava, odnosno spomenut je iznos od 1.000.000,00 kn te dodatnih  250.000,00 kn za obilježavanje obljetnica ili donacija od strane župana. Dakle, ovaj plan koji je bio poslan sa materijalima je na manji iznos budući da još nismo imali točnu informaciju, odnosno još uvijek se govorilo o istom iznosu kao i za ovu godinu. Međutim, na današnjoj skupštini BBŽ-e usvojen je proračun  u kojem je županijska zajednica  planirana sa 1.00.000,00 kn. Budući da financijski plan i program rada donosi skupština koju ćemo morati održati krajem godine, izradit ćemo novi financijski plan prema odobrenom iznosu, a u dogovoru sa županom gdje ćemo razmotriti i usuglasiti se oko županijskog operativnog centra.

Predsjednik je dao riječ djelatnici koja je dala objašnjenje da je ovaj prijedlog financijskog plana izrađen temeljem zaključka  sjednice Izvršnog odbora, a u kojem su pobrojeni svi redovni rashodi te sve aktivnosti i zadaci koji se moraju odraditi. Prilikom izrade ovog plana nismo imali informaciju o iznosu sa kojim smo planirani od strane županije. Ovaj prijedlog plana ne trebamo usvajati već ćemo izraditi novi plan na 1.000.000,00 kn odnosno samo dodati nekoliko stavaka za razliku do 1.000.000,00 kn te kao takav dati skupštini na usvajanje. U sadašnjem planu su stavljene i planirane sve stavke rashoda prema programu rada, a ovu razliku ćemo staviti za kupovinu vatrogasne opreme ili za vatrogasni operativni centar.

U raspravu se uključio županijski zapovjednik koji je rekao da je bio na razgovoru kod zamjenika župana, a razgovarao je i sa nekim pročelnicima  o proračunu, ali nije dobio objašnjenje da li postoji neka posebna namjena povećanja sredstava.  Zamjenik župana je rekao da  se povećanje temelji na izmjeni zakona o  poreza na dohodak gdje očekuju više financijskih sredstava. Zapovjednik je postavio pitanje, što će se dogoditi ako zakon ne prođe u predloženom obliku pa je dobio odgovor da se u tom slučaju vraćamo na staro rebalansom.

Za riječ se javio zamjenik predsjednika Horvat koji kaže da moramo pojasnit neke stvari da ne ispadne da ćemo dobit nešto što nećemo znati potrošit. Ovo povećanje je rezultat razgovora sa županom gdje smo tražili da se vatrogastvo podigne na jednu veću razinu koja mu pripada te moramo biti odgovorni da ta sredstva raspodijelimo u pozicije gdje su potrebna za razvoj vatrogastva na području cijele županije. Moramo vidjeti gdje su sredstva najpotrebnija, a  to trebamo prepustiti operativi odnosno zapovjedništvu da donesu prijedloge  koje ćemo razmotriti na Izvršnom odboru i na predsjedništvu donijeti odluke. Horvat je na kraju rekao da smo sredstva tražili i dobili ih te da ćemo ih sigurno pravilno utrošiti.

Predsjednik Petrić kaže da je odmah čim je dobio informaciju o visini financijskih sredstava, a službena informacija je bila od županijskog vijećnika i našeg člana predsjedništva Štefovića, zatražio  razgovor kod župana  i čeka se povratna informacija.

Nadalje za riječ se javio predsjednik VZO Štefanje Silvestar Štefović koji je rekao da obnaša dužnost županijskog vijećnika te pod predsjednika Skupštine BBŽ-e iz redova oporbe i da je na sjednici skupštine pohvalio izdvajanje za vatrogastvo koje je konačno primjereno budući da se već kroz dva mandata ukazuje na nedostatna financijska sredstva. Štefović kaže da je na ukupnoj poziciji za vatrogastvo planirano 1.250.000,00 kn od kojih je 1.000.000,00 kn za županijsku zajednicu, a 250.000,00 kn za vatrogasne postrojbe odnosno DVD-a. Župan je  napomenuo da  je to najveće izdvajanje za vatrogastvo do sada, da je županija odobrila više financijskih sredstava nego je i zatraženo. Štefović  kaže da je zatražio objašnjenje od župana da li su to sredstva i za vatrogasni operativni centar, ako jesu onda to i nije neko povećanje u odnosu na prethodna razdoblja. Župan je dao obrazloženje iz kojega je bilo jasno vidljivo da su u tom iznosu i sredstva za operativni vatrogasni centar, ali predsjednik i županijski zapovjednik trebaju u svakom slučaju razgovarati sa županom, rekao je Štefović.

