Financijski plan za 2018.god cjelokupni

VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Br:  444/17.

Bjelovar,  18.12.2017.

Odredbom čl.18 Zakona o udrugama  rečeno  je da usvajanje plana rada i financijskog plana te izmjena i dopune plana donosi najviše tijelo neprofitne organizacije – skupština.

Prijedlog financijskog plana neprofitne organizacije priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga najvišem tijelu neprofitne organizacija na usvajanje.

Financijski plan za 2018. godinu donosi se najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Financijski plan neprofitne organizacije  se sastoji iz tri dijela:

 1. Plan prihoda i rashoda
 2. Plan zaduživanja i otplata te
 3. Obrazloženje financijskog plana.

1.  PLAN PRIHODA I RASHODA  VATROGASNE ZAJEDNICE BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Račun                                              Naziv   Plan za 2018.
REDOVNI NAMJENSKI UKUPNO
                                                         P R I H O D I
33 Prihod po posebnim propisima 1.000.000,00 65.000,00 1.065.000,00
331 Prihod po posebnim propisima 1.000.000,00 65.000,00 1.065.000,00
3311 Prihod po posebnim propisima  iz proračuna 1.000.000,00   1.000.000,00
33112 Prihod po posebnim propisima  iz proračuna županije     1.000.000,00
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora   65.000,00 65.000,00
33121 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora   65.000,00 65.000,00
34 Prihodi od imovine 100,00   100,00
341 Prihodi od financijske imovine 100,00   100,00
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 100,00   100,00
35 Prihodi od donacija  
351 Prihodi od donacija iz proračuna      
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave      
35121 Prihodi od donacija iz županijskog proračuna      
36 Ostali prihodi   10.000,00 10.000,00
361 Prihodi od naknade štete i refundacije   10.000,00 10.000,00
3612 Prihodi od refundacija   10.000,00 10.000,00
36121 Prihod od refundacija (DUZS)   10.000,00 10.000,00
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00   6.000,00
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00   6.000,00
3711 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00     6.000,00
UKUPNO PRIHODI      1.006.100,00 75.000,00 1.081.100,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221) 0,00 0,00 0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE 1.006.100,00 75.000,00 1.081,100,00
Račun Naziv Plan za 2018.
REDOVNI NAMJENSKI UKUPNO
41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 372.290,00   372.290,00
411 Plaće (bruto) 292.566,00   292.566,00
4111 Plaće za redovan rad 292.566,00    
412 Ostali rashodi za radnike 12.836,00   12.836,00
4121 Ostali rashodi za radnike 12.836,00    
41212 Nagrade (godišnje neoporezive) 5.000,00 7.036,00    
41213 Darovi (u naravi) 800,00    
413 Doprinosi na plaće 66.888,00   66.888,00
4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje 43.885,00    
41311 Doprinos za zaštitu radnika od ozljeda na radu 1.463,00    
4132 Doprinos za zapošljavanje 4.974,00    
4133 Benificirani staž 16.566,00    
42 MATERIJALNI RASHODI 253.710,00 20.000,00 273.710,00
421 Naknade troškova zaposlenima 23.100,00   23.100,00
4211 Službena putovanja 1.700,00   1.700,00
42111 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 1.700,00    
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.000,00   20.000,00
42121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00    
4213 Stručno usavršavanje radnika 1.400,00   1.400,00
42131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 1.400,00    
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 46.500,00   46.500,00
4221 Naknade troškova članovima u preds. i izvršnim tijelima 46.500,00   46.500,00
42211 Naknade za rad (bruto) naknade za sjednicenaknade dužnosnicima      
42215 Seminari, savjetovanja 4.000,00    
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 8.000,00 16.000,00
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 8.000,00   8.000,00
42411 Naknade za obavljanje aktivnosti (suci) 8.000,00    
4242 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacije)   8.000,00 8.000,00
42421 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacije)   8.000,00  
425 Rashodi za usluge 92.510,00   92.510,00
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.100,00   14.100,00
42513 Poštanske usluge 100,00    
42511 Usluge,telefona, telefaxa, mobitela, interneta 6.000,00    
42519 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 8.000,00    
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.000,00   19.000,00
42521 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (Fažana) 15.000,00    
42522 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – uredska oprema 2.000,00    
