zapisnik Skupština 28.12.2016. Babinac

                Z  A  P  I  S  N  I  K          

            sa  sjednicu Skupštine VZ Bjelovarsko bilogorske županije Vatrogasne zajednice

 održanoj  28. prosinca  2016.god. u vatrogasnom domu u Babincu sa početkom u 18:00 sati.

Skupštinu otvara predsjednik Zajednice Đuro Petrić, intoniraju se državna i vatrogasna himna,  odaje počast preminulim vatrogascima i braniteljima u Domovinskom ratu. Potom predsjednik pozdravlja sve nazočne, delegate skupštine, a posebno pročelnike BBŽ-e Željka Kraljića i Borisa Tomšića koji su ujedno i delegati naše skupštine. Predsjednik kaže da nismo zvali goste jer je ovo radna skupština koju moramo održati zbog donošenja bitnih dokumenata. Predsjednik Petrić poziva domaćina – predsjednika VZO Velika Pisanica Željka Filipovića da se kratko obrati i  pozdravi nazočne.

Nakon uvodnog dijela predsjednik utvrđuje da su svi delegati skupštine dobili materijale sa dnevnim redom za ovu sjednicu, a koji su bili detaljno prezentirani i raspravljani na sjednici predsjedništva te  predlaže slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine 
 2. Voditeljstva skupštine (tri člana )
 3. Zapisničara
 4. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana)
 5. Verifikacione komisije (tri člana)
 1. Izvješće verifikacione komisije
 2. Prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana redovnih sredstava i Financijskog plana namjenskih sredstava za 2016.godinu, rasprava i usvajanje
 3. Prijedlog izmjene i dopune Plana nabave VZ BBŽ za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Programa rada  VZ BBŽ-e za 2017.god., rasprava i usvajanje,
 5. Prijedlog Financijskog plana, Plana zaduživanja i otplata za 2017.godinu sa obrazloženjem, rasprava i usvajanje,
 6. Prijedlog Plana nabave VZ BBŽ-e  za 2017. godinu, rasprava i usvajanje
 7. Različito.

Predsjednik utvrđuje da je našim Poslovnikom određeno da je glasovanje javno, osim u slučaju da se donese drugačija odluka.

Predsjednik  pita da li ima dopuna dnevnog reda. Budući da se nije nitko javio, predsjednik daje predloženi dnevni red na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

Točka 1.

            Predsjednik je pročitao prijedloge za radna tijela skupštine koja su poslana u materijalima.

Za voditeljstvo skupštine: Đuro Petrić, Željko Mesec i Zdenko Brandejs pa predsjednik pita da li ima neki drugi prijedlog. Budući da nije bilo drugih prijedloga, isti daje na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasno usvojili prijedlog za voditeljstvo skupštine.

Za zapisničara je predložena Nevenka Martinović, što su i delegati skupštine jednoglasno prihvatili.

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Darko Despot i Silvestar Štefović koji su također jednoglasno potvrđeni od delegata skupštine.

U verifikacionu komisiju su predloženi: Željko Filipović, Elemir Bereš i Ivan Zdelar.

Predloženi članovi verifikacione komisije su jednoglasno prihvaćeni.

Predsjedavajući se zahvalio na ukazanom povjerenju vođenja skupštine i rekao da se nada da će skupština biti dobro odrađena, a donesene odluke dobre i kvalitetne.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

            Predsjedavajući je pozvao predsjednika verifikacione komisije Željka Filipovića da podnese izvješće.

Filipović je podnoseći izvješće rekao da je skupštini nazočno 44 od ukupno 74 delegata, dakle natpolovična većina, stoga se mogu donositi pravovaljane odluke.

Provjerom u tijeku skupštine  utvrdili smo da se delegati ispred BBŽ-e nisu potpisali na spisak, što su učinili naknado, stoga je nazočan broj članova skupšitne 46.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Svi smo već upoznati sa obavezom održavanja dvije skupštine godišnje temeljem donesenog novog Zakona o udrugama, odnosno ta obaveza vrijedi za udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, rekao je predsjedavajući.  Nadalje  je naglasio da su svi ovi materijali bili na sjednici predsjedništva gdje su bili obrazloženi, o njima se raspravljalo i svi su bili jednoglasno usvojeni te upućeni  skupštini na usvajanje. Također su bili poslani kao sastavni dio materijala ove skupštine.

Glede predloženih izmjena i dopuna financijskih planova, predsjedavajući se osvrnuo na prihode te rekao da imamo obećanje od županije da ćemo dobiti sva planirana sredstva, vjerojatno ne u toku ovog mjeseca već u mjesecu siječnju, ali računovodstveni propisi  nam dozvoljavaju knjiženje tih sredstava u prihode protekle godine. Za sada smo dobili 9 dotacija, ali budući da nas županija nije rebalansom mijenjala nadamo se da će sva planirana sredstva u iznosu od 550.000,00 kn biti doznačena.   Iz predloženih izmjena i dopuna je vidljivo da smo od županije dobili i obećana sredstva za državno natjecanje vatrogasaca u vidu donacije u iznosu od 103.600,00 kn.

 Predsjedavajući je otvorio raspravu i pitao da li ima netko primjedbu ili dopunu na predložene izmjene i dopune financijskog plana VZ BBŽ za 2016. godinu.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući je dao prijedlog na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasnom odlukom usvojili Prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana redovnih sredstava i Financijskog plana namjenskih sredstava Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2016. godinu.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Izmjene i dopune Plana nabave   prate Financijski plan, dakle ako smo mijenjali njega potrebno je izmijeniti i ovaj plan te ga uskladiti sa financijskim planom.