Petrić se složio da će se razgovarati sa županom i poslije toga izraditi financijski plan koji bi se usvojio na skupštini. Dakle, ovaj prijedlog financijskog plana nećemo usvajati kao ni program rada već ćemo na skupštini usvojiti dorađeni financijski plan zajedno sa programom.

Predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Glede ove točke, predsjednik je rekao da je i stanje financija bolje, dotacije su možemo reći redovite, ali danas smo ponovo potpisali sa PBZ produljenje korištenja dozvoljenog minusa, ali se nadamo da će i tu biti drugačija situacija.

Djelatnica Martinović je rekla da možemo trenutno biti zadovoljni jer dozvoljeni minus ne koristimo nego dapače smo u plusu. Glede dotacija od županije, dobili smo 9, a  dotacije se doznačuju  temeljem dostavljenog zahtjeva koji sadrži sve rashode za taj mjesec kako redovne kao što su plaće, telefoni, gorivo, najamnine i dr. tako  i iznose ostalih rashoda u tekućem mjesecu. Preostaju nam još tri dotacije u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn, ali vjerojatno da ćemo dobiti  tijekom 12. mjeseca još jednu dotaciju, a preostale dvije u mjesecu siječnju.  Prihodi po posebnim propisima od osiguravajućih kuća  su namjenski, a prema našoj odluci se raspoređuju vatrogasnim postrojbama kao pomoć pri kupnji vatrogasnih vozila i iznose 52.946,00 kn, a doznačeni su: po 20.000,00 kn  – VZ Daruvar i JVP Čazma i Bjelovar, 18.000,00 kn – DVD Ivanovo Selo i 3.000,00 kn VZO Severin ili ukupno 81.000,00 kn  gdje je vidljivo da smo više dodijelili nego što smo dobili odnosno da je ta razlika pokrivena iz redovnih sredstava, rekla je Martinović. Djelatnica je dala objašnjenje za  ostvarivanje sredstava prilikom obilježavanja obljetnica. Sredstva se ostvaruju temeljem mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja koje je propisala Hrvatska vatrogasna zajednica, a sukladno člancima 7. i  8.  Temeljem članka 8. Mjerila, sredstva se ostvaruju za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije povodom obilježavanja obljetnica, a doznačuje ih HVZ.   Temeljem članka 7. Mjerila, sredstva mogu ostvariti sve postrojbe za nabavku tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije od HVZ-a uz suglasnost županijske vatrogasne zajednice gdje smo mi donijeli odluku da ćemo ta sredstva također usmjeriti postrojbama koje obilježavaju obljetnice. Budući da se svake godine ova sredstva smanjuju ili se preusmjeravaju na neke druge pozicije razliku sredstava temeljem članka 7. Mjerila će doznačiti županijska vatrogasna zajednica iz svojih sredstava.  Vatrogasne postrojbe DVD-a koje su ostvarile financijska sredstva temeljem članaka 7. i 8 su:  Breza, Gornji Draganec, Dapci, Sirač, Miklouš, Laminac i Domankuš – djelomično. Vatrogasne postrojbe za koje nije bilo dovoljno sredstava temeljem članka 7 mjerila, doznačit će županijska    zajednica, a to su: DVD Domankuš – 2.400,00 razlika, Gornji Daruvar – 4.000,00 kn i Grubišno Polje 5.000,00 kn. Županijska zajednica će također doznačivati financijska sredstva temeljem sklopljenih ugovora, rekla je Martinović. Ukupno dobivena financijska sredstva od HVZ-a za obilježavanje obljetnica i osposobljavanje iznose 108.000,00 kn.

