zapisnik Skupština 02.06.2017. Mali Zdenci

               Z  A  P  I  S  N  I  K         

sa izvještajno  izborne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice  Bjelovarsko bilogorske županije održane  02. lipnja 2017.god. u  društvenom domu u Malim Zdencima (VZG Grubišno Polje) sa početkom u 19:00 sati.

Skupštinu otvara predsjednik Zajednice Đuro Petrić, intoniraju se državna i vatrogasna himna,  odaje počast preminulim vatrogascima i braniteljima u Domovinskom ratu.

Predsjednik pozdravlja sve nazočne članove skupštine, a posebno goste: zamjenika župana BBŽ-e Nevena Alića, zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika Željka Sutlara , zamjenika predsjednika HVZ-a Stjepana Ptičeka, zamjenika gradonačelnika grada Grubišno Polje Zlatka Pavičića,  predstavnike VZ Sisačko moslavačke županije Davora Štimca – zamjenika predsjednika i Miroslava Zrinskog, predsjednika VZ Virovitičko podravske županije Željka Palkovića, predsjednika VZ Koprivničko križevačke županije Gorana Matoničkog, predstavnika VZ Požeško Slavonske županije Zlatka Zerdina sa suradnikom, pročelnike naše Županije, a koji su ujedno i članovi naše Skupštine – pročelnicu za financije Anitu Nekić Pavičić i pročelnika za gospodarstvo Borisa Tomšića, pročelnika DUZS Područni ured Bjelovar Marijana Radoša, direktora firme „Vatropromet“ Nenada Radojčića te počasnog zapovjednika VZ BBŽ-e Željka Jambreka.

Pozdravna riječ domaćina Skupštine,  zamjenika načelnika grada Grubišnog Polja.

Nakon uvodnog dijela predsjednik Petrić  kaže da je  našim Statutom određeno da izborne sjednice skupštine vodi posebno voditeljstvo, stoga prema odluci predsjedništva u voditeljstvo skupštine predlaže: Josipa Hampa za predsjednika te  Darka Novotni i Franju Tanića za članove.

Prijedlog daje na usvajanje.

Zastupnici Skupštine su jednoglasnom odlukom prihvatili prijedlog voditeljstva Skupštine.

Predsjednik Petrić je zamolio izabrano voditeljstvo da preuzme vođenje skupštine.

U ime voditeljstva skupštine, Hamp se zahvalio na ukazanom povjerenju i preuzeo vođenje skupštine predloživši slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D:

 1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ predsjednika i domaćina
 2. Izbor radnih tijela Skupštine 
 3. Voditeljstva skupštine (tri člana )
 4. Zapisničara
 5. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana)
 6. Verifikacijsko povjerenstvo (tri člana)
 7. Kandidacijsko – izborno povjerenstvo (tri člana)
 1.  Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Vatrogasne zajednice BBŽ-e za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina
 2. Usvajanje zapisnika sa sjednica skupštine 03. lipanj i 28. prosinac 2016.godine
 3. Izvješća:
 4. O radu Zajednice u 2016.godini,
 5. O financijsko materijalnom poslovanju Zajednice u 2016.godini,
 6. Nadzornog odbora
 7. Verifikacijskog povjerenstva
 1. Rasprava po izvješćima,
 2. Usvajanje izvješća i završnog računa Zajednice,
 3. Davanje razrješnice dosadašnjim dužnosnicima (predsjedniku, zapovjedniku i njihovim zamjenicima) i članovima tijela Skupštine VZ BBŽ-e,
 4. Izbor novih dužnosnika (predsjednika i zapovjednika) i članova tijela Skupštine

VZ BBŽ-e,

 1. Pozdravna riječ gostiju
 2. Različito.

Predsjedavajući daje predloženi dnevni red na usvajanje.

Predsjedavajući utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Točka 2.

Nakon usvajanja dnevnog reda nastavlja sa prijedlozima radnih tijela Skupštine:

– za zapisničara predlaže Nevenku Martinović,

– za ovjerovitelje zapisnika – Željku Špoljarić i Marija Bažulića,

– u Verifikacijsko povjerenstvo- Ivana Korena – za predsjednika, Željka Filipovića i Miru

  Mihatovića za članove,

– u Kandidacijsko – izborno povjerenstvo – Silvestra Štefovića – za predsjednika te Vladu

  Kuzminovića i Vladu Horvata za članove.

