Financijski plan za 2019.god cjelokupni

VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Br: 390/18.

Bjelovar, 04.12.2018.

Proces izrade financijskog plana u neprofitnim organizacijama propisan je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br: 121/14.) i Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN BR. 119/15.)

Odredbom čl.18 Zakona o udrugama  rečeno  je da usvajanje plana rada i financijskog plana te izmjena i dopune plana donosi najviše tijelo neprofitne organizacije – skupština.

Prijedlog financijskog plana neprofitne organizacije priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga najvišem tijelu neprofitne organizacija na usvajanje.

Financijski plan za 2019. godinu donosi se najkasnije do 31. prosinca 2018. godine. Financijskim planom je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje Zajednice.

Prema čl.5. st.2. Zakona i čl.12. Pravilnika , Financijski plan neprofitne organizacije obavezno mora sadržavati: 

 1. Plan prihoda i rashoda
 2. Plan zaduživanja i otplata te
 3. Obrazloženje financijskog plana.

Plan prihoda i rashoda sadrži planirane prihode koje će Zajednica ostvariti i prikupiti i koje rashode će stvoriti kako bi utrošila planirane prihode za ostvarenje svojih zadataka i aktivnosti, radi kojih je i osnovana.                  

PLAN PRIHODA I RASHODA  VATROGASNE ZAJEDNICE BJELOVARSKO

                                BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Račun                                              Naziv   Procjena izvršenja 2018. Plan za 2019.
UKUPNO REDOVNI NAMJENSKI UKUPNO
PRIHODI
33 Prihod po posebnim propisima 1.070.000,00 1.000.000,00 70.000,00 1.070.000,00
331 Prihod po posebnim propisima 1.070.000,00 1.000.000,00    
3311 Prihod po posebnim propisima  iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00   1.000.000,00
33112 Prihod po posebnim propisima  iz proračuna županije 1.000.000,00      
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 70.000,00   70.000,00 70.000,00
33121 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 70.000,00      
34 Prihodi od imovine 2.000,00 500,00   500,00
341 Prihodi od financijske imovine 2.000,00 500,00    
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 2.000,00      
36 Ostali prihodi 0,00   10.000,00 10.000,00
361 Prihodi od naknade štete i refundacije 0,00   10.000,00  
3612 Prihodi od refundacija 0,00      
36121 Prihod od refundacija (DUZS) 0,00      
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00 6.000,00   6.000,00
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000,00 6.000,00    
3711 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (HVZ – povrat troškova goriva) 6.000,00 6.000,00   6.000,00
UKUPNO PRIHODI 1.078.000,00 1.006.500,00 80.000,00 1.086.500,00
Račun Naziv Procjena izvršenja 2018. Plan 2019.
UKUPNO REDOVNI NAMJENSKI UKUPNO
RASHODI
41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 378.100,00 373.600,00   373.600,00
411 Plaće (bruto) 293.100,00 296.000,00   296.000,00
4111 Plaće za redovan rad        
412 Ostali rashodi za radnike 18.100,00 9.200,00   9.200,00
4121 Ostali rashodi za radnike   9.200,00    
41212 Nagrade (godišnje neoporezive)   8.000,00    
41213 Darovi (u naravi)   1.200,00    
413 Doprinosi na plaće 66.900,00 68.400,00   68.400,00
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje        
41311 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje   45.000,00    
41312 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu   1.500,00    
4132 Doprinos za zapošljavanje   5.100,00    
41321 Doprinos za zapošljavanje        
4133 Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac (benificirani staž)   16.800,00    
41331 Doprinosi za MIO koje plaća poslodavac (benificirani staž)        
42 MATERIJALNI RASHODI 216.400,00 250.500,00 10.000,00 260.500,00
421 Naknade troškova zaposlenima 22.240,00 24.700,00   24.700,00
4211 Službena putovanja 170,00 1.700,00   1.700,00
42111 Dnevnice za službena putovanja u zemlji        
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.500,00 21.000,00   21.000,00
42121 Naknade za prijevoz na posao i s posla        
4213 Stručno usavršavanje radnika 570,00 2.000,00   2.000,00
42131 Seminari, savjetovanja i simpoziji        
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 35.650,00 43.000,00   43.000,00
4221 Naknade troškova članovima u preds. i izvršnim tijelima 35.000,00 40.000,00   40.000,00
42211 Naknade za rad (bruto) naknade za sjednicenaknade dužnosnicima 35.000,00 (37.000,00) 12.000,00 25.000,00    
42215 Seminari, savjetovanja   3.000,00    
4222 Naknade troškova službenih putovanja   2.000,00   2.000,00
42221 Naknade troškova službenih putovanja 276,00      
4223 Naknade ostalih troškova   1.000,00   1.000,00
42231 Naknade ostalih troškova 374,00      
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 6.100,00 10.000,00 8.000,00 18.000,00
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 6.100,00 10.000,00   10.000,00
42411 Naknade za obavljanje aktivnosti (suci)        
4242 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacije) 0,00   8.000,00 8.000,00
42421 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacije)        
425 Rashodi za usluge 65.930,00 90.100,00   90.100,00
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.450,00 8.200,00   8.200,00
42513 Poštanske usluge 150,00 200,00    
42511 Usluge,telefona, telefaxa, mobitela, interneta 4.900,00 6.000,00    
42519 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 9.400,00 2.000,00    
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.540,00 25.000,00   25.000,00
