zapisnik ŽVZ 04.04.2018. G Polje

Z  A  P  I  S  N  I  K

            sa sjednice Županijskog vatrogasnog zapovjedništva Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  održane 4. travnja 2018. godine u  prostorijama Vatrogasne zajednice grada Grubišnog Polja,   sa početkom u 19,00 sati.

Nazočni:  Željko Mesec, Davor Đalog, Josip Heger, Zdenko Brandejs, Darko Novotni, Robert Rezler, Božidar Nikolić, Josip Finek, Branislav Despetović, Marijan Supan, Igor Novaković, Elemir Bereš, Ivan Čer, Željko Sudaš, Boris Tomšić i Tomislav Kunješić (nije se potpisao).

Izostali:  Stevo Šantalab, Stjepan Anžlovar, Željko Seđak, Goran Vinković, Antonio Babec, Dražen Melec, Dejan Pretković i Goran Zdelar.

Ostali nazočni:  Saić Matias – zamjenik zapovjednika VZO Šandrovac, Silvestar Štefović – predsjednik SVM, Vitomir Pintarić – zapovjednik JVP Grubišno Polje, Đuro Petrić – predsjednik i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednici je nazočno 16 članova zapovjedništva i jedan zamjenik zapovjednika, dakle 17 od 24 što je natpolovična većina te se mogu donositi odluke.

            Sjednicu otvara županijski zapovjednik i predlaže slijedeći

DNEVNI  RED:

 • Usvajanje zapisnika sa sjednice Zapovjedništva održane 20. lipnja  2017. godine, u Bjelovaru,
 • Donošenje Poslovnika o radu:
 •  Zapovjedništva
 • Operativno tehničkog stožera
 • Savjeta vatrogasne mladeži
 • Odbora za vatrogasna natjecanja
 • Odbora vatrogasnih sudaca
 • Provođenje programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini
 • Izvješće o stanju opremljenosti središnjih DVD-a,
 • Izvješće o intervencijama za proteklo razdoblje,
 • Ažuriranje podataka – operativni planovi
 • Zaključci sa sjednice Savjeta vatrogasne mladeži
 • Prijedlog organizacije susreta prijateljstva vatrogasne mladeži
 • Izmjena Pravilnika o susretu
 • Raspis za domaćina susreta prijateljstva vatrogasne mladeži,
 • Informacija o kampu u Fažani,
 • Državno natjecanje za mladež,
 • Različito

Nazočni donose jednoglasnu

odluku

o prihvaćanju dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

      Zapisnik sa zadnje sjednice Zapovjedništva je bio poslan sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik pita da li netko ima primjedbu ili dopunu. Budući da se nije nitko javio za riječ, zapovjednik daje zapisnik na usvajanje.

      Članovi Zapovjedništva donose jednoglasnu

Odluku

o prihvaćanju zapisnika sa sjednice Zapovjedništva održane 20. lipnja 2017. godine u Bjelovaru.

Točka 2.

      Poslije održane sjednice skupštine, predsjedništvo je donijelo Poslovnike o radu svojih tijela pa isto tako i zapovjedništvo treba donijeti Poslovnike o radu svojih odbora.

Prijedlozi Poslovnika su poslani sa materijalima za sjednicu pa zapovjednik pita da li ima neka primjedba na poslovnike.

Zapovjednik Kunješić daje primjedbu na Poslovnik o radu OTS-a sa napomenom da se u članku 4. i 6. riječ „SAVJET“ zamijeni sa riječju „OTS“ jer je to ostalo od Pravilnika o radu Savjeta vatrogasne mladeži.

Također pita da li je u redu članak 4. Pravilnika o radu savjeta vatrogasne mladeži koji govori o izboru predsjednika savjeta. U ovom Pravilniku piše da predsjednika savjeta i njegovog zamjenika bira Zapovjedništvo, a uvijek do sada predsjednik Savjeta se birao između članova Savjeta.

Uslijedila je rasprava u kojoj je zaključeno da se u Poslovniku o radu OTS-a ispravi odnosno riječ „Savjet“ zamijeni sa riječju „OTS“ u cijelom Pravilniku.

Također u Pravilniku o radu savjeta vatrogasne mladeži ispravlja se članak 4 koji glasi

“  Savjet ima predsjednika i zamjenika koji se biraju iz redova Savjeta na vrijeme od 4 godine.“

Nakon rasprave i prijedloga izmjena ili dopuna Pravilnika, nazočni su se složili da pravilnici moraju biti usklađeni sa statutom.

 Županijski zapovjednik zaključuje raspravu i daje Poslovnike na usvajanje.

Zapovjedništvo donosi jednoglasnu

Odluku o usvajanju Poslovnika o radu:

 • Zapovjedništva
 • Operativno tehničkog stožera
 • Savjeta vatrogasne mladeži
 • Odbora za vatrogasna natjecanja
 • Odbora vatrogasnih sudaca

Zapovjednik utvrđuje da su pravilnici usvojeni i da će se još jednom provjeriti i uskladiti sa Statutom.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 3.

      Za ovu točku su bili poslani materijali, a kao prvo je „Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini“ koji je donijela Vlada RH. Zapovjednik pita da li ima netko primjedbu ili pitanje vezano za neku točku iz Programa. Zapovjednik je istaknuo neke od bitnih točaka Programa, a jedna od njih je ona koja govori o vozilima za provođenje planskih dislokacija  točka 9. d). Radi se o cisternama   iz Programa robnih rezervi, gdje se svake godine događa da se ta vozila povuku, ali bez vozača pa se vrate u svakakvom stanju. Svake godine smo tražili da sa tim vozilima idu i naši vozači. I sada su naša dva vozila u Slavonskom Brodu prema zahtjevu Ministarstva koja su ih i angažirala.  Dakle u ovoj točci  je novina da će ta vozila biti angažirana tijekom ljetne sezone ili neke druge potrebe, ali sa vozačima.