42523 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 2.000,00    
4253 Usluge promidžbe i informiranja 4.960,00   4.960,00
42531 Elektronski mediji 960,00    
42539 Ostale usluge promidžbe i informiranja – održavanje web stranica – izrada web stranice   4.000,00    
4254 Komunalne usluge 400,00     400,00
42541 Opskrba vodom 200,00    
42542 Iznošenje i odvoz smeća 200,00    
42545 Usluge čišćenja, pranja i sl.    
4255 Zakupnine i najamnine 24.750,00   24.750,00
42559 Ostale najamnine i zakupnine -repetitor, –  najam JVP  Bjelovar) 18.750,00 6.000,00    
4256 Zdravstvene usluge 1.000,00   1.000,00
42561 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika 1.000,00    
4258 Računalne usluge 16.000,00   16.000,00
42582 Usluge razvoja software-a 8.000,00    
42589 Ostale računalne usluge 8.000,00    
4259 Ostale usluge 12.300,00   12.300,00
42591 Grafičke i tiskarske usluge 1.000,00    
42594 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 800,00    
42595 Usluge čišćenja, pranja i sl. 500,00    
42597 Usluge cateringa (skupština) 8.000,00    
42599 Ostale nespomenute usluge 2.000,00    
426 Rashodi za materijal i energiju 24.600,00 10.000,00 34.600,00
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.000,00 10.000,00 21.000,00
42611 Uredski materijal 1.500,00    
42612 Literatura (publikacije,glasila,časopisi,knjige) 4.500,00    
42614 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 8ured i kamp Fažana) 2.000,00    
42615 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.000,00 10.000,00  
4263 Energija 13.600,00   13.600,00
42631 Električna energija 1.200,00    
42633 Plin 2.400,00    
42634 Dizelsko gorivo i motorni benzin – povrat troškova goriva 8.000,00 2.000,00    
429 Ostali nespomenuti rashodi 59.000,00 2.000,00 61.000,00
4291 Premije osiguranja 7.500,00   7.500,00
42911 Premija osiguranja prijevoznih sredstava 5.000,00    
42913 Premija osiguranja radnika i natjecatelja 2.500,00    
4292 Reprezentacija 3.000,00   3.000,00
42921 Reprezentacija 3.000,00    
4294 Kotizacije 2.000,00   2.000,00
42941 Kotizacije 2.000,00    
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 46.500,00 2.000,00 48.500,00
42951 Ostali nespomenuti materijalni. rashodi 2.500,00    
429502 Obilježavanje obljetnica (plakete) 4.500,00    
429504 Troškovi skupštine    
429505 Vatrogasna odličja i priznanja 7.000,00    
429507 Troškovi ureda (sokovi, kava) 1.000,00    
429518 Obilježavanje Sv. Florijana 1.000,00    
429520 Vatrogasna natjecanja  -i susreti – susret pomlatka i mladeži (prehrana,medalje,pehari) – smještaj i prehrana – državno natjecanje mladeži  (25.500,00) 8.500,00 17.000,00    
429522 Međunarodni susret mladeži 3.000,00    
429523 Susret vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske 2.000,00    
429526 Povrat troškova dislokacije (gorivo)   2.000,00  
43 AMORTIZACIJA 40.000,00   40.000,00
431 Amortizacija 40.000,00   40.000,00
4311 Amortizacija 40.000,00   40.000,00
43110 Amortizacija – jednokratan otpis 5.000,00    
43111 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine 35.000,00    
44 FINANCIJSKI RASHODI 12.000,00   12.000,00
442 Kamate na primljene kredite i zajmove 9.500,00   9.500,00
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (PBZ) 4.000,00   4.000,00
44211 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (PBZ) 4.000,00    
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing) 5.500,00   5.500,00
44221 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing) 5.500,00    
443 Ostali financijski rashodi 2.500,00   2.500,00
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500,00   2.500,00
44312 Usluge platnog prometa 2.500,00    
47 RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 328.100,00 55.000,00 383.100,00
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 328.100,00 55.000,00 383.100,00
4711 Tekući izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (sufinanciranje kupovine i održavanja vatrogasne opreme) – sufinanciranje Vatrogasnog operativnog centra 58.100,00     100.000,00 5.000,00 63.100,00     100.000,00
4712 Kapitalni izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (sufinanciranje kupovine i održavanja vatrogasne opreme, sredstava, vozila, i dr. 170.000,00       50.000,00 220.000,00      
UKUPNO RASHODI 1.006.100,00 75.000,00 1.081.100,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)      
UKUPNO ZA POKRIĆE      
(PRIHODI + VIŠAK) – (RASHODI + MANJAK)   0,00 0,00
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA (522)   0,00 0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221) 0,00 0,00 0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222) 0,00 0,00 0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA 0,00

