zapisnik Skupština 28.12.2017. Narta

Z  A  P  I  S  N  I  K

            sa radne sjednice skupštineVatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije

održane   28. prosinca 2017.god.  u Narti  sa početkom u 18:00 sati.

Sjednicu otvara predsjednik zajednice Đuro Petrić, intoniraju se državna i vatrogasna himna, odaje počast preminulim vatrogascima i braniteljima u domovinskom ratu.

Potom predsjednik pozdravlja sve nazočne delegate skupštine, a posebno pročelnika za poljoprivredu Borisa Tomšića, a koji je ujedno i član naše skupštine. Predsjednik je posebno pozdravio naše domaćine VZO Štefanje na čelu sa predsjednikom zajednice Silvestrom Štefovićem.

Nakon uvodnog dijela predsjednik utvrđuje da su svi delegati skupštine dobili materijale za sjednicu skupštine pa  predlaže slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine sa uvodnim pozdravom,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine 
 3. Voditeljstva skupštine (tri člana )
 4. Zapisničara
 5. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana)
 6. Verifikacijskog povjerenstva (tri člana)
 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 02.06.2017. godine u Malim Zdencima
 3. Prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017.godinu, rasprava i usvajanje
 4. Prijedlog izmjene i dopune Plana nabave VZ BBŽ za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Programa rada  VZ BBŽ-e za 2018.god., rasprava i usvajanje,
 6. Prijedlog Financijskog plana za 2018.godinu, rasprava i usvajanje,
 7. Donošenje Odluke o načinu provođenja preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu 
 8. Prijedlog Plana nabave VZ BBŽ-e  za 2018. godinu, rasprava i usvajanje
 9. Različito.

Predsjedavajući pita da li ima netko dopunu dnevnog reda. Budući da se nije nitko javio daje predloženi dnevni red na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na 2. točku dnevnog reda, budući da je prva odrađena.

2. točka dnevnog reda je izbor radnih tijela Skupštine, a koja smo dogovorili na sjednici predsjedništva održanoj 30. Studenog u Velikom Trojstvu.

Za voditeljstvo skupštine se predlažu: Đuro Petrić, Željko Mesec i Vlado Horvat.

Predsjedavajući  pita da li ima neki drugi prijedlog, a budući nije bilo daje na usvajanje predložene članove voditeljstva skupštine.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali Đuru Petrića, Željka Meseca i Vladu Horvata za voditeljstvo skupštine.

Potom je predsjedavajući pozvao voditeljstvo skupštine da zauzmu svoja mjesta.

Za zapisničara predsjednik predlaže Nevenku Martinović te pita da li ima još prijedloga. Budući da nije bilo, daje ovaj prijedlog na usvajanje. 

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali za zapisničara  Nevenku Martinović .

Za ovjerovitelje zapisnika predsjednik  predlaže Darka Despota i Franju Tanića.

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedavajući daje ovaj prijedlog na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali Darka despota i Franju Tanića za ovjerovitelje zapisnika.

Na kraju ove točke, predsjedavajući  daje prijedlog verifikacijskog povjerenstva: za predsjednika predlaže Silvestra Štefović, a za članove Damira Zajček i Stevu Šantalab.

Nije bilo drugih prijedloga, pa predsjedavajući daje ovaj prijedlog na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno izabrali verifikacijsko povjerenstvo u sastavu:  Silvestar Štefović – predsjednik, Damir Zajček i Stevo Šantalab – članovi.

Ispred svih izabranih radnih tijela skupštine, predsjedavajući Petrić se zahvalio  na ukazanom povjerenju vođenja skupštine, uz napomenu da će nastojati biti brzi i učinkoviti.

Predsjedavajući zaključuje ovu točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Predsjedavajući poziva  predsjednika Verifikacijskog povjerenstva da podnese izvješće.

Silvestar Štefović – predsjednik Verifikacijskog povjerenstva daje izvješće u kojem kaže da je skupštini nazočno 47 zastupnika od ukupno 66 odnosno 65 članova skupštine budući da je  66-ti član skupštine predsjednik savjeta vatrogasne mladeži koji je u ovom slučaju ujedno i predsjednik zajednice, a to je njegova malenkost.

Dakle skupštini je nazočno 47 od ukupno 65 članova skupštine, što znači natpolovična većina članova i stoga se mogu donositi pravovaljane odluke.

Popis članova skupštine se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje  treću točku dnevnog reda.

Točka 4.

Glede ove točke, predsjedavajući kaže da je zapisnik sa izborne sjednice skupštine koja je održana 2. lipnja 2017. godine u Malim Zdencima poslan u materijalima za ovu sjednicu skupštine.