Nadalje, županijski zapovjednik je istaknuo točku 27. b koji govori: 

 Jedinica područne (regionalne) samouprave zajedno s vatrogasnom zajednicom županije dužna je, u županiji u kojoj to još nije učinjeno, formirati županijski vatrogasni operativni centar. Vatrogasne zajednice županija su zajedno s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom dužne osigurati sve tehničke uvjete u županijskom vatrogasnom operativnom centru za implementaciju i započeti s probnim i nastaviti s operativnim radom na UVI-ju.

To spominjemo iz razloga što je u točci 27. d rečeno:

       Do potpunog funkcionalne uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka (UVI), vatrogasne zajednice županija (one koje nisu u potpunosti prešle na UVI) dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Vatrogasnom operativnom središtu (VOS – u) kontinuirano, odmah po završenoj intervenciji, osigurati dostavljanje izvješća u elektroničkom obliku o svim vatrogasnim intervencijama na području županije sukladno propisanoj uputi i obrascu.

Zapovjednik pita da li netko znade koji je to obrazac. Ti obrasci su na CD-u sa uputama za izvršenje intervencija na državnom nivou, ali ti obrasci se šalju svake godine. Zapovjednik je rekao da će on naći te obrasce i poslati ih e-mailom u zajednice. Jedini koji redovito unose intervencije u UVI je JVP Daruvar i DVD odnosno VZO Šandrovac. Ako nećemo imati drugo rješenje morat ćemo dostavljati izvješće o intervenciji na tom obrascu kojeg ću vam dostaviti, rekao je zapovjednik. Taj obrazac nije ništa posebno, ima par stvari koje se moraju upisat.

Zapovjednik Brandejs kaže da su sada u taj Program ubacili i motriteljske službe što je malo sa lokalne razine nejasno jer je sada tu dodana i Civilna zaštita. Oni su danas u gradu imali sastanak vezano za Program aktivnosti koji se u većini odnosi na priobalje. Inspektori mogu doći u nadzor prilikom čega će između ostaloga tražiti i očevidnik o čišćenju prilaznih puteva svim važnijim objektima koji su pod gradom,a kojeg je dužna voditi lokalna uprava. Dakle ima puno nejasnoća, miješa se Civilna zaštita, procjene zbunjuju lokalnu upravu, a svi znamo da su jedina  operativna snaga spašavanja – vatrogasci.

Županijski zapovjednik napominje točku 36. koja govori o dislokacijama što je uobičajeno, točka 40. Plan angažiranja vatrogasnih snaga, tu je i podatak koji je tražen e-mailom od Kneževića iz HVZ-a gdje se traže vozila, ljudi, vrijeme okupljanja, a na kraju zbrirno podatak 50 vozila i 500 vatrogasaca. To se ne odnosi na jednu županiju već na sve županije.

Zapovjednik skreće pozornost na točku 41. c – Planska  dislokacija za koju je uvijek trebalo planirati od 8 – 12% vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe), te maksimalno 20% od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za pružanje ispomoći. Ako gledamo podatke u Vatronetu koji govori da imamo oko 940 operativnih vatrogasaca, 20% bi bilo nekih 188 vatrogasaca.

Zapovjednik Kunješić pita vezano za popis koji je trebalo dostaviti i kaže da prema iskustvu iz prijašnjih godina kao i lani vezano za izvanrednu dislokaciju u Split – prvenstveno govori u ime VZG Garešnica – koja ima oko 60 operativnih vatrogasaca, a uspio je angažirati 4 profesionalna i jednog dobrovoljnog vatrogasca koji je zaposlenik gradskog komunalnog poduzeća. Htio je naglasiti da iako imaju operativne vatrogasce (sa položenim ispitom, liječničkim pregledom) nisu ih u mogućnosti angažirati jer su zaposleni. Prema navedenom stanju, VZG Garešnica ne može nikoga planirati za dislokaciju. Zapovjednik Kunješić ističe još jedan problem kojeg je mislio iznijeti pod točkom „Razno“, ali će se nadovezati na ovu točku. U JVP Garešnica postoji problem sa viškom sati zaposlenih vatrogasaca, uvjetovano sa bolovanjem gdje je na početku bilo 5 vatrogasaca, sada su trenutno 3 vatrogasca na bolovanju. Tu je još korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine tako da  je mišljenja da JVP Garešnica neće moći učestvovati u dislokaciji.

Županijski zapovjednik  je odgovorio da sve mi to znamo i da je komentirat suvišno, ali tu je Program aktivnosti koji je donijela Vlada  i jedino što  možemo  je očitovati se pismenim putem na dopis koji je poslala DUZS u kojem bi naveli da ne možemo staviti na raspolaganje  vatrogasne snage kao ni vozila. Zato je zamolio zapovjednike da naprave dopis sa potpisom i pečatom prema županijskoj zajednici pa ćemo sve objediniti i poslati dopis prema DUZS.

Zapovjednik Kunješić pita što će značiti ako se to napiše s obzirom  na pravilnik koji propisuje postotak vatrogasaca pripadnika interventne postrojbe u postrojbi u odnosu na broj vatrogasaca.

Županijski zapovjednik odgovara da ne zna što će to značiti i da ne zna kako da se postavi u odnosu na nadređene. Ponovo se vraća na sastanak kod glavnog vatrogasnog zapovjednika u 2016. godini kada je tražio da se    operativni vatrogasci opreme propisnom zaštitnom opremom pa mu je glavni vatrogasni zapovjednik odgovorio da ima HVZ-u pa neka traži njih. HVZ je također odgovorio da oni ne raspolažu potrebnom opremom. Potom je uputim dopis u DUZS i HVZ u kojem je napisao da ne može staviti na raspolaganje  operativne snage budući da nisu opremljeni  zaštitom opremom propisanu  u Programu aktivnosti tako da u 2016. godini nismo nikoga slali na dislokaciju.

Zapovjednik Kunješić kaže da je potrebno objašnjenje zbog nazočnosti pročelnika, jer ako dobrovoljni vatrogasac ode na dislokaciju, izgubit će posao. Oni mogu učestvovati na dislokacijama u svoje slobodno vrijeme, ako su recimo na godišnjem, ali izvanredne dislokacije se ne mogu planirati i nikada se ne zna koliko će trajati.