42521 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (Fažana) 0,00 20.000,00    
42522 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – uredska oprema 1.730,00 2.000,00    
42523 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 2.810,00, 3.000,00    
4253 Usluge promidžbe i informiranja 3.223,00 8.460,00   8.460,00
42531 Elektronski mediji 960,00 960,00    
42534 Promidžbeni materijali 1.163,00 2.000,00    
42539 Ostale usluge promidžbe i informiranja – održavanje web stranica – izrada web stranice   1.100,00   5.500,00    
4254 Komunalne usluge 292,00 690,00   690,00
42541 Opskrba vodom 149,00 200,00    
42542 Iznošenje i odvoz smeća 140,00 200,00    
42544 Dimnjačarske i ekološke usluge 3,00 90,00    
4255 Zakupnine i najamnine 24.750,00 24.750,00   24.750,00
42552 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 6.000,00 6.000,00    
42559 Ostale najamnine i zakupnine -repetitor, –  najam  VZG  Bjelovar) 18.750,00 18.750,00    
4256 Zdravstvene usluge 0,00 1.000,00   1.000,00
42561 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika        
4258 Računalne usluge 8.700,00 8.000,00   8.000,00
42583 Održavanje računalnih programa 7.500,00      
42589 Ostale računalne usluge 1.200,00 8.000,00    
4259 Ostale usluge 9.975,00 14.000,00   14.000,00
42591 Grafičke i tiskarske usluge   1.000,00    
42594 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 775,00 800,00    
42595 Usluge čišćenja, pranja i sl. 0,00 200,00    
42597 Usluge cateringa (dvije skupštine) 8.200,00 10.000,00    
42599 Ostale nespomenute usluge 1.000,00 2.000,00    
426 Rashodi za materijal i energiju 33.750,00 31.700,00   31.700,00
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.430,00 17.000,00   17.000,00
42611 Uredski materijal 1.500,00 1.500,00    
42612 Literatura (publikacije,glasila,časopisi,knjige) 4.400,00 4.500,00    
42614 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (ured i kamp Fažana) 230,00 1.000,00    
42615 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.300,00 10.000,00    
4263 Energija 13.020,00 12.700,00   12.700,00
42631 Električna energija 180,00 300,00    
42633 Plin 340,00 400,00    
42634 Dizelsko gorivo i motorni benzin – povrat troškova goriva 12.500,00 0,00 11.000,00 1.000,00    
4264 Sitni inventar i auto gume 6.300,00 2.000,00   2.000,00
42641 Sitni inventar   2.000,00    
429 Ostali nespomenuti rashodi 52.730,00 51.000,00 2.000,00 53.000,00
4291 Premije osiguranja 5.680,00 8.500,00   8.500,00
42911 Premija osiguranja prijevoznih sredstava 5.330,00 5.500,00    
42913 Premija osiguranja radnika i natjecatelja 350,00 3.000,00    
4292 Reprezentacija 3.000,00 4.000,00   4.000,00
42921 Reprezentacija        
4294 Kotizacije 500,00    
42941 Kotizacije        
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 43.550,00 38.500,00 2.000,00 40.500,00
42959 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 43.550,00 38.500,00 2.000,00 40.500,00
429591 Ostali nespomenuti materijalni. rashodi 3.600,00 2.500,00    
429592 Obilježavanje obljetnica (plakete) 2.500,00 3.500,00    
429594 Troškovi skupštine (samo piće) 3.000,00 2.500,00    
429595 Vatrogasna odličja i priznanja 5.250,00 6.000,00    
429597 Troškovi ureda (sokovi, kava) 550,00 1.000,00    
4295918 Obilježavanje Sv. Florijana 0,00 1.000,00    
4295920 Vatrogasna natjecanja  -i susreti – susret pomlatka i mladeži i županijsko natjecanje(prehrana,medalje,pehari) – smještaj i prehrana – državno natjecanje mladeži 23.900,00   17.000,00   –    
4295922 Međunarodni susret mladeži 3.000,00 3.000,00    
4295923 Susret vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske 0,00    
4295926 Povrat troškova dislokacije (gorivo) 0,00   2.000,00    
4295927 Troškovi hodočašća 1.750,00 2.000,00    
43 AMORTIZACIJA 37.050,00 40.000,00   40.000,00
431 Amortizacija 37.050,00 40.000,00    
4311 Amortizacija 40.000,00 40.000,00    
43110 Amortizacija – jednokratan otpis 2.050,00 5.000,00    
43111 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine 35.000,00 35.000,00    
44 FINANCIJSKI RASHODI 6.350,00 6.000,00   6.000,00
442 Kamate na primljene kredite i zajmove 4.500,00 4.000,00   4.000,00
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (PBZ) 2.100,00 2.000,00    
44211 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (PBZ)        
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing) 2.400,00 2.000,00    
44221 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing)        
443 Ostali financijski rashodi 1.850,00 2.000,00   2.000,00
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.850,00 2.000,00    
44312 Usluge platnog prometa        
47 RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 410.700,00 339.400,00 70.000,00 409.400,00
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 410.700,00 339.400,00 70.000,00 406.400,00
4711 Tekući izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (sufinanciranje kupovine i održavanja vatrogasne opreme) – sufinanciranje Vatrogasnog operativnog centra 40.700,00       36.400,00     – 10.000,00 46.400,00     –
4712 Kapitalni izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (sufinanciranje kupovine i održavanja vatrogasne opreme, sredstava, vozila, i dr. 370.000,00       300.000,00 60.000,00 360.000,00
UKUPNO RASHODI 1.048.600,00 1.006.500,00 80.000,00 1.086.500,00
Ukupni prihodi 1.078.000,00 1.006.500,00 80.000,00 1.086.500,00
Ukupni rashodi 1.048.600,00 1.006.500,00 80.000,00 1.086.500,00
Višak/manjak prihoda razdoblja 29.400,00 0 0 0
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina 101.079,00 3 0 130.479,00
Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu 130.479,00   0 130.479,00