Predsjedavajući pita da li netko ima drugi prijedlog. Budući da se nije nitko javio predsjedavajući daje predložene članove na usvajanje uz napomenu da glasuje samo stari saziv Skupštine.

Predsjedavajući utvrđuje da su jednoglasno usvojeni prijedlozi radnih tijela skupštine.

Točka 3.

Donošenje Poslovnika o radu Skupštine VZ BBŽ-e za mandatno razdoblje  2017. – 2021. godina.

Poslovnik je bio poslan u materijalima za skupštinu, to je dokumenat koji se mora usvojiti za određeno mandatno razdoblje, a njime se uređuje način rada Skupštine, prava i dužnosti članova Skupštine, način odlučivanja i druga pitanja od važnosti za rad Skupštine.

Predsjedavajući pita da li netko ima primjedbu ili dopunu na Poslovnik.

Budući da se nije nitko javio, predsjedavajući daje prijedlog Poslovnika na usvajanje.

Zastupnici Skupštine  su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Točka 4.

            Predsjedavajući daje uvodnu riječ za treću točku dnevnog reda, a to su zapisnici sa održanih sjednica skupština, 03. lipnja u Velikoj Trnovitici i 28. prosinca u Babincu. Zapisnici su bili poslani u materijalima za sjednicu.

Predsjedavajući pita da li ima netko primjedbu na zapisnike.

Budući da se nije nitko javio, predsjedavajući daje zapisnike na usvajanje.

Zastupnici Skupštine su jednoglasno usvojili zapisnike sa sjednice Skupštine VZ BBŽ-e održane 3. lipnja i 28. prosinca 2016. godine.

Točka 5.

Uvodnu riječ o ovoj točci je dao predsjedavajući, a odnosi se na izvješće o radu za proteklu godinu, o materijalno financijskom poslovanju,  izvješće  Nadzornog odbora te Verifikacionog povjerenstva.

Sažeto izvješće o radu VZ BBŽ-e za 2016. godinu je pročitao predsjednik VZ BBŽ-e Petrić.

Predsjedavajući je pozvao predsjednika Nadzornog odbora Marija Vinkovića da pročita Izvješće Nadzornog odbora. (izvješće u privitku)

Predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Ivan Koren je izvijestio nazočne o broju prisutnih delegata. Broj zastupnika u starom sazivu skupštine je 71, a sjednici su nazočna 52 zastupnika.  Ukupan broj zastupnika novog saziva  skupštine je 65, a nazočan je 61 zastupnik. (popisi zastupnika su u privitku)

Dakle, Skupština ima dovoljan broj zastupnika tako da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjedavajući je otvorio raspravu glede podnesenih izvješća odnosno prešao na točku 6.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući je rekao nekoliko riječi. U izlaganju je rekao da smo odradili još jedan mandat, prošlu godinu smo financijski završili tako kako smo završili, ali želi istaknuti da nije zadovoljan ukupnim stanjem vatrogastva naše županije kako u financijskom tako i u svakom drugom smislu. Pred nama je slijedeći mandat i izbor novog rukovodstva ili će to možda biti stari, nije bitno, ali se svakako moramo okrenuti budućnosti i svi zajedno se na neki način nametnuti županu. Moramo odrediti strategiju i odlučiti gdje vidimo vatrogastvo za 5, 10 ili više godina u materijalnom, u financijskom,  kadrovskom i demografskom smislu. Činjenica je da  nam sela ostaju sve praznija, vatrogasaca je sve manje pogotovo operativnih, a i ovi operativni nisu uvijek na raspolaganju sve su manje dostupni. Činjenica je da vatrogastvo podliježe dvjema zakonima i dvije linije zapovijedanja, to nije prihvatljivo i nije realno. U budućnosti to se mora promijeniti, ne može za operativu odgovarati zapovjednik, a za financije i ostali dio predsjednik. Recimo Zapovjedništvo predloži nešto, a predsjedništvo to odbije i kaže mi ćemo kupiti nešto drugo. Zakon o vatrogastvu poznaje samo zapovjednika odnosno zapovjedništvo i točno su propisani uvijeti koje mora ispunjavati zapovjednik. Zapovjednika imenuje načelnik odnosno župan i time mu na neki način daje blagoslov da vodi vatrogastvo i da bude odgovoran, dakle treba poraditi i dati značenje zapovjednicima kako županijskom tako i gradskim ili općinskim.