                                                                                                                                                                                                                                                               2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2018. GODINU

OPIS KUNE EUR
Zapovjedno vozilo 02311   Glavnica 26211 Kamate 24421 ukupno
Škoda Octavia 153.569,22     19.957,01
učešće 30.753,74     3.991,40
Obaveze za zajmove u zemlji – ukupni(glavnica i kamati) 122.815,48       15.965,61  
otplaćeno 69.741,62 9.188,07 2.152,80 11.340,87
– u 2018. godini 28.000,00 3.362,96 315,16 3.678,12
Obaveze za zajmove (2019.)   3.264,58 107,13 3.371,61

 PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA PO GODINAMA

GODINA GLAVNICA KAMATE UKUPNO
EUR KN EUR KN EUR KN
2014. 226,68 1.751,10 79,83 616,69 306,51 2.367,79
2015. 2.810,24 21.543,95 867,88 6.654,99 3.678,12 28.198,94
2016. 2.983,56 22.644,33 694,56         5.274,15 3.678,12 27.918,48
2017. 3.167,59 23.802,24 510,53 3.567,92 3.678,12 27.370,16
2018. 3.362,96   315,16   3.678,12  
2019. 3.264,58   107,13   3.371,61  
UKUPNO 15.815,61   2.575,09   18.390,60  
učešće 3.991,40  
Troškovi zaključenja ugovora 49,89  
Ostatak vrijednosti 150,00  
Ukupni iznos naknade za leasing 22.581,89  

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je zaključila ugovor o financijskom leasingu kod PORSCHE LEASINGA d.o.o. za nabavu zapovjednog vozila Škoda Octavia 1,6 TDI . Leasing je zaključen u 11. mjesecu 2014.godine  sa rokom otplate 5 godina (60 mjesečnih rata). Nabavna vrijednost vozila je 19.957,01 EUR uz učešće od 3.991,40 EUR uz ostatak vrijednosti od 150,00 EUR. Iznos financiranja od strane leasing kuće je 15.965,61 EUR uz nominalnu kamatnu stopu od 6,00% te efektivnu 6,09%. Mjesečna rata iznosi 306,51 EUR  u kunskoj protuvrijednosti.

Vatrogasna zajednica će u 2018.godini uplatiti 12 rata po 306,51 EUR mjesečno odnosno 3.678,12 EUR godišnje u kunskoj protuvrijednosti. 

Vatrogasna zajednica je produžila ugovor o kratkoročnom kreditu  kod Privredne banke Zagreb, temeljem zaključivanja II. Dodatka Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu do iznosa od 220.000,00. Ovim II. dodatkom ugovora  produljuje se rok vraćanja odnosno rok dospijeća iz Osnovnog ugovora te se utvrđuje rok vraćanja ovog kredita do 31.12.2018.god. Ugovor je sklopljen uz suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije.

3.OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU

            Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (NN br: 74/14) te članka 33. Statuta vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije te  odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br:121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br:01/15.), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br:31/15) te Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15), Vatrogasna zajednica je izradila Financijski plan.

Pravilnicima se određuje proces planiranja i metodologija izrade financijskog plana te su propisani dijelovi financijskog plana: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana. Plan prihoda i rashoda izrađuje se najmanje na razini skupine iz Računskog plana.

Polazne osnove Financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. Godinu polazi od odredbi članka 45. Zakona o vatrogastvu te financijskih rezultata i ostvarenih aktivnosti vatrogasne zajednice u ranijim godinama.

