PRIJEDLOG PROGRAMA RADA ZA 2019.GODINU

VATROGASNA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

O. Kučere 1

43 0000 BJELOVAR

Tel:/fax:  217-111

e-mail. vatrogasna.zajednica@bbz.hr

Br: 380/18.

Bjelovar, 19.11.2018.

 PRIJEDLOG PROGRAMA RADA ZA 2019.GODINU

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i

eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Kao stručnu i humanitarnu djelatnost  od interesa za Republiku Hrvatsku, ovu djelatnost kao javnu službu obavljaju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

            Županijska vatrogasna zajednica nastaje udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području županije. 153 dobrovoljna vatrogasna društva, 1 Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu (Kronospan) , 3 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu  (Česma, Sirela i MTD Daruvar) i 5 javnih vatrogasnih  postrojbi (Bjelovar, Čazma, Daruvar,  Garešnica i Grubišno Polje)  koji su udruženi  u 21 vatrogasnu zajednicu općine ili grada te 1 DVD koji je direktno udružen u županijsku vatrogasnu zajednicu.  Iste su osnivači županijske vatrogasne zajednice.

Vatrogastvo na području Bjelovarsko bilogorske županije, od svojih početaka do danas, ne samo svojom tradicijom nego i dignitetom struke zasnovano je na najplemenitijim ljudskim osobinama, hrabrosti i nesebičnoj požrtvovnosti, stručnosti, pomoći bližnjem u nevolji kao i zaštiti materijalnih dobara i spašavanju ljudskih života. Danas, moderna vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije naše županije zasniva se na nekoliko temeljnih činjenica:

 • Preventivnoj zaštiti od požara,
 • Pružanja stručno – tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i katastrofa,
 • Opće društvene aktivnosti vezane za područje zaštite od požara i vatrogastva.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, smjernica programa rada HVZ-a te prioritetnih zadaća u radu VZG/VZO-a i samostalnih DVD-a na području Bjelovarsko bilogorske županije, Vatrogasna zajednica Bjelovarsko bilogorske županije (u daljnjem tekstu VZ BBŽ-e) utvrdila je svoj Program rada za 2019.god.

            Sukladno Statutu VZ BBŽ-e, zakonskim odredbama Zakona o vatrogastvu i Programu Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara te ostalim zakonskim odredbama, VZ BBŽ-e će aktivno sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, djelotvornoj pripremi vatrogasnih postrojbi za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći te obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nezgodama  te opasnim situacijama i drugim prirodnim i tehničko – tehnološkim nesrećama.

            Nadalje, VZ BBŽ-e će razvijati i poboljšati razinu osposobljavanja operativnih članova postrojbi i njihovu operativnu spremnost. Isto tako, predstavljat će vatrogastvo Bjelovarsko bilogorske županije pred općinskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim vatrogasnim organizacijama te sudjelovati u edukacijama, promidžbi i informiranju.

            Aktivnosti, odnosno poslovi provedbe vatrogasne djelatnosti što obavljaju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice gradova i općina, podijeljene su u slijedeće segmente:

 • Aktivnosti na unapređenju zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva,
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.god.
 • Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca,
 • Rad sa mladima,
 • Promidžba i informiranje
 • Rad stručne službe Vatrogasne zajednice BBŽ
 • AKTIVNOSTI  NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA
 1. Praćenje svih zbivanja i događanja te aktivno sudjelovanje u prilagodbi VZ BBŽ-e i

njenih članica sukladno   Zakonu o udrugama, Zakonu o zaštiti i spašavanju, Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara , a posebno povezivanje profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva te financiranje cjelokupnog vatrogastva.

Tijekom godine pratiti i usvajati sve promjene u svezi navedenih zakona, te njihova primjena u radu naših članica.

 1. Sudjelovati na sjednicama županijskog stožera zaštite i spašavanja u donošenju Plana

rada zaštite i spašavanja, plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara, plana operativne provedbe Programa aktivnosti za područje županije. Županijski vatrogasni zapovjednik kao član Stožera zaštite i spašavanja BBŽ-e, aktivno sudjeluje u njegovom radu i po navedenim točkama na sjednicama je njihov izvjestitelj. Sudjelovati na sjednicama OTS-a Hrvatske vatrogasne zajednice te sastanku županijskih vatrogasnih zapovjednika  po pozivu glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Pronalaženje vlastitih rješenja i prilagodba stanju i potrebama naših članica.

