BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

1.TEMELJI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.1. Osnovni podaci

Naziv. VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE
Registar: Registar udruga Republike Hrvatske
Pravno ustrojbeni oblik. Udruga
Registarski broj: 0035904
Matični broj: 00993964
Djelatnost: 9499, Djelatnosti ostalih članskih organizacija
OIB: 98050856762
Sjedište: Otona Kučere 1, Bjelovar
Odgovorna osoba: Đuro Petrić

1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je registrirana temeljem Zakona o udrugama  te uvedena u Registar neprofitnih organizacija

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije kao obveznik dvojnog knjigovodstva sastavila je financijsko izvješće za razdoblje 2017-12   u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Sva pitanja koja nisu uređena Zakonom rješavaju se prema odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o izvještavanju  u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija te Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija, čiji su oni provedbeni propis.

Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) na osnovu zabilježenih poslovnih promjena po načelu nastanka.

 Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

Tijekom razdoblja 2017-12 Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD.(9499 Djelatnost ostalih članskih organizacija)  te Statuta.

2. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja je kontni plan objavljen u Pravilniku, a korišten je analitički razrađen računski plan neprofitnog računovodstva od RIF-a te još dodatno analitički razrađen prema specifičnostima i aktivnostima naše udruge.

2.2. Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača od sredstava iz proračuna BBŽ-e.

Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj cijeni, a amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obaveze

Kratkotrajna financijska imovina i obaveze iskazane su u nominalnim iznosima.

2.4. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se:

  • Recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,
  • Nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni),

Donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,

  • Rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
  • Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,

Troškovi nabave dugotrajne imovine se kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe

3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina  (oznaka AOP 003 do 017)

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine sa 31.12.2017. godine je nula, u odnosu na 31.12.2016.godine  promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina

Ova skupina  (AOP 018 DO 046) proizvedene imovine sastoji se (promatrano po nabavnoj vrijednosti) od:

Vrsta imovine Stanje 2016. Stanje 2017. Indeks  
Građevinski objekti 46.738 46.738 100
Postrojenja i oprema 564.202 561.258 99
Prijevozna sredstva 153.569 153.569 100
Nematerijalna proizvedena imovina 3.660 5.460 149
Ispravak vrijednosti proizvedene dug. imovine 632.594 666.398 105
Ukupno proizvedena dugotrajna imovina 135.575 100.627 74

Stanje proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2017. u odnosu na 31.12.2016. godine smanjilo se za 26% zbog rashodovanja dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine.

Od dugotrajne imovine zajednica posjeduje uređeni kontejner  u kampu u Fažani, zatim zapovjedno vozilo Škodu Octaviu, računalnu opremu i opremu za zaštitu i spašavanje.

3.1.3. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 047 do 050)

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2017. godine iznosi 0 kuna, u odnosu na 01.01.2016. promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu financijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

3.1.4. Sitan inventar (AOP 051 do 054)

Vrsta imovine Stanje 2016. Stanje 2017. Index
Zalihe sitnog inventara 0 0 0
Sitan inventar u upotrebi 24.665 25.574 103
Ispravak vrijednosti sitnog inventara 24.665 25.574 103
Sitni inventar 0 0 0

Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara na dan 31.12.2017. godine u odnosu na 31.12.2016.  se povećalo za  3% zbog nabave novog sitnog inventara u iznosu od 1.499,00 ali i rashoda  u iznosu od 590,33 kn.

3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 055 do 073)

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 0 kn.

3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina

Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 0 kn.

3.2. FINANCIJSKA IMOVINA

3.2.1. Novac u banci i blagajni (AOP 075 do 082)

Novac na računima i u blagajni na dan 31.12.2017. godine iznosi 671 kn od toga stanje žiro računa 0 kn, a u blagajni 671 kn.

3.2.2. Depoziti,  potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 083 do 099)

Na dan 31.12.2017. godine potraživanja za više plaćene poreze iznose 2.147,00 kn, a odnosi se na porez i prirez iz dohotka za uposlenog djelatnika po godišnjem obračunu, a koji je bio veći dio godine na bolovanju.  

3.2.3. Zajmovi (AOP 100 do 104)

Na dan 31.12.2017. godine potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 kuna.

3.2.4. Vrijednosni papiri (AOP 105 do 124)

Na dan 31.12.2017. godine financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 kuna.

3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici (AOP 125 do 132)

Financijska imovina po dionicama i udjela u glavnici na dan 31.12.2017. godine iznosi 0 kuna.