Pretpostavke izrade financijskog plana za 2018. godinu

Uvažavajući zakonske i statutarne osnove vatrogasne zajednice te javni interes i odluke Skupštine o prioritetnim aktivnostima, u planiranju potrebnih sredstava za financiranje predviđenih aktivnosti polazi se od odredbi članka 43. i 46. Zakona o vatrogastvu, prema kojima su utvrđene obveze izdvajanja sredstava za rad vatrogasne zajednice iz županijskog proračuna te iz sredstava uplaćene premije osiguranja od požara kao i ostvarenog viška prihoda nad rashodima u prethodnoj poslovnoj godini.

Planirani troškovi razrađeni su po aktivnostima i izvorima financiranja.

 1. OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA:
 1. Prihodi iz županijskog proračuna – podskupina 331

Polazna osnova za procjenu iznosa je projekcija Proračuna Bjelovarsko bilogorske županije. Sukladno odredbama članka 45. Zakona o vatrogastvu, županija s proračunom višim od 45.000.000,00  kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava. Prema ovim mjerilima županija uplaćuje sredstva na račun vatrogasne zajednice.

 1. Prihodi od društava za osiguranje

Polazna osnova su odredbe članka 46. Zakona o vatrogastvu. Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na račun vatrogasne zajednice. Sredstva su planirana u manjem iznosu temeljem ostvarenja proteklih godina.

Račun Naziv Plan 2017. Plan 2018.
redovni namjenski redovni namjenski
33 Prihod po posebnim propisima 550.000,00 70.000,00 1.000.000,00 65.000,00
331 Prihod po posebnim propisima 550.000,00 70.000,00 1.000.000,00 65.000,00
3311 Prihod po posebnim propisima iz proračuna 550.000,00   1.000.000,00  
3312 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora   70.000,00   65.000,00
 1. Prihodi od financijske imovine – kamate na depozite

Polazna osnova je razina ostvarena ostvarenja prethodne godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiro računu vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obračuna.

Račun Naziv Plan 2017. Plan 2018.
34 Prihodi od imovine 150,00 100,00
341 Prihodi od financijske imovine 150,00 100,00
 1. Prihodi od refundacija

Prihod u iznosu od 10.000,00 je planiran od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za slučaj potrebe izvanredne dislokacije.

Račun Naziv Plan – namjenski 2017. Plan namjenski 2018.
36 Ostali prihodi 10.000,00 10.000,00
361 Prihodi od naknada šteta i refundacija 10.000,00 10.000,00
3612 Prihodi od refundacija 10.000,00 10.000,00
 1. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihod  je planiran  od sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice za povrate troškova odlaska na sjednice tijela Zajednice.

Račun Naziv Plan – redovni 2017. Plan redovni 2018.
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00 6.000,00
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00 6.000,00
 1. OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA
 • Skupina 41 – rashodi za radnike
 • Plaće za redovan rad, ostali rashodi za radnike i doprinosi na plaće – podskupine 411, 412  i 413

U planu za 2018. godinu rashodi za radnike planirani su u iznosu od 372.290,00 kn što se odnosi na bruto plaće dva djelatnika, doprinose na plaću te ostale rashode za radnike gdje je planirana prigodna godišnja nagrada do neoporezivog iznosa (2.500,00 kn za svakog radnika)

te dar u naravi do neoporezivog iznosa (400,00 kn za svakog radnika) te jubilarna nagrada za jednog zaposlenika.  Osnova za planiranje je Pravilnik o radu.

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2017. Plan  2018.- redovni
41 Rashodi za zaposlene 363.700,00 372.290,00
411 Plaće (bruto) 291.300,00 292.566,00
412 Ostali rashodi za radnike 5.800,00 12.836,00
413 Doprinosi na plaće 66.600,00 66.888,00
 • Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima podskupina 421

U planu za 2017. godinu, naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 23.100,00 a sastoje se od rashoda za prijevoz za dvoje uposlenih radnika,  dnevnice za službena putovanja te rashodi za  seminar.