Predsjednik je rekao da smo ovim povezali i dio točke 5. – donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava vatrogasnim postrojbama iz redovnih sredstava jer  nastojimo da sva DVD-a koji obilježavaju obljetnice dobiju određena sredstva bilo od HVZ-a, a ako nema dovoljno sredstava ili nemaju uvjete za ostvarivanje sredstava,  od županijske vatrogasne zajednice.

Martinović se nadovezala na prijašnje izlaganje te rekla da također postoji račun iz prošle godine koji glasi na županijsku vatrogasnu zajednicu po kojem je kupljena vatrogasna oprema za DVD Treglavu koji su obilježavali obljetnicu, a nisu imali uvjete da ostvare sredstva od HVZ-a, međutim oni su robu podignuli, a račun nisu dostavili u županijsku zajednicu pa je Vatropromet poslao prijepis računa. Račun smo provjerili i podmirili, budući da se nabava temelji na prošlogodišnjoj donesenoj odluci o doznaci financijskih sredstava ili kupovini vatrogasne opreme DVD-ima za obilježavanje obljetnica, a koji nisu ostvarili sredstva od HVZ-a. Dakle i ova sredstva treba uključiti prilikom donošenja odluke.

Predsjednik je otvorio raspravu glede točke 4. i 5.    

Predsjednik VZO Hercegovac Koren pita koga treba izvijestiti glede obilježavanja obljetnice.

Predsjednik   VZG Grubišno Polje – Truhlaž obavještava nazočne da od 1. siječnja 2018. Godine počinje sa radom JVP Grubišno Polje. Niz poslova je već odrađen, u kupovinu opreme je investirano cca 150.000,00 kn za zaštitnu odjeću i obuću, a oprema za rad – vozila i sredstva su uzeti u najam bez naknade  od DVD-a Grubišno Polje. Dakle, veliki dio posla je odrađen, nabavljena je hidraulička oprema koja po zakonu mora biti, ona je stigla, a plaćena je djelomično zbog nedostatka financijskih sredstava, a ima  još puno opreme koju moramo nabaviti, dobro bi nam došla sredstva od premije osiguranja namijenjena za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi, a molimo i županijsku vatrogasnu zajednicu za financijsku pomoć, rekao je Truhlaž.

Djelatnica Martinović je dala informaciju  da na poziciji  premije osiguranja od posebne državne skrbi imamo na raspolaganju cca 26.000,00 kn.

Za riječ se javio županijski zapovjednik koji je podsjetio na donesenu odluku da se cjelokupni iznos premije osiguranja za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi tijekom godine podijeli na dvije zajednice odnosno na dvije vatrogasne postrojbe. Prošle godine su to bili DVD Đulovac i DVD Zrinski Topolovac, a DVD Sirač je također dobio financijska sredstva u visini od 9.585,00 kn budući da su bila na raspolaganju sredstva od HVZ-a za našu županiju  u tom iznosu  temeljem donesenih mjerila o utrošku sredstava premije osiguranja, a DVD Sirač je imao uvjete za dobivanje tih sredstava, a jedan od uvjeta je 20 operativnih vatrogasaca u središnjem DVD-u.

Zapovjednik je također dao informaciju o vatrogastvu na području općine Ivanska gdje više nema vatrogasne zajednice pa je načelnik općine prebacio financijska sredstva središnjem DVD-u, dakle DVD-u Ivanska. Inspektor za vatrogastvo je izvršio nadzor u navedenom DVD-u   te im uručio obavijest o pokretanju prekršajnog postupka, a vezano za operativne vatrogasce. Oni su dobili sredstva na račun, a nisu izvršili liječničke preglede za operativne vatrogasce. U prijavi je naveden rok u kojem bi nedostatke trebalo ukloniti, pa ukoliko se to obavi u navedenom roku vjerojatno će se prijava povući ili na neki način ublažiti. To nije izmislila županijska zajednica već je propisano Pravilnikom o ustroju. Županijski zapovjednik predlaže da se sredstva premije osiguranja namijenjena za pomaganje vatrogastva na području od posebne državne skrbi podijele između  dvije vatrogasne zajednice odnosno DVD-a i to DVD Grubišno Polje i DVD Velika Pisanica. Tu je još i VZO odnosno DVD Veliki Grđevac, ali oni nemaju operativne vatrogasce ili nisu uneseni u Vatronet, a sredstva se moraju povući budući da se riznica zatvara negdje oko 20. prosinca. Situacija u Grubišnom Polju je specifična, tamo bi trebali dati više sredstava, ali imamo donesenu odluku o podjeli tih sredstva. Zapovjednik pita predsjednika VZO Velika Pisanica da li imaju kakav plan nabave. Predsjednik Filipović je rekao da se baš namjeravao javiti za riječ budući da su nabavili auto prikolicu koja je sada u doradi i sa kojom moraju obaviti atest kako bi mogli izvršiti registraciju, dakle računaju na ova financijska sredstva. Prikolicu trebaju popuniti sa opremom, a ona se kvači za Micubisi pa će biti puno brži prilikom obavljanja intervencija budući da je 80% općine pokriven hidrantima.