U raspravu se uključuje zapovjednik Đalog koji kaže da se javna postrojba uvijek držala odredbe koja propisuje određeni postotak vatrogasaca koji se daje na raspolaganje. Međutim, ove godine smo odgovorili na dopis ispred VZG Bjelovara u kojem smo naveli da na redovnu dislokaciju možemo uputiti jednog profesionalnog vatrogasca u smjenama po 15 dana te po mogućnosti dva dobrovoljna vatrogasca. Za izvanrednu dislokaciju ćemo uputiti određeni broj profesionalnih vatrogasaca sukladno situaciji, a ne umanjujući operativnu spremnost javne postrojbe. Glede vozila, VZG Bjelovara nema na raspolaganju ni jedno vozilo kako za redovnu tako ni za izvanrednu dislokaciju. Jednostavno rečeno, poslat ćemo ono što budemo mogli i smjeli, rekao je zapovjednik Đalog. Dopisom je vidljivo   da se traži stotine  vatrogasaca iz svih županija , što je totalno van svake logike . Đalog kaže da je Program aktivnosti uvijek isti, a svaki zapovjednik će poslati onoliko koliko je u mogućnosti jer je svjestan da ga nitko neće spasiti odgovornosti u slučaju ne pokrivanja područja djelovanja.

Glede problema kod kolege Kunješića, mislim da je tu sve jasno i definirano radnim pravom i zakonom.  I u JVP Bjelovar je bila kritična situacija budući da je u jednom periodu bilo 30% djelatnika na bolovanju. Zapovjednik Đalog daje sugestiju da treba odgovorit prema županijskom zapovjedniku da će se postupit sukladno odredbi, ali prema mogućnosti i ne umanjujući operativnost   postrojbe.

Zapovjednik Brandejs kaže da su JVP-e osnovane temeljem procjene sa određenim brojem vatrogasaca, ali se nigdje ne spominje da bi ti vatrogasci trebali ići na dislokaciju, ako bi išli taj broj bi bio veći. U Planu zaštite od požara moralo je biti navedeno ovih 8 -12% profesionalnih vatrogasaca te 20% dobrovoljaca. U DUZS se već godinama govori da bi se dodatne snage koje su u intervencijskog državnoj postrojbi trebalo dodatno platiti, ali na neki način i stimulirati dobrovoljce koji izlaze na intervencije kroz omogućavanje nekih benefita. Međutim, to još uvijek nije riješeno. Brandejs kaže da je u Županiji tražio Plan zaštite od požara za županiju kao i Procjenu jer smatra da bi vatrogasci trebali dati svoje mišljenje. U Procjeni, dosta stvari nije  dobro odrađeno, a u izradi Plana zaštite od požara bi trebali učestvovati vatrogasci. Brandejs kaže da kada se donose bilo kakvi Pravilnici o izradi Procjene i Plana svi su uključeni samo ne vatrogasci. Svaka postrojba ima donesen Plan zaštite od požara za svoje područje za koji snosi odgovornost, a angažiranje vatrogasaca mimo područja pokrivanja dovodi u pitanje odgovornost zapovjednika,   HVZ-a također traži popise vatrogasaca za dislokaciju, a u proteklom razdoblju smo od njih dobili u 2 navrata 10 kompleta  zaštitnih odijela  i čizama neodgovarajućih brojeva, dakle ono što ne možemo nikom dati jer su veliki brojevi. Zapovjednik Brandejs govori  o nedostatku raspoloživih vatrogasnih snaga za dislokacije navodeći primjer da u gradu Daruvaru ima 56 operativnih vatrogasaca upisanih, a kada bi trebalo može se računati samo na profesionalne vatrogasce. Nadalje je govorio o odgovornosti nadležnih zapovjednika prilikom angažiranja vatrogasaca. Također je rekao da jednom moramo reći da u biti dobrovoljnih vatrogasaca nemamo koje bi mogli po potrebi angažirati.  Mi možemo računati jednino na profesionalne vatrogasce i na one dobrovoljne koji su zaposleni u gradskim ili komunalnim službama. Istovremeno moramo zadovoljiti zakonske propise koji traže da svaki DVD ima 10 odnosno središnje društvo 20 operativnih  vatrogasaca jer se to prilikom nadzora utvrđuje. Mi te ljude moramo osposobiti,  moramo ih poslati na liječnički pregled, i to sve košta, a od njih u biti nemamo ništa jer ne možemo na njih računati, imamo ih samo na papiru.   

Zapovjednik Brandejs kaže da moramo početi ozbiljno razmišljati svi, počevši od glavnog vatrogasnog zapovjednika te jasno progovoriti o postojećoj situaciji. Također je spomenuo i autocisternu iz Ministarstva gospodarstva koja je na raspolaganju u JVP Daruvar, a za koju su dobili naredbu za slanje  u Slavonski Brod. To se događa uvijek, a posebno  u tijeku  ljetne sezone odnosno kada je potrebna i u javnoj postrojbi, pa zapovjednik Brandejs pita zašto su je uopće i dali u Daruvar jer kada je najpotrebnija mora ići na neku drugu lokaciju. Osvrnuo se na proteklu godinu kada je dao za redovnu dislokaciju autocisternu Mercedes i što bi bilo da je dobio zapovijed   i za cisternu iz robnih rezervi za neku izvanrednu dislokaciju. Misli da mu jedino preostaje da cisternu iz robnih rezervi planira za redovnu dislokaciju.   Brandejs se ponovo osvrnuo na vatrogasne snage kojih nemamo za provođenje dislokacija, možemo jedino računati na mlade ljude koji su tek završili školovanje i nisu našli posao, ali u njih trebamo ulagati, trebamo ih osposobiti, obaviti liječničke preglede i dr. Dakle, na dopis o provođenju  dislokacija odnosno osiguranju vozila i vatrogasaca trebamo se očitovati pisanim putem prema županijskom zapovjedniku  da temeljem Procjene i Plana na svom području nemamo planirane vatrogasne snage. Zapovjednik Brandejs se također složio sa izlaganjem zapovjednika Kunješića glede vođenja evidencija o radnicima, te na koji način ispoštivati sve zakonske odredbe iz Zakona o radu, na koji način osigurati zaposlenicima sva njihova prava iz Kolektivnog ugovora, a uz istovremeno nesmetano obavljanje vatrogasne službe. Dakle tu je niz problema koje je teško ispoštivati u manjim postrojbama. Kada pitamo nadležne inspekcijske službe onda ne znaju dati odgovor, a kada dođu u nadzor, utvrđuju nepravilnosti , a ne daju naputak kako treba pravilno raditi. Na kraju rasprave, zapovjednik Brandejs kaže da je revoltiran na sve te planove, da se svake godine obećava nešto promijeniti i riješiti, posebno za vrijeme ljetne sezone, ali kasnije se sve zaboravi. Zapovjednik Brandejs  daje napomenu    o prijavi novih zaposlenika – vatrogasaca u HZZO ili HZMO gdje su nekada vatrogasci bili zajedno sa vojskom i policijom, a sada su u skupini sa komunalnim djelatnicima. Toliko o cijenjenju vatrogasne službe.