Polazna osnova za planiranje troška službenih putovanja  i stručnog usavršavanja je Program rada za 2018. godinu u svrhu realizacije aktivnosti i sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji HVZ-a i drugih srodnih strukovnih organizacija.

Polazna osnova za planiranje troška iznosa naknade za prijevoz je regulirana temeljem Pravilnika o radu.

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2017. redovni Plan 2017. redovni
42 Materijalni rashodi    
421 Naknade troškova zaposlenima 21.540,00 23.100,00
4211 Službena putovanja 340,00 1.700,00
4212 Naknade za prijevoz, rad na terenu, odvojeni život 20.000,00 20.000,00
4213 Stručno usavršavanje radnika 1.200,00 1.400,00
 • Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima podskupina 422

Polazna osnova za planiranje ovog troška je temeljena na odluci o visini naknade za rad u tijelima zajednice i drugim aktivnostima (100,00 kn po sjednici) te odluci o naknadi za dužnosnike (predsjednik i zamjenik županijskog zapovjednika). Planirani su troškovi naknada za obavljanje zadaća u nadležnosti članova predsjedništva, zapovjedništva, Nadzornog odbora i svih drugih odbora. Troškovi ovise od dinamike održavanja sjednica tijekom godine i nazočnosti  članova tijela sjednicama.

Podskupina 422  je planirana sa iznosom od 46.500,00 kn, a sadrži rashode za dužnosnike (predsjednik i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika) gdje je za predsjednika planirana naknada u bruto iznosu od 17.500,00 kn ( 900,00 kn neto), a za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika 5.000,00 kn bruto (3.100,00 kn neto) sa svrhom zamjene županijskog zapovjednika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. Iznos od 4.000,00 kn je planiran za troškove seminara za voditelje vatrogasne mladeži u Fažani te druge stručne skupove i savjetovanja.

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2017. redovni Plan 2018. redovni
42 Materijalni rashodi    
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 48.000,00 46.500,00
42211 Naknade za rad (bruto) 47.000,00 42.500,00
42215 Seminari, savjetovanja 1.000,00 4.000,00
 • Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – podskupina 424 

Podskupina 424 je planirana sa iznosom od 8.000,00 kn u redovnom financijskom planu te  sa istim iznosom  u financijskom planu namjenskih sredstava.

Iznos od 8.000,00 u redovnom financijskom planu je planiran za dnevnice za vatrogasne suce i tehničko osoblje prilikom održavanja vatrogasnih natjecanja i susreta, a iznos od 8.000,00 kn u financijskom planu namjenskih sredstava je planiran za dnevnice (izvanredna dislokacija) temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Izvor financiranja 3311 i 3612

Račun Naziv Plan 2017. Plan 2018.
Redovni Namjenski Redovni Namjenski
42 Materijalni rashodi        
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 2.000,00   8.000,00  
4242 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacija)   7.000,00   8.000,00
 • Rashodi za usluge – podskupina 425

Podskupina 425 je planirana u povećanom iznosu u odnosu na 2017. godinu iz razloga što smo planirali neke aktivnosti i radnje prema Programu rada,: državno natjecanje mladeži – prijevoz, uređenje kampa, razvoj softwera te troškovi skupštine koji su planirani u stavci cateringa. 

 Ova podskupina obuhvaća: usluge telefona, pošte i prijevoza, gdje su planirani  troškove fiksnog telefona, interneta i  mobitela (3 broja) – 6.000,00 kn, trošak prijevoza

 (državno natjecanje za mladež)  u iznosu 8.000,00 kn,   održavanje uredske opreme 2.000,00 kn,  održavanje prijevoznih sredstava (servis Škoda ) 2.000,00, uređenje bungalova u Fažani 15.000,00,  usluge promidžbe i informiranja –  RTV pristojbu u iznosu od 960,00 kn,  održavanje web stranice u iznosu od 4.000,00 kn, komunalne usluge – voda, smeće 400,00 kn, trošak najma – repetitor na Petrovom Vrhu u iznosu od 18.750,00 kn te najamnina za korištenje prostora (VZG Bjelovar) 6.000,00 kn, preventivni pregledi zaposlenika 1.000,00 kn, računalne usluge 16.000,00 kn (7.500,00 održavanje računalnih programa,   500,00 kn za antivirusni program te 8.0000,00 kn za razvoj softwera), i ostali rashodi u iznosu od  grafičke i tiskarske usluge 1.000,00 kn, usluge cateringa  (skupštine) 8.000,00 te ostale nespomenute usluge (troškovi  registracije vozila, vulkanizer, članarina INA kartica), u iznosu od

2.000,00 kn. 