            Predsjedavajući je otvorio raspravu.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući zaključuje raspravu i daje izmjene i dopune Plana nabave na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasnom odlukom usvojili prijedlog Izmjene i dopune  Plana nabave Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2016. godinu.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Predsjedavajući otvara točku dnevnog reda Prijedlog programa rada VZ BBŽ-e za 2017. godinu uz napomenu da je i ova točka bila raspravljana na sjednici predsjedništva gdje je i usvojena. Za Program rada možemo reći da je već uobičajeni sa nekim sitnim izmjenama ili dopunama u pojedinim segmentima.

 Ovaj program je izrađen temeljem novog zakona u kojem je rečeno da treba povezati program rada sa financijskim planom tako da su u ovom programu vidljiva i financijska sredstva po svakoj planiranoj aktivnosti te izvor financiranja.

Predsjedavajući je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo, pa je predsjedavajući zatvorio raspravu i dao Program rada na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasnom odlukom usvojili prijedlog Programa rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

Predsjedavajući otvara točku dnevnog reda Prijedlog financijskog plana, Plana zaduživanja i otplata te obrazloženje. Isto tako napominje da smo ga obrazložili i raspravili na predsjedništvu. Glede prihoda, najznačajniji su oni po posebnim propisima odnosno iz proračuna županije, a koji su planirani u istom iznosu kao i za ovu godinu, a prema pokazateljima od strane županije. Nadamo se i povećanom iznosu jer je županija planirala i iznos od 250.000,00 kn za potrebe vatrogastva, a ta sredstva bi bila namijenjena za obilježavanje obljetnica DVD-a te za pomoć pri kupnji opreme ili uređenja objekata.

Predsjedavajući otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje prijedlog financijskog plana na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasnom odlukom usvojili prijedlog Financijskog plana Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Predsjedavajući utvrđuje da je sastavni dio financijskog plana i obrazloženje te Plan zaduživanja i otplata VZ BBŽ-e za 2017. godinu prema novim odredbama zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

            Predsjedavajući otvara točku dnevnog reda Prijedlog Plana nabave VZ BBŽ za 2017. godinu te otvara raspravu.

            Prijedlog plana nabave je bio sastavni dio materijala za skupštinu.

            Rasprave nije bilo pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje prijedlog Plana nabave na usvajanje.

Delegati skupštine su jednoglasnom odlukom usvojili prijedlog Plana nabave roba, usluga i radova Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 8.

Predsjedavajući otvara zadnju točku dnevnog reda uz napomenu da smo brzo odradili prethodne točke, a to je vjerojatno zato jer su bile dobro pripremljene. U završnom dijelu skupštine predsjedavajući se osvrnuo da nadolazeće izvještajne skupštine koje će ujedno biti i izborne te zamolio da se pridržavamo onih uobičajenih termina održavanja, DVD-i u siječnju i veljači te eventualno u ožujku, zajednice u ožujku i travnju, a županijska najvjerojatnije u mjesecu svibnju.

Pod ovom točkom za riječ se javio županijski vatrogasni zapovjednik Željko Mesec koji se u opširnoj diskusiji osvrnuo na  bitne stvari vezane za vatrogastvo. Pozdravio je nazočne pročelnike BBŽ-e kojima se zahvalio na dobroj suradnji i pomoći koju nam pružaju. Govorio je o državnom natjecanju vatrogasaca te o financijskim sredstvima koja je osigurala županija. Osvrnuo se na  svoje izvješće o radu koje je poslao članovima svih tijela, u kojem je pobrojio sve događaje  i aktivnosti koje su bile odrađene tijekom godine.  Jedan od problema je  neodgovornost pojedinaca koji uopće ne dolaze na sastanke  niti dostavljaju bilo kakve podatke pa tako ni one o intervencijama, a znamo da ih je bilo. Govorio je o zaključcima sa zadnjih sjednica zapovjedništva i predsjedništva gdje su donesene odluke o prioritetima i dodjeli  financijskih sredstava vatrogasnim postrojbama temeljem donesenih kriterija, a glavni problem je što  središnje postrojbe ne zadovoljavaju kriterije za dodjelu sredstava ili pak podaci nisu  uneseni u Vatronet. Zapovjednik je još jednom zamolio da se podaci redovito dostavljaju u zajednicu, posebno intervencije, da se upisuju i ažuriraju podaci u Vatronetu jer zakonski propisi se moraju poštivati. Zapovjednik je govorio i o reviziji koja je bila u VZG i JVP u Bjelovaru, zatim o provedenim stručnim nadzorima po vatrogasnim zajednicama zajedno sa inspektorom za vatrogastvo iz DUZS, spomenuo je i Zakon o sustavu civilne zaštite te donesene pravilnike. Na kraju izlaganja, zapovjednik je rekao da nam predstoje izborne skupštine i da treba voditi računa koje osobe će biti izabrane za zapovjednike jer oni su odgovorne operativne osobe za područje svoje zajednice.

Po završetku diskusije, županijski zapovjednik se zahvalio svima te poželio sretne božićne blagdane.    

Predsjedavajući je također  svima nazočnima  i njihovim  obiteljima čestitao božićne blagdane i zaželio uspješnu Novu godinu uz napomenu da čuvamo ovo naše vatrogastvo koje imamo i da idemo prema napretku.

Predsjedavajući je zaključio ovu točku dnevnog reda kao i rad sjednice u 19:50 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović                                PREDSJEDAVAJUĆI:

      Đuro Petrić

Ovjerovitelji zapisnika:

 • Darko Despot ____________________
 • Silvestar Štefović _________________