Predsjednik je rekao da ćemo vidjeti do kraja godine koliko bi mogli izdvojiti  financijskih sredstava iz redovnih prema VZO Velika Pisanica za prikolicu.

Predsjednik Filipović kaže da njihova zajednica ima do sada u Vatronetu 17 operativnih vatrogasaca, ali do kraja godine će ih biti 20.

Glede podjele financijskih sredstava, djelatnica podsjeća na donesenu odluku o podjeli sredstava premije osiguranja za DVD-e na područjima od posebne skrbi na način da se svake godine sredstva rasporede u dvije zajednice  odnosno dva DVD-a iz tih zajednica, prijedlog za ovu godinu su DVD-i: Grubišno Polje i Velika Pisanica, a da se JVP Grubišno Polje dodijeli pomoć iz redovnih sredstava, odnosno DVD-u budući da JVP još nije počela sa radom, a svejedno koriste opremu i sredstva od DVD-a.

Predsjedništvo donosi jednoglasnu odluku da se   sredstva premije osiguranja namijenjena za vatrogastvo na području od posebne državne skrbi podijeli između DVD-u Grubišno Polje i DVD-a Velika Pisanica, a županijska vatrogasna zajednica da doznači sredstva za kupovinu vatrogasne opreme DVD-ima koji su obilježili obljetnice, a nisu ostvarili sredstva od Hrvatske vatrogasne zajednice.

Predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 6.

            Zamolbu na iznos 20.000,00 kn je dostavio DVD Čazma kao pomoć pri kupovini rabljenog vatrogasnog vozila, rekao je predsjednik te napomenuo da moramo voditi računa o donesenoj odluci da se sredstva dodjeljuju jednoj vatrogasnoj postrojbi iz zajednice u tijeku godine, a mi smo već ove godine doznačili sredstva JVP Čazma tako da bi ovu zamolbu trebalo ostaviti za nagodinu.

Za riječ se javio predsjednik Zdelar koji kaže da ako imamo doneseno odluku da sve postrojbe koje kupuju vozilo ostvaruju financijsku pomoć u iznosu od 20.0000,00 kn čemu rasprava.

Pojašnjenje je dao županijski zapovjednik koji je rekao da kada smo određivali prioritete i odluke o dodjeli sredstava ove zamolbe još nije bilo, ona je došla naknadno. Predsjednik Petrić možda nije dao jasno objašnjenje, sredstva premije osiguranja za ovu godinu su raspoređena i utrošena čak i više od dobivenih, a ova zamolba se ne odbija već se odgađa za narednu godinu, rekao je zapovjednik.

Predsjednik Zdelar se složio sa objašnjenjem.

Članovi predsjedništva su donijeli jednoglasnu odluku o dodjeli financijskih sredstava DVD-u Čazma u iznosu od 20.000,00kn za kupovinu vatrogasnog vozila iz sredstava premije osiguranja od osiguravajućih kuća u narednoj godini.

Točka 7.

            Budući da nas zakon o poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija obvezuje izvršiti popis imovine, obaveza i potraživanja sa 31. prosinca, dužni smo imenovati popisno povjerenstvo od 3 člana, rekao je predsjednik te pitao da li se netko javlja.

Predsjednik Koren se javio dobrovoljno.

Uslijedila je rasprava nakon koje su izabrana preostala dva člana povjerenstva, Silvestar Štefović i Franjo Tanić.