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2017. redovni Plan 2018.
   
42 Materijalni rashodi    
425 Rashodi za usluge 60.210,00 92.510,00
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.200,00 14.100,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.000,00 19.000,00
4253 Usluge promidžbe i informiranja 9.460,00 4.960,00
4254 Komunalne usluge 500,00 400,00
4255 Zakupnine i najamnine 28.750,00 24.750,00
4256 Zdravstvene usluge   1.000,00
4258 Računalne usluge 8.000,00 16.000,00
4259 Ostale usluge 1.300,00 12.300,00
 • Rashodi za materijal i energiju – podskupina 426

Polazna osnova za planiranje ovih rashoda su aktivnosti vatrogasne zajednice u funkciji ostvarenja zadaća kroz djelovanje Stručne službe i tijela zajednice. Planirani iznos rashoda baziran je na ostvarenju u 2017. godini i opsegu planiranih aktivnosti u 2017. godini.

Izvor financiranja 3311  i 3312

Račun Naziv Plan 2017. Plan 2017.
redovni namjenski redovni namjenski
42 Materijalni rashodi        
426 Rashodi za materijal i energiju 12.500,00 5.000,00 34.600,00 10.000,00
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.500,00 5.000,00 21.000,00 10.000,00
4263 Energija 7.000,00   13.600,00  

Podskupinu 426 smo planirali u iznosu od 34.600,00 kn – 24.600,00 u redovnom financijskom planu te 10.000,00 kn u financijskom planu namjenskih sredstava. Ova podskupina sadrži troškove uredskog  materijala – 1.500,00 kn,  literature  -4.500,00 kn, sredstava i materijal za čišćenje i održavanje (ured i Fažana) 2.000,00 kn, trošak električne energije – 1.200,00kn, plin – 2.400,00 kn,  trošak goriva za zapovjedno vozilo 8.000,00 kn te povrat troškova goriva 2.000,00 kn.  U ovoj  podskupini smo planirali nabavu zaštitne odjeće i obuće sa iznosom od 13.000,00 i to 3.000,00 kn u redovnom i 10.0000,00 kn u namjenskom financijskom planu.

 • Ostali nespomenuti rashodi – podskupina 429

Polazna osnova za planiranje ove vrste troška su obveze vatrogasne zajednice s osnova premije osiguranja (vozilo i  osobe), trošak povezan s održavanjem sjednica i drugih događanja, sudjelovanje na stručnim skupovima, obilježavanje obljetnica, trošak vatrogasnih natjecanja i dr.

Podskupinu 429 smo podijelili analitički zbog specifičnih vatrogasnih aktivnosti koje ne možemo nigdje uvrstiti pa je ova podskupina planirana u iznosu od 59.000,00 kn u redovnom te 2.000,00 kn u namjenskom planu financijskih sredstava

Ova podskupina sadrži trošak premije osiguranja vozila redovno i kasko osiguranje (5.000,00 kn) i premija osiguranja zaposlenih i natjecatelja (2.500,00 kn), trošak reprezentacije (3.000,00kn), kotizacije za stručne skupove (2.000,00kn), trošak obilježavanja obljetnica – plakete (4.500,00kn), vatrogasna odličja i priznanja (7.000,00kn), troškovi ureda – sokovi, kava (1.000,00kn), obilježavanje Sv. Florijana (1.000,00kn), trošak međunarodnog susreta mladeži (3.000,00kn), susret vatrogasnih puhačkih orkestara (2.000,00kn) i trošak vatrogasnih natjecanja – državno natjecanje mladeži – smještaj i prehrana za 4 ekipe (17.000,00kn) te povrat troškova goriva vatrogasnim postrojbama za dislokacije (2.000,00kn) u namjenskom financijskom planu.

