zapisnik ŽVZ 20.06.2017.

Z  A  P  I  S  N  I  K

sasjednice Županijskog vatrogasnog zapovjedništva  održane 20. lipnja 2017.god. u  Bjelovaru sa početkom u 19,00 sati.

Nazočni: Željko Mesec, Zdenko Brandejs, Davor Đalog, , Tomislav Kunješić, Darko Novotni, Stevo Šantalab, Božidar Nikolić, Branislav Despetović, Goran Vinković, Antonio Babec, Marijan Supan, Igor Novaković, Elemir Bereš, Ivan Čer, Dejan Pretković,  Željko Sudaš i Tihomir Brnjanec –zamjena za Josipa Heger.

Izostali: Josip Heger,  Robert Rezler, Stjepan Anžlovar, Željko Seđak, Josip Finek, Goran Zdelar, Dražen Melec i Boris Tomšić.

Ostali nazočni: Đuro Petrić – predsjednik  i Nevenka Martinović – tajnik.

Sjednicu je otvorio zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdenko Brandejs, pozdravio nazočne uz napomenu  da smo ovu sjednicu trebali odraditi ranije. Zapovjednik Brandejs je utvrdio da je poziv za sjednicu sa dnevnim redom i materijalima poslan e-mailom i smatra    da nije potrebno čitati dnevni red, pa pita da li ima netko dopunu dnevnog reda.

Za riječ se javio predsjednik Petrić koji smatra da trebamo dopuniti točku 2 – budući da u Tijelima zapovjedništva nije pobrojan Operativno tehnički stožer.

Zapovjednik Brandejs je prihvatio dopunu točke 2 te dao nadopunjeni dnevni  red na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 Točka 1.

            Zapisnik sa sjednice Zapovjedništva održane 8. Prosinca u Bjelovaru je također bio poslan u materijalima za sjednicu pa zapovjednik Brandejs pita da li netko ima primjedbu ili dopunu zapisnika.

Budući da se nitko nije javio, zapovjednik je dao zapisnik na usvajanje.

Članovi zapovjedništva su jednoglasno usvojili zapisnik sa sjednice Zapovjedništva održane 8. prosinca 2016. godine.

Točka 2.

            Zapovjednik je rekao da smo temeljem poslanog dopisa tražili da nam se ispred koordinacija dostave prijedlozi za radna tijela, a koja će kasnije na svojoj prvoj sjednici izabrati između sebe predsjednika. Savjet vatrogasne mladeži i Odbor za vatrogasna natjecanja broje po 7 članova iz svake koordinacije po jedan i županijski zapovjednik dok Odbor vatrogasnih sudaca čine svi suci. Na sjednicama koordinacija trebalo je izabrati predsjednika, zapovjednika i tajnika gdje bi svaki zapovjednik automatizmom bio član Operativno tehničkog stožera.

Glede ove točke zapovjednik Brandejs je rekao da krenemo redom. Prvo je odabir zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika, on je taj posao obavljao već dva mandata i volio bi da  sada to bude netko drugi, ali sjednici je nazočan i županijski zapovjednik iako je na bolovanju pa bi ovaj odabir trebao biti prema njegovom prijedlogu. Kada ga odaberemo, prijedlog ćemo  poslat predsjedništvu na verificiranje, a potom županu na potvrđivanje zajedno sa izabranim županijskim zapovjednikom.

Zapovjednik Brandejs je otvorio raspravu, pa se za riječ javio županijski zapovjednik Mesec.

On je pozdravio sve nazočne i zahvalio se na dolasku te rekao da je situacija takva kakva je. Još uvijek je na bolovanju i ne zna kada će se vratiti na posao. Zahvalio se svojem zamjeniku na obavljanju posla županijskog zapovjednika  i na svemu što je do sada napravio. Glede zamjenika je rekao da kao što znamo  mora imati iste uvjete   kao i županijski zapovjednik i on predlaže da Zdenko Brandejs i dalje bude zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika, ako se on slaže, a i župan se složio sa tim prijedlogom. Zahvalio se zapovjednicima javnih vatrogasnih postrojbi koji interveniraju izvan svog područja, a i župan je izrazio zadovoljstvo operativnim radom županijske zajednice. Zapovjednik Mesec se zahvalio novoizabranim zapovjednicima iz vatrogasnih zajednica te još jednom zamolio za dostavu podataka prema županijskoj zajednici.

