Zapisnik svi odbori 17.08.2017.

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa zajedničke 1. sjednice radnih tijela Zapovjedništva: Savjeta vatrogasne mladeži, Odbora za natjecanje i Odbora sudaca  održane  17. kolovoza 2017.god. u prostorijama vatrogasnog  doma u Severinu sa početkom u 19:00 sati.

Savjet vatrogasne mladeži:

Nazočni: Silvestar Štefović, Stevo Sedlar, Marijan Supan, Željko Čengić i Romano Bereš.

Izostali:  Jurica Pušić.

Odbor za vatrogasna natjecanja

Nazočni:  Božidar Nikolić i Darko Rupa.

Izostali: Darko Despot, Darko Forjan, Dražen Melec i Marko Pretula.

Odbor vatrogasnih sudaca:  

Nazočni:  Mladen Uršan, Ivan Rukavina, Dragica Mišić i Tomo Tišljarić.

Ostali nazočni: Zdenko Brandejs – zamjenik županijskog zapovjednika, Đuro Petrić – predsjednik i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednicu je otvorio zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs, dipl.ing. , pozdravio sve nazočne ispred zapovjedništva VZ BBŽ-e, utvrdio da su sjednici nazočni  članovi radnih tijela Zapovjedništva predloženi od svojih koordinacija, imenovani    na  sjednici Zapovjedništva i verificirani na sjednici Predsjedništva.  Članovi radnih tijela biraju predsjednika i zamjenika iz svojih redova, rekao je zapovjednik.

Dnevni red je bio poslan sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik Brandejs pita da li ima netko dopunu dnevnog reda.

Zapovjednik je ipak pročitao dnevni red.

DNEVNI  RED:

  • Izbor predsjednika radnog tijela:
  • Savjeta vatrogasne mladeži
  • Odbora za natjecanje i
  • Odbora sudaca –  u Odboru su svi suci jer ih imamo samo 13 i to iz samo nekoliko vatrogasnih zajednica pa bi bilo dobro da ove zajednice koje imaju više sudaca izaberu svojeg predstavnika, recimo Bjelovar, Uršan je bio prije predsjednik Odbora sudaca, rekao je zapovjednik. 

Slijedeća točka je:

  • Dogovor oko održavanja:
  •  susreta prijateljstva pomlatka i vatrogasne mladeži
  • županijskog vatrogasnog natjecanja za mladež –  koje moramo održati ove godine i ono je izlučno budući da naredne godine državno natjecanje za mladež, rekao je zapovjednik.

Zadnja točka je:

  • Različito.

Zapovjednik Brandejs je dao dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

            Zapovjednik Brandejs je pročitao članove Savjeta vatrogasne mladeži izabranih na koordinacijama , utvrdio da je odsutan jedan član i to iz koordinacije Grubišno Polje, te pozvao nazočne članove Savjeta da između sebe predlože predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta u narednom mandatu. Zapovjednik Brandejs je predložio da se poslije izbora predsjednika i zamjenika  izaberu i zamjenici članova Odbora, to do sada nismo imali, ali bi bilo dobro da ne dolazimo u situaciju da nemamo kvorum.

Član Savjeta ispred koordinacije Daruvar, Marijan Supan je za predsjednika Savjeta o predložio Silvestra Štefovića, dosadašnjeg predsjednika.

Ostali članovi su podržali prijedlog.

Silvestar Štefović je za zamjenika predsjednika predložio Marijana Supana. Svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da  on dolazi iz zajednice koja je na drugoj strani  županije tako da je dobra pokrivenost.

Zapovjednik Brandejs daje prijedloge na usvajanje.

Članovi Savjeta su jednoglasno izabrali SILVESTRA ŠTEFOVIĆA za predsjednika Savjeta vatrogasne mladeži vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, a za zamjenika MARIJANA SUPANA za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Slijedeći je Odbor za vatrogasna natjecanja pa je zapovjednik Brandejs   pročitao članove odbora i utvrdio da  su sjednici nazočna samo 2 od 6 članova Odbora, dakle nemamo kvorum pa se ne može  izvršiti izbor predsjednika. Brandejs kaže da je obavio razgovor sa Despotom koji je bio predsjednik ovog Odbora u prethodnom mandatu i da je on suglasan da i ovaj mandat bude predsjednik, ali je potrebito izabrati zamjenika što ćemo učiniti na drugoj sjednici.

 Glede Odbora sudaca, zapovjednik je rekao da oni nisu predloženi ispred koordinacija zato jer ih imamo malo i samo iz nekoliko zajednica tako da smo na sjednicu pozvali sve suce koji će između sebe izabrati predsjednika i zamjenika. Sjednici je nazočno 6 sudaca i možemo izvršiti izbor.

Budući da nije nitko imao prijedlog, zapovjednik Brandejs je  za predsjednika Odbora sudaca predložio Mladena Uršana koji je bio i u prethodnom mandatu, a za njegovog zamjenika je predložena Dragica Mišić iz VZG Bjelovara.