Predsjedništvo je jednoglasno potvrdilo prijedloge članova popisnog povjerenstva.

Točka 8.

            S obzirom na zakonsku obvezu održavanja radne sjednice skupštine na kojoj donosimo Financijski plan i Program rada za narednu godinu molimo da se netko javi za domaćina, rekao je predsjednik Petrić. Budući da se nije nitko javio on predlaže da domaćin bude VZO Štefanje,  imaju grijani prostor, a catering možemo riješiti  sa Izletištem Kiđemet.

Predsjedništvo donosi odluku da se sjednica skupštine održi 28. prosinca 2017. godine u mjesnom domu u Štefanju sa početkom u 18:00 sati.

U radna tijela skupštine se predlažu:

 •  radno predsjedništvo – Đuro Petrić, Željko Mesec i Vlado Horvat,
 • Za zapisničara – Nevenka Martinović
 • Ovjerovitelji zapisnika – Darko Despot i Franjo Tanić
 • Verifikacijsko povjerenstvo – Silvestar Štefović – predsjednik i Damir Zajček i Stevo Šantalab – članovi      

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.                                                             

Točka 9.

            Predsjednik Petrić je dao uvodnu riječ glede sustava UVI – uvođenja vatrogasnih intervencija sa napomenom da je osnova implementacije tog sustava Vatronet sa što više unesenih podataka. Rekao je da su već održane koordinacije po županijama gdje se razgovaralo o UVI-ju kao i o formiranju županijskih vatrogasnih operativnih centara.

Riječ je uzeo županijski zapovjednik koji je prvo dao pojašnjenje što je to uopće UVI, a to je sustav upravljanja vatrogasnim intervencijama kroz određene servere i računala koja su umrežena do državnog nivoa.   U taj sustav unosi se sve, svaki događaj bez obzira na vrstu, svaka intervencija  do najmanjeg detalja. Da bi taj sustav mogao funkcionirati on uzima određene podatke iz Vatroneta, od operativnih vatrogasaca, imena i prezimena, brojeva mobitela, vozila koje posjeduje određena postrojba a sudjeluje na intervenciji i sva ostala vozila koja izlaze na intervencije, dakle ako ti podaci nisu uvedeni to ne može funkcionirati. Županijski zapovjednik je pročitao dopis od HVZ-a koji u zadnjih godinu dana često  dolaze.

Na sastancima se u nekoliko navrata raspravljalo o UVI-ju gdje su se davale primjedbe jer nismo bili zadovoljni i vraćali smo nazad, ali sada je to dorađeno i trebalo bi funcionirati. Za taj sustav i sve ono što slijedi iza njega povučena su sredstva iz Europske unije koja se moraju realizirati do kraja godine.    UVI bi morao krenuti sa 1. siječnja i do tada to treba biti sve odrađeno. Mi nemamo županijski operativni centar pa smo spustili dopis na JVP-e koje su najbliže tom centru, međutim zapovjednici tih postrojbi nisu baš oduševljeni i zainteresirani budući da su oni unazad nekoliko godina dosta investirali u opremu svojih centara. Radi se na tome da se u sustav UVI povuku određeni podaci iz operativnih centara JVP-i kako se ne bi morali ponovo unositi podaci. 

Županijski zapovjednik je pročitao dopis HVZ-a koji se pozivaju na donesenu odluku predsjedništva i OTS-a  u pogledu implementacije sustava „Upravljanja vatrogasnim intervencijama“ UVI   na kojima je usuglašen sadržaj sporazuma o korištenju sustava UVI kojega su usaglasile i čiji su potpisnici HVZ, DUZS i županijske vatrogasne zajednice.  Prije potpisivanja sporazuma potrebno je do kraja listopada odrediti lokaciju jednog  županijskog operativnog centra u kojem će se instalirati  sustav UVI sa pripadajućom opremom od strane HVZ-a. Imamo informaciju da su do sada samo dvije županijske zajednice potpisale taj