Na kraju ove točke, županijski zapovjednik je rekao da mi svi dobro znamo ove probleme. U nedavnom razgovoru sa zapovjednikom Kunješićem su zaključili da trebamo svi više međusobno razgovarati, ali na vrijeme. Spomenuo je e-mailove koje je uputio prema zapovjednicima postrojbi tražeći mišljenja, ali se očitovalo samo nekoliko. Zato, još jednom moli sve zapovjednike koji to nisu učinili da se očituju na Program aktivnosti pisanim putem kako bi mogli poslati dopis spram DUZS i HVZ ispred županije.    Trebali smo dati svoje mišljenje na program aktivnosti još tamo u 12.-om mjesecu kada je traženo, nismo se očitovali, da jesmo ne znam da li bi nešto promijenili, ali nismo ni pokušali. Program je donesen i moramo postupiti sukladno programu.

Brandejs predlaže zaključak ove točke: Svaka vatrogasna zajednica grada ili općine   treba napisat dopis u kojem stoji da nema za dislokaciju  na raspolaganju vatrogasne snage ni vozila.

Županijski zapovjednik se složio sa prijedlogom zaključka te zaključio točku dnevnog reda.

Točka 4.

            Još početkom drugog mjeseca poslan je dopis odnosno tabele u vatrogasne zajednice za središnja društva da sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ispune podatke iz tabele da bi mogli dobiti neka sredstva za kupovinu opreme.

Zapovjednik je predočio prisutnima tabelu po zajednicama, koja nije zadovoljavajuća jer puno toga fali. Radi se o općekorisnim funkcijama šuma gdje nam je na sjednici koordinacije bilo obećano da će se iz tih sredstava ići u nabavu opreme. Zapovjednik je napravio i zbirno izvješće za županijsku zajednicu  u kojem je vidljivo koliko nam i čega treba sukladno Pravilniku.

Zapovjednik Kunješić kaže da Pravilnik govori da moraš imati propisanu opremu, ali ne i da mora biti ispravna.

Županijski zapovjednik ističe članak 48. Pravilnika – zaštitne odore, gdje je u podacima iz tablice vidljiv manjak od 148 komada, što mu baš i nije jasno.

Zaključak je da smo tablicu pripremili i još ćemo je dopuniti kada dobijemo sve podatke, pa ako će se ići u nabavu opreme preko HVZ-a iz sredstava opće korisnih funkcija šuma za sve županije, imat ćemo pripremljene podatke.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Županijski zapovjednik je izvijestio nazočne zapovjednike o broju događaja i vatrogasnih intervencija za razdoblje siječanj – ožujak uz napomenu da su podaci slični kao i prijašnjih godina, iako se očekivao porast zbog učestalih kiša odnosno poplava.    Dakle, u ovom periodu imamo zabilježen 121 događaj i 150 intervencija, fali jedno izvješće, ali to ne bi bitno promijenilo izvješće. Zapovjednik je detaljno pročitao podatke iz izvješća.

Budući da se već govori o intervencijama, zapovjednik se zahvalio svima onima koji su odgovorili na dopis u kojem smo tražili podatke da se pripremimo za eventualne poplave prema svojim područjima odgovornosti, a po mogućnostima i za područje županije. O tome problemu smo razgovarali i na jednom sastanku u županiji. Dobio sam odgovor gdje bih u prvih sat vremena bilo na raspolaganju 110 dobrovoljnih vatrogasaca, bez profesionalnih, dakle mi bi u sat vremena imali na raspolaganju nekih 200-tinjak vatrogasaca. Stoga je županijski zapovjednik na sastanku u županiji postavio pitanje, tko bi mogao skupiti toliko organiziranih ljudi, i koje bi to bile snage  u tako kratkom vremenu. Zapovjednik zaključuje da mi možemo odraditi puno toga, ali ono za što smo namijenjeni. Kada se na sastanku razgovaralo o provođenju dislokacije kroz ljetnu sezonu sa istim sredstvima kao i prijašnjih godina na priobalju, onda su njihovi zapovjednici rekli da oni nemaju dovoljno ljudi – sezonskih vatrogasaca, a kada se reklo da će sredstva biti povećana, nisu imali nikakve primjedbe.

Mi za naše područje možemo biti sigurni da ćemo ga pokriti. Zapovjednik je napomenuo područje Čazme gdje je sve bilo besprijekorno odrađeno.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 6.

            Budući da su neke zajednice imale nadzor od strane inspektora Civilne zaštite što je izazvalo paniku jer nisu pripremili potrebite Planove, a sve zajednice su dobile ogledni primjerak Plana zaštite i spašavanja koji su izradili zapovjednik Brandejs i njegov zamjenik Koprek, dakle trebalo  je samo prilagoditi i uvrstiti podatke. Neki su to odradili već ranije, a neki će odraditi. Zapovjednik kaže da taj isti Plan koji su napravili za inspektora Civilne zaštite naprave i za inspektora Zaštite od požara. Taj plan se zove Operativni plan postupanja, čiji je ogledni primjerak poslan još 2015. godine prema zajednicama. Zapovjednik je zamolio da sve zajednice koje su izradile planove za Civilnu zaštitu pošalju e-mailom u županijsku zajednicu jer i mi imamo obavezu ažuriranja plana.

