zapisnik Predsjedništvo i Zapovjedništvo 22.11.2018. N. Rača

Z  A  P  I S  N  I  K

            sa zajedničke  sjednice Predsjedništva i Županijskog vatrogasnog zapovjedništva   održanoj  22. studenog  2018.god.  u Novoj Rači sa početkom u 18:00 sati.

Nazočni članovi predsjedništva: Đuro Petrić, Darko Despot, Damir Margetan, Vlado Horvat, Josip Hamp, Branislav Bijelić, Darko Novotni, Ivan Koren, Vlado Kuzminović, Mario Bažulić, Silvestar Štefović, Željko Filipović, Darko Rupa, Ivan Zdelar, Franjo Tanić, Đuro Vadljević, Darko Smrček,   Željko Mesec i Nevenka Martinović.

Izostali: Antun Varga, Josip Husak, Darko Krmela, Stevo Matasić, i Anita Nekić Pavičić.

Ostali nazočni: Željko Krvar – zamjenik predsjednika VZO Kapela, Slavko Nehvatal – zamjenik predsjednika VZO Dežanovac,  Mario Vinković – predsjednik Nadzornog odbora i Krunoslav Kovač – predsjednik DVD-a Severin.

 Sjednici je nazočno 19 članova predsjedništva i 2 zamjenika, dakle 21 član od ukupno 25, što je natpolovična većina  te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Nazočni članovi Zapovjedništva: Željko Mesec, Davor Đalog, Zdenko Brandejs, Tomislav Kunješić, Stevo Šantalab, Božidar Nikolić, Stjepan Anžlovar, Josip Finek, Branislav Despetović, Goran Vinković, Antonio Babec, Marijan supan, Goran Zdelar, Elemir Bereš, Ivan Čer i Željko Sudaš.

Izostali: Robert Pozaić, Robert Rezler, Željko Seđak, Igor Novaković, Dražen Melec, Dejan Pretković i Boris Tomšić.

Ostali nazočni: Ivan Trstenjak – zamjenik zapovjednika VZO V. Trojstvo, Darko Forjan – JVP Čazma i Vitomir Pintarić – zapovjednik JVP Grubišno Polje.

Sjednici su nazočna 16 zapovjednika vatrogasnih zajednica i jedan zamjenik dakle 17 od ukupno 24 člana Zapovjedništva, što je natpolovična većina te se mogu donositi pravovaljane odluke.

            Zajedničku sjednicu otvara predsjednik županijske vatrogasne zajednice Đuro Petrić, pozdravlja sve nazočne, a posebno našeg resornog pročelnika za gospodarstvo Dalibora Jurinu. U uvodnom dijelu predsjednik kaže da sjednice nije bilo dulje vrijeme, iz razloga što i nije bilo neke posebne potrebe, a jedan od razloga je što smo čekali da imamo više informacija o točci koja je danas u dnevnom redu, a to je novi zakon o vatrogastvu.

Predsjednik se zahvalio domaćinima VZO Nova Rača , predsjedniku Taniću te predsjedniku našeg Nadzornog odbora Mariju Vinkoviću.

Petrić je dao riječ domaćinu, predsjedniku VZO Nova Rača Franji Taniću koji je pozdravio sve nazočne, zaželio dobrodošlicu i ukratko predstavio općinu i vatrogasnu zajednicu.

Nakon uvodnog dijela, predsjednik  predlaže

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa  sjednice predsjedništva održane 17. travnja 2018.  godine u Štefanju te zapisnika sa sjednice Zapovjedništva i OTS-a održane 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju.
 • Prijedlog Programa rada i Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2019. godinu,
 • Informacija o stanju financijskih sredstava u 2018. godini (razdoblje siječanj – rujan)
 • Izvršenje zadaća i aktivnosti iz Programa rada VZ BBŽ-e:
 • Kamp Fažana
 • Susret prijateljstva
 • Državno vatrogasno natjecanje mladeži
 • Intervencije
 • Program aktivnosti Vlade RH
 • Edukacije e-HVZ
 • Potvrđivanje odluke o dodjeli financijskih sredstva vatrogasnim postrojbama:
 • Iz sredstava premije osiguranja od osiguravajućih kuća,
 • Financijskih sredstava premije osiguranja za DVD-e na područjima od posebne državne skrbi
 • Iz redovnih sredstava
 • Razmatranje zamolbi i donošenje odluka
 • Imenovanje inventurnog povjerenstva,
 • Dogovor oko održavanja sjednice skupštine VZ BBŽ-e,
 • Informacija o prijedlogu novoga Zakona o vatrogastvu
 • Različito

Predsjednik pita da li ima dopuna dnevnog reda.