Izvor financiranja 3311  i 3612

Račun Naziv Plan 2017. Plan 2018.
redovni namjenski redovni namjenski
42 Materijalni rashodi        
429 Ostali nespomenuti rashodi 45.400,00 3.000,00 59.000,00 2.000,00
4291 Premije osiguranja 5.500,00   7.500,00  
4292 Reprezentacija 1.000,00   3.000,00  
4294 Kotizacije 0 2.000,0  
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 38.900,00 3.000,00 46.500,00 2.000,00
 • Rashodi amortizacije skupina 43Amortizacija – podskupina 431

Polazna osnova za rashod s osnova amortizacije je obveza godišnjeg otpisa dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije. Planirani iznos amortizacije proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene linearne metode otpisa kroz očekivano vrijeme korištenja  sukladno računovodstvenim načelima.

Račun Naziv Plan 2017. Plan za 2018.
43 Amortizacija 35.000,00 40.000,00
431 Amortizacija – jednokratan otpis   5.000,00
431 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine   35.000,00

Budući da  većina osnovnih sredstava nema knjigovodstvenu vrijednost, amortizacija  se najvećim dijelom odnosi na zapovjedno vozilo Škodu Octaviu. U financijskom planu smo također planirali nabavu dugotrajne imovine male vrijednosti (5.000,00kn) koja se može jednokratno otpisati.

 • Financijski rashodi – skupina 44Kamate za primljene kredite i zajmove – podskupina 442Ostali financijski rashodi – podskupina 443

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2017. redovni Plan 2017. redovni
44 Financijski rashodi 9.000,00 12.000,00
442 Kamate na primljene kredite i zajmove 6.000,00 9.500,00
4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora 2.000,00 4.000,00
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing) 4.000,00 5.500,00
443 Ostali financijski rashodi 3.000,00 2.500,00
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 2.500,00

U financijskom planu redovnih sredstava za 2018.godinu smo planirali financijske rashode u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn, a sadrže slijedeće rashode: 4421- 4.000,00 kn  kamate prema Privrednoj banci  za kratkoročnu pozajmicu, 4422 – 4.000,00  kamate za otplatu zapovjednog vozila prema Porsche leasing kući, a 4431- 2.500,00 kn je trošak održavanja i transakcija preko žiro računa.

 • Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – skupina 47Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – podskupina 471

Izvor financiranja 3312

Račun Naziv Plan 2017. namjenski Plan 2018.
      redovni namjenski
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 65.000,00 328.100,00 55.000,00
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 65.000,00 328.100,00 55.000,00
4711 Tekući izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – sufinanciranje Operativnog centra 5.000,00 58.100,00   100.000,00 5.000,00
4712 Kapitalni izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 60.000,00 170.000,00 50.000,00

Rashode vezane za financiranje povezanih neprofitnih organizacija smo planirali u iznosu od 383.100,00 kn i to: 328.100,00 kn u redovnom financijskom planu te 55.000,00 u namjenskom.

Odjeljak 4711- tekući izdaci u iznosu od 68.100,00kn  je planiran za kupovinu ili financijsku pomoć pri kupovini vatrogasne opreme za  postrojbe, a iznos od 100.000,00 kn smo planirali za sufinanciranje vatrogasnog operativnog centra budući da još uvijek ne znamo da li će se ići na osnivanje ili će te poslove obavljati Služba 112. Odjeljak 4712 – kapitalni izdaci je planiran sa iznosom od 220.000,00kn za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila i opreme.

VIŠAK / MANJAK PRIHODA

Polazna osnova je odnos prihoda i rashoda iz aktivnosti vatrogasne zajednice.  U 2018.godini  rashode i prihode smo planirali u istom iznosu od 1.081.100,00kn. Eventualni višak prihoda bit će raspoloživ u slijedećem razdoblju i koristit će se za pokriće manjka prihoda i osiguravanje potrebnih sredstava za izvršavanje svih zakonskih i statutarnih obveza vatrogasne zajednice u budućem razdoblju te za pokriće troškova buduće amortizacije nabavljene vatrogasne opreme.

Materijalno-financijski djelatnik:                                                     PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Nevenka Martinović,v.r.                                                                           Đuro Petrić,v.r.