Izvršitelj zadatka:  VZ BBŽ-e,

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja:  proračun BBŽ  račun 3311

Račun rashoda 4211               1.700,00 kn

 1. Informirati pučanstvo i upoznati s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje

izaziva, a posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.

Izvršitelj zadatka:  VZ BBŽ i VZG/VZO

Rok izvršenja: ožujak, travanj, svibanj 2019.

Izvor financiranja:  proračun BBŽ   račun 3311

Račun rashoda 42539                       5.500,00 kn

 1. Intervencije

Aktivno sudjelovanje operativnih vatrogasaca  u vatrogasnim  intervencijama na

području odgovornosti za koje su osnovani , a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i nadležnog vatrogasnog zapovjednika i izvan područja odgovornosti. Nakon završetka    vatrogasne intervencije, zapovjednik – voditelj vatrogasne intervencije obavezan je dostaviti pisano izviješće nadležnom vatrogasnom zapovjedniku.

Potrebno je ustrojiti kontinuirano prikupljanje i obradu  vatrogasnih intervencija.

Korištenje aplikacije UVI – upravljanje vatrogasnim intervencijama na državnom nivou: za primanje dojave, uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, otvaranje dojavnica, praćenje tijeka intervencija i podrška vatrogasnim postrojbama.  

      Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ BBŽ-e i vatrogasne postrojbe

      Rok izvršenja: kontinuirano

 1. Opremanje vatrogasnih postrojbi tehnikom i osobnim zaštitnim sredstvima

Sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara, usmjeravati i pratiti jedinice lokalne uprave i samouprave u svezi izvršenja obveza koje proizlaze iz Procjene i Plana zaštite od požara, a koje se odnose na opremanje vatrogasnih postrojbi adekvatnom vatrogasnom opremom i tehnikom te osiguranju radnog prostora, osposobljavanju, liječničkim pregledima i osiguranjima za slučaj stradavanja.

      Vatrogasna zajednica županije će i nadalje sufinancirati kupovinu vatrogasne opreme, tehnike i sredstava za gašenje vatrogasnim postrojbama.

      Izvršitelj zadatka:  jedinice lokalne uprave i samouprave, nadležna tijela vatrogasnih

                                    postrojbi, VZ BBŽ

      Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ – račun 3311 –  300.000,00    račun 3312  –  

60.000,00

Račun rashoda 4712  – 360.000,00

 1. Mjesec zaštite od požara

Sudjelovati u različitim aktivnostima u sklopu „Svibanj – mjesec zaštite od požara“ te u sklopu „Dana vatrogastva“. Pomoći pri organizaciji i održavanju zajedničkih vatrogasnih vježbi i stručnih predavanja na razini VZG/VZO.

Organizirati svečani prijem kod Župana za dužnosnike Zajednice te se uključiti i sudjelovati na Svetoj misi u katedrali Svete Terezije Avilske  u Bjelovaru sa učestvovanjem vatrogasaca sa područja Bjelovarsko križevačke biskupije.

Sudjelovati na svečanoj sjednici skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice na kojoj se dodjeljuju najviša vatrogasna priznanja.

Učestvovati na tradicionalnom hodočašću vatrogasaca na Mariju Bistricu u organizaciji HVZ-a.

            Izvršitelj zadatka: jedinice lokalne uprave i samouprave, Ured Zajednice i nadležna

                                          tijela vatrogasnih postrojbi

            Rok izvršenja: mjesec svibanj,

Izvor financiranja: proračun BBŽ  – račun 3311

Račun rashoda   4295918 – 1.000,00 kn,

 1. Ažuriranje podataka u svezi stanja i broja članica „Vatroneta“   

Pratiti stanje i broj članica VZ BBŽ-e i izvršavanje njihovih zakonskih i drugih obveza. Kroz informatizaciju DVD-a i postrojbi, pratiti stanje vezano za matičnu evidenciju odnosno formiranje jedinstvene baze matičnih podataka članstva, opreme i vozila članica VZ BBŽ-e sa ciljem kvalitetnijeg praćenja stanja. Kontinuirano ažurirati podatke u „Vatronetu“. Pratiti izvršenje zadaća svojih članica proizašlih iz zakonskih i drugih odredbi te izvršavanje obaveza VZ BBŽ-e u zadanim rokovima.