sporazum. Nadalje, županijski zapovjednik je uspio dogovoriti sa HVZ-om da se izvrši osposobljavanje za operatere za korištenje UVI-ja koje je održano u JVP Daruvar kojem su bili nazočni zapovjednici javnih postrojbi te jedan predstavnik iz koordinacije Bilogora – zapovjednik iz VZO Šandrovca. Županijski zapovjednik i njegov zamjenik kao operateri više razine su odradili početni dio, odredili operativna područja, naselja po operativnim područjima sa svim DVD-ima,  zatim je potrebno odrediti stupnjeve po kojima će postrojbe djelovati jer je u tom sustavu i plan uzbunjivanja jer u tom sustavu postoji mogućnost uzbunjivanja i podizanja vatrogasaca, na dnevnoj bazi se unose podaci o vatrogascima  koji rade i koji su u pripravnosti, dojave intervencija i izlazak postrojbe na teren, dakle svi podaci moraju biti uneseni. Dakle, izvršeno je početno osposobljavanje za operatere kako nas uvođenje sustava ne bi zateklo nespremne. Na našoj županiji postoji 5 operativnih područja: Daruvar, Bjelovar, Garešnica, Čazma i operativno područje Šandrovca gdje je Goran kao zapovjednik dobio ovlasti da može unijeti intervenciju na području svoje koordinacije, ako ništa drugo da se barem zabilježi.  Korištenje UVI-ja više nije upitno već je samo pitanje dana kada će se početi koristiti.

Predsjednik je zaključio točku sa riječima da se  radi o jednom novom sustavu koji se razvija i koji će biti u primjeni.

Vinković pita da li će se sustav moći koristiti i na lokalnoj razini npr. DVD-a, a zapovjednik mu je odgovorio da neće jer će postojati operateri po operativnim područjima.

Predsjednik Zdelar je rekao da je dosta upućen i da je  sustav jako dobar ako su uneseni svi podaci  da ih se može koristiti.   O bilo kojoj intervenciji u DVD-u na području koordinacije Šandrovac treba odmah obavijestiti zapovjednika Gorana.

Uslijedila je rasprava glede samog tijeka intervencije i njenog bilježenja pri samom početku. Što se tiče odrađivanja i dojava intervencija tu se ništa ne mijenja uvođenjem UVI-ja jer se on odnosi na samo bilježenje i izvješće o intervenciji.

Zapovjednik je govorio o uvođenju više istovremenih intervencija što kod nas baš i nije slučaj to je učestalije na priobalju.

Na kraju rasprave je zaključeno da je za nas najbitnije da budu popunjeni svi podaci u Vatronetu, i to ne samo zbog sustava UVI jer se tamo gledaju svi podaci.

Zapovjednik je također govorio  o mjeri  koju je propisalo Ministarstvo graditeljstva  o povlačenju sredstava iz Europskih fondova za poboljšanje energetske učinkovitosti na zgradama u javnom sektoru uz uvjet da podnositelj ima javne ovlasti. Mjera se odnosi na DVD-e koji su operativno sposobni te imaju javne ovlasti dok se kod  zajednica javna ovlast drugačije   definira.

Predsjednik Petrić je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 10.

            Za ovu točku je u materijalima poslano detaljno izvješće o održanom županijskom vatrogasnom natjecanju u sklopu susreta prijateljstva pomlatka i vatrogasne mladeži. Predsjednik je samo naglasio da je ovo bilo kvalifikacijsko natjecanje za državno natjecanje mladeži koje će se održati iduće godine na kojem naša županijska zajednica ima 3 muške i jedno žensko odjeljenje. Uvjeti su bili loši, održano je onako kako se moglo održati u tim uvjetima. Zaključak Odbora za natjecanja, Savjeta mladeži i Odbora sudaca je da se ubuduće moramo bolje i na vrijeme organizirati od samog datuma, mjesta održavanja i uvjeta koje domaćin mora ispunjavati, sudačkog i tehničkog osoblja kao i odgovarajuće opreme.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javlja predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži Silvestar Štefović  koji kaže da ovaj put susret nije bio na onom nivou na kojem bi trebao biti i smatra da će Savjet mladeži i Odbor za natjecanja dogodine bolje pripremiti susret i odraditi na jednom boljem i kvalitetnijem nivou. Štefović daje primjedbu glede broja ekipa i vatrogasnih zajednica koje su učestvovale na susretu. Izgovor ne može biti loše vrijeme jer su se ekipe prijavljivale ranije i nisu znale kakvo će biti vrijeme. Samo 9 vatrogasnih zajednica je imalo ekipe na natjecanju, a to su: Čazma, Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Štefanje,  Severin, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Hercrgovac. Pitamo se da li je to pokazatelj da nemamo ekipa pomlatka i mladeži ili se ne radi sa njima ili je sporan datum održavanja. Predsjednik savjeta se pita na koji način doći do djece, da li ulaskom u škole ili na neki drugi način, međutim nije točno da zajednica ne može imati barem jednu ekipu.