                                                                                                                                                                                                                                                               2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2019. GODINU

OPIS KUNE EUR
Zapovjedno vozilo 02311   Glavnica 26211 Kamate 24421 ukupno
Škoda Octavia 153.569,22     19.957,01
učešće 30.753,74     3.991,40
Obaveze za zajmove u zemlji – ukupni(glavnica i kamati) 122.815,48       15.965,61  
otplaćeno 69.741,62 9.188,07 2.152,80 11.340,87
– u 2018. godini 28.000,00 3.362,96 315,16 3.678,12
Obaveze za zajmove (2019.)   3.264,58 107,13 3.371,61

 PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA PO GODINAMA

GODINA GLAVNICA KAMATE UKUPNO
EUR KN EUR KN EUR KN
2014. 226,68 1.751,10 79,83 616,69 306,51 2.367,79
2015. 2.810,24 21.543,95 867,88 6.654,99 3.678,12 28.198,94
2016. 2.983,56 22.644,33 694,56         5.274,15 3.678,12 27.918,48
2017. 3.167,59 23.802,24 510,53 3.567,92 3.678,12 27.370,16
2018. 3.362,96   315,16   3.678,12  
2019. 3.264,58   107,13   3.371,61  
UKUPNO 15.815,61   2.575,09   18.390,60  
učešće 3.991,40  
Troškovi zaključenja ugovora 49,89  
Ostatak vrijednosti 150,00  
Ukupni iznos naknade za leasing 22.581,89  