Predsjedavajući  pita da li još netko javlja za riječ.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Točka 7.

            Predsjedavajući daje na usvajanje podnesena izvješća: financijsko izvješće i završni račun Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2016. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Zastupnici Skupštine su jednoglasno  usvojili Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije i završni račun za 2016. godinu te Izvješće Nadzornog odbora.

Predsjedavajući je zaključio ovu točku dnevnog reda.

Prije davanja razrješnice članovima svih tijela, predsjedavajući kaže da ima jednu ugodnu dužnost, a to je uručivanje povelje počasnog zapovjednika županije Željku Jambreku, našem bivšem županijskom zapovjedniku te pozvao predsjednika Petrića da uruči povelju.

Predsjednik je  uručio  povelju Jambreku uz  nekoliko prigodnih riječi.

Točka 8.

            Prema dnevnom redu u ovoj točci trebamo dati razrješnice dosadašnjim dužnosnicima: predsjedniku, zapovjedniku i njihovim zamjenicima kao i članovima tijela skupštine, rekao je predsjedavajući uz napomenu da za ovu točku glasuje stari saziv Skupštine i to im je „zadnje“ glasovanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno donijeli odluku o davanju razrješnice dosadašnjim dužnosnicima, zamjenicima i članovima tijela skupštine.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 9.

            Predsjedavajući utvrđuje da su  održane skupštine po vatrogasnim zajednicama, a iste  su dostavile popis izabranih dužnosnika u tijela VZ BBŽ-e, pa ih ova skupština treba samo verificirati.

Predsjedavajući je pročitao popis članova predsjedništva i zapovjedništva po vatrogasnim zajednicama kao i prijedloge za nadzorni odbor (prijedlozi su u privitku).

Predsjedavajući je također pročitao prijedloge za Skupštinu HVZ-a prema prijedlogu Predsjedništva (u privitku).

Predsjedavajući pita da li netko ima neku primjedbu ili drugi prijedlog.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući daje predložene članove  tijela zajednice na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno donijeli odluku o verifikaciji predloženih članova Predsjedništva, Zapovjedništva, Nadzornog odbora i zastupnika u Skupštinu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Predsjedavajući utvrđuje da smo donošenjem ove odluke konstituirali novi saziv Skupštine Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Također napominje da u okviru ove točke trebamo izabrati odnosno verificirati županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Predsjedavajući kaže da nam predstoji izbor predsjednika Zajednice, a budući da imamo više kandidata trebalo bi odlučiti o načinu glasovanja.  Poslovnik kaže da je glasovanje javno, ukoliko se članovi Skupštine ne opredijele za tajno glasovanje, a odluka o tajnom glasovanju se donosi javnim glasovanjem. Predsjedavajući predlaže da glasovanje bude tajno i daje prijedlog na glasovanje.

Predsjednik Petrić daje napomenu da u Poslovniku piše „da se odluke donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim Statutom, a u statutu piše da je glasovanje tajno u slučaju više kandidata.

Predsjedavajući je ipak dao prijedlog o načinu glasovanja  na usvajanje.

Zastupnici su donijeli jednoglasno odluku da glasovanje o izboru predsjednika bude tajno.

Predsjedavajući poziva predsjednika Kandidacijsko izbornog povjerenstva Silvestra Štefovića da pročita prijedloge kandidata.

Štefović je pročitao odluku predsjedništva VZ BBŽ-e koja je održana 24. svibnja 2016. godine u Daruvaru na kojoj je utvrđeno da su u Ured Zajednice pristigle dvije kandidature za predsjednika VZ BBŽ-e i to iz: VZG Garešnica koja predlaže za predsjednika Đuru Petrića i prijedlog VZO Šandrovac koja za predsjednika predlaže Ivu Zdelara. Predsjedništvo je utvrdilo da su kandidature pravovaljane.

Predsjednik Kandidacijsko izbornog povjerenstva je dao objašnjenje glede provođenja izbora  predsjednika.

Predsjedavajući se zahvalio predsjedniku Kandidaciono izbornog povjerenstva te rekao da prije predstavljanja kandidata moramo verificirati županijskog vatrogasnog zapovjednika sukladno Statutu jer svake izborne godine moramo formalno potvrditi zapovjednika, iako je on zaposlenik zajednice ima ugovor na neodređeno vrijeme, tako da je potvrđivanje formalnost.