Zapovjednik Brandejs je dao na usvajanje prijedlog za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Članovi zapovjedništva su  izabrali  Zdenka Brandejsa za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika uz jedan suzdržan glas budući da on nije  glasovao.

Prema pristiglim zapisnicima iz koordinacija pročitat ćemo prijedloge za radna tijela zapovjedništva.

SAVJET VATROGASNE MLADEŽI

 • Koordinacija Bjelovar  – Stevo Sedlar
 • Koordinacija Čazma – Silvestar Štefović
 • Koordinacija Daruvar – Marijan Supan
 • Koordinacija Garešnica – Željko Čengić
 • Koordinacija Grubišno Polje – Jurica Pušić
 • Koordinacija Bilogora – Romano Bereš

ODBOR ZA VATROGASNA NATJECANJA

 • Koordinacija Bjelovar – Darko Despot
 • Koordinacija Čazma – Darko Forjan
 • Koordinacija Daruvar – Božidar Nikolić
 • Koordinacija Garešnica – Dražen Melec
 • Koordinacija Grubišno Polje – Marko Pretula
 • Koordinacija Bilogora – Antonio Babec

ODBOR VATROGASNIH SUDACA

 • svi suci koji su položili ispit, njih 11, a oni će između sebe izabrati predsjednika, za ovaj odbor nismo ni tažili prijedloge iz koordinacija budući da sve koordinacije  nemaju suce već samo koordinacija: Bjelovar, Čazma, Daruvar i Garešnica

OPERATIVNO TEHNIČKI STOŽER

 • Davor Đalog – zapovjednik JVP Bjelovar, zamjena Zdravko Kozlik
 • Zdenko Brandejs zapovjednik JVP Daruvar, zamjena Dejan Koprek 
 • Josip Heger – zapovjednik JVP Čazma, zamjena Tihomir Brnjanec
 • Tomislav Kunješić – zapovjednik JVP Garešnica, zamjena Tihomir Kranjec
 • Darko Novotni – koordinacija Grubišno Polje, zamjena Tomislav Vostrel
 • Goran Zdelar – koordinacija Bilogora, zamjena Elemir Bereš

Zapovjednik kaže da trebamo verificirati predložene članove ova 4 odbora te daje prijedloge na usvajanje.

Članovi Zapovjedništva su jednoglasno verificirali predložene članove Savjeta vatrogasne mladeži, Odbora za vatrogasna natjecanja, Odbora vatrogasnih sudaca i Operativno tehničkog stožera.

Članovi svih tijela kao i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika još će se potvrditi i na sjednici Predsjedništva temeljem Statuta.

Zapovjednik je zaključio točku dnevnog reda.

Točka 3.