Budući da se nije nitko javio daje predloženi dnevni red  na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Predsjednik  Petrić napominje da je u materijalima za ovu sjednicu poslan dnevni red sa dobrim obrazloženjem po svim točkama tako da bi sjednica trebala ići  svojim tijekom bez posebnog zadržavanja po točkama osim primjedbi, dopuna ili nekih nejasnoća.

Točka 1.

            Predsjednik utvrđuje da su zapisnici sa zadnjih sjednica predsjedništva i zapovjedništva poslani svim članovima pa otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa daje zapisnike na usvajanje.

Članovi predsjedništva i zapovjedništva su jednoglasno usvojili zapisnike sa sjednica,o predsjedništva održane  17. travnja 2018. godine i zapovjedništva održane 4. travnja 2018. godine.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda prijedlog Programa rada i Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2019. godinu koje su povezane budući da financijski plan prati aktivnosti iz programa rada. Prijedlozi su bili poslani u materijalima. Financijski plan je napravljen prema realizaciji iz ove godine te u dogovoru sa predstavnicima iz županije, dakle ostaje na istoj razini od 1.000.000,00 kn iz proračuna županije te su dodana sredstva premije osiguranja. Predsjednik skreće pozornost da nam predstoji izrada rebalansa financijskog plana za ovu godinu kojeg ćemo razmotriti i usvojiti na sjednici skupštine koju ćemo održati krajem godine, a na kojoj ćemo usvojiti i ovaj Program rada  i Financijski plan za 2019. godinu.   Do tada će situacija biti puno jasnija u financijskom smislu tako da ćemo posložiti konta prihoda i rashoda ovisno o izvršenju i utrošku sredstava.

Djelatnica Martinović je dala obrazloženje uz napomenu da ovo nije cjeloviti financijski plan već samo plan prihoda i rashoda, a za skupštinu ćemo pripremiti cjelovito obrazloženje financijskog plana i plan zaduživanja i otplate. Također ćemo razmotriti i usvojiti izmjene i dopune financijskog plana za ovu godinu jer će do tada biti poznata i prihodovna i rashodovna strana.

Predsjednik otvara raspravu.

Za riječ se javlja županijski zapovjednik koji se zahvalio pročelniku Jurini koji je pomogao u izvršenju ovog financijskog plana i daje informaciju o obavljenom razgovoru sa pročelnicom za financije Nekić – Pavičić koja je rekla da smo u prijedlogu njihovog rebalansa ostali na istoj poziciji, iako ga još nisu donijeli, dakle možemo računati na planirani iznos od 1.000.000,00kn. Županijski vatrogasni zapovjednik  je  izvijestio nazočne da će sutra biti potpisivanje ugovora sa predsjednicima središnjih DVD-a temeljem donesene odluke na sjednici skupštine  o dodjeli financijskih sredstva u iznosu od 15.000,00 kn svakom DVD-u, tako da će sredstva biti doznačena već u ponedjeljak.   Nema pisanja nikakvih zamolbi već će se sredstva pravdati računima o kupljenoj opremi sukladno ugovoru o dodjeli sredstava.

Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Prijedlog Programa rada VZ BBŽ-e i prijedlog Financijskog plana VZ BBŽ-e

za 2019. godinu su jednoglasno usvojeni te se upućuju skupštini na usvajanje.

Točka 3.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda koja govori o stanju financijskih sredstava za razdoblje siječanj – rujan što je i napisano u obrazloženju te poslano.

Predsjednik daje riječ djelatnici  Martinović koja je rekla da je financiranje od strane županije redovito, da se ostvaruje temeljem dopisa o traženju financijskih  sredstava za protekli mjesec te smo u  međuvremenu  dobili i dotaciju za mjesec listopad. Dakle do sada smo dobili 10 dotacija u ukupnom iznosu od 860.456,51 kn  i još nam preostaje iznos od 139.543,49 kn odnosno dvije dotacije. Vatrogasna zajednica županije je podmirila sve obaveze, nemamo neplaćenih računa, a nismo ni koristili dozvoljeni minus od Privredne banke. Zvala je pročelnica Nekić – Pavičić da dostavimo dokumentaciju  za produljenje korištenja minusa po računu, gdje smo mi bili mišljenja  da nam minus u biti nije potreban ako će  financiranje biti redovito kao ove godine, ali je pročelnica rekla da se ipak minus produži budući da nikad ne znamo što se može desiti. Financijska sredstva premije osiguranja će se ostvariti u iznosu većem od planiranom.