Zapovjednik Brandejs kaže da je pitao inspektora Dolića po kojem on to Pravilniku traži Operativni plan postupanja, ali mu nije odgovorio. Vatrogasne postrojbe imaju izrađene Procjene, a na temelju njih Planove u kojima sve piše, pa mu nije jasno zašto moramo imati Operativne planove i kojim zakonom su oni propisani. Ako imamo Plan zaštite od požara koji je izrađen po propisanoj metodologiji nije nam potreban Operativni plan. U planu zaštite od požara se sve vidi: koliko imamo DVD-a, tko je odgovoran, u kojem se vremenu izlazi i drugo. Plan mora biti usklađen svake godine i mora ga donijet općinsko ili gradsko vijeće. Zajednice mogu imati Operativne planove da bi mogle lakše postupati, ali nisu obavezne. Ako će inspektor baš inzistirati – promijenit ćemo samo naziv Plana iz Plan zaštite u Operativni plan, rekao je Brandejs. Naši su temeljni dokumenti po kojima moramo raditi procjena i na temelju nje Plan zaštite od požara za određeno područje.

Županijski zapovjednik kaže da je prvi nadzor od strane inspektora Civilne zaštite odrađen 2016. godine u županijskog zajednici.

Zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda.

Točka 7.

Županijski zapovjednik je dao riječ predsjedniku savjeta vatrogasne mladeži da izvijesti nazočne zapovjednike o zaključcima koje je donio Savjet, a to su: prijedlog organizacije susreta prijateljstva vatrogasne mladeži, izmjena Pravilnika o susretu,  raspis za domaćina susreta prijateljstva vatrogasne mladeži i informacija o kampu u Fažani.

Predsjednik SVM Štefović je rekao da su na zadnjoj sjednici savjeta razgovarali i analizirali održani susret te utvrdili dosta nedostataka, jedan od njih je i vrijeme održavanja, pa su donijeli zaključak da se susret održi 25. kolovoza i da se raspiše natječaj za domaćinstvo, dakle da se javi zajednica koja ima uvjete te bila domaćin natjecanja, uz one 3.000,00 kn financijske pomoći, ali uz uvjet da se osigura potrebna oprema.

Štefović kaže da je županijski zapovjednik predložio kao alternativu, u slučaju da se nitko ne javi, da se susret održi na prostoru rekreativnog centra Kukavica u dogovoru sa županijom. Bio je i prijedlog od strane predsjednika VZG Bjelovara i predsjednika Odbora za natjecanja da županijska zajednica kupi opremu za mladež koja nije jeftina  i da se smjesti u jednoj od zajednica uz uvjet da oprema bude na raspolaganju po potrebi. Skloniji smo prvom prijedlogu da se susreti održavaju po zajednicama uz financijsku pomoć od 3.000,00 kn, odnosno u onim zajednicama koje mogu odraditi susret, da osiguraju opremu i ljude, a Kukavica i nabavka opreme je alternativno rješenje.

O Pravilniku o susretu, odnosno o onoj vježbi polaganja tlačnog voda je više puta raspravljano da li imati tu vježbu ili da se izbaci iz pravilnika budući da se za tu vježbu prijave jedna ili dvije  ekipe i to stvarno nema svrhe, a ta vježba nije niti definirana nikakvim pravilnikom pa  Savjet predlaže  Zapovjedništvu da se vježba briše iz Pravilnika. 

Predsjednik SVM Štefović je izvijestio nazočne da se u kampu u Fažani izvode radovi na kanalizaciji i vodovodu i još neki radovi unutar kampa zato ove godine neće biti ni seminara barem u periodu kao u proteklih godina. Smjene se planiraju kao i svake godine, radovi bi trebali biti završeni, 18. lipnja bi trebala početi 18. Svibnja. Mi imamo dogovor sa Koprivničko križevačkom županijom o podjeli bungalova, o čemu smo više puta pričali i na našim sjednicama tijela, održali smo jedan sastanak kod nas i još se planira održati u njihovoj županiji da sve točno definiramo. Za zapovjednika kampa smo i ove godine predložili Kunješića jer se traže određeni uvjeti, a on je izrazio želju da bude zapovjednik. Štefović predlaže sve zajednice koje imaju mladež da ih malo animiraju te da ih se što više prijavi za boravak budući da su lani bile ekipe iz samo dvije zajednice: Daruvara i Štefanja.  Kamp je malo poskupio, i ove godine plaćamo prehranu 200,00 kn režijskih troškova po učesniku te boravišnu pristojbu. To nije jeftino, ali se pokazalo dobrim jer ipak na taj način animiramo mladež da budu vatrogasci.

Poslije izlaganja Štefovića, županijski zapovjednik je otvorio raspravu.

Za riječ se javio predsjednik Petrić  koji je rekao da smo ove godine u naš plan „ozbiljnije“ stavili rad sa mladima gdje su planirana i određena sredstva i gdje smo dali punu podršku radu sa mladeži. Petrić je rekao da smo održali zajednički sastanak sa dužnosnicima Koprivničko križevačke vatrogasne zajednice gdje smo u načelu dogovorili podjelu i način korištenja bungalova, ali ćemo održati još jedan sastanak kod njih te poslije toga prijedloge usvojiti na našim tijelima. Također kaže da su zajednički planirali posjetiti kamp te vidjeti u kavom je stanju kako bi se mogli dogovoriti za daljnje radove. Petrić  se čuo sa načelnikom Popovićem koji je rekao da se u kampu još uvijek izvode radovi na kanalizaciji i električnim instalacijama i da u budućnosti HVZ planira uložiti značajnija sredstva u kamp, ali naravno uz učešće županijskih zajednica, vjerojatno čak i izgradnja novih bungalova koji bi trebali biti indentični.  Preporuka je načelnika da ne treba puno ulagati u bungalove, ali ih treba dovest u funkciju za budu prikladni za boravak djece. Bungalove smo podijelili na taj način da svatko koristi bungalov pored svojeg kontejnera, a bungalov u sredini bi se koristio za voditelje. HVZ planira i dalje uređivati prostor kampa, igralište, nogostupe, tako da ni narednih godina cijene boravka neće biti niže, rekao je predsjednik Petrić.