            Temeljem Zakona o Civilnoj zaštiti sve županijske vatrogasne zajednice  moraju donijeti Operativni plan zaštite i spašavanja za ono područje koje pokrivaju. Vatrogasna zajednica županije je imala u nadzoru inspektora civilne zaštite koje je dao rješenje da u roku mjesec dana moramo donijeti taj plan. Mi smo zatražili dodatno vrijeme od neka dva, tri mjeseca kako bi izradili taj plan i dobili smo tri mjeseca odgode, rekao je zapovjednik Brandejs. U tom kratkom periodu on i njegov zamjenik Koprek su pokušali doći do određenih akata od županije koji su potrebni za izradu plana. Prvo su od županije tražili procjenu zaštite i spašavanja, plan zaštite i spašavanja i Odluku o katastrofama te Plan zaštite i spašavanja. Međutim od toga smo dobili vrlo malo.     Za izradu ovog plana tražili smo i podatke od vatrogasnih zajednica i to podatke o zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika. Ti podaci su stavljeni u plan pod operativne snage i oni su promjenjivi tako da i sada u planu možda ti podaci nisu točni. One zajednice koje nisu dostavile tražene podatke, podaci su uzeti iz postojećeg Operativnog plana za vođenje i izvršenje intervencija od prošle godine, u kojem je sigurno došlo do promjena.  Dobro bi bilo da su svi upisati u „Vatronet“ onda je lako doći do podataka, rekao je zapovjednik Brandejs.  Znači u ovom planu je u kratkim crtama napisano kako djelujemo u slučaju ne požara nego katastrofa. Zapovjednik kaže da ovaj plan moramo usvojiti zbog predaje inspektoru, a svi podaci koji su se promijenili će se uvrstiti jer je Plan podložan promjeni. Dakle, mi smo morali napraviti nekakav plan zbog zakonskih rokova, koji ćemo po potrebi nadopuniti ili izmijeniti. Sastavni dio plana su i karte pokrivenosti iz kojih je vidljivo koja područja pokrivaju javne postrojbe, a koja središnja DVD-a. U popisu operativnih snaga smo stavili samo zapovjednika i zamjenika vatrogasne zajednice, a trebalo bi staviti sve operativne vatrogasce.   U planu su pobrojane sve vatrogasne zajednice te navedene odgovorne osobe kao i oprema kojom zajednice raspolažu. Bilo bi dobro da se podaci pregledaju od strane vatrogasnih zajednica pa ako je potrebno nešto dodati ili izmijeniti da se to uvrsti u plan jer se on uvijek može mijenjati. Zapovjednik Brandejs kaže da im je za izradu ovog plana trebao biti temeljni akt Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, ona postoji  i prihvaćena je na Županiji, ali nije prošla od strane inspektora MUP-a Križića tako da nam nije bila dostupna, jer je u biti nevažeća. U privitku te procjene mislim da nema mišljenja od strane Vatrogasne zajednice županije što je trebalo biti već ima samo mišljenje od strane predsjednika Stožera Civilne zaštite g-dina Kraljića, ali županijska zajednica je trebala dati mišljenje na vatrogasni dio, rekao je Brandejs. Ovaj prijedlog Plana ćete svi dobiti na e-mail koji treba dobro pregledati i dopuniti sa podacima, posebno sa e-mail adresama vatrogasnih zajednica ili  zapovjednika, predsjednika ili tajnika, ali ne od općina. Jedna od bitnih zadaća koja nam predstoji je izrada Operativnog plana za vatrogasne intervencije jer ovo je Plan zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa: poplava, potresa tako da ne bi pobrkali ta dva plana jer su oni različiti. Operativni plan za vatrogasne intervencije treba sadržavati standardne operativne postupke kod intervencija i treba nam olakšati njihovo izvršenje. Ovaj Plan zaštite i spašavanja sadrži minimalne  podatke kako bi zadovoljili formu te ga predali u županiju i inspektoru Civilne zaštite, a podatke ćemo mijenjati i dopunjavati kako bude trebalo, rekao je zapovjednik Brandejs. Zapovjednik je još jednom istaknuo da je ovaj plan najbolje što su mogli napraviti u tako kratkom roku, a glede podataka sa kojima su raspolagali i koji su bili dostupni.  Zapovjednik se posebno osvrnuo na operativne vatrogasce kojih sad imamo 700 i nešto više, ali tu treba napraviti neke kriterije s osnovu njihove dostupnosti odnosno trebamo ih razvrstati na one koji će biti na raspolaganju do 15 min, do 20, do 25 ili 30 min ili tek za nekoliko dana ako se nalaze negdje na terenu što je u većini slučaj. Dakle mi moramo znati broj na koje možemo računati u slučaju potrebe i to je veliki problem. Dostupnost je bitna u prvih 15 min, a oni koji dolaze poslije mogu biti za pripomoć. Zapovjednik moli da se traženi podaci dostavljaju u nekom primjerenom roku, a ne da se čeka na njih mjesecima. Na kraju je zapovjednik rekao da stoji na raspolaganju kao pomoć za izradu plana jer postoji metodologija za izradu. U  plan smo stavili  E postrojbu koju sačinjavaju samo zapovjednici zajednica i njihovi zamjenici, a mogu se staviti još neki, rekao je zapovjednik.

Budući da nije bilo rasprave zapovjednik je dao predloženi Plan na usvajanje.

Zapovjednici su jednoglasno usvojili Operativni plan zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije.

Zapovjednik Brandejs smatra da ovaj plan ne bi trebalo usvajat predsjedništvo jer ga ono nema u svojim aktima, to je nešto novo. Taj plan se donosi temeljem metodologije za izradu plana gdje stoji da  zapovjednik donosi  odluku o prihvaćanju plana, ali nije problem,  plan se može dati i predsjedništvu na usvajanje.