Za riječ se javio predsjednik Hamp koji ponovo ističe problem doznake financijskih sredstava premije osiguranja u eurima gdje se radi o malim iznosima tako da je provizija gorovo veća od samog iznosa.

Županijski zapovjednik kaže da je o tome bilo riječi na sjednici OTS-a HVZ-a i da se tu ne može ništa napraviti budući da smo u Europskoj uniji te da će se to promijeniti uvođenjem eura kao valute u sve zemlje članice.

Budući da je ova točka bila samo informacija, predsjednik zaključuje točku.

Točka 4.

Za ovu točku je poslano detaljno izvješće u materijalima, ali je predsjednik istaknuo  bitnije aktivnosti: kamp Fažana i državno natjecanje te dao riječ županijskom zapovjedniku koji se također osvrnuo na odrađene aktivnosti iz programa rada.

U raspravu se uključio i predsjednik savjeta vatrogasne mladeži Silvestar Štefović koji je dao informaciju o izvršenim  radovima u kampu u Fažani, te o daljnjim planovima za uređenje, zatim o susretu prijateljstva koji je održan u Bjelovaru, o državnom vatrogasnom natjecanju za mladež.  Glede susreta napominje da je svake godine sve manji broj ekipa, da neke zajednice godinama nisu imale ni jedno odjeljenje djece ili mladeži, a što je i rezultat učestvovanja na državnom natjecanju na kojem su bile ekipe iz samo dvije vatrogasne zajednice.

U raspravu se ponovo uključio županijski zapovjednik koji je opširno govorio o susretu prijateljstva, zatim  o intervencijama u proteklom razdoblju, a posebno istaknuo  primljenu zapovijed  potpisanu od strane glavnog vatrogasnog zapovjednika i načelnika HVZ-a o obaveznoj primjeni UVI-ja od 1. siječnja 2019. godine. Kod nas je situacija slijedeća: od ukupno 373 događaja odnosno 404 intervencije u UVI je uvedeno njih 324, što je zadovoljavajuće budući da 6 županija uopće ne koriste UVI. Glede edukacija, dobili ste izvješće o održanim edukacijama po modulima, preostaje nam još jedna edukacija Modul – za zapovjednike u koji ćemo uključiti samo zapovjednike i zamjenike zapovjednika iz općinskih zajednica. Edukacijom  za Modul UVI u našoj županijskoj zajednici je osposobljeno 50 osoba. Tu su se među prvima uključile i vatrogasne zajednice Šandrovac, Štefanje i Nova Rača. Vezano za edukacije, za koje su financijska sredstva osigurana iz EU   zapovjednik zaključuje da je odaziv slab. Također napominje važnost Vatroneta odnosno upisivanje svih podataka  jer je on podloga za sustav  UVI.  Iz Vatroneta se također koriste podaci kod Mjerila za korištenje sredstava od premije osiguranja, dakle on ima iznimno značenje i njegova uloga je velika. Zapovjednik je rekao da stoji svima na raspolaganju glede Vatroneta u bilo kojem pogledu, a isto vrijedi i za instruktora Maria Vinković.

Glede Programa aktivnosti, zapovjednik je rekao da je bio odrađen na način da su u njega bile uključene samo javne vatrogasne postrojbe (izvješće je poslano u materijalima), budući da smo na sjednici Zapovjedništva donijeli  zaključak da nemamo operativnih snaga iz DVD-a koje možemo staviti na raspolaganje. Isto smo napisali i za profesionalne vatrogasce uz napomenu da ih nećemo stavljati na raspolaganje dok god ne budu nisu adekvatno opremljeni sukladno Programu aktivnosti. Dakle, glede Programa aktivnosti postupili smo sukladno zaključku sa sjednice Zapovjedništva.

Vezano za edukacije, Modul 1, 2, 3 i 5 su završeni za ovu godinu, još moramo završiti Modul 4 – UVI, nismo ga odradili iz razloga što predavači ne mogu doći vikendom već samo radnim danom, pa je to teško realizirati budući da većina polaznika radi, ali ipak se moramo dogovoriti da odradimo još taj jedan termin.