S svojim iskustvom u raspravu se uključio zamjenik predsjednika VZO Veliko Trojstvo Miljenko Kurevija koji je rekao da je sa svojim zapovjednikom iz DVD-a Ćurlovac obišao cijelo selo. U početku obilaska su  objasnili djeci o čemu se radi, da je to natjecanje sa brentačama, i kasnije prilikom dolaska u njihove kuće već su djeca bila informirana jer su međusobno komunicirali i odmah su dobili volju tako da smo imali dvije ekipe djece dok Veliko Trojstvo kao veliko selo nije uspjelo skupiti ni jednu ekipu. Kurevija kaže da se godinama nije radilo sa djecom, on je ukazivao na to da djecu treba zainteresirati, treba im pokazati kamione pa neku vježbu, međutim nije bilo volje za to i tako je prošlo puno godina. Djeci treba pružiti nešto, a to sve košta, sada imamo 30-oro djece i sa njima treba raditi i ne smije se odustati, rekao je Kurevija.

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 11.                 

O ovim točkama se raspravljalo na  sjednici Izvršnog odbora 19. rujna u Bereku gdje su i donesene odluke, a radi se o  ugovoru o najmu sa VZG Bjelovara  i ugovoru sa JVP grada Bjelovara o režijskim troškovima. O tome je već bilo govora  nekoliko godina da će se nešto morati poduzeti budući da i zakon nalaže reguliranje korištenja i sklapanje ugovora između više pravnih subjekata. Ugovori su bili pripremljeni za sjednicu Izvršnog odbora gdje su usvojeni , a potom i potpisani budući da su stranke tražile primjenu već u ovoj godini.  VZG Bjelovara je već ispostavila i račune, rekao je predsjednik.  Sadržaj i objašnjenje ugovora je vidljivo iz poslanih materijala.

Predsjednik je otvorio raspravu, a budući da se nije nitko javio za riječ, dao je ugovore na usvajanje.

Predsjedništvo  jednoglasno potvrđuje  odluku Izvršnog odbora o usvajanju ugovora o najmu sa Vatrogasnom zajednicom grada Bjelovara u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna te ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Bjelovara u iznosu od 1,94% od ukupnih godišnjih režijskih troškova.

Predsjednik Petrić daje obrazloženje vezano za imenovanje dopisnika za Vatrogasni vjesnik budući da imamo kritike da nismo uopće zastupljeni na njihovim stranicama, pokušali smo uspostavit suradnju sa profesionalnim novinarom, ali  od toga   nije bilo rezultata. Razgovarali smo sa Štefovićem koji ima volju i dovoljno vremena pa je pristao obavljat taj posao kao i uređivanje naših internetskih stranica što nam je i zakonska obaveza.

Za riječ se javio Štefović  koji je već dio posla odradio i izvještava nazočne da će u mjesecu prosincu biti tiskan dvobroj Vatrogasnog vjesnika u kojem je prilog o održanoj sjednici koordinacije županijskih vatrogasnih zajednica Središnje Hrvatske koja je održana u našoj županiji gdje smo mi bili domaćini te prilog o održanom susretu prijateljstva u Severinu. Glede internetskih stranica i stupanje u kontakt sa administratorom koji ih održava nije bilo uspješno pa ćemo zajedno sa uredom zajednice pokušati stupiti u kontakt, rekao je Štefović.

Internetska stranica nije dovršena i nije u funkciji u kakvoj bi trebala biti, ali imamo otvorenu fejsbuk stranicu na kojoj objavljujemo naše aktivnosti i događaje, a  stranica je dosta posjećena.    