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije je zaključila ugovor o financijskom leasingu kod PORSCHE LEASINGA d.o.o. za nabavu zapovjednog vozila Škoda Octavia 1,6 TDI . Leasing je zaključen u 11. mjesecu 2014.godine  sa rokom otplate 5 godina (60 mjesečnih rata). Nabavna vrijednost vozila je 19.957,01 EUR uz učešće od 3.991,40 EUR uz ostatak vrijednosti od 150,00 EUR. Iznos financiranja od strane leasing kuće je 15.965,61 EUR uz nominalnu kamatnu stopu od 6,00% te efektivnu 6,09%. Mjesečna rata iznosi 306,51 EUR  u kunskoj protuvrijednosti.

Vatrogasna zajednica će u 2019.godini uplatiti 11 rata po 306,51 EUR mjesečno odnosno 3.371,61 EUR u kunskoj protuvrijednosti, zaključno sa 11. mjesecom 2019. Godine te otkupnu ratu u iznosu od 150,00 EURA. 

Vatrogasna zajednica je produžila ugovor o kratkoročnom kreditu  kod Privredne banke Zagreb, temeljem zaključivanja II. Dodatka Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu do iznosa od 220.000,00. Ovim II. dodatkom ugovora  produljuje se rok vraćanja odnosno rok dospijeća iz Osnovnog ugovora te se utvrđuje rok vraćanja ovog kredita do 31.12.2019.god. Ugovor je sklopljen uz suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije.

3.OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

            Prema članku 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, obrazloženje financijskog plana, obvezni je dio financijskog plana. Pravilnikom je propisano koje elemente mora sadržavati obrazloženje financijskog plana:

 •  obrazloženje skupina prihoda i rashoda,
 • Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se plan donosi.

Polazne osnove Financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu polazi od odredbi članka 45. Zakona o vatrogastvu te financijskih rezultata i ostvarenih aktivnosti vatrogasne zajednice u prethodnoj godini.

Pretpostavke izrade financijskog plana za 2019. godinu

Uvažavajući zakonske i statutarne osnove vatrogasne zajednice te javni interes i odluke Skupštine o prioritetnim aktivnostima, u planiranju potrebnih sredstava za financiranje predviđenih aktivnosti polazi se od odredbi članka 43. i 46. Zakona o vatrogastvu, prema kojima su utvrđene obveze izdvajanja sredstava za rad vatrogasne zajednice iz županijskog proračuna te iz sredstava uplaćene premije osiguranja od požara kao i ostvarenog viška prihoda nad rashodima u prethodnoj poslovnoj godini.

Planirani troškovi razrađeni su po aktivnostima i izvorima financiranja.

 1. OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA:
 1. Prihodi iz županijskog proračuna – podskupina 331

Polazna osnova za procjenu iznosa je projekcija Proračuna Bjelovarsko bilogorske županije. Sukladno odredbama članka 45. Zakona o vatrogastvu, županija s proračunom višim od 45.000.000,00  kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava. Prema ovim mjerilima županija uplaćuje sredstva na račun vatrogasne zajednice.

 1. Prihodi od društava za osiguranje

Polazna osnova su odredbe članka 46. Zakona o vatrogastvu. Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na račun vatrogasne zajednice. Sredstva su planirana u povećanom iznosu za 5.000,00 iz

 iznosu temeljem ostvarenja proteklih godina.

Račun Naziv Plan 2018. Procjena izvršenja 2018. Plan 2019.
redovni namjenski redovni namjenski redovni namjenski
33 Prihod po posebnim propisima 1.000.000 65.000 1.000.000 70.000 1.000.000 70.000
331 Prihod po posebnim propisima 1.000.000 65.000 1.000.000   1.000.000 70.000
3311 Prihod po posebnim propisima iz proračuna 1.000.000   1.000.000   1.000.000  
3312 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora   65.000   70.000   70.000
 1. Prihodi od financijske imovine – kamate na depozite

Polazna osnova je razina  ostvarenja prethodne godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiro računu vatrogasne zajednice tijekom razdoblja obračuna. Razlog povećanja izvršenja u 2018. su  dotacije od strane županije (270.000,00kn ) za središnja DVD-a koja su bila  na žiro računu nekoliko mjeseci.