Županijski zapovjednik je pozvao županijskog operatera za Vatronet, Marija Vinkovića da kaže nekoliko riječi o održanoj edukaciji. Vinković je rekao da je situacija jako loša, bila su predviđena 4 termina  po 25 polaznika, a mi smo imali ukupno 47, dakle ni polovicu. Od 220 upisanih operatera u Vatronet njih 140 se samo nekad prijavilo, a ostali se nisu nikad prijavili sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Loša situacija je i sa DVD-a kojih je oko 204, a koji su  automatizmom preneseni iz Vatrogasne mreže u Vatronet,   provjerom vidimo da nisu usklađeni u Državnoj upravi, odnosno nisu održali skupštine, a u Registru neprofitnih nisu ažurirali podatke, tako da ta društva moramo svrstati u neaktivne. Nažalost, ni neke vatrogasne zajednice nisu upisale svoje osnovne podatke pa sam morao i to  ažurirati, rekao je Vinković. Prvi korak je da ovih 80 operatera koji nisu aktivni da ih izbrišemo, to bi trebao učiniti njihov DVD, ali normalno da ne može kada nisu ni oni aktivni.  Vinković je rekao da svima stoji na raspolaganju 24 sata putem e-maila.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javlja Ivan Zdelar i postavlja pitanje: „Koji DVD ili zajednica imaju svoj vlastiti ured i računalo? Utvrđeno je da se radi o  malom broju zajednica pa Zdelar kaže da je to veliki problem jer se većina poslova obavlja kod kuće putem privatnih računala. Trebalo bi riješiti na nivou zajednice da svi imaju svoje urede adekvatno opremljene. Dakle osnovno je da bi svaka zajednica ili barem operativni DVD u općini trebao imati svoj ured, i u rješavanju toga je trebala pomoći županijska vatrogasna zajednica.  Ista stvar je i sa internetom, treba postojati službena e-mail adresa, a ne da glasi na ime i prezime pojedinca. Zdelar se osvrnuo i na edukacije za koje smatra da su održane u krivo vrijeme budući da je bila sezona poljoprivrednih radova. Za svoju zajednicu kaže da ima osposobljenih 5 operatera za UVI, ali ti ljudi imaju uvjete budući da zajednica ima svoj ured i 2 računala te jedan laptop pa mogu zajednički  učiti.

Ponovo se javlja županijski zapovjednik koji kaže da zakon iz 2000. godine jasno govori tko treba skrbiti o vatrogastvu , a to su općinska ili gradska poglavarstva svatko na svojem području.

Termini edukacija su onakvi kakvi su dogovoreni sa instruktorima, a da bi izašlo u susret ljudima koji rade kroz tjedan. Zapovjednik još jednom kaže da se zajednički dogovori  termin i da ga stavimo na papir.

Također kaže da je u stalnom kontaktu sa načelnicima općina i da je od početka trebalo problem postaviti drugačije. Inspektori za vatrogastvo su trebali krenuti od načelnika da se vidi da li su ispoštivali Zakon, a one pisati prijave općinskim zapovjednicima koji nisu položili ispit za vođenje vatrogasnih intervencija. Zapovjednik je naglasio da prije svega treba postojati suradnja između vatrogasaca i načelnika općine i one sredine gdje je tako nema problema, a jedna od njih je i Šandrovac, koji mogu poslužiti za primjer čak na nivou države.

Predsjednik VZO Hercegovac kaže da problem možemo gledati i drugačije. Oni kao zajednica imaju sve uvjete: imaju ured, računalo, internet, ali nemaju mladih ljudi. Ti mladi ljudi su navikli na novce, a novaca nema.

Predsjednik kaže da mi to sve razumijemo, ali u informatizaciju je uložen velik novac na nivou države, Vatronet se mora koristiti, čak su predložene sankcije   u prijedlogu novog Zakona o vatrogastvu za one  koje neće koristiti  tu aplikaciju.