3.2.6. Potraživanja za prihode (AOP 133 do 141)

Vrsta potraživanja Stanje 2016. Stanje 2017. Index
Potraživanja za prihode po posebnim propisima 138.848 86.728 62
Potraživanja za prihode 138.848 86.728 62

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2017. godine iznosi 86.728 kn, a što je u odnosu na potraživanja za prihode na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 138.848 kn smanjenje za 38%. To su potraživanja od Bjelovarsko bilogorske županije za 2 dotacije.

3.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 142 do 144)

Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2017. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznose 0 kuna.

3.3. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća u narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2017. iznose 57.878kn.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

3.3.1. Obveze za rashode (AOP 147 do 173)

Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2017. godine  iznose 3.124 kn i to  obveze prema dobavljačima u iznosu od 3.052 kn i obaveze za naknade članovima u tijelima zajednice u iznosu od 72 kn.   Uspoređujući ih sa obavezama  na 31.12.2016. godine koje su iznosile 3.079 kn, vidljivo je povećanje za 1%.

3.3.2. Obveze za vrijednosne papire (AOP 174 do 181)

Obaveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2017. iznose 0 kuna.

3.3.3. Obveze za kredite i zajmove (AOP 182 do 189)

Porsche leasing – otplata zapovjednog vozila Škoda Octavia

GODINA GLAVNICA KAMATE UKUPNO
EUR KN EUR KN EUR KN
2014. 226,68 1.751,10 79,83 616,69 306,51 2.057,61
2015. 2.810,24 21.543,95 867,88 6.654,99 3.678,12 28.198,94
2016. 2.983,56 22.644,33 694,56 5.274,15. 3.678,12 27.918,48
2017. 3.167,59 23.802,24 510,53 3.835,75 3.678,12 27.637,99
2018. 3.362,96   315,16   3.678,12  
2019. 3.264,58   107,13   3.371,61  
UKUPNO 15.815,61   2.575,09   18.390,60  
učešće 3.991,40 30.753,74
Troškovi zaključenja ugovora 49,89 384,40
Ostatak vrijednosti 150,00  
Ukupni iznos naknade za leasing 22.581,89 153.569,22

Obaveze za kredite  banaka – kratkoročni kredit kod Privredne banke Zagreb na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.680 kn što je za 98% manje,  u odnosu na   31.12.2016.godine kada je obaveza za kredit iznosila 77.715 kn.

Obaveza za zajam –  za zapovjedno vozilo Škoda Octavia kod Porsche leasinga na 31.12.

2017. godine iznosi 53.074 kn, što je  za 31% manje  u odnosu na 31.12.2016. kada je obaveza za zajam bila 76.876 kn.

Vrsta obveze Stanje 2016. Stanje 2017. Index
Obveze za rashode 3.079 3.124 101
Obveze za radnike 0 0 0
Obveze za materijalne rashode 3.079 3.124 101
Obaveze za vrijednosne papire 0 0 0
Obaveze za kredite  i zajmove 154.591 54.754 35
Obveze za kredite banaka 77.715 1.680 2
Obveze za zajmove 76.876 53.074 69
OBVEZE 157.670 57.878 36

Ukupne obveze sa 31.12.2017. godine iznose 57.848 kn, a uspoređujući ih sa istim razdobljem prethodne godine 31.12.2016.kada su obaveze iznosile godine 157.670 kn, vidljivo je da su obaveze manje za 64%.

3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 190 do 194)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2017. iznose 0 kuna.

3.4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori Stanje 2016. Stanje 2017. Index
Vlastiti izvori 31.800 31.216 98
Rezultat poslovanja 92.597 101.079 109
Višak 92.597 101.079 109
VLASTITI IZVORI 124.397 132.295 106

Vlastiti izvori VZ BBŽ na dan 31.12.2017. godine iznose132.295 kn, ,  a 31.12.2016. godine 124.397 kn  gdje je vidljivo povećanje od 6%.

Vatrogasna zajednica BBŽ je ostvarila višak prihoda u iznosu od 8.482 kn koji se prenosi u narednu godinu.

3.5. UGOVORENE OBVEZE

Na dan 31.12.2017. godine nema ugovorenih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili

obvezama u narednom razdoblju  (hipoteke, vrijednosni papiri, sporovi i sl.)

4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZCIJE PRIHODA I RASHODA

4.1. PRIHODI (AOP 002 do 043)

Vrsta prihoda Stanje  2016. Stanje 2017. Index
Prihodi po posebnim propisima 610.383 609.578 99
Iz proračuna županije 548.073 550.000 100
Od osiguravajućih kuća 62.310 59.578 96
Prihodi od imovine 111 14 12
Ostali prihodi od financijske imovine (provizija PBZ) 111 14 12
Prihodi od donacija 103.160 0 0
Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne uprave  i samouprave (od BBŽ) 103.160 0 0
Prihodi od ostalih pravnih osoba 0 0 0
Ostali prihodi 2.332 9.798 420
Prihod od refundacija (DUZS) 635 9.798 1542
Otpis obveza 1.697 0 0
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.399 7.061 110
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (HVZ) 6.399 7.061 110
UKUPNO: 722.385 626.451 86

Uspoređujući vrste prihoda u 2017. sa 2016. godinom vidljivo je neznatno povećanje  prihoda iz proračuna županije , a smanjenje prihoda od osiguravajućih kuća za 4%, odnosno smanjenje  prihoda po posebnim propisima za 1%.