Račun Naziv Plan 2018. Procjena izvršenja 2018 Plan 2019.
34 Prihodi od imovine 100 2.000 500
341 Prihodi od financijske imovine 100 2.000 500
 1. Prihodi od refundacija

Prihod u iznosu od 10.000,00 je planiran od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za slučaj potrebe izvanredne dislokacije. Izvršenje u 2018. nije bilo, ali smo stavili u plan za 2019. godinu.

Račun Naziv Plan – namjenski 2018. Plan namjenski 2019.
36 Ostali prihodi 10.000 10.000
361 Prihodi od naknada šteta i refundacija 10.000 10.000
3612 Prihodi od refundacija 10.000 10.000
 1. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihod  je planiran  od sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice za povrate troškova odlaska na sjednice tijela Zajednice.

Račun Naziv Plan – redovni 2018. Plan redovni 2019.
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000 6.000
371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 6.000 6.000
 1. OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA
 • Skupina 41 – rashodi za radnike
 • Plaće za redovan rad, ostali rashodi za radnike i doprinosi na plaće – podskupine 411, 412  i 413

U planu za 2019. godinu rashodi za radnike planirani su u iznosu od 373.600,00 kn što se odnosi na bruto plaće dva djelatnika, doprinose na plaću te ostale rashode za radnike gdje su planirane  godišnje nagrade i dar u naravi do neoporezivog iznosa.

Osnova za planiranje je Pravilnik o radu. Ovi rashodi u strukturi ukupnih rashoda čine 36,8%. Vidljivo je minimalno povećanje bruto plaće s osnova minulog rada, a uz to i doprinosa na plaće te smanjenje ostalih rashoda za radnike budući da je u 2018. godini isplaćena jubilarna nagrada, a koje u 2019. godini neće biti.

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2018. Procjena izvršenja za 2018. Plan  2019.
41 Rashodi za zaposlene 372.290 378.100 373.600
411 Plaće (bruto) 292.566 293.100 296.000
412 Ostali rashodi za radnike 12.836 18.100 9.200
413 Doprinosi na plaće 66.888 66.900 68.400
 • Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima podskupina 421

U planu za 2019. godinu, naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 24.700,00 a sastoje se od rashoda za prijevoz za dvoje uposlenih radnika,  dnevnice za službena putovanja te rashodi za  seminar.

Polazna osnova za planiranje troška službenih putovanja  i stručnog usavršavanja je Program rada za 2019. godinu u svrhu realizacije aktivnosti i sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji HVZ-a i drugih srodnih strukovnih organizacija.

Polazna osnova za planiranje troška iznosa naknade za prijevoz je regulirana temeljem Pravilnika o radu.

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2018. Procjena izvršenja        u 2018. Plan 2019.
42 Materijalni rashodi      
421 Naknade troškova zaposlenima 23.100 22.240 24.700
4211 Službena putovanja 1.700 170 1.700
4212 Naknade za prijevoz, rad na terenu, odvojeni život 20.000 21.500 21.000
4213 Stručno usavršavanje radnika 1.400 570 2.000
 • Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima podskupina 422

Polazna osnova za planiranje ovog troška je temeljena na odluci o visini naknade za rad u tijelima zajednice i drugim aktivnostima (100,00 kn po sjednici) te odluci o naknadi za dužnosnike (predsjednik i zamjenik županijskog zapovjednika). Planirani su troškovi naknada za obavljanje zadaća u nadležnosti članova predsjedništva, zapovjedništva, Nadzornog odbora i svih drugih odbora. Troškovi ovise od dinamike održavanja sjednica tijekom godine i nazočnosti  članova tijela sjednicama.