Za riječ se javio zapovjednik Đalog koji je rekao da je Vatrogasna zajednica grada Bjelovara također izradila Operativni plan zaštite i spašavanja temeljem pravilnika i  metodologije izrade planova, a na osnovu rješenja prilikom nadzora inspektora Civilne zaštite. Zapovjednik Đalog smatra da je ovo bespotrebni i dodatni posao vatrogasnoj službi odnosno cijelom sustavu zaštite i spašavanja. Znamo da je vatrogascima je temeljni akt Plan zaštite i spašavanja, međutim u ovom slučaju to nije. Zapovjednik je samo htio reći  da je inspektor Civilne zaštite svima naredio izradu Operativnog plana zaštite i spašavanja, odnosno onima gdje je bio u nadzoru.

Zapovjednik Brandejs kaže da su oni dali ogledni primjerak plana od VZ Daruvar koji se može primijenit i uređivat prema potrebi. Plan se nalazi u uredu VZ i kome treba može se javiti da mu se plan pošalje mailom, a  također  ako je potrebna pomoć glede izrade plana, svi se mogu obratiti. Donesene planove, vatrogasne zajednice trebaju dostaviti u svoje lokalne uprave te u županijsku vatrogasnu zajednicu.

Točka 4.

            Sa provođenjem Programa aktivnosti za 2017. godinu smo počeli 20. travnja kada smo revidirali županijsku vatrogasnu postrojbu koja je osposobljena za gašenje požara otvorenog prostora, rekao je zapovjednik Brandejs. Na prvobitnom popisu je bilo 111, a ostao je 51 vatrogasac. Drugi dio programa koji smo odradili je Plan za provedbu posebnih mjera zaštite od požara u kojem smo planirali vatrogasna vozila i ljudstvo za redovnu dislokaciju. Također smo napravili i plan u slučaju izvanredne dislokacije, ali mora doći do izmjene jer  planirano vatrogasno vozilo iz VZG Bjelovara nije u voznom stanju pa ćemo morati naći zamjenu. Ovi planovi su poslani u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i u HVZ-u u četvrtom mjesecu. Na održanom sastanku u DUZS glede dislokacija, naša županijska zajednica nije bila planirana za dislokaciju, ali je došlo do nekih pregovora i nesporazuma pa je sastanak bio prekinut. U kontaktu sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom bilo je naznaka da ćemo ipak sudjelovati u provođenju dislokacija, ali nismo imali konkretne informacije sve do nekoliko dana unazad kada je glavni zapovjednik pitao da li želimo  biti dislocirani na otok Lastovo ili u Divulje. Zapovjednik Brandejs kaže da mu je odgovorio da bi željeli otok Lastovo jer smo već dugo u Divuljama. Zapovjednik  je bio kontaktiran od strane DUZS gdje mu je potvrđena dislokacija na otok Lastovo, ali ne sa navalnim vozilom TAM 125 već sa autocisternom Mercedes 8000 l. U međuvremenu, odnosno danas je došla zapovijed za 1. dislokaciju koja kreće 29. lipnja.   Danas je moramo dogovorit glede provođenja dislokacije na otok Lastovo gdje naša županijska zajednica daje navedeno vozilo odnosno autocisternu i 3 vatrogasca iz JVP-i. U svakoj smjeni će ići 2 vatrogasca – vozača iz JVP Daruvar i 1 vatrogasac iz ostalih JVP-i  prema dogovoru. Na dislokaciju moraju ići oni vatrogasci koji su osposobljeni za gašenje požara otvorenog prostora, ali ne moraju biti osposobljeni za desantiranje helikopterom. Smjene su uobičajene po 15 dana, izmjena je uvijek četvrtkom, a planirano je 6 smjena, dakle ako se naše postrojbe izmjenjuju svaka će dati po 2 vatrogasca tijekom svih smjena, a JVP Daruvar će imati u svakoj smjeni 2 vatrogasca – vozača. Dakle u 1. smjenu ide Daruvar i Čazma, a zapovijed ćemo proslijediti.