Ustrojiti statistiku o članstvu u vatrogasnoj organizaciji.

Izvršitelj zadatka:  VZ BBŽ-e, VZG/VZO  i  DVD-i

Rok izvršenja: kontinuirano

 1. Stručno – kontrolni nadzor

Obaviti stručno kontrolne nadzore u vatrogasnim zajednicama, središnjim DVD-a i JVP-i u svezi utvrđivanja činjeničnog stanja, ustroja, organiziranosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi (članak 40. Zakona o vatrogastvu). Nadzor izvršiti u suradnji sa inspektorom za vatrogastvo.

Izvršavati nadzor provedbe vatrogasne intervencije.

Izvršitelj zadatka: županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednici VZG/VZO,

                                         ovlašteni vatrogasci.

      Rok izvršenja: kontinuirano

 1. Aktivnosti radnih tijela VZ Bjelovarsko bilogorske županije

Održavanje izvještajnih   sjednica Skupštine VZ BBŽ-e sukladno Statutu i Zakonu o vatrogastvu.

Sudjelovanje na sjednicama radnih tijela Hrvatske vatrogasne zajednice (predsjedništvo HVZ-a, Operativno tehnički stožer,  Skupština HVZ-a), kao i u ostalim aktivnostima koje provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Održavanje sjednica radnih tijela VZ Bjelovarsko bilogorske županije: Predsjedništva, Zapovjedništva, Operativno tehničkog stožera, Savjeta vatrogasne mladeži i raznih komisija.

      Izvršitelj zadatka: VZ Bjelovarsko bilogorske županije i radna tijela

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja:  proračun BBŽ  – račun  3311

Račun rashoda  4295907          1.000,00 kn

Račun rashoda  42211         12.000,00 kn

 1. Sjednice  skupštine

Priprema, organiziranje i održavanje  izvještajnih  skupština DVD-a,

VZG/VZO i VZŽ.

            Vatrogasna zajednica županije će održati dvije sjednice skupštine, redovnu izvještajnu sjednicu skupštine u mjesecu svibnju te u prosincu radno svečanu  sjednicu na kojoj će se usvojiti Financijski plan  i Programa rada za 2020. godinu.

Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e, VZG/VZO i DVD-a

Rok izvršenja: svibanj, prosinac

Izvor financiranja: proračun BBŽ  konto 3311

Račun rashoda  42597        10.000,00 kn

 • PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2019.GODINI

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u

2019.god. donosi Vlada RH, a njime su propisane obveze pojedinih nositelja aktivnosti među kojima su i županijske zajednice.

Program aktivnosti je detaljno razrađen u Operativnom planu kojeg donosi županijski vatrogasni zapovjednik.

            Izvor financiranja: račun 36121 – 10.000,00kn

Račun rashoda 42421  –  8.000,00 kn (dnevnice za izvanrednu dislokaciju) te računu  

4295926 – povrat troškova dislokacije (gorivo) – 2.000,00.

 • ŠKOLOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH KADROVA
 • Plan osposobljavanja

Temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova HVZ-a, izraditi Plan osposobljavanja za vatrogasna zvanja na nivou vatrogasne zajednice županije, a u dogovoru sa VZG/VZO te ga dostaviti u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu radi odobravanja financijskih sredstava.

Pomoći u organizaciji osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik.

Održati pripremno osposobljavanje zapovjednika vatrogasnih zajednica i njihovih zamjenika za polaganje ispita za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima.