Podskupina 422  je planirana sa iznosom od 43.000,00 kn, a sadrži rashode za dužnosnike (predsjednik i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika) gdje je za predsjednika planirana naknada u bruto iznosu od 17.500,00 kn ( 900,00 kn neto), a za zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika 7.500,00 kn bruto (100,00 kn neto po danu) sa svrhom zamjene županijskog zapovjednika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. Iznos od 3.000,00 kn je planiran za troškove raznih seminara te druge stručne skupove i savjetovanja. Također smo planirali 2.000,00 kn na ime oporezivih dnevnica za članove tijela zajednice kao i iznos od 1.000,00 kn za ostale troškove službenih putovanja, prema pokazateljima iz 2018. godine..

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja 2018. Plan 2019.
42 Materijalni rashodi      
422 Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 46.500 35.660 43.000
42211 Naknade za rad (bruto) Predsjednik Zamjenik zapovjednika sjednice 42.500  17.500  7.000  10.500            ( 35.000)               17.500                7.000               10.500             (37.000)             17.500               7.500             12.000
42215 Seminari, savjetovanja 4.000 0 3.000
4222 Naknade troškova službenih putovanja 0 280 2.000
4223 Naknade ostalih troškova 0 380 1.000
 • Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – podskupina 424 

Podskupina 424 je planirana sa iznosom od 10.000,00 kn u redovnom financijskom planu te  sa 8.000,00 u financijskom planu namjenskih sredstava.

Iznos od 10.000,00 u redovnom financijskom planu je planiran za dnevnice za vatrogasne suce i tehničko osoblje prilikom održavanja vatrogasnih natjecanja i susreta, a iznos od 8.000,00 kn u financijskom planu namjenskih sredstava je planiran za dnevnice (izvanredna dislokacija) temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika. U 2018. godini nije bilo izvanrednih dislokacija.

Izvor financiranja 3311 i 3612

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja 2018. Plan 2019
redovni namjenski redovni namjenski redovni namjenski
42 Materijalni rashodi            
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 8.000 8.000 6.100 0 10.000 8.000
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 8.000   6.100   10.000  
4242 Naknade troškova službenih putovanja (dislokacija)   8.000   0   8.000
 • Rashodi za usluge – podskupina 425

Podskupina 425 je planirana sa iznosom od 90.100,00 kn što je približno planu na razini 2018. godine, iako je planirano ostvarenje u 2018. godini manje za 27.530,00 kn odnosno za 30% jer neke stavke nisu izvršene: uređenje kampa u Fažani, ulaganje u razvoj softwera i održavanje web stranice i sl.  

Ova podskupina obuhvaća: usluge telefona, pošte i prijevoza, gdje su planirani  troškovi fiksnog telefona, interneta i  mobitela (3 broja) – 6.000,00 kn, trošak prijevoza

 (hodočašće)  u iznosu 2.000,00 kn,   održavanje uredske opreme 2.000,00 kn,  održavanje prijevoznih sredstava (servis Škoda ) 3.000,00,  uređenje bungalova u Fažani sa 20.000,00 kn,  usluge promidžbe i informiranja :   RTV pristojbu u iznosu od 960,00 kn,  promidžbeni materijal  – 2.000,00 kn i održavanje web stranice u iznosu 5.500,00 kn, komunalne usluge – 690,00 kn – voda, smeće i dimnjačarske i ekološke usluge, trošak najma – 24.750,00,  repetitor na Petrovom Vrhu u iznosu od 18.750,00 kn te najamnina za korištenje prostora (VZG Bjelovar) 6.000,00 kn, preventivni pregledi zaposlenika 1.000,00 kn, računalne usluge 8.000,00 kn (7.500,00 održavanje računalnih programa,   500,00 kn za antivirusni program) i ostale usluge u iznosu od 14.000,00 kn ( grafičke i tiskarske usluge 1.000,00 kn, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 800,00 kn, usluge čišćenja i pranja 200,00 kn, usluge cateringa  (dvije skupštine) 10.000,00 te ostale nespomenute usluge  u iznosu od

2.000,00 kn. 