Predsjedavajući otvara raspravu i pita da li ima neka dopuna ili izmjena zapisnika.

Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjedavajući daje zapisnik na usvajanje.

Zastupnici skupštine su jednoglasno prihvatili zapisnik sa izborne sjednice skupštine Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije održane 2. lipnja 2017. godine u Malim Zdencima.

Zapisnik sa skupštine se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu je poslan u materijalima za ovu sjednicu zajedno sa detaljnim objašnjenjem, rekao je predsjedavajući, a ako je potrebno dodatno obrazloženje dat će ga djelatnica Martinović. Stavke prihoda u financijskom planu se nisu bitno mijenjale, prihodi od županije ostaju na razini planiranih, osim prihoda od sredstava premije sredstava čija je realizacija planirana u nešto manjem iznosu. Rashodi su bitno promijenjeni, posebno u stavci plaća koja je realizirana u manjem iznosu zbog bolovanja županijskog zapovjednika pa je izvršena raspodjela sredstava na druge stavke.

Predsjedavajući je otvorio raspravu, ali se nije nitko javio za riječ pa predsjedavajući poziva zastupnike da usvoje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu.  

Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana VZ BBŽ-e za 2017. godinu se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

 Plan nabave VZ BB-e za 2017. godinu je  vezan uz financijski plan pa ga je potrebno izmijeniti i dopuniti sukladno financijskom            planu. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu je poslan sa materijalima za sjednicu skupštine.   

Predsjedavajući otvara raspravu i pita da li se netko javlja za riječ.

Rasprave nije bilo pa predsjedavajući daje prijedlog Izmjene i dopune plana nabave VZ BBŽ-e za 2017. godinu na usvajanje.

Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2017. godinu.

Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave VZ BBŽ-e za 2017. godinu se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

      Cjeloviti Program rada VZ BBŽ-e za 2018. godinu je poslan u materijalima za ovu sjednicu.  Program rada je podijeljen u nekoliko skupina gdje su pobrojane sve  aktivnosti i zadaci koje vatrogasna zajednica planira izvršiti. Svakoj aktivnosti je dodijeljen konto odnosno određen trošak te izvor financiranja. Predsjedavajući je pobrojio samo neke od važnijih aktivnosti koje nas očekuju u narednoj godini kao što je državno natjecanje mladeži, uvođenje UVI-ja te formiranje vatrogasnog operativnog centra za koji smo i planirali financijska sredstva. Također smo planirali i neke investicije odnosno uređenje kampa u Fažani,  a koji djelomično ovisi o radovima  koje je dogovorila Hrvatska vatrogasna zajednica.

Predsjedavajući otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa predsjedavajući poziva zastupnike da dizanjem ruke potvrde prijedlog programa rada.

Zastupnici skupštine su jednoglasno prihvatili Program rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Program rada VZ BBŽ za 2018. godinu se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zatvara točku dnevnog reda.

Točka 8.

            Uvodnu riječ o financijskom planu je dao predsjedavajući gdje je rekao da je rukovodstvo zajednice, on kao predsjednik i zapovjednik te njihovi zamjenici obavili razgovor za županom glede financiranja vatrogasne zajednice koje nije bilo zadovoljavajuće. Već nekoliko godina se ukazivalo na nedostatak financijskih sredstava budući da je  dosadašnji proračun županijske zajednice omogućavao samo redovan rad zajednice te obavljanje osnovnih aktivnosti iz programa rada. Prilikom razgovora suočili smo župana sa nizom problema, a razgovarali smo i operativnom centru   te sustavu UVI. Sva naša nastojanja i razgovori, pokazali su rezultata što je i vidljivo u prijedlogu financijskog plana jer nam je župan obećao, a županijska skupština i potvrdila sredstava  u iznosu od 1.000.000,00kn.   Sa ovim sredstvima, županijska zajednica će moći realizirati sve aktivnosti  iz Programa rada te kupiti ili pomoći vatrogasnim postrojbama pri kupovini vatrogasne opreme i sredstava. Zajednički ćemo napraviti kriterije kako bi navedena sredstva učinkovito utrošili.

Predsjedavajući kaže da je prijedlog financijskog plana zajedno sa detaljnim obrazloženjem poslan u materijalima za skupštinu.

Predsjedavajući otvara raspravu.

Rasprave nije bilo pa poziva zastupnike da usvoje financijski plan.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Financijski plan Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Financijski plan VZ BBŽ-e za 2018. godinu se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 9.

            Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija  te ostali zakonski propisi nalažu neprofitnim organizacijama donošenje odluke o načinu provođenja preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjenu i dopunu.

Odluka je poslana u materijalima i kao takovu bi je trebali usvojiti, rekao je predsjedavajući.

Smatra da rasprava nije potrebna već je pozvao zastupnike da usvoje odluku.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Odluku o načinu preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana.

Odluka se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 10.

            Plan nabave se temelji, odnosno prati financijski plan. Plan nabave VZ BBŽ-e za 2018. godinu je poslan u materijalima, posebna rasprava nije potrebna, stoga predsjedavajući poziva zastupnike da usvoje plan nabave.

Zastupnici skupštine su jednoglasno usvojili Plan nabave Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu.

Plan nabave VZ BBŽ-e se nalazi u privitku zapisnika.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 11.

            Pod ovom točkom se javio županijski zapovjednik koji je rekao da nećemo danas govorit o prošlim događajima i starim problemima već o jednoj drugoj stvari, a to je osnivanje Javne vatrogasne postrojbe grada Grubišnog Polja. Zapovjednik se zahvalio svima koji su pomogli oko osnivanja postrojbe, a posebno JVP Daruvar, odnosno  zapovjedniku Brandejsu i njegovom zamjeniku Kopreku.  Novoizabrani zapovjednik, koji je imenovan i potvrđen Vitomir Pintarić je sa nama, rekao je zapovjednik Mesec te ga pozvao da nam se obrati.

Zapovjednik Pintarić se obratio sa par riječI,  pozdravio sve nazočne  te rekao da traje proces osnivanja postrojbe, zahvalio se na dosadašnjoj potpori, a koju očekuje i u daljnjem radu.

Županijski zapovjednik je rekao da je zapovjednik Pintarić prvi ravnatelj odnosno drugi u cijeloj RH jer su gospoda iz DUZS zaključile da bi na čelu postrojbe trebao biti ravnatelj.

Nadalje je županijski zapovjednik govorio o radnjama koje se poduzimaju u svrhu promjene odnosno donošenja novoga Zakona o vatrogastvu jer je na sastancima još u 9. mjesecu, poslije obavljene požarne sezone  zaključeno da zakon nije dobar, posebno u zapovjednoj liniji  i da se  mora promijeniti. Zapovjednik je dao informacije koje su dogovorene na sastancima glede izrade novog zakona.

Županijski zapovjednik je zamolio nazočne predstavnike vatrogasnih zajednica za bolju suradnju te pravovremenu dostavu podataka prema županijskoj zajednici.

Također je govorio i o uvođenju sustava UVI – vođenje vatrogasnih intervencija za čije su funkcioniranje ključni podaci koji se uzimaju iz Vatroneta tako da je potrebno unijeti sve podatke u njega.

Zapovjednik je zaključio da je unesenih podatka  sve više i da  polako napredujemo.

Zapovjednik je govorio i o povlačenju financijskih sredstava iz fondova Europske unije za potrebe zaštite i spašavanja gdje je na raspolaganju  300 mil. eura.

Također je spomenuo i održavanje državnog vatrogasnom natjecanja za mladež koje se planira održati u Zadru.

Zapovjednik je spomenuo i suradnju vatrogasnih zajednica općina i gradova sa županijskom zajednicom koja je dobra, ali uvijek može biti i bolja, a posebno je pohvalio vatrogasne postrojbe koje su sudjelovale na izvanrednoj dislokaciji te time i ostvarili financijska sredstva u iznosu 177.588,61 kn iz državnog proračuna koja su utrošena namjenski za kupovinu vatrogasne opreme.

Na kraju izlaganja, zapovjednik je govorio o intervencijama uspoređujući ih sa proteklom godinom.

Također se osvrnuo i na financijska sredstva koja ćemo  imati na raspolaganju naredne godine,a sami iznos sredstava govori da nam dolaze „bolji dani“ samo im moramo pravilno utrošiti.

Zapovjednik je poželio nazočnima sve najbolje u narednoj godini.

Predsjedavajući se zahvalio zapovjedniku na danim informacijama, posebice glede novog zakona, ali je bitno da će se sačuvati dobrovoljno vatrogastvo.

Predsjedavajući je zahvalio i zaželio svima svako dobro  u Novoj godini, puno uspjeha u poslovnom i privatnom životu te puno zdravlja.

Predsjedavajući zaključuje točku dnevnog reda kao i rad sjednice u 19:05 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

ZAPISNIČAR:                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI:

Nevenka Martinović                                                                    Đuro Petrić

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

 • Darko Despot __________________
 • Franjo Tanić  __________________