Uspoređujući 2017. godinu sa 2016. godinom vidljivo je da u 2017. godini nije bilo prihoda od donacija  iz proračuna jedinice lokalne uprave i samouprave – županije.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, a to  su prihodi od HVZ-a su u 2017. godini povećani za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od refundacija u 2017. godini su bitno povećani odnosno 15 puta veći u odnosu na 2016. godinu.

Gledajući sveukupne prihode na razini 2016. i 2017. godine vidljivo je smanjenje prihoda od  14%.

 4.2.  RASHODI  (AOP 45 do 128)

Vrsta rashoda Stanje 2015. Stanje 2016. Indeks
Rashodi za radnike 361.908 235.929 65
Plaće 289.868 182.191 62
Ostali rashodi za zaposlene 5.760 14.448 250
Doprinosi na plaće 66.280 39.290 59
Materijalni rashodi 250.364 221.682 88
Naknade troškova radnicima 21.975 18.337 83
Naknade članovima u izvršnim tijelima 38.638 83.289 215
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0 12.072 0
Rashodi za usluge 67.415 56.549 83
Rashodi za materijal i energiju 20.284 19.448 95
Ostali nespomenuti materijalni rashodi 102.052 31.987 31
Amortizacija 34.364 38.800 112
Financijski rashodi 11.353 9.499 83
Kamate za primljene kredite i zajmove 9.094 7.773 85
Ostali financijski rashodi 2.259 1.766 78
Donacije 0 0 0
Ostali rashodi 71 6.681 9409
Ostali nespomenuti rashodi 71 6.681  
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 43.000 105.379 245
Tekući rashodi vezani uz finan. povezanih nepr.org. 3.000 27.379 912
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 40.000 78.000 195
UKUPNO: 701.060 617.970 88

Rashodi za radnike (AOP 46 do 56)

Podskupina rashoda – plaće u 2017. godini je smanjena za 38% u odnosu na 2016. godinu iz razloga što je zaposlenik bio na bolovanju 6 mjeseci na teret HZZO-a.

Podskupina – ostali rashodi za zaposlene u 2017. godini iznose 14.448 kn te su povećani za 250% u odnosu na 2016. godinu jer su  pored prigodne godišnje nagrade i dara u naravi za zaposlene, isplaćene potpora- naknada za bolovanje duže od 90 dana te naknada za smrtni slučaj (Prema Pravilniku o radu).  

Podskupina –  doprinosi na plaću u 2017. godini je smanjena   za 49% u odnosu na 2016. godinu budući da je plaća jednog zaposlenika bila na teret fonda HZZO-a te stoga nisu bili plaćeni ni doprinosi.

Skupina rashoda za radnike  u 2017. godini iznosi 235.929 kn, što je smanjenje za 35% u  odnosu na 2016. godinu kada su ti rashodi bili 361.908 kn.

Materijalni rashodi (AOP 58 do 97)

Podskupina rashoda –  naknade troškova radnicima je smanjena za 17% u 2017. godini te iznosi 18.337 kn, u odnosu na 2016., kada je iznosila 21.975 kn iz razloga bolovanja uposlenog djelatnika pa za te mjesece  nije bilo isplate troškova prijevoza na posao.

Podskupina rashoda –  naknade članovima u izvršnim tijelima zajednice u 2017. godini iznosi  83.289 kn što je povećanje za 215%  u odnosu na 2016., kada je taj iznos bio 38.638 kn.

Do povećanja je došlo zbog isplate naknade zamjeniku županijskog vatrogasnog zapovjednika u iznosu od 43.493 kn za obavljanje tih poslova dok je županijski zapovjednik bio na bolovanju.  U 2017. godini je također nastao trošak službenog putovanja (predsjednik i zamjenik zapovjednika) zbog odlaska na trodnevni seminar i sastanak u iznosu od 2.727 kn.

Naknade za prisustvovanje sjednicama su isplaćene u iznosu od 19.540 kn

Podskupina rashoda –  naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa u 2017. godini iznosi 12.071 kn i to su naknade sucima za županijsko natjecanje u iznosu od 3.911 kn te dnevnice u iznosu od 8.160 kn za dobrovoljne vatrogasce koji su bili na izvanrednoj dislokaciji dok u 2016. godini nije bilo rashoda u toj podskupini.