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja za 2018. Plan 2019.
42 Materijalni rashodi      
425 Rashodi za usluge 92.510 65.930 90.100
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.100 14.450 8.200
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.000 4.540 25.000
4253 Usluge promidžbe i informiranja 4.960 3.223 8.460
4254 Komunalne usluge 400 292 650
4255 Zakupnine i najamnine 24.750 24.750 24.750
4256 Zdravstvene usluge 1.000 0 1.000
4258 Računalne usluge 16.000 8.700 8.000
4259 Ostale usluge 12.300 9.975 14.000
 • Rashodi za materijal i energiju – podskupina 426

Polazna osnova za planiranje ovih rashoda su aktivnosti vatrogasne zajednice u funkciji ostvarenja zadaća kroz djelovanje Stručne službe i tijela zajednice. Planirani iznos rashoda baziran je prema planiranim aktivnostima u 2019. godini.

Izvor financiranja 3311  i 3312

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja za 2018. Plan 2019.
redovni namjenski redovni namjenski redovni
42 Materijalni rashodi          
426 Rashodi za materijal i energiju 34.600 10.000 33.650   31.700
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.000 10.000 14.330 0 17.000
4263 Energija 13.600   13.020   12.700
4264 Sitni inventar i auto gume 0,00   6.300   2.000

Podskupinu 426 smo planirali u iznosu od 31.700,00 kn.  Ova podskupina sadrži troškove uredskog  materijala i ostalih materijalnih rashoda – 17.000,00 (uredski materijal 1.500,00 kn,  literatura  -4.500,00 kn, sredstava i materijal za čišćenje i održavanje (ured i Fažana) 1.000,00 kn, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00kn), energija – 12.700,00 kn (električna energija – 300,00kn, plin – 400,00 kn,   gorivo za zapovjedno vozilo 11.000,00 kn te povrat troškova goriva 1.000,00 kn).  U ovoj  podskupini smo planirali nabavu sitnog inventara u iznosu 2.000,00.

 • Ostali nespomenuti rashodi – podskupina 429

Polazna osnova za planiranje ove vrste troška je projekcija izvršenja za 2018. godinu, a temeljem  programu rada vatrogasne zajednice  u kojem su navedene obaveze i aktivnosti.  Podskupina 429 – ostali nespomenuti materijalni rashodi planirana je sa iznosom od 51.000,00 kn u redovnom te 2.000,00 kn u namjenskom planu, a  sadrži odjeljke: 4291-premije osiguranja – 8.500,00 kn ( osiguranje vozila redovno i kasko 5.500,00, premija osiguranja osoba – 3.000,00 kn – zaposleni i natjecatelji), odjeljak 4292 – reprezentacija 4.000,00 kn te odjeljak 4295 kojeg smo podijelili analitički zbog specifičnih vatrogasnih aktivnosti koje ne možemo nigdje uvrstiti, a  planiran je u iznosu od 38.000,00 kn u redovnom te 2.000,00 kn u namjenskom planu financijskih sredstava.

Odjeljak 4295 sadrži slijedeće rashode: obilježavanje obljetnica (plakete 3.500,00), troškovi dvije skupštine (samo piće 2.500,00), vatrogasna odličja i priznanja (6.000,00), troškovi ureda (1.000,00), obilježavanje Sv. Florijana (1.000,00), vatrogasna natjecanja i susreti (17.000,00), međunarodni susret vatrogasne mladeži (3.000,00), troškovi hodočašća ( prehrana 2.000,00) te u namjenskom planu  povrat troškova goriva vatrogasnim postrojbama na dislokaciji (2.000,00).

Izvor financiranja 3311  i 3612

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja za 2018. Plan 2019.
redovni namjenski redovni redovni namjenski
42 Materijalni rashodi          
429 Ostali nespomenuti rashodi 59.000 2.000 52.730 51.000 2.000
4291 Premije osiguranja 7.500   5.680 8.500  
4292 Reprezentacija 3.000   3.000 4.000  
4294 Kotizacije 2.000   500  
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 46.500 2.000 43.550 38.500 2.000
 • Rashodi amortizacije skupina 43Amortizacija – podskupina 431

Polazna osnova za rashod s osnova amortizacije je obveza godišnjeg otpisa dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije. Planirani iznos amortizacije proizlazi iz ukupne vrijednosti dugotrajne imovine i primjene linearne metode otpisa kroz očekivano vrijeme korištenja  sukladno računovodstvenim načelima.