Budući da je ova točka bila samo informativna, a i poslano je obrazloženje u materijalima, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Ova točka je detaljno objašnjena u poslanim materijalima, rekao je predsjednik, ali se zapovjednik ipak javio za riječ te rekao da smo još na sjednici predsjedništvu Velikom Trojstvu dobili informaciju da će DVD Šandrovac i Veliko Trojstvo kupovati vatrogasna vozila. Županijska vatrogasna zajednica ima od ranije donesenu odluku da sufinancira kupovinu  vozila sa 20.000,00 kn što je i realizirala po dostavljenim računima: DVD Čazma, VZG Bjelovar i JVP Daruvar. Sada smo dobili još i zamolbu od JVP grada Grubišno Polje koji su i službeno dobili dozvolu za rad te su u nabavci vatrogasne opreme. Predsjednik VZO Šandrovac Zdelar kaže da oni vjerojatno  neće sada kupovati vozilo. Dakle, u prioritete stavljamo sufinanciranje kupovine vozila DVD-a Veliko Trojstvo po dostavljenom računu  i to djelomično iz sredstava premije osiguranja te sufinanciranje kupovine vatrogasne opreme za JVP Grubišno Polje iz redovnih sredstava u ovoj ili početkom iduće godine.

Županijski zapovjednik je govorio o problemu održavanja susreta prijateljstva i pronalaženju domaćina te  obrazložio prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava domaćinu natjecanja.

Predsjednik je definirao odluku glede susreta prijateljstva: VZG Bjelovara će se doznačiti 3.000,00 kn temeljem prijašnje donesene odluke    te još 2.000,00 kn za organizaciju susreta, i ubuduće svaka vatrogasna zajednica koja će biti domaćin susreta prijateljstva ili natjecanja će dobiti iznos od 5.000,00 kn za svoj uloženi trud prilikom održavanja, a sve troškove snosi vatrogasna zajednica županije.

U raspravu se uključuje predsjednik VZO Končanica Finek koji pita zašto se ne bi susret svake godine održavao u Kukavici, a predloženi iznos od 5.000,00 kn da dobije zajednica koja osigura opremu.

Predsjednik VZ Daruvar Horvat se prisjetio održavanja susreta prijašnjih godina kada smo imali od 70 do 90 ekipa, jedan od takovih je bio u Daruvaru koji su oni odradili kao i  pomaganje oko održavanja susreta na cijeloj njihovoj koordinaciji, a i šire.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda i daje na usvajanje odluku za domaćina susreta.

Članovi predsjedništva i zapovjedništva su jednoglasno donijeli odluku da se domaćinu susreta  prijateljstva doznači iznos od 5.000,00 kn kao i VZG Bjelovara.

Točka 6.

            Županijski zapovjednik kaže da ne moramo donositi odluku o dodjeli financijskih sredstava jer ona već postoji, samo moramo odrediti redoslijed.

Dakle, DVD Čazma je realizirano, zatim je na redu VZG Bjelovar i  JVP Daruvar koji su dostavili dokumentaciju, zatim je na redu Veliko Trojstvo i JVP Grubišno Polje,  kada dostave račune.

Županijski zapovjednik je pročitao zamolbu od DVD-a Daruvar za financijsku pomoć od 10.000,00 kn za opremanje muške B ekipe.  Njegovo je mišljenje da ova zamolba treba pričekati neko drugo vrijeme, jer smo se odlučili za operativu i to nam je prioritet.

Za riječ se javio predsjednik Horvat koji je dodatno obrazložio zamolbu te predstavio rad ekipe Daruvara.

Županijski zapovjednik predlaže da se proba razgovarati sa županom vezano za sredstva koja su njemu na raspolaganju, onih 250.000,00 kn, pa možda bi se moglo riješiti iz te pozicije.

Predsjednik Petrić, rezimira raspravu i predlaže zaključak da se zamolba odgodi za narednu godinu te da se iznađu sredstva.

Za riječ se javio pročelnik Jurina koji je pozdravio sve nazočne i rekao da će se ispoštivati plan za ovu godinu od strane županije te da su preostale još dvije dotacije. Prisjetio se naše skupštine na kojoj je donesena odluka o dodjeli 270.000,00 kn za opremanje središnjih

DVD-a gdje je bio njegov prijedlog da se to riješi kroz 3 mjesečne dotacije, što  je i učinjeno.   

On se slaže sa prijedlogom zapovjednika da se zamolba od DVD-a Daruvar uputi županu budući da je od planiranih 250.000,00 utrošenog nekih 150.000,00 kn. Napomenuo je problem dodjele financijskih sredstava DVD-ima od strane županije bilo za obljetnice ili za nekakve radove na objektima pa apelira da pomognemo i usmjerimo predsjednike DVD-a da dođu potpisati ugovore o dodjeli sredstava jer to traži revizija.  Tamo gdje su izvršeni radovi na objektima potrebno je napisati kratko obrazloženje i priložiti račune, a gdje su sredstva doznačena za obilježavanje obljetnica dovoljno je napisati kratko obrazloženje da je obljetnica održana određenog datuma i popisati nazočne, a ako ima neki račun od hrane može se priložiti. Na kraju je pročelnik  rekao da i naredne godine ostaje isti iznos financiranja.