Prema projektu eHVZ-e vršit će se edukacija za Module 1 – 7 u ukupno 8 termina

Modul 1 – uzbunjivanje vatrogasaca, interaktivna baza opasnih tvari i ICT osnove – 1 termin

Modul 2 – praćenje vatrogasnih vozila i GIS – 2 termina

Modul 3 – VatroNET – baze podatka HVZ i ICT osnove – 3 termina

Modul 4 – UVI zapovjednici – 1 termin

Modul 5 – UVI operateri – 1 termin

Modul 7 – simulator Francuska – 1 sudionik

Izvršitelj: VZG/VZO, Zapovjedništvo   i Ured Zajednice

Rok izvršenja:  tijekom godine

 • Stručni skupovi, seminari i savjetovanja

Osposobiti  voditelje vatrogasne mladeži za kvalitetan rad sa pomlatkom i mladeži.

Uputiti  članove Županijskog zapovjedništva i OTS-a na stručne seminare.

Planirati, pripremiti i provoditi savjetovanja poglavito za zapovjednike vatrogasnih postrojbi.

Sudjelovati na vatrogasnim savjetovanjima i seminarima koje provodi  Hrvatska vatrogasna zajednica ili druge županijske vatrogasne zajednice.

Izvršitelj: VZ BBŽ, VZG/VZO

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ račun 3311

račun rashoda 42131 – 2.000,00- za zaposlenike, 42215  3.000,00 kn – za članove tijela zajednice

 • RAD SA MLADIMA I OSTALE AKTIVNOSTI
 • Program rada vatrogasne mladeži

Izraditi Program rada Savjeta vatrogasne mladeži VZ BBŽ-e koji će sadržavati sve aktivnosti, rokove i izvršitelje sa naglaskom na obuku vatrogasne mladeži.

Poticati uključivanje osnovnih škola i dječjih vrtića u nacionalni program edukacije djece od opasnosti nastajanja i širenja požara i za sudjelovanje na likovnim i literarnim natječajima koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica  na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.

      Izvršitelj: Savjet vatrogasne mladeži, vatrogasne zajednice gradova i općina

      Sudjelovatelj:  VZ BBŽ-e

      Rok izvršenja: siječanj 2019.

 • Kamp vatrogasne mladeži u Fažani

Desetine vatrogasne mladeži u što većem broju  uključiti za osposobljavanje i boravak u kampu u Fažani te sudjelovati u svim aktivnostima sa ciljem proširenja znanja i vještina. Za voditelje ekipa koje borave u kampu odrediti voditelje koji  imaju uvjerenje o osposobljenosti za voditelje mladeži.  

      Urediti naše prostorije kampa te nabaviti potrebnu ili zamijeniti postojeću opremu.

      Izvršitelj zadatka:  VZ BBŽ-e,

      Sudjelovatelj:  Savjet vatrogasne mladeži, VZG/VZO

      Rok izvršenja: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan,

Izvor financiranja: proračun BBŽ – konto 3311

Račun rashoda 42215 dio  – 1.000,00   42521 – 20.000,00     

 • Susret vatrogasne mladeži

Održati tradicionalni susret pomlatka i vatrogasne mladeži.

Učestvovati na  susretu vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,

Sudjelovatelj: Savjet vatrogasne mladeži,

Rok izvršenja: svibanj, rujan 2019.god.

Izvor financiranja.  Proračun BBŽ – konto 3311

račun  rashoda 4295920       8.500,00 kn  – dio

račun  rashoda 429522        3.000,00 kn

račun  rashoda  42411 dio   2.000,00 kn – naknade suci

račun rashoda 42913 dio  – 350,00

 • Vatrogasna natjecanja

Provoditi sudačku kontrolu vatrogasnih natjecanja gradskih i općinskih vatrogasnih

zajednica.

            Održati županijsko vatrogasno natjecanje za sve kategorije kao izlučno za državno natjecanje koje će se održati naredne godine (2020.)

Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e,

Sudjelovatelj: ekipe koje su stekle pravo nastupa,

Rok izvršenja:  svibanj, rujan 2019.