Članovi Odbora vatrogasnih sudaca su jednoglasno izabrali MLADENA URŠANA za predsjednika Odbora vatrogasnih sudaca, a DRAGICU MIŠIĆ za zamjenicu predsjednika za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godina.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 2.

Ovu točku bi trebali odraditi novi Odbori, ali Odbor za natjecanje nije se odazvao pa ćemo zajednički odraditi ovu točku, rekao je zapovjednik Brandejs.

U Programu rada planirali smo održavanje susreta prijateljstva kao i svake godine, ali imamo obavezu održati i županijsko natjecanje za vatrogasnu mladež koje će biti izlučno budući da je iduće godine državno natjecanje vatrogasne mladeži. Predsjednik Savjeta mladeži   Štefović je već obavio neke razgovore sa dužnosnicima iz VZO Severin koji su izrazili želju da bi bili domaćini susreta i županijskog natjecanja. Sastanak je zakazan ranije kako bi mogli pregledati teren i njihovu opremu da vidimo čime raspolažu te da dogovorimo  kako i na koji način im pomoći za ostatak potrebne opreme potrebne za 4 discipline natjecanja. Također se moramo dogovoriti oko datuma održavanja, rekao je zapovjednik Brandejs.

Nakon rasprave  utvrđeno je da bi 17. rujna bio najprihvatljiviji datum jer nam još ostane i

dosta vremena za pripremu ekipa.

U raspravu se uključuje predsjednik SVM Štefović koji kaže da je u načelu obavljen razgovor sa Severinom, teren je zadovoljavajući, ima i betonskog dijela, a glede opreme uvijek se je rješavala na neki način jer  na području županije imamo dovoljno opreme.

Za riječ se javio zapovjednik VZO Severin Babec koji je rekao da je za njih mjesec rujan malo kritičan budući da je to vrijeme berbe grožđa pa će biti problem ljudstva, a također  su krenule i utakmice  pa je upitno korištenje igrališta.

U raspravu se uključuje predsjednik Petrić koji napominje da moramo ove godine održati županijsko natjecanje za mladež kako bi poštivali Pravilnik o natjecanjima koji govori da se izlučna natjecanja moraju održati godinu dana prije državnog natjecanja.  Petrić kaže da je upitno održavanje kvalifikacijskih natjecanja po zajednicama neke će odraditi, a neke i neće pa predlaže da sve ekipe vatrogasne mladeži sudjeluju na županijskom natjecanju iz razloga što imamo mali broj ekipa mladeži.

Rasprava je bila glede datuma održavanja 17. rujna i održavanja utakmice istog datuma te je pitanje  kada bi natjecanje završilo budući da je u 17:00 sati utakmica. Zaključeno je da bi natjecanje trebalo završiti na terenu do 13:00 sati što ne bi bio nikakav problem za održavanje utakmice.

Na kraju rasprave donesen je

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

da će se Susret prijateljstva pomlatka i vatrogasne mladeži i županijsko vatrogasno natjecanje za mladež održati 17. rujna 2017. godine nas nogometnom igralištu  u Severinu sa početkom u 9:00 sati.

Prijava ekipa je zaključno do ponoći 10. rujna 2017. godine. Prijave ekipa za županijsko vatrogasno natjecanje su isključivo putem „Vatroneta“, a ostali učesnici mogu i e-mailom, fax-om ili pisanim putem u Ured zajednice. Na natjecanju će se izvodit dvije vježbe. Nakon prijavljenog broja ekipa odredit ćemo i broj sudaca te zatražiti pomoć u suđenju od susjednih županijskih vatrogasnih zajednica.

Budući da je uočen nedostatak brentača, zapovjednik Brandejs je izvijestio nazočne o mogućnosti kupnje istih u JVP Daruvara i to po povoljnoj cijeni budući da oni ostvaruju  25% rabata od firme „Pastor“.

Predsjednik Petrić je podsjetio na važeću odluku o dodjeli 3.000,00 kn domaćinu županijskog natjecanja  kao pomoć za kupovinu vatrogasne opreme.

Tajnica je postavila pitanje prehrane na natjecanju. Kroz raspravu je zaključeno da se svim učesnicima pripremi  uobičajena prehrana u vidu peciva sa hrenovkom te sokovi.

Nadalje je uslijedila diskusija što napraviti u slučaju lošeg vremena, zatim definiranje odbora na natjecanju: prijemni i obračunski, medalje, pehari, diplome, osiguranje od nezgode i medicinsko osiguranje, obilježavanje terena i postavljanje opreme i dr.

Nakon završetka točke dnevnog reda glede susreta i natjecanja, zapovjednik Brandejs je rekao   da moramo ponovo zakazati sastanak Odbora za natjecanje kako bi izabrali predsjednika i zapovjednika. 

Točka 3.

Ponovo je uslijedila rasprava glede potrebite opreme za natjecanje kao i prehrane te dogovor oko pripreme terena za natjecanje te podjela.

Zapovjednik je zaključio sjednicu u 19:50 sati.

Tijek sjednice je snimljen.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović

ZAMJENIK

                                                       ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA:

                                                    Zdenko Brandejs,dipl.ing.