Predsjednik pita Horvata da li se slaže sa ovim prijedlogom, a on odgovara da neka ipak županijska zajednica donese odluku o dodjeli sredstava makar i iduće godine, a ako sredstva odobri župan onda će oni povući svoju zamolbu.

U raspravu se uključuje predsjednik VZO Sirač, Josip Hamp koji kaže da u načelu nije bitno tko daje novce,  ako ih daje županijska zajednica to ima drugu težinu, ako daje župan onda su

to drugi motivi.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

            Predsjednik otvara točku dnevnog reda: Imenovanje inventurnog povjerenstva i pita da li netko ima volju za obaviti ovaj posao, budući da se nije nitko javio pita tko su bili članovi prošle godine. Nakon utvrđivanja i prijedloga predloženi članovi inventurnog povjerenstva su: Silvestar Štefović, Ivan Koren i Franjo Tanić.

Prijedlog se daje na usvajanje.

Članovi predsjedništva i zapovjedništva su jednoglasno prihvatili prijedlog  članova inventurnog povjerenstva.

Točka 8.

            Predlažemo da se skupština Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije održi 28. prosinca 2018. godine, na kojoj ćemo donijeti Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu,  Program rada i Financijski plan VZ BBŽ-e za 2019. godine.

Predsjednik pita tko želi biti domaćin  sjednice skupštine.

Nakon rasprave, zapovjednik Brandejs je predložio da se skupština održi u prostorijama JVP Daruvar.

Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.

Članovi predsjedništva i zapovjedništva su donijeli odluku većinom glasova uz 3 protivna da se skupština   Vatrogasne zajednice BBŽ-e održi 28. prosinca 2018. godine u Daruvaru sa početkom u 18:00 sati.

Točka 9.

            Uvodnu informaciju o prijedlogu novog Zakona o vatrogastvu je dao predsjednik koji je potom dao riječ županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji ima najnoviju informaciju, a to je da će Hrvatska vatrogasna zajednica biti samostalna krovna organizacija  kao središnje tijelo za cjelokupno vatrogastvo. Odluka je donesena na sjednici Vlade i stupa na snagu

 1. siječnja 2019. godine.

Županijski zapovjednik je upoznao nazočne o dopisu koji je upućen od strane glavnog vatrogasnog zapovjednika u županijsku zajednicu, a potom proslijeđen svim zapovjednicima vatrogasnih zajednica i javnih postrojbi.  U dopisu se  daje pojašnjenje  i naputak za prepisku i usmeno komuniciranje po uspravnici kod redovnog obavljanja vatrogasne djelatnosti. O tome se razgovaralo i prije jer se ne može dogoditi da netko iz lokalnog nivoa ode kod glavnog vatrogasnog zapovjednika, a da se o tome ne zna na županijskom nivou.

Županijski zapovjednik je govorio i o donaciji vatrogasne opreme DVD-u Rovišće te VZO Kapela od međunarodnih organizacija.

Predsjednik zaključuje točku dnevnog reda te otvara zadnju točku.

Točka 10.

            Predsjednik daje napomenu da se jave  svi koji misle obilježavati obljetnicu naredne godine. Također napominje neke od aktivnosti koje nas očekuju, a to je održavanje kvalifikacijskog natjecanja koje će biti izlučno za državno natjecanje koje se održava 2020. godine kao i susret prijateljstva. 

            Predsjednik zaključuje rad sjednice u 20:15 sati.

            Tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK: PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

            Željko Mesec,dipl.ing.sig.                                                 Đuro Petrić

Obrazloženje:

Točka 1.

Zapisnik sa sjednice predsjedništva VZ BBŽ-e održane 17. travnja 2018. godine u Štefanju te sjednice zapovjedništva i OTS-a održane 4. travnja 2018. godine u Grubišnom Polju ( u privitku),

Točka 2.

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana VZ BBŽ-za 2019. godinu (dostavit ćemo naknadno)

Točka 3.

Vatrogasna zajednica županije je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 855.996,20 kn i to: 790.454,74 kn od Bjelovarsko bilogorske županije, 63.904,69 kn od premije osiguranja od osiguravajućih kuća te 1.636,77 kn ostalih prihoda (PBZ).

