OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU

VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

O. Kučere 1, 43 000 Bjelovar

OIB  98050856762

Tel: 043 217 111

e-mail  vatrogasna.zajednica@bbz.hr

Br:   78/18.

Bjelovar, 13.03.2018.

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU

            Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije vodi dvojno knjigovodstvo prema kontnom planu za neprofitne organizacije.

            Ukupni prihodi vatrogasne   zajednice u 2017.god. su 626.451,23 kn, a čine ga  najvećim dijelom prihodi po posebnim propisima – skupina 33 (609.578,458 kn),  prihod od financijske imovine – skupina 34 (14,04 kn), skupina 36 –  ostali prihod  (9.797,24 kn) i skupina 37 – prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (7.061,00 kn).

 Skupinu 33 prihodi po posebnim propisima čine prihodi iz proračuna županije (550.000,00 kn) – županije osiguravaju sredstva temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu ) i prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (59.578,45 kn) od osiguravajućih kuća ostvareni   temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu, a namijenjeni za kupovinu vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Skupina   prihoda 36 – su ostali prihodi  koju čini podskupina 361- prihodi od naknada šteta i refundacija (9.797,74 kn), a odnosi se na  povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za učešće na izvanrednoj dislokaciji (dnevnice i trošak goriva).

Skupina prihoda 37 – prihodi od povezanih organizacija (7.061,00 kn) su prihodi od HVZ-a za troškove službenog vozila   Škoda Octavia za odlaske na sjednice tijela HVZ-a.

            Rashodi Zajednice  iznose 617.969,56 kn, a čine ih  skupina 41 – rashodi za zaposlene (235.929,34), skupina 42 – materijalni rashodi (221.681,51), skupina 43 – rashodi amortizacije (38.799,89), skupina 44 – financijski rashodi (9.498,79), skupina 46 – ostali rashodi (6.681,28) i skupina 47 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (105.378,75).

Skupinu 41 čini podskupina 411 (182.192,019) bruto plaće, podskupina 412 (14.447,90) ostali rashodi za radnike (prigodne godišnje nagrade i dar u naravi   do visine neoporezivog iznosa, potpora zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji prema Pravilniku o radu.

Skupinu 42 čini podskupina 421 (18.337,20) – naknade troškova zaposlenima –seminari i stručno usavršavanja za zaposlene te troškovi  prijevoza na posao i s posla. Podskupina rashoda 422 (83.289,37) – naknade članovima u tijelima zajednice, obuhvaća naknade za sjednice članova svih tijela zajednice (19.540,28)  naknada  dužnosnicima: predsjednik (17.527,20),  zamjenik žup. zapovjednika (43.493,37),  troškovi seminara  za članove tijela zajednice (2.728,52). Podskupina 424 – (12.071,50) naknade osobama izvan radnog odnosa se odnosi na naknade za vatrogasne suce  na županijskom natjecanju (3.911,50) te dnevnice za učesnike izvanredne dislokacije (8.160,00).

Podskupina 425 – (56.548,87) su rashodi za usluge:   telefona, mobitela, interneta  i poštarine (6.583,02), troškovi prijevoza  (6.300,00),    tekuće održavanje postrojenja i opreme (2.091,00) -računala i uredska oprema) i prijevoznih sredstava (1.650,34) – servis zapovjednog vozila),  usluga promidžbe i informiranja –  (4.271,82),   elektronski mediji – RTV pretplata (960,00),  izrada web stranice (4.271,00) , najamnina za korištenje prostora VZG Bjelovar (1.500,00),  najamnina i održavanje   repetitora  (18.750,00),  računalne usluge   (7.664,00 – mjesečno održavanje računalnih  programa ),  te ostale usluge (6.639,76) – usluge pri registraciji prijevoznih sredstava – (1.038,12), usluge cateringa za skupštinu (4.200,00) te ostale nespomenute usluge (1.050,00) medicinsko osiguranje na susretu prijateljstva.

 Podskupina rashoda 426 (19.448,15) rashodi za materijal i energiju,  obuhvaćaju rashode uredskog materijala  (1.093,99), stručne literature – (3.653,63) priručnici, vatrogasni godišnjaci i pretplata RIF, ),   troškove goriva –  (13.137,62 –  zapovjedno  vozilo 10.255,53, gorivo za dislokaciju 1.637,74 i povrat troškova goriva vatrogasnim zajednicama 1.244,35), te trošak sitnog inventara – (1.499,00- mobitel).