Predsjednik  je zaključio raspravu budući da se nije nitko javio za riječ te pozvao članove predsjedništva da potvrde odluku Izvršnog odbora o imenovanju Štefovića za predložene funkcije.

Članovi predsjedništva su jednoglasno potvrdili  odluku Izvršnog odbora  o imenovanju Silvestra Štefovića dopisnikom za Vatrogasni vjesnik te uređenje internetskih stranica Vatrogasne zajednice BBŽ.

Glede potvrđivanja naredne odluke predsjednik je dao riječ djelatnici Martinović koja kaže da dodatno obrazloženje baš i nije potrebno jer sve piše u materijalima. Vatrogasna zajednica BBŽ je zbog sve većeg i složenijeg  obavljanja poslova nabavila novi uređaj: printer, skener, kopirka, fax  (sve u jednom), a stari uređaj je još uvijek upotrebljiv pa ga se može donirati nekoj vatrogasnoj zajednici ili DVD-u. Također imamo na raspolaganju i monitor 17 inčni koji isto tako može poslužiti, pa ako nekome treba, bilo DVD-u ili zajednici moramo donijeti odluku o donaciji, rekla je Martinović.

Tajnik VZO Dežanovac Slavko Nehvatal se javio i iskazao potrebu njegovog DVD-a Donji Sređani za navedenom opremom, a koja bi poslužila njemu kao tajniku za obavljanje poslova i za vatrogasnu zajednicu.

Budući da se više nitko nije javio, predsjednik je pozvao članove predsjedništva da donesu odluku o donaciji opreme.

Članovi predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku o donaciji uređaja Canon (printer, kopirka, skener, fax) nabavne vrijednosti 2.561,99 kn bez knjigovodstvene vrijednosti,  te 17-inčnog monitora LCD nabavne vrijednosti 3.017,87 kn bez knjigovodstvene vrijednosti, DVD-U Donji Sređani.

Slijedeća je odluka o kupovini zaštitne odjeće vatrogasnim sucima na osnovu prijašnjih razgovora i zamolbi, a glede  suradnje i učestvovanja prvenstveno sudaca iz VZG Bjelovara na natjecanjima okolnih županijskih zajednica.  Budući da Vatrogasna zajednica BBŽ-e nema dovoljno financijskih sredstava prijedlog je da se zaštitna oprema (kišne kabanice ili kišna dvodjelna odijela, cipele) i štoperice kupe najprije sucima iz Bjelovara te predsjedniku Odbora sudaca, a ostalima nakon polaganja ispita. 

Za riječ se javio Štefović koji se želi posebno zahvaliti sucima iz Bjelovara na dobro odrađenom susretu prijateljstva kao i samoj pripremi, budući da su oni bili dan prije susreta na obilježavanju, zatim na dan susreta ujutro rano kao i tijekom susreta.

Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.

Članovi predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku o kupovini zaštitne odjeće i obuće vatrogasnim sucima, s prednošću kupovine najprije sucima  iz VZG Bjelovara, a kasnije ostalim sucima, poslije polaganja ispita za suce.

Predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 12.

            Pod točkom različito za riječ se javio županijski vatrogasni zapovjednik koji je izvijestio nazočne o odluci Vlade RH o nagrađivanju operativnih snaga – vatrogasaca za uspješno odrađenu protupožarnu sezonu. Temeljem te odluke u našu županiju je stiglo 177.588,61 kn koji su podijeljeni sukladno odluci, a prema broju ljudi i broju dana provedenih na dislokaciji. Svi koji su sudjelovali u izvanrednoj dislokaciji su dobili određena sredstva.

Županijski zapovjednik je izvijestio nazočne o radnjama koje su pokrenute i održanim sastancima glede donošenja novoga Zakona o vatrogastvu te ukazao na najbitnije smjernice koje bi on trebao sadržavati.

Nakon opširnog izlaganja županijskog zapovjednika, predsjednik je zaključio da se nešto bitno događa u vatrogastvu te da će biti značajnih promjena.

Predsjednik je zaključio točku dnevnog reda kao i rad sjednice u 20:10 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani Zajednice.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović,v.r.

PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

                                                                                                       Đuro Petrić,v.r.