Izvor financiranja.  proračun BBŽ – konto  3311

račun  rashoda  429520 dio   8.500,00 kn

račun rashoda 42411 dio  8.000,00 kn

račun rashoda 42913 dio 400,00 kn

 • Vatrogasne vježbe

Glede neophodnog i konstantnog održavanja interventnosti te operativnosti vatrogasnih postrojbi,  planirati i sudjelovati u pripremama taktičko pokaznih vježbi i to na razini više postrojbi odnosno više dobrovoljnih vatrogasnih društva pri čemu je važno da se veći naglasak pridaje realnosti scenarija vježbe odnosno pretpostavljenog događaja kako bi se pučanstvu pokazala tehnika, oprema i spremnost vatrogasnih postrojbi.

Izvršitelj zadatka: vatrogasne postrojbe u suradnji sa Civilnom zaštitom, Ured Zajednice,

Rok izvršenja: kontinuirano

 • Vatrogasno hodočašće

Učestvovati na tradicionalnom hodočašću u Hrvatsko nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu koje organizira HVZ-a.

            Izvršitelj: VZ BBŽ-e

            Sudjelovatelji. VZG/VZO i DVD-a

            Rok izvršenja. svibanj – lipanj 2019.god.

Izvor financiranja:  proračun BBŽ – konto 3311

račun  rashoda  4295926 –   2.000,00 kn 

račun rashoda  42519 – 2.000,00 kn

 • Vatrogasne obljetnice

Pomoći pri organizaciji i učestvovati na obilježavanju obljetnica DVD-a na području VZ Bjelovarsko bilogorske županije.

Dodijeliti  prigodne plakete  te odličja i priznanja zaslužnim članovima.

Financijski popratiti obilježavanje obljetnica kao pomoć pri kupovini vatrogasne opreme.

            Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e

            Sudjelovatelj. VZG, VZO i DVD

            Rok izvršenja: tijekom 2019.god.

Izvor financiranja: proračun BBŽ  – račun 3311         račun  3312 – 10.000,00

račun rashoda  4295902    4.500,00                            račun rashoda   4711  – 10.000,00

račun  rashoda 4295905    2.000,00  – dio

račun rashoda  4711  39.400,00

 • PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
 • Informativno – promidžbeni program

Putem web stranice provoditi informativno – promidžbenu aktivnost u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje izaziva te podizanju razine znanja iz zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada na poljoprivrednim površinama.

Obavještavati javnost o značajnijim požarima, eksplozijama ili intervencijama na području županije.

Ažurirati web stranicu Zajednice, dopunjavati i proširivati sa novim sadržajem u suradnji sa članicama Zajednice.

      Izvršitelj zadatka: VZ BBŽ-e, VZG, VZO i DVD

      Rok izvršenja: kontinuirano 2019.god.

Izvor financiranja: proračun BBŽ – konto 3311

račun rashoda  42539    –  5.500,00 kn

 • Organiziranje različitih promidžbenih i promotivnih akcija putem javnih medija

Distribuirati promidžbeni materijal za predškolsku i školsku djecu  u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Organizirati likovni i literarni natječaj za vrtiće i osnovne škole u suradnji sa HVZ-om.

U suradnji sa medijima izvješćivati javnost o događanjima u području vatrogastva i zaštite od požara, a posebice u mjesecu svibnju ili prigodom obilježavanja obljetnica.

Izvršitelj zadatka: Savjet vatrogasne mladeži, Ured VZ BBŽ

Rok izvršenja: kontinuirano 2019.

 • Dani otvorenih vrata vatrogasaca

Proglasiti „Dan otvorenih vrata vatrogasaca“ te pozvati djecu predškolskog i školskog uzrasta da posjete vatrogasne postrojbe i objekte JVP-i i DVD-a na području naše županije. Tom prigodom potrebno je prezentirati vatrogasnu tehniku i opremu, sredstva za gašenje, ustroj vatrogastva, poslove i radne zadatke vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka:  VZ BBŽ-e, VZG, VZO, JVP i DVD

Rok izvršenja: svibanj 2018.god.

 • RAD STRUČNE SLUŽBE VATROGASNE ZAJEDNICE BBŽ

Stručna služba Vatrogasne zajednice BBŽ

       Trajno unapređivati organizaciju i rad stručne službe Vatrogasne zajednice BBŽ.

       Pratiti sve zakonske odredbe koje se odnose na rad.