Podskupina rashoda 429 – (31.986,4299  ostali nespomenuti materijalni rashodi,  a obuhvaćaju redovno i kasko osiguranje zapovjednog vozila   (4.958,66) premiju osiguranja osoba  (470,25 –  osiguranje djece na susretu),  reprezentaciju – (2.952,72)  te ostali nespomenuti materijalni rashodi – odjeljak 4295 (23.604,79)  koji je analitički  podijeljen prema potrebama i obuhvaća sve naše aktivnosti: troškovi obilježavanja obljetnica DVD-a – (4.188,76 plakete i priznanja), vatrogasna odličja i priznanja – (4.232,25),   vatrogasna natjecanja  ( 8.460,60 –  prehrana, sokovi, pehari i medalje za susret prijateljstva i županijsko natjecanje), obilježavanje dana vatrogasaca (615,25), troškovi sjednica (1.430,25  domaćini sjednice koordinacije Središnje Hrvatske), troškovi hodočašća na M. Bistricu (2.275,00  prehrana za hodočasnike) te ostali  troškovi  (2.402,50 – biljezi, članarina za ina kartice, turistički vodič i dr.).  

Skupina 43 podskupina – 431 – amortizacija  (38.799,89),  obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira prema propisanim stopama (34.363,89)  te amortizaciju – jednokratan otpis (4.436,00) za kupovinu dugotrajne materijalne imovine male vrijednosti – monitor – 1.287,50, fax, printer, skener – 1.348,50 i Office 2016 za računalo zapovjednika 1.800,00.

Skupina 44 –  financijski rashodi (9.498,79), podskupina 442 – kamate za primljene kredite i zajmove – (3.835,75) Porsche leasing -kamate  za zapovjedno vozilo,  kamate za korištenje  kratkoročnog zajma i trošak obrade kredita od Privredne banke – 3.896,91), podskupina 443- ostali financijski rashodi – (1.689,68 –  provizija za usluge banaka i usluge platnog prometa).

Skupina 47 (105.378,75) podskupina 471- su rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija, odjeljak 4711 (27.378,75) – tekući rashodi – prijenos sredstava DVD-a za kupovinu vatrogasne opreme povodom obilježavanja obljetnica (  G. Daruvar, Treglava i Kaniška Iva  po  4.000,00, G. Polje – 5.000,00 i Domankuš – 2.400,00 (dio, a 1.600,00 su dobili od HVZ-a i VZO Severin – 3.000,00 kao domaćin županijskog natjecanja, ali također za vatrogasnu opremu. )

 4712 – kapitalni rashodi (78.000,00) –  JVP Čazma 20.000,00 za kupovinu vatrogasne ljestve, JVP Bjelovar 20.000,00 sufinanciranje popravka i servisa auto ljestve, DVD Ivanovo Selo 18.000,00 za vatrogasno vozilo i VZ Daruvar 20.000,00 sufinanciranje pri kupovini zapovjednog vozila. 

Stanje novčanih sredstava na 31.12.2017.god :  žiro račun 0 (nula) blagajna  –  671,03  kn.

Vatrogasna zajednica  je sa 31.12.2018.god.  imala potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od  86.727,87 kn Bjelovarsko bilogorske županije koji su naplaćeni prije predaje završnog računa te potraživanja za više plaćene poreze u iznosu od 2.166,35 (zbog zakonske odredbe korekcije  obračuna poreza na zadnjoj plaći djelatnika, a uvjetovana zbog bolovanja).

Kratkoročne obaveze prema dobavljačima  su 3.052,63  koje se  odnose  na račune 12. mjeseca, a plaćene početkom 2018.god.,  obaveze za kratkoročne zajmove (Porsche leasing Škoda) u iznosu od 53.073,86 kn i obaveze prema Privrednoj banci za kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 1.679,84 kn.

Vatrogasna zajednica županije je ove godine dobila 59.578,45 kn namjenskih sredstava od osiguravajućih kuća koje je utrošila za sufinanciranje pri kupovini i popravku vatrogasnih vozila.   

            Na sjednici skupštine održanoj krajem  godine donijeli smo izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu te preraspodjelu po nekim stavkama.

Uspoređujući konta prihoda i rashoda u 2017.god. – prihod 626.451,23 kn te  rashod  617.969,56 kn  vidljiva je razlika odnosno višak prihoda u iznosu od 8.481,67 kn koji je i prikazan u obrascima završnog računa. Višak prihoda se prenosi u narednu godinu te će se utrošiti za rashode redovnog poslovanja.

BBŽ-a  nas je planirala u 2017.godinu sa iznosom od 550.000,00 kn. a do kraja prosinca doznačila 463.272,13 kn, a razliku u iznosu od 86.727,87 u mjesecu siječnju 2018. godine.   Budući da financiranje  od županije nije u tijeku godine već se razlika doznačuje u mjesecu siječnju iduće godine, ali se knjiže u prihode tekuće godine i na potraživanja za prihode po posebnim propisima, a kada financijska sredstva sjednu na račun, dakle u siječnju naredne godine onda se ne knjiže kao prihod već se zatvara potraživanje što omogućuje Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Gledajući knjigovodstveno  prihodi su veći od rashoda  i pokazuju višak prihoda 8.481,67 kn, ali sredstava na  žiro računu nije bilo već smo  koristili dopušteni minus po tekućem računu od Privredne banke u iznosu od 1.679,84 kn.

            Materijalno-financijski djelatnik:                                     PREDSJEDNIK:

                   Nevenka Martinović,v.r.                                               Đuro Petrić,v.r.