Financiranje od strane županije je redovito (dobiveno 9 dotacija) , a ostvaruje se na način da svaki mjesec dostavljamo zahtjev za financijska sredstva sa pobrojenim izdacima.

Glede izdataka VZŽ-e je podmirila sve financijske obaveze.

Točka 4.

I ove godine mladež naše županije je učestvovala u radu 23. Kampa vatrogasne mladeži

 HVZ-a koji se provodio u 11. smjena počevši od 18. lipnja pa sve do 3. rujna.

Mladež naše županije je učestvovala u 3 smjene:

VZO Štefanje – 4. smjena – 10  pripadnika mladeži i 3 voditelja

VZ Daruvar – 6. smjena – 12 pripadnika mladeži i 2 voditelja

VZG Garešnica – 8. smjena – 15 pripadnika mladeži i 4 voditelja.

Zapovjednik kampa je i ove godine bio Tomislav Kunješić  u 4. smjeni.

Susret pomlatka i mladeži održan je 26. kolovoza 2018. godine na nogometnom igralištu u Bjelovaru. Na susretu su učestvovale ukupno 34 ekipe: 25 pomlatka (3 ženske i 22 muške) te 9 ekipa mladeži (1 ženska i 8 muških).

Pomladak je izvodio vježbu sa brentačama, a mladež vježbu sa preprekama (1 ženska i 5 muških ) i VMŠ (3 muške). Na susretu su sudili suci iz naše vatrogasne zajednice uz pomoć tehničkog osoblja iz VZG Bjelovara.

Susret je uveličao župan Damir Bajs koji je tom prigodom i uručio pehare za osvojena mjesta.

Troškovi susreta su slijedeći: prehrana – 3.150,00 kn, medalje i pehari – 3.762,75 kn, osiguranje na susretu – 347,25 kn, sokovi i potrošni materijal – 1.200,00 kn,  naknada sucima i tehničkom osoblju – 6.100,00 kn bruto, ručak za suce, tehničko osoblje i organizacijski odbor 1.500,00 kn, naknada VZG Bjelovar za organizaciju susreta – 5.000,00 kn:

ukupno: 21.060,00 kn.

Državno natjecanje za vatrogasnu mladež je održano 29. rujna 2018. godine u športsko rekreacijskom centru Višnjik u Zadru. Na susretu je učestvovalo ukupno 112 ekipa vatrogasne mladeži (52 ženske, 57 muških te 3 muške gostujuće ekipe).

Iz VZ naše županije su učestvovale 3 muške (Štefanje 28 mjesto, Prespa  29 mjesto  i Nove Plavnice i Križevačka Cesta  40 mjesto) i 1 ženska ekipa (Gudovac 17 mjesto).  Na natjecanju su sudila 5 vatrogasna suca iz naše VZŽ-e:  Stevo Sedlar, Ivan Rukavina i Dragica Mišić iz VZG Bjelovar te Zdenko Brandejs i Mladen Uršan iz VZ Daruvar.

Troškovi državnog natjecanja:  prijevoz  – 7.400,00 kn, smještaj i prehrana 13.920,00 kn i majice – 1.468,75 kn, dvije majice za svakog natjecatelja   (1 je platila VZŽ, a drugu je sponzorirao Vatropromet): ukupno: 22.788,75 kn.

Temeljem Programa aktivnosti  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za  RH  u 2018. Godini i Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga kao i povećanoj opasnosti od požara, vatrogasne snage   su bile i ove godine angažirane na dislokacije, temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika. Vatrogasne snage iz naše  županije, odnosno javne vatrogasne postrojbe su bile dislocirane u DIP Dubrovnik – Zvekovica u 6 smjena po 4 profesionalna vatrogasca. Dislokacija je počela 21. lipnja, a završila 13. rujna 2018. godine.

Na dislokaciji su  učestvovala ukupno 24 vatrogasca i to: JVP Bjelovar – 9, JVP Daruvar – 9, JVP Čazma 3 i JVP Garešnica 3.

Izvješće o intervencijama za razdoblje siječanj – rujan – u privitku.

Edukacije eHVZ – u privitku.

Točka 5.

Vatrogasna zajednica županije ima ranije donesenu odluku o raspodjeli financijskih sredstava od premije osiguranja od osiguravajućih kuća na način da se sredstva doznačuju vatrogasnim postrojbama kao pomoć pri kupovini vatrogasnih vozila ili većeg održavanja – servisa  vozila u iznosu od 20.000,00 kn.