 • Planirati,  pripremiti materijale i održati potreban broj sjednica svih tijela i odbora Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, sukladno statutu, pravilnicima  i poslovnicima pojedinih tijela ili odbora.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ  račun 3311 

račun    rashoda 42211 – 12.000,00 kn

 • Pravovremeno izvještavati i dostavljati informacije iz područja vatrogasne djelatnosti u vatrogasne zajednice gradova i općina putem elektroničke pošte i HP-a.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: trajno

Izvor financiranja: proračun BBŽ  – račun 3311

račun rashoda  42513 – 200,00kn,  42511 – 6.000,00kn

 • Objedinjavati i ažurirati sve podatke o vatrogasnim zajednicama na području županije te ih poticati na obavezu i pravovremenu dostavu  podataka i izvješća u ured zajednice.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

 • Održati izvještajnu Skupštinu u mjesecu svibnju ili lipnju te krajem godine radnu sjednicu Skupštine i na njoj usvojiti Plan rada i Financijski plan VZ BBŽ za narednu godinu.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: svibanj – lipanj, prosinac 2019.

Izvor financiranja: proračun BBŽ – račun  3311

Račun rashoda 42597 – 10.000,00kn  42921 dio –  1.000,00kn 

 • Izvršiti popis dokumentiranog  i arhivskog gradiva u pismohrani, te izraditi popis dokumentiranog  gradiva za izlučivanje temeljem novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima u suradnji sa Državnim arhivom u Bjelovaru.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

 • Kupiti potrebiti uredski materijal, računalnu opremu i  literaturu. Održavati i nadograđivati računalne programe  za potrebe Ureda      Zajednice.

Pretplatiti se  na potrebita glasila.

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ račun 3311

Račun rashoda: 42611 – 1.500,00kn    42612 – 4.500,00kn  42641  – 2.000,00kn

42589 – 8.000,00kn  43110 – 5.000,00kn

 • Dužnosnike opremiti sa službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obućom

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: po potrebi

Izvor financiranja: proračun BBŽ – račun 3311

Račun rashoda 42615 – 10.000,00kn

 • Održavati poslovni prostor Zajednice

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ račun 3311

Račun rashoda 42541 – 200,00kn, 42542 – 200,00kn  42544 – 90,00kn

           42631 – 300,00kn   42633 – 400,00kn  42552 – 6.000,00kn   42614 dio – 500,00kn

 • Održavati službeno vozilo i voditi potrebnu dokumentaciju

Izvršitelj: Ured Zajednice

Rok izvršenja: kontinuirano

Izvor financiranja: proračun BBŽ  račun 3311

Račun rashoda 42523 – 3.000,00kn   42634 – 11.000,00kn, 42911 – 5.500,00kn    

42594 – 800,00kn

 • Pratiti zakonske propise i Pravilnik o radu vezano za radne odnose i uposlene djelatnike    

Izvršitelj zadatka: Ured zajednice

Rok izvršenja: trajno

Izvor financiranja: Proračun BBŽ  konto 3311

Račun rashoda:  411, 412, 413, 421

RAČUN NAZIV IZNOS
411 Plaće 296.000,00
412 Ostali rashodi za radnike 9.200,00
413 Doprinosi 68.400,00
421 Naknade troškova za zaposlene (prijevoz, dnevnice, stručno usavršavanje) 24.700,00

VZ Bjelovarsko bilogorske županije će pored navedenih planiranih aktivnosti u Programu rada sa operativnim zadacima za 2019.god. izvršavati obaveze koje će proizaći iz Zakona o  vatrogastvu  kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. Isto tako radit će se na ostvarivanju i drugih aktivnosti koje se temelje na dogovorima VZ Bjelovarsko bilogorske županije s tijelima vlasti,   te stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice i temeljni je akt za planiranje financijskih sredstava.

Temeljem Programa rada Vatrogasne zajednice BBŽ-e za 2019. godinu donijet će se  Operativni plan VZ BBŽ za 2019. godinu.

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:                 PREDSJEDNIK:

           Željko Mesec,dipl.ing.,v.r.                                              Đuro Petrić,v.r.