Županijski zapovjednik se vraća na susret djece i kaže da se često spominje nekakav redoslijed pa mu nije jasno o čemu se tu priča. Dobio je objašnjenje da se susret održavao svake godine u drugoj zajednici i to abecednim redom zajednica. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom održavanja susret u severinu, zaključili smo da susret ne mogu održati općinske zajednice koje nemaju uvjete, a posebno ako nemaju  ekipe djeci ni mladeži, a možda čak općinske zajednice uopće, rekao je županijski zapovjednik, a to je bio i jedan od zaključaka sa sastanku u Severinu. Zapovjednik Brandejs kaže da on može organizirati susret kod sebe, ali o tome mora odlučiti predsjedništvo. Brandejs kaže da susret može organizirati i neka općinska zajednica, ali u suradnji sa gradskom zajednicom koja će joj pripomoći sa opremom. Daruvar će uvijek pomoći zajednicama na svojem području pokrivanja, ali sigurno neće voziti opremu dalje. Ponovo se vraća na prošlogodišnji susret i kaže da su tu svi komentari suvišni i ne želi da se takvo što ponovi jer tu nije bilo ni ljudi za pripremu, teren nije bio pokošen, oprema nije bila kompletna, nije imao tko podijeliti hranu, jednom riječju katastrofa.

Zapovjednik Kunješić kaže da prošle godine nije htio učestvovati jer je  bio razočaran susretom u Čazmi budući da suđenje nije bilo po Pravilniku, odnosno na cijelom susretu nije bila suđena nijedna greška što je nemoguće od 60 ekipa da baš nitko nije napravio grešku. Štefović odgovara da u Pravilniku stoji da se vježbe izvode prema Pravilniku HVZ-a. Brandejs se ponovo vraća sa prošlogodišnji susret na kojem nismo imali dovoljno sudaca. Sudačka komisija treba reči koliko nam treba sudaca i zajedno sa Odborom za natjecanja treba voditi brigu o svemu kako bi susret bio odrađen sukladno Pravilniku. Susret treba odraditi na odgovarajući način i zauzeti stav da se tako odrađuje svake godine.

Zapovjednik Mesec traži konkretne prijedloge, mi možemo osigurat Kukavicu, prostor je idealan, ali treba imati opremu i ljude.

Brandejs kaže da su najveći problem pripreme prije te poslije susreta jer za to treba imati ljude, lako je za prostor, njega smo imali i lani u Severinu. Brandejs predlaže da se povećaju financijska sredstva na 10.000,00 kn.

Predsjednik Petrić podržava raspisivanje natječaja pa ćemo vidjet, a može se razgovarati i o kupovini opreme za mladež.

Brandejs smatra da se uz naknadu od 3.000,00 kn neće nitko javit, pa treba povećati naknadu.

Županijski zapovjednik kaže da postoji i drugi način, a to je da se susret neće održati, a zapovjednik Brandejs pita da li nas neće biti sram.

Zapovjednik Heger je govorio o susretu u Čazmi te o troškovima same organizacije, od ravnanja terena, košnje trave i drugo. Što se tiče suđenja, sama riječ govori da se radi o susretu prijateljstva, a ne o natjecanju. Smatra da se susret svakako treba održati, a vježbu polaganja tračnog voda  ne treba izbaciti jer ima ekipa koje ne mogu pripremiti mladež za vježbu sa preprekama, za brentače su im preveliki, a ipak bi učestvovali. Sve je stvar dogovora prije,  da li će biti u majicama ili u kompletnoj radnoj odori, u cipelama ili tenisicama, ali ne smijemo zaboraviti da je to susret, a samo suđenje po pravilniku treba razmotriti.

Zapovjednik Kunješić se složio po pitanju opreme, ali smatra da suđenje mora biti po pravilniku. On radi sa tom djecom mjesec dana prije susreta i onda dođu na susret i razočaraju se.

Nisam u sudačkom dijelu, a u organizacijskom dijelu uvijek smo slušali organizatora, ne znam što su se sudci prije susreta dogovorili, rekao je Heger, ali se slaže da se sudi prema Pravilniku.       

Predsjednik Savjeta Štefović još jednom pita za vježbu polaganja tlačnog voda, i kaže da su na sastanku savjeta  svi  bili da se ta vježba izbaci, iako on osobno možda i nije za to jer ona ne iziskuje posebnu opremu. Zajednice koje nemaju opremu za vježbu sa preprekama, njihova mladež od 16 – 18 godina može  izvoditi vježbu VMŠ jer za nju svi imaju opremu.

Županijski zapovjednik je zaključio raspravu i dao na usvajanje izmjenu pravilnika iz kojeg se briše vježba polaganja tlačnih cijevi.

Članovi Zapovjedništva su jednoglasno usvojili izmjenu Pravilnika  o susretu djece i vatrogasne mladeži.

Županijski zapovjednik kaže da ćemo poslati raspis za domaćina održavanja susreta, ali moramo odrediti rok. Prijedlog je da to bude zaključno sa 1. Svibnja.

Zapovjednik Kunješić kaže da prije glasovanja odredimo visinu financijske pomoći za održavanje susreta, a zapovjednik Brandejs kaže da se ona mora definitivno povećati jer je ovih 3.000,00 kn ništa, za taj iznos se ne mogu kupiti ni 3 brentače.

U raspravu se uključuje predsjednik Petrić koji kaže da je i u financijskom planu planiran iznos od 3.000,00 kn.

Brandejs predlaže iznos od 10.000,00 kn.

Uslijedila je opširna rasprava.

Županijski zapovjednik  kaže da bez obzira na iznos odobrenog financijskog plana od 1.000.000,00 kn, mi se moramo držati onog prvobitnog redovnog, prema informaciji iz županije. Ako se ostvari cjelokupni plan onda ćemo odlučiti što ćemo sa dodatnim sredstvima, a ona su ionako u planu planirana za Županijski vatrogasni operativni centar, za kojega ne znamo da li će se morati oformiti.