Predsjedavajući predlaže da se verificira mandat sadašnjeg županijskog zapovjednika i daje prijedlog na usvajanje.

Zastupnici Skupštine su jednoglasno potvrdili Željka Meseca za županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Nakon potvrđivanja, predsjedavajući je čestitao zapovjedniku na izboru te mu poželio mnogo zdravlja i uspjeha.

Nakon potvrđivanja zapovjednika, predsjedavajući je pozvao prvoga  kandidata po abecednom redu za predsjednika, Đuru Petrića da se ukratko predstavi.

Nakon predstavljanja Petrića, ukratko se predstavio i drugi kandidat Ivan Zdelar.

Predsjedavajući se zahvalio kandidatima i rekao da ćemo pristupiti glasovanju na način da se uzmu listići uz potpis kod Kandidaciono izborne komisije te se izvrši glasovanje i listić se stavi u kutiju. Predsjedavajući je predložio stanku od 20 min.

Nakon stanke i izvršenog glasovanja, kandidacijsko izborno povjerenstvo je pristupilo prebrojavanju glasova.

Predsjedavajući otvara 10. točku dnevnog reda- pozdravna riječ gostiju.

Prvi se za riječ javio Željko Jambrek koji je  u kratkom govoru pozdravio sve nazočne goste kao i članove skupštine i zahvalio na dobivenom priznanju – počasnog zapovjednika. Između ostaloga je rekao da je cijeli život posvetio vatrogastvu te da je još uvijek aktivan u svojem DVD-u Veliko Korenovo i to kao operativni vatrogasac te da učestvuje u svim događanjima i intervencijama na nivou VZG Bjelovara. Zahvalio se svim vatrogascima na suradnji kao i Bjelovarsko bilogorskoj županiji te zaželio  uspjeh svim vatrogascima kako u operativi tako i u financijama.

Predsjedavajući je dao riječ novoizabranom predsjedniku Koprivničko križevačke županije g-dinu Goranu Matonički koji je pozdravio sve nazočne  naše goste kao i zastupnike skupštine  ispred svih nazočnih županijskih vatrogasnih zajednica i to: Koprivničko križevačke, Virovitičko podravske, Sisačko moslavačke i Požeško slavonske županije kao i u svoje osobno ime. Rekao je da već dulje vremena prati rad naše mladeži koja je aktivna i koju susreće  na natjecanjima  budući da je on sudac. Kaže da je pozorno slušao naše izvješće iz kojeg je vidljivo da smo u plusu pa bi trebali biti zadovoljni. U govoru je nadalje rekao da želi da nam župan obeća više sredstava jer obećanje ništa ne košta, ali se nada da će i ostvarena financijska sredstva biti veća.    

Slijedeći se za riječ javio Nenad Radojčić  koji je pozdravio sve nazočne kao  direktor firme „Vatropromet“  iz Zagreba te u ime svojih 30 zaposlenika. Pozdravio je sve zastupnike skupštine kao i vrijedne članice županijske zajednice kao i nazočne prijateljske županijske vatrogasne zajednice kao i posebne drage ljude iz politike i vatrogastva koji nas prate i koji su došli pružiti nam potporu jer bez potpore nema ništa od vatrogastva. Osvrnuo se na primjedbu g-dina Hampa i rekao da se nada da će sve biti u redu i da hrvatsko vatrogastvo ide dalje. Istaknuo je posebnu i dugu suradnju sa našom vatrogasnom zajednicom  te izrazio zadovoljstvo  suradnjom sa svim našim članicama, a županijskom zapovjedniku zaželio ozdravljenje i skori povratak na posao. Rekao je da mu je malo žao što nismo u izvješću spomenuli njegovu donaciju majica za sva natjecateljska odjeljenja koja su učestvovala na državnom natjecanju kako mladeži tako i za odrasle, a samo za našu županijsku zajednicu je donirao cca 230 majica, ali to je samo mala dobronamjerna primjedba bit će još donacija .  Na kraju je svima zaželio puno sreće, uspjeha i zdravlja  i nastavak dobre suradnje te podijelio prigodne poklone dužnosnicima iz naše županijske vatrogasne zajednice, a domaćinu VZG Grubišno Polje 10 majica. Na kraju je rekao neka živi naša voljena domovina Hrvatska kao i vatrogastvo, a posebno vatrogastvo u Bjelovarsko bilogorskoj županiji.