Zapovjednik Brandejs kaže da bi to bilo sve glede Programa Vlade, te napominje da ima nekakav predosjećaj glede izvanrednih dislokacija kojih bi ove godine moglo biti, a zapovjednik Kunješić se nadovezuje na njegovu izjavu i kaže da učesnici dislokacija ni u kom slučaju ne daju bilo kakve izjave za medije, a o svim  eventualnih nedostacima i propustima  se razgovara i analizira po završetku sezone.  Glede eventualnog odlaska na izvanrednu dislokaciju, sastat ćemo se na jednom mjestu i održati lagani sastanak na kojem ćemo sve definirati te odrediti zapovjednika, jer netko mora biti za kontakt i odgovoran za vatrogasce koji se šalju, rekao je zapovjednik Brandejs.  Zapovjednik Kunješić predlaže da u slučaju odlaska na izvanrednu dislokaciju ide obavezno sa ekipom netko tko je višeg ranga jer će ga jedino u tom slučaju uvažavati. Zapovjednik Đalog pita da li je smanjen iznos ili je još uvijek preporuka 8% broja članova. Kaže da također ima osjećaj da će biti izvanrednih dislokacija, ali upozorava vatrogasne zajednice da ne brzaju jer obično kad krene dolje ima toga i kod nas. Đalog daje preporuku u slučaju izvanredne dislokacije pošaljemo 5,6,7 ili 8  učesnika od onih 50 sa spiska.  U raspravu se uključio zapovjednik Mesec koji kaže da je  kontaktirao sve sa spiskam njih 51 i samo 15 je odgovorilo da se mogu staviti na raspolaganje. Također je rekao da je razgovarao sa glavnim zapovjednikom glede opremanja tih ljudi gdje je on odgovorio da neka traži Starčevića pa mu je Mesec odgovorio da u tom slučaju neće ni sudjelovati   na dislokaciji te je o tome izvijestio HVZ i DUZS.

Zapovjednik Brandejs je  dao prijedlog da se čim prije sastane OTS na kojem bi sve raspravili i dogovorili glede dislokacija, a što se tiče dobrovoljaca kaže da nema ni jednog na raspolaganju sa onog spiska, svi ili su otišli ili negdje rade. Oni imaju i liječnički i opremu, ali ne mogu zbog posla. Druga je situacija kada je u pitanju planska dislokacija, onda ti isti vatrogasci planiraju godišnji i jedino na taj način mogu biti učesnici dislokacije. Dakle, ne moramo se zamarati, ako ćemo imati 5 ljudi, napisat ćemo da imamo toliko.

Slijedeće je informacija o osposobljavanju u 2018. godini koje provodi Vatrogasna škola učilišta Zagreb pa je zapovjednik Brandejs pročitao dopis od DUZS u kojem su navedeni mjesta osposobljavanja Zagreb i Split, termini i vrsta osposobljavanja: spašavanje iz dubina i visina, spašavanje na vodi, rad sa hidrauličkim i pneumatskim alatom, rad sa motornom pilom, desantiranje i gašenje šumskih požara i dr. Dopis je upućen na županijske vatrogasne zajednice ali se traže podaci o djelatnicima,  dakle to mogu biti samo profesionalni vatrogasci u JVP ili zaposleni u DVD-u.    U privitku su tabele koje je potrebno ispuniti i poslati do 7. srpnja , a sadrže mjesto, termine i vrstu osposobljavanja.

U raspravu se uključio zapovjednik Đalog i rekao da je on imao lani  jedno osposobljavanje  te da je kontaktirao  DUZS. Osvrnuo se na pristigli dopis za kojega je rekao da se u njemu ne vidi tko vrši osposobljavanje i tko plaća, čija je oprema i ne piše na koji se način to radi. Napominje da je on radio osposobljavanje „spašavanje iz dubina i visina.“ Osposobljavanje ne vrši Učilište vatrogastva već samo provjeru i daje certifikat, a sami moramo naći nekoga tko će izvršiti pripremne vježbe i uigrati tim, a sa Učilištem se samo dogovara termin kada će se doći na provjeru i ustvari „to“ ne košta ništa.   Zapovjednik Đalog kaže da ovaj dopis nije novost jer je objavljeno  na njihovim stranicama da  vrše osposobljavanje pa je on lani želio prijaviti jedno 6 vrsti osposobljavanja.  Prilikom razgovora  rekli su   da to nije za njega i on je shvatio da oni u stvari nemaju ljude koji bi izvršili osposobljavanje već samo provjeru. Na kraju svega toga konstatirali su da to nije osposobljavanje za javne vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik Brandejs smatra da se ovo osposobljavanje ipak odnosi na profesionalne vatrogasce jer piše „djelatnici“. Da se odnosi na dobrovoljne vatrogasce pisalo bi koji su uvjeti da se pristupi osposobljavanju, da li to mora biti osposobljeni vatrogasac, dočasnik ili nešto drugo.