Ostvarena  financijska sredstva iznose 63.904,69 kn, a planiramo ostvariti 70.000,00 kn.

Planirana sredstva:   70.000,00

Utrošena:                  20.000,00 DVD Čazma – za vozilo

Za utrošiti:                20.000,00 VZG Bjelovar  – za vozilo

                                  20.000,00 JVP Daruvar  – za popravak auto ljestve

Također imamo donesenu odluku o korištenju sredstava premije osiguranja od HVZ-a koja su namijenjena za kupovinu opreme, tehnike i sredstava za intervencije za DVD-e na području od posebne državne skrbi na način da se ukupna sredstva koja su na raspolaganju podijele između 2 DVD-a. Ove godine navedena sredstva koja trenutno iznose 10.000,00 kn će se raspodijeliti između DVD-a Veliki Grđevac i Ivanska u jednakim iznosima.

Obilježavanje obljetnica DVD-a  i JVP-i, Vatrogasna zajednica županije također je popratila sa određenim financijskim sredstvima temeljem donesene odluke, a ovisno o visini obljetnice. Odluka se odnosi na financijska sredstva   koje  osigurava  HVZ temeljem članka 8 Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za vatrogasne postrojbe iz određene županije,  a za koju smo donijeli odluku da se usmjere prema DVD-ima koji obilježavaju obljetnice, a u svrhu nabavke tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije. Ako na toj poziciji nema  dovoljno financijskih sredstava u HVZ-u, razliku  financira VZŽ-e.

VZŽ-e je također sufinancirala kupovinu vatrogasne opreme za vatrogasne postrojbe prema zamolbama, a temeljem donesene odluke predsjedništva (DVD Z. Topolovac i DVD G. Polje).

VZŽ-e ima donesenu odluku o dodjeli financijskih sredstava vatrogasnoj zajednici koja je domaćin natjecanja u iznosu od 3.000,00 kn za kupovinu vatrogasne opreme. Budući da smo uputili dopis vatrogasnim zajednicama da se jave koja želi biti domaćin susreta prijateljstva, a nijedna zajednica se nije očitovala pismenim putem, obavili smo usmeni razgovor sa predsjednikom VZG Bjelovara koji je pristao na domaćinstvo, ali uz povećanje iznosa na 5.000,00kn, što je i prihvaćeno na sastanku predstavnika komisija i dužnosnika županijske zajednice.

Predlažemo da  se donese odluka za ubuduće koja bi glasila: Vatrogasnoj zajednici koja prihvaća cjelokupnu organizaciju  vatrogasnog natjecanja doznačuje se iznos od 5.000,00 kn za održavanje ili kupovinu vatrogasne opreme.

Planirana sredstva:  58.000,00 kn

Doznačena:               4.000,00 kn  DVD Doljani     – za obljetnicu

                                  4.000,00 kn  DVD Ljudevit Selo – za obljetnicu

                                  5.000,00 kn  DVD Đulovac  – za obljetnicu

                                  1.500,00 kn  DVD Sirela – za obljetnicu – razlika (2.500,00 doznačila

                                  HVZ

10.000,00 kn  DVD Z. Topolovac – kupovina opreme (odluka         

predsjedništva)               

10.000,00 kn G. Polje – kupovina opreme ( odluka predsjedništva)

Ukupno doznačeno:34.500,00 kn

Kupljena oprema:     8.311,00 kn – za suce (kišne kabanice ili odijela  i cipele)

Plan:                         5.000,00 kn VZG Bjelovar

Na raspolaganju:    15.689,00 kn

Točka 6.

            VZŽ-e je zaprimila zamolbu od DVD-a Daruvar za financijskom potporom u iznosu od 10.000,00 kn za opremanje natjecateljske B ekipe za svoj višegodišnji uspješan rad i postignute rezultate. (zamolba u privitku)

Točka 7.

            Prijedlog za članove Inventurnog povjerenstva ćemo utvrditi na sjednici.

Točka 8.

            Predlažemo da se skupština Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije održi 28. prosinca 2018. godine, na kojoj ćemo donijeti Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu,  Program rada i Financijski plan VZ BBŽ-e za 2019. godinu.

Molimo vatrogasne zajednice da se jave tko želi biti domaćin ove sjednice skupštine.

Trošak skupštine je planiran u financijskom planu županijske zajednice.

Točka 9.

            O ovoj točci će Vas izvijestiti predsjednik Zajednice na sjednici.