Stjepan Ptiček – predsjednik VZ Zagrebačke županije i zamjenik predsjednika  HVZ-e je pozdravio sve uvažene goste i zastupnike skupštine ispred Hrvatske vatrogasne zajednice te u svoje osobno ime. Rekao je da se  iz izvješća mogu vidjeti sve naše aktivnosti koje su brojne i dobro odrađene, a posebno rad sa  vatrogasnom mladeži jer to je ono što nam treba. Spomenuo je i financijska sredstva koja su u usporedbi sa županijskim vatrogasnim zajednicama priobalja skromna i neusporediva jer se tamo radi o nekoliko miliona 8 do 10 pa i više, a kada to usporedimo sa brojem vatrogasaca sa kojima raspolažemo ispada da smo mi umjetnici. Spomenuo je podatak iz izvješća o intervencijama u kojem stoji da je u protekloj godini na intervencijama utrošeno cca 5 000 sati rada pa postavlja pitanje koliko bi to iznosilo financijski, a vatrogasci to sve rade badava. Ptiček je spomenuo prisustvovanje jednoj skupštini na kojoj je njihov gradonačelnik lijepo rekao „mi vatrogascima ne damo ništa, mi im poklanjamo sredstva da si kupe opremu sa kojom bi mogli raditi, a u biti vatrogasci nama daju sebe , svoje slobodno vrijeme, dakle sva ona izdvajanja za vatrogastvo su ništa u usporedbi sa onim što vatrogasci daju od sebe“. Čestitao je novoizabranim dužnosnicima i zahvalio se svima koja su sudjelovali u radu predsjedništva i drugih tijela HVZ-a u prošlom mandatu i taj dio posla su odradili vrlo kvalitetno. Čestita na svim izvršenim zadacima. Za vatrogasce ne postoji neka  ljestvica glede izvršenja zadataka, oni to odrađuju  kako i koliko treba, ako treba  5 sati, 8 ili 10 vatrogasci će to odraditi budući da su vatrogasci najjača i najkooperativnija snaga.  Svima izabranima čestitke „živjeli Vi i cjelokupno hrvatsko  vatrogastvo“ rekao je

 g-din Ptiček.

Slijedeći govornik je bio zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Željko Sutlar koji je pozdravio redom sve nazočne goste kao i zastupnike skupštine ispred Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u ime glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je bio spriječen jer je na drugom zadatku, te u svoje osobno ime. U svojem govoru je između ostaloga naglasio dobru suradnju DUZS odnosno Sektora  za vatrogastvo sa svim vatrogasnim postrojbama kako profesionalnim tako i dobrovoljnim i zahvalio se lokalnoj upravi i samoupravi na financiranju vatrogastva. Posebno je naglasio važnost dobrovoljnog vatrogastva jer oni svoj dio posla odrađuju bez financijskih sredstava, ali sa voljom. Osvrnuo se i na donošenje nekih zakona koji su utjecali na vatrogastvo bili posredno ili neposredno. Nada se da će lokalne uprave iznaći   financijska sredstva kako bi vatrogasci  mogli odrađivati sve zadaće.

Zadnji se za riječ javio zamjenik župana g-din Neven Alić koji je pozdravio sve cijenjene goste kao i delegate skupštine u ime župana Damira Bajsa i u svoje osobno ime. Rekao je da se kod nas uvijek ugodno osjeća i zahvalio se svim vatrogascima na odrađenim zadaćama, na spašavanju imovine i ljudskih života. Osvrnuo se i na financije o kojima je bilo dosta govora, rekao je da je županija dvije godine za redom imala smanjenje  financijskih sredstava odnosno proračuna, a vatrogasci su jedina udruga kojima sredstva nisu bila smanjena. Nastojali se pomoći nekim DVD-ima izravno, nešto se rješavalo i preko Privredne banke,  ne može se sve riješiti, ali se nastoji čim više. Još jednom se zahvalio dosadašnjem županijskom rukovodstvu, predsjedniku i zapovjedniku na dobroj komunikaciji i suradnji u ime župana i svoje osobno ime te odmah čestitao dužnosnicima koji će biti izabrani.

Predsjedavajući je zaključio ovu točku dnevnog reda.   

Točka 11.

            Predsjedavajući otvara točku dnevnog reda te poziva predsjednika Kandidacijsko izbornog povjerenstva da podnese izvješće o rezultatima izbora.