Dopis ćemo proslijediti javnim postrojbama kako bi mogli do navedenog datuma prijaviti osposobljavanja pa ćemo vidjeti, rekao je Brandejs.

Zapovjednik Brandejs je zaključio ovu točku dnevnog reda.

Točka 5.

            Ova točka govori o narednim aktivnostima, a to su: susret prijateljstva, natjecanje i kamp mladeži, a koje su planirane u Programu rada, rekao je zapovjednik Brandejs. On smatra da susret moramo održati, zadnji je bio u Čazmi te sada poziva vatrogasne zajednice da se prijave za domaćina ovogodišnjeg susreta i to one koje imaju uvjete (opremu, adekvaatno mjesto). Također moramo održati i županijsko natjecanje za mladež koje će biti izlučno za državno natjecanje koje će se održati nagodinu.

Predsjednik    Petrić ukazuje na donesenu odluku o dodjeli financijskih sredstava domaćinu natjecanja u iznosu od 3.000,00 kn za kupovinu opreme.

Zapovjednik Kunješić daje primjedbu na zadnji susret na kojem nije bila suđena nijedna greška već su suci mjerili samo vrijeme vježbe, iako je na OTS-u zaključeno da ćemo se držati pravilnika.   

Zapovjednik Brandejs se složio sa primjedbom i rekao da smo uvijek govorili da je to susret prijateljstva, a ne natjecanje, ali smatra da trebamo odrediti kriterije te poštivati pravilnik.  

Glede kampa u Fažani, zapovjednik Brandejs je dao riječ predsjedniku Petriću koji je utvrdio da je ove godine slabi odaziv naših ekipa za korištenje kampa te da su boravak prijavile samo dvije vatrogasne zajednice i to Daruvar i Štefanje ali sa većim brojem mladeži. Petrić je rekao da je u kontaktu sa novoizabranim predsjednikom VZ Koprivničko križevačke županije koji se u načelu složio da bi trebali podijeliti bungalove koji su i ove godine u lošem stanju te je potrebno uređenje i krečenje  svih prostorija te promijenit daske na WC-ima, slavine i zavjese na tuš kabinama.  Također je potrebno nabaviti nove jastuke te klupe i stolice za terasu. Podjelu bi izvršili na način da bungalov pored našeg kontejnera pripadne nama kroz cijelu smjenu, a bungalov pored Koprivničko križevačkog kontejnera njima, a središnji bungalov da se koristi po potrebi odnosno kada su smjene veće ili svaku drugu smjenu. Dužnosnici iz KKŽ-e su bili u kampu te utvrdili da je u lošem stanju te da je potrebno uređivanje kako bi smještaj bio donekle zadovoljavajući i prikladan za boravak djece. Predsjednik kaže da smo u nekoliko navrata  dogovarali sastanak sa Koprivničko križevačkom županijskom zajednicom koji nije nikad održan. Predsjednik  kaže da treba otići dolje sa majstorom jer još uvijek imamo vremena budući da nemamo prve smjene.

Za riječ se javio zapovjednik Kunješić koji kaže da on sudjeluje u radu kampa od samog početka, podsjeća predsjednika da nije spomenuo prijedlog HVZ-a da od iduće godine  vatrogasne zajednice županija snose troškove zapovjednika kampa što smatra da nije u redu budući da je to kamp Hrvatske vatrogasne zajednice i oni raspolažu sa znatnim financijskim sredstvima i nije u redu da žele dio obaveza prenijeti na županijske zajednice. Smatra da vatrogasne zajednice trebaju održavati svoje kontejnere, ali sve druge troškove (kanalizacija, voda, smeće) treba snositi HVZ. Ukazao je na niz nedostataka koji su uočeni ove godine kao i svih prijašnjih godina  jer su svi bungalovi u neredu, svuda okolo su razni pauci, pljesnivi i neispravni frižideri, neispravne utičnice, potrgani kreveti, općenito sve je u ne zadovoljavajućem stanju i u takove bungalove se ne mogu dovesti djeca. Lani je njegov DVD boravio u drugoj smjeni i morali su najprije sve detaljno očistiti da bi se uopće mogli smjestiti. Također napominje dugogodišnje korištenje našeg bungalova od strane Koprivničko križevačke županije dok je istovremeno njihov skroz neupotrebljiv. Glede jastuka misli da ih nije potrebno kupovati već da svako dijete ponese sebi jedan mali jastuk, jedino treba deke oprati u slučaju hladnijeg vremena. Također kaže da su kreveti u jako lošem stanju, nekad su bili svi drveni, a sada ima i nekih željeznih, stolica ni klupa više nema.

U raspravu se ponovo uključio predsjednik koji je rekao da ima informaciju da će se ići u rekonstrukciju cjelokupne infrastrukture budući da se više ne govori o oduzimanju kampa. To sve iziskuje znatna dodatna financijska sredstva koja će izdvojiti HVZ-a, stoga su režijski troškovi za naredne dvije godine preusmjereni na korisnike kampa.

Zapovjednik Kunješić kaže da je  kamp postao skup, iako postoje dobre strane, a to je druženje djece i  lijepi doživljaji koji će se pamtiti. Također daje informaciju da pojedine županijske zajednice imaju svoja odmarališta za korištenje koja su daleko povoljnija te predlaže da i mi razmislimo o tom prijedlogu.

Zapovjednik Brandejs je utvrdio zaključak koji će se uputiti i verificirati na  predsjedništvu, a to je da se kupi materijal za krečenje i drugi potrebiti sanitarni materijal i da se pronađu  majstori koji bi obavili taj posao.

Također prema Programu rada smo dužni održati susret prijateljstva kao i županijsko vatrogasno natjecanje.

Točka 6.

            Zapovjednik Brandejs se osvrnuo na odluku VZŽ-e o sufinanciranju kupovine vatrogasnih vozila sa iznosom od 20.000,00 ili sa manjim iznosom ako je cijena vozila niža. Sve dosadašnje zamolbe spram županijske zajednice su realizirane i sada imamo zamolbu od JVP Čazma za kupljenu auto ljestvu pa je tajnica pročitala njihovu zamolbu.

Zapovjednik Đalog je rekao da on nije upoznat sa navedenom odlukom, i da je  JVP Bjelovar izvršila plaćanje servisa i popravka za svoju auto ljestvu u iznosu od   750.000,00 kn te bi također uputili zamolbu prema županijskoj vatrogasnoj zajednici.

Zapovjednik Brandejs je rekao da neka napišu zamolbu prema županijskog zajednici sa jučerašnjim datumom, a sada će se donijeti odluka o dodjeli financijskih sredstava.

Članovi zapovjedništva su donijeli odluku o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn  JVP grada Čazme i JVP grada Bjelovara. Odluka se upućuje na usvajanje predsjedništvu.

Zapovjednik Supan pita što je sa sredstvima za obilježavanje obljetnica DVD-a, a tajnica mu je odgovorila da se ta sredstva doznačuju od Hrvatske vatrogasne zajednice iz sredstava premije osiguranja temeljem članaka 7. i 8., a  vatrogasne postrojbe koje nemaju uvjete za dobivanje tih sredstava (ako nemaju dovoljan broj operativnih vatrogasaca sa važećim liječničkim uvjerenjem), sredstva će dobiti od županijske vatrogasne zajednice.

Točka 7.

            Zapovjednik VZO Nova Rača pita kada će biti osposobljavanje za voditelje vatrogasne mladeži budući da oni imaju žensko odjeljenje, a nemaju voditeljicu te koji su uvjeti, a dobio je odgovor da izvrše prijavu prema županijskog zajednici u mjesecu travnju budući da se svake godine održava seminar   u kampu u Fažani.

Zapovjednik je zaključio ovu točku dnevnog reda i samu sjednicu, čestitao svim novoizabranim te se zahvalio na suradnji.

Sjednica je   završila u 20:30 sati.

Cijeli tijek sjednice je snimljen i pohranjen u pismohrani zajednice.

Zapisnik sastavila: Nevenka Martinović

                                                                                 ZAMJENIK  ŽUPANIJSKOG

                                                                        VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA:

                                                                          Zdenko Brandejs, dipl.ing.,v.r.