Račun Naziv Plan 2018. Projekcija izvršenja za 2018. Plan za 2019.
43 Amortizacija 40.000 37.045 40.000
431 Amortizacija – jednokratan otpis 5.000 2.045 5.000
431 Amortizacija nabavne vrijednosti imovine 35.000 35.000 35.000

Budući da  većina osnovnih sredstava nema knjigovodstvenu vrijednost, amortizacija  se najvećim dijelom odnosi na zapovjedno vozilo Škodu Octaviu. U financijskom planu smo također planirali nabavu dugotrajne imovine male vrijednosti (5.000,00kn) koja se može jednokratno otpisati.

 • Financijski rashodi – skupina 44Kamate za primljene kredite i zajmove – podskupina 442Ostali financijski rashodi – podskupina 443

Izvor financiranja 3311

Račun Naziv Plan 2018.   Projekcija izvršenja u 2018. Plan 2019.
44 Financijski rashodi 12.000 6.290 6.000
442 Kamate na primljene kredite i zajmove 9.500 4.460 4.000
4421 Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora 4.000 2.100 2.000
4422 Kamate na primljene robne i ostale zajmove (leasing) 5.500 2.360 2.000
443 Ostali financijski rashodi 2.500 1.830 2.000
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500 1.830 2.000

Skupina 44 –financijski rashodi je planirana u iznosu od 6.000,00, a sadrži podskupinu 442 – kamate na primljene kredite i zajmove (4.000,00) te podskupina 443 – ostali financijski rashodi – usluge platnog prometa (2.000,00). Podskupina 442 sadrži odjeljke    4421- (2.000,00)  kamate prema Privrednoj banci  za kratkoročnu pozajmicu, odjeljak  4422 – (2.000,00)  kamate za otplatu zapovjednog vozila prema Porsche leasing kući.

Ova skupina je planirana u manjem iznosu za 2019. godinu temeljem procjene izvršenja za 2018. godinu, budući da u 2018. godini nismo koristili dozvoljeni minus kod PBZ poradi redovitog financiranja od strane županije, a također i kamate od strane Porsche leasinga se smanjuju i obaveza prestaje u studenom 2019. godine.

 • Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – skupina 47Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – podskupina 471

Izvor financiranja 3311,  3312

Račun Naziv Plan 2018. namjenski Projekcija izvršenja u 2018. Plan 2019.
    redovni namjenski redovni namjenski redovni namjenski
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 328.100 55.000 340.700 70.000 336.400 70.000
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 328.100 55.000 340.700 70.000 336.400 70.000
4711 Tekući izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija – sufinanciranje Operativnog centra 58.100   100.000 5.000 40.700   36.400 10.000
4712 Kapitalni izdaci vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 170.000 50.000 300.000 70.000 300.000 60.000

Rashode vezane za financiranje povezanih neprofitnih organizacija smo planirali u iznosu od 406.400,00 i to: 336.400,00 kn u redovnom financijskom planu te 70.000,00 u namjenskom.

Odjeljak 4711- tekući izdaci je planiran u iznosu od 46.400,00kn ( 36.400,00 u redovnom te 10.000,00 u namjenskom planu)   za kupovinu ili financijsku pomoć pri kupovini ili održavanju vatrogasne opreme.

 Odjeljak 4712 – kapitalni izdaci je planiran sa iznosom od 360.000,00kn (300.000,00 u redovnom financijskom planu te  60.000,00 u namjenskom financijskom planu) za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila i opreme.

VIŠAK / MANJAK PRIHODA

U 2019.godini  prihode i rashode  smo planirali u istom iznosu od 1.086.500,00kn. Za 2018. godinu smo planirali višak prihoda u iznosu od 29.400,00 kn koji će se pribrojiti višku prihoda iz prethodnih godina te će biti raspoloživ u slijedećem razdoblju i koristit će se za pokriće i izvršavanje svih zakonskih i statutarnih obveza vatrogasne zajednice u budućem razdoblju.

Materijalno-financijski djelatnik:                                                     PREDSJEDNIK VZ BBŽ:

Nevenka Martinović,v.r.                                                                            Đuro Petrić,v.r.