Silvestar Štefović – predsjednik kandidacijsko izbornog povjerenstva je utvrdio: skupštini je nazočan 61 zastupnik i toliko ih je pristupilo glasovanju, nevažećih listića je bilo 4, Đuro Petrić je dobio 32 glasa, a Ivan Zdelar 25.

Iz navedenog je utvrđeno da je novi predsjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Đuro Petrić.

Predsjedavajući se zahvalio predsjedniku Povjerenstva te uputio iskrene čestitke novoizabranom – starom predsjedniku Đuri Petriću.

Točka 12.

            Novoizabrani predsjednik Petrić se prvo obratio zastupnicima skupštine i zahvalio na glasovima i ukazanom povjerenju za još jedan, nada se uspješan mandat. Zahvalio se svim  zastupnicima na dobrom odazivu na skupštinu te dragim gostima i prijateljima iz Državne uprave, Županije, iz drugih županijskih vatrogasnih zajednica koji su došli na ovu skupštinu i podijelili ovaj sretni trenutak. Zahvalio se i onima koji mu nisu dali glas te rekao da su svima otvorena vrata za daljnju suradnju i da se nada ostvarenju svih planova i aktivnosti, a to je moguće samo zajedničkim radom uz zalaganje svih nas. Zalagat će se i glede financijskih sredstava, ali s druge strane moramo razumjeti i županiju jer su vidljive poteškoće glede financiranja i izvršavanja proračuna. Razumijevanje i podršku od strane županije i župana imamo, ostaje nam još da izaberemo zamjenike predsjednika i zapovjednika te da svi zajedno ustrajemo i zajednički odradimo sve aktivnosti koje smo u našim planovima zacrtali pa će i rezultat neće izostat.

Potom je novoizabrani predsjednik  pozvao sve nazočne na prigodni domjenak i zajedničko druženje.

Predsjedavajući se zahvalio predsjedniku i pita da li se još netko javlja za riječ.

Za riječ se javio županijski vatrogasni zapovjednik Željko Mesec koji je pozdravio sve nazočne goste i zahvalio se na dolasku. Zahvalio se na radu i suradnji u proteklom periodu, bilo je ugodno i časno raditi sa svima vama, rekao je zapovjednik. Rekao je da se nada da ćemo u slijedećem periodu imati više sreće svi zajedno, da ćemo imati više razumijevanja jedni za druge,  poštivanja i uvažavanja. Zamolio je da svatko u svojoj domeni izvršava svoje zadatke na vrijeme sukladno zakonu, zakon je takav kakav je, ali se mora poštivat. Isto tako je zamolio da one obaveze koje su proizašle iz Zakona o civilnoj zaštiti ispunite i dostavite dokumentaciju koja je potrebna njegovom zamjeniku Brandejsu. Također je zamolio predstavnike odnosno zapovjednike vatrogasnih zajednica: Berek, Nova Rača, Rovišće, Štefanje, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo  i Velika Pisanica da se obrate g-dinu Dejanu Kopreku, zamjeniku zapovjednika JVP Daruvar glede pomoći oko izrade Operativnih planova zaštite i spašavanja. Novoizabrane zapovjednike vatrogasnih zajednica je zamolio da ne odugovlače sa polaganjem stručnih ispita pri MUP-u. Glede potrebitih bilo kakvih obrazaca, o intervencijama ili nekih drugih, zapovjednik je rekao da ga se uvijek može nazvati na privatni broj mobitela. Zapovjednik se zahvalio na posjeti dožupanu Aliću sa kojim je proveo puno vremena, a i riješio mnoge stvari. Zahvalio se županu i pročelnici za financije g-đi Nekić – Pavičić na dobroj suradnji, kao i zamjeniku glavnog vatrogasnog zapovjednika Sutlaru koji je nastojao pomoći u rješavanju problema glede vatrogastva u Ivanskoj, ali na žalost bez rezultata.  Zapovjednik je na kraju zaželio dobru suradnju sa svima i čestitao predsjedniku Petriću na izboru.

Predsjedavajući je zaključio ovu točku dnevnog reda kao i rad sjednice sa stihovima Dobriše Cesarića „Slap“.

Sjednica je završila u 20:55 sati.

Tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

Zapisnik sastavila:  Nevenka Martinović                               PREDSJEDAVAJUĆI:

                                                                                                      Josip Hamp,v.r.

 OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

 1. Željka Špoljarić,v.r.
 2. Mario Bažulić,v.r.