Podskupina – rashodi za usluge u 2017. godini iznosi 56. 549 kn, a u 2016. godini 67.415 kn, odnosno smanjenje za 17%.

Usluge telefona, mobitela i interneta su povećane za 11% u 2017. godini dok su ostale usluge za komunikaciju i prijevoz smanjene za 78% u odnosu na 2016. Godinu jer smo prošle godine imali prijevoz na državno natjecanje. Do povećanja u iznosu od 380% je došlo u stavci – ostale usluge promidžbe budući da smo u 2017. godini imali trošak izrade web stranice.  U 2017. godini pojavio nam se novi trošak, a to je najamnina za građevinske objekte – odnosno najamnina koju plaćamo prema VZG Bjelovara temeljem sklopljenog ugovora u iznosu od 500 kn mjesečno.  U ovoj podskupini također imamo trošak cateringa (za godišnje skupštine) dok je u 2016. godini taj trošak bio na stavci – ostalih nespomenutih rashoda.  

Podskupina – rashodi za materijal i energiju u 2017. godini je smanjena za 5% u odnosu na prethodnu godinu. Trošak uredskog materijala je u ovoj godini smanjen za 24%, trošak literatura je smanjen za 6%, troškovi goriva u 2017. godini iznose 13.138 kn, a u 2016. godini 7.771 kn što je povećanje za 70%  (djelomično zbog troškova goriva za dislokaciju).

Podskupina – ostali nespomenuti materijalni rashodi je u ovoj godini smanjena za 69% u odnosu na prethodnu godinu ( u 2016. godini – 102.052 kn u 2017. godini – 31.987 kn). Premije osiguranja vozila su smanjene za 8%, reprezentacija je povećana za 360% budući da smo bili domaćini sjednice OTS-a HVZ-a i koordinacije središnje Hrvatske ( 2016. godina – 810 kn, 2017. godina 2.953 kn), troškovi obilježavanja obljetnica su povećani za 91% budući da je u ovoj godini bilo više obilježavanja obljetnica ( 2016. godina – 2.182 kn, 2017. godina – 4.188 kn), trošak vatrogasnih odličja je povećan za 49%  (2016. godina – 2.824 kn, 2017. godina – 4.232 kn), troškovi sjednica su povećani za 224% budući da smo bili domaćini sjednica tijela HVZ-a (2016.godina – 637 kn, 2017. godina 1.430 kn). Najbitnije smanjenje u iznosu od 90% je kod troška vatrogasnih natjecanja budući da je u 2016. Godini bilo državno natjecanje vatrogasaca, a u 2017. Godini samo susret prijateljstva i županijsko vatrogasno natjecanje (2016. godina – 83.920 kn, 2017. godina – 8.460 kn).

Skupina – amortizacija je u 2017. godini povećana za 11% budući da smo nabavili dugotrajnu nematerijalnu imovinu male pojedinačne vrijednosti koju smo jednokratno otpisali (4.436 kn – pisač, monitor, office ). Amortizacija u 2016. godini – 34.364 kn, u 2017. – 34.364 kn – redovna te 4.436 kn – amortizacija jednokratan otpis. 

Skupina – financijski rashodi je manja za 16% u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

Podskupina financijskih rashoda – kamate za primljene  zajmove u 2017. godini je smanjena za 28% ( leasing za zapovjedno vozilo Škoda)  a smanjene su i bankarske usluge za 22%. Skupina rashoda – donacije nije bilo ni u 2015. ni u 2016. godini.

Skupina – ostali rashodi  u 2017. godini iznosi 6.681 kn, a odnosi se na otpisana potraživanja temeljem donesene odluke predsjedništva (potraživanja za račune mobitela).

Skupina – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija su u 2017. godini iznose 105.379 kn odnosno povećani za 245%% u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 43.000 kn.

Podskupina – tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija su povećani za 912% (2016. godine – 3.000,00 kn,  2017. godine – 27.379 kn), dok su kapitalni rashodi povećani za 95% (2016. godine – 40.000 kn,  2017. godine – 78.000 kn). Analizirajući 2016. i 2017. godinu vidljivo je da su ukupni rashodi u 2017. godini smanjeni za 12%.

5. ZAPOSLENI

U Vatrogasnoj zajednici Bjelovarsko bilogorske županije je uposleno dvoje djelatnika: županijski vatrogasni zapovjednik i materijalno financijski djelatnik koji obavlja i poslove  tajnika.

Dužnost predsjednika se obavlja volonterski uz naknadu od 900 kn mjesečno (neto).

Materijalno financijski djelatnik:                                PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

     Nevenka Martinović,v.r.                                                     Đuro Petrić,v.r.