Županijski zapovjednik  kaže da ćemo vidjet kako ćemo završiti godinu, u financijskom smislu. Glede sredstava, odnosno održavanja susreta i natjecanja, naknade sudaca smo povećali iz 100,00 na 150,00kn, financijske pomoći domaćinu susreta prije nije bilo, sada je ona 3.000,00kn. Možemo donijeti odluku i na 10.000,00 kn kada ćemo sigurno  znati financijsku situaciju, ali za sada je ovako. Ekipa ima svake godine i sve manje, tako da se susret može odraditi sa lakoćom, a mi nismo ovdje da tjeramo biznis kroz sustav vatrogastva.

Za riječ se javio zapovjednik Supan koji se pita koliko se uopće zajednica može javiti za domaćina susreta, i tko uopće ima opremu i da li je ispravna, osim gradskih vatrogasnih zajednica. Supan  kaže da je oprema jako skupa, nekih 30.000,00 kn za jednu stazu, pa predlaže da županijska zajednica kupi opremu jer se uvijek događa oštećenje opreme ili se jednostavno izgubi pa zajednice moraju popravljati ili dokupiti dio opreme.

Županijski zapovjednik kaže da to nije točno i da u Pravilniku piše da će županijska vatrogasna zajednica platiti popravak ili izgubljenu opremu.

Zapovjednik Supan još jednom kaže da županijska zajednica mora kupiti opremu, a županijski zapovjednik ga pita, gdje ćemo je smjestiti. Supan predlaže da se smjesti u Siraču.

Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji kaže da je prije Štefovića on bio predsjednik savjeta vatrogasne mladeži te da ima puno iskustva u radu sa mladeži. Također kaže da je u ono vrijeme bio dobar vizionar jer je predvidio ovo što se događa. Davno je tražio da se podijele bungalovi, i sada nakon 10 godina to ćemo valjda i napraviti.   Također je govorio da se vatrogasni suci ne uvažavaju u onoj mjeri koliko bi trebalo i sada je nedostatak sudaca, tako da smo ostali na 13 sudaca. Predlagao je popularizaciju natjecanja u smislu da se prve ekipe, muške i ženske pošalju kamp u Fažanu o trošku županijske zajednice, ali je i to odbijeno iz razloga što je njegova ženska ekipa bila godinama prvak županijskog natjecanja. Vidljivo je da svake godine imamo sve manje djeci i mladeži, stoga predlaže da na tim natjecanjima pored medalja i pehara, djecu i mladež još nekako nagradimo kako bi ih bolje privukli. To se posebno odnosi na mladež i vježbu sa preprekama. Žalosno je da smo spali na 4 ekipe mladeži na županijskom natjecanju. Napominje svoju žensku ekipu koja je uvijek imala solidni rezultat na državnom natjecanju, ali je bilo ekipa koje uopće nije trebalo slati na natjecanje, s obzirom na njihov rezultat.

Što se tiče stimulacije, županijski zapovjednik misli da je bio dovoljan iznos od 103.000,00 kn, koliko je koštalo natjecanje.

Brandejs smatra da sve ekipe koje su stekle pravo trebaju učestvovati na državnim natjecanjima. Problem je u tome što ekipa poslije županijskog natjecanja promijeni i nekoliko svojih članova jer su im prešle godine, tako da to više nije ona ekipa iz županijskog natjecanja, a može se dogoditi  izmjena i samo nekoliko dana prije natjecanja.    

Kunješić kaže da on nije rekao da sve ekipe ne trebaju ići na državno natjecanje.

Brandejs kaže da je maloprije bilo rečeno da je potrošeno 103.000,00 kn i da neki nisu trebali ići, što smatra da nije u redu. Brandejs kaže da smo unazad 10 godina imali svakakvih događanja sa našim ekipama, ali treba težiti tome da sve idu na državno natjecanje koje su ostvarile pravo bez obzira na rezultat.

Kunješić kaže da bi predloženom stimulacijom natjecanja dobili veći broj ekipa, a samim tim i konkurenciju koja bi povećala kvalitetu ekipa.

Brandejs kaže da smo nekada kupovali radne odore svim ekipama koje su išle na natjecanje i imali smo dosta toga gdje su ekipe bile motivirane. Moramo gledati u budućnost jer ekipa nemamo.

Predsjednik Savjeta Štefović se slaže sa stimulacijom i predlaže da one ekipe koje se plasiraju na županijskom natjecanju prilikom odlaska u kamp da im se plati onih 200,00kn režijskih troškova. To ne bi bilo veliko opterećenje za županijsku zajednicu, a općinskoj ili gradskoj zajednici bi dobro došlo, i opet na neki način bi stimuliralo ekipu.

Predsjednik Petrić kaže  kada već pričamo o Fažani, da nas u budućnosti čekaju veliki troškovi.

Zapovjednik Finek predlaže da se toj djeci kupe radne odore.

Zapovjednik Kunješić utvrđuje da smo se svi složili da ekipe treba na neki način stimulirati, ne moramo sada o tome odlučiti, ali u budućnosti bi trebalo svakako donijeti neku odluku.

Županijski zapovjednik kaže da će se sve postepeno riješiti, samo moramo biti strpljivi.

Županijski zapovjednik je povezao i točku 8. Te rekao da će se državno natjecanje mladeži  održati u Zadru 29. i 30. rujna. Županijska zajednica je osigurala prijevoz, smještaj i prehranu.

Županijski zapovjednik zaključuje točku dnevnog reda. 

Točka 9.

            Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji pita predstavnike JVP-i, odnosno iznio problem pa predlaže da dogovorimo neki zajednički stav te da se uputi dopis određenim tijelima. Riječ je o višku sati koji djelatnici ostvaruju u javnim postrojbama kroz mjesečni rad. Navodi primjer za mjesec prosinac i uspoređuje mjesečni fond sati i stvarno ostvarene  radne sate uslijed čega dolazi do viška sati rada, odnosno prekovremenih jer Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kaže da sve što je više od mjesečnog fonda radnih sati spada u prekovremene sate koji se ne plaćaju već se rješavaju preraspodjelom gdje se za 1 prekovremeni sat dobiva 1 i pol. Na taj način se sati gomilaju, puno ljudi je na preraspodjeli i opada operativa. Uslijed takve situacije kao i bolovanja JVP Garešnica ima cijelo vrijeme u smjeni dva djelatnika, a trebala bi imati 4. Kunješić pita što predstavljaju dva čovjeka ukoliko dođe do intervencije na štaglju ili recimo tehničke intervencije. Prekovremeni se ne mogu platiti jer to financijski iznosi cca 400.000,00 kn godišnje, a ta sredstva nitko neće dati. Dao je primjer jednog zaposlenika koji ima 35 dana godišnjeg, zatim 4 puta davanje krvi to je 8 dana, zatim prekovremeni odnosno preraspodjela tokom cijele godine 30 dana, i na kraju ispada da tog čovjeka nema 3 mjeseca.    Zapovjednik Kunješić kaže da je došao u takvu situaciju da bi trebali svi koristiti 2 mjeseca kolektivni godišnji i da postrojba ne radi. On daje prijedlog da se zajednički ispred županijske zajednice uputi dopis koji bi ipak imao jačinu da se taj  članak Kolektivnog ugovora mijenja u smislu da ono što se taj mjesec odradi u turnusu prizna kao fond radnih sati za taj mjesec jer to bi jedino bilo ispravno i ne bi dolazilo do bezveznih situacija da je čovjek na bolovanju koje  vodimo prema smjenama i dolazi do prekovremenih sati, a čovjek uopće nije radio. Zapovjednik Kunješić je zamolio za mišljenje nazočne zapovjednike javnih vatrogasnih postrojbi.

Za riječ se javio zapovjednik Heger koji kaže da se treba unaprijed posložiti  da se ne bi doveli u tu situaciju,    slaže se da je to krivo napisano u kolektivnom ugovoru.

U raspravu se uključuje zapovjednik Đalog koji kaže da što se tiče bolovanja nema prekovremenih sati ako se bolovanje koristi cijeli mjesec, glede Kolektivnog ugovora u njemu stoji da sve što se odradi više od mjesečnog fonda sati su prekovremeni sati, a koji je usklađen sa Zakonom o radu koji jasno kaže što je prekovremeni rad i kao se on plaća. Kolektivni ugovor samo kaže da je to prekovremeni rad, a u Zakonu o radu  je definicija prekovremenog rada i način isplate. Postoje dvije metode, a to je da se plati ili da se koriste slobodni dani 1 naprama 1. Druga stvar što se tiče korištenja slobodnih dana odnosno preraspodjela, ona bi se trebala planirati početkom godine što je u našoj službi nemoguće. Zapovjednik Đalog kaže da je JVP Bjelovar  slala dopise u razna ministarstva, tražila mišljenje savjetnika iz TEB-a, RRIF-a i svi su u jednoj konfuziji   i nema jasnog odgovora jer je rad u turnusima specifičan. Đalog predlaže da se nađu svi zapovjednici postrojbi na   jednom sastanku kako bi im se predočili svi povratni dopisi prema njihovim upitima. Za sada je jedino rješenje preraspodjela koju treba planirati unaprije  da se ne bi doveli u takvu situaciju.

Zapovjednik Kunješić kaže da je lakše u postrojbama gdje ima više ljudi, ali ne i kod njega koji bi trebao imati u smjeni 4, a ima 2 zaposlenika.

Zapovjednik đalog kaže da svi upiti prema vatrogasnim strukturama nisu dali nikakvog rezultata odnosno nisu se htjeli baviti time osim Udruge profesionalnih vatrogasaca, ali je i ona digla ruke od toga.

Zapovjednik Kunješić kaže da ga ne zanimaju mišljenja glede tog problema, već treba zajednički tražiti izmjenu tog članka u Kolektivnom ugovoru.

Zapovjednik Đalog kaže da je prekovremeni rad definiran Zakonom o radu.

Zapovjednik Brandejs kaže da imamo ukupno 68 javnih vatrogasnih postrojbi sa cca 2.800 profesionalnih vatrogasaca koji bi se odmah bunili i tražili ostvarenje svojih prava.

Kunješić pita da li je normalno da čovjek bude doma tijekom godine 3 mjeseca, a zapovjednik Brandejs kaže da im to omogućuje zakon kojega mi ne možemo promijeniti. Svi profesionalni vatrogasci su članovi sindikata i on će tražiti zaštitu i ostvarenje svojih prava. Brandejs kaže da je rješenje tog problema smanjenje koeficijenta za 15%.

Zapovjednik Kunješić kaže da donesemo zaključak kojega bi uputili prema nekom tijelu, a zapovjednik Brandejs kaže da ga jednostavno nemamo kome uputiti jer nitko neće u to dirati jer bi se ugrozila prava zaposlenih.

Raprava je postala nerazumljiva.

Zapovjednik Heger pita vezano za osposobljavanje za gašenje požara otvorenog prostora i desantiranje helikopeterom, a županijski zapovjednik odgovara da je u Programu aktivnosti predviđeno, ali nije došao nikakav dopis.

Zapovjednik Brandejs kaže da DUZS to ima u planu preko vatrogasne škole što se može vidjeti na njihovim stranicama.

Zapovjednik Đalog kaže da je on tražio osposobljavanje preko DUZS, ali koliko oni vode brigu i na koji način cirkuliraju informacije u DUZS govori činjenica da je u njihovom skladištu jedino ostala oprema za interventnu postojbu Bjelovara i Daruvara za koju se nitko nije udostojio obavijestiti niti postrojbe ili nadležne vatrogasne zajednice.

Zapovjednik Kunješić pita što je sa osposobljavanjem za časnike.

Županijski zapovjednik je na kraju zamolio zapovjednike javnih postrojbi da ostanu, a potom zaključio raspravu.

Sjednica je završila u  21:15.

Cijeli tijek sjednice je snimljen.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović,v.r.

                                                         ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:

                                                                          Željko Mesec, dipl